Jacek Spichalski ul. Chwaliszewo 19APobieranie 22,14 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar22,14 Kb.


PS-IV.9612.168.2015.13

Pan


Jacek Spichalski

ul. Chwaliszewo 19A

61 - 105 Poznań

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej


(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddziału Zdrowia przeprowadził w dniach od 22 września do
26 października 2015 r., kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)


i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisała w dniu


2 listopada 2015 roku, Pani XXXX XXXXXXXXXX, nie wnosząc zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

Zalecenia pokontrolne

 1. Opracować i wdrożyć do stosowania Regulamin organizacyjny zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

 2. Złożyć w organie rejestrowym, wniosek o wpis zmian w rejestrze aktualizujący strukturę organizacyjną podmiotu. Kontrola wykazała, że działalności leczniczej nie prowadzą dwie komórki organizacyjne: Poradnia neurologiczna i Poradnia reumatologiczna. Nie dokonano zgłoszenia zmiany struktury organizacyjnej, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618
  ze zm.).

 3. Podjąć kroki, mające na celu stworzenie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, depozytu rzeczy wartościowych pacjentów. Brak utworzenia depozytu narusza wymogi art. 39 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.).

 4. Podjąć kroki, mające na celu zaopatrywanie pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne. Brak realizacji tego obowiązku narusza wymogi art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

 5. Zobowiązać personel medyczny szpitala do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów zawierających imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby. Brak identyfikatorów personelu narusza wymogi art. 36 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

 6. Sporządzać i przekazywać do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do organów samorządu zawodów medycznych kwartalną informację o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot zawarł umowę cywilnoprawną. Brak przekazania powyższych dokumentów narusza wymogi art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

 7. Dokonać przeglądu technicznego XXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Kontrola wykazała, że sprzęt i aparatura medyczna użytkowana w podmiocie posiada aktualne przeglądy techniczne za wyjątkiem ww. aparatu, co narusza art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

 8. Dokumentację medyczną wytworzoną w podmiocie prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 177 ze zm.). Kontrola wykazała, że wymieniona poniżej dokumentacja nie zawierała:

 • Księga główna przyjęć i wypisów: oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne oraz jej kodu resortowego, a podana skrótowa nazwa przedsiębiorstwa „NSZOZ CHIRURGIA ENDOSKOPOWA ENDOMEDICAL” nie jest tożsama z nazwą wykazaną w księdze rejestrowej),
  co narusza § 26 pkt 1 ww. rozporządzenia, adresu miejsca zamieszkania pacjenta,
  co narusza § 26 pkt 4 ww. rozporządzenia, adnotacji o miejscu, do którego pacjent został wypisany, co narusza § 26 pkt 10 ww. rozporządzenia, pełnego oznaczenia lekarza wypisującego (tytułu zawodowego, nr prawa wykonywania zawodu, uzyskanych specjalizacji), co narusza § 26 pkt 15 ww. rozporządzenia. Ponadto
  w Księdze stwierdzono w 6 przypadkach skreślenia, bez zamieszczenia adnotacji
  o przyczynie błędu oraz daty i oznaczenia osoby dokonującej adnotacji. Powyższe narusza § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia.

 • Księga raportów pielęgniarskich: oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy i adresu przedsiębiorstwa podmiotu, nazwy jednostki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, co narusza § 31 pkt 1 ww. rozporządzenia, numeru kolejnego wpisu,
  co narusza § 31 pkt 2 ww. rozporządzenia.

 • Księga dokonanych operacji: oznaczenia podmiotu, co narusza § 33 pkt 1 ww. rozporządzenia, wpisu numeru PESEL pacjenta, co narusza § 33 pkt 3 ww. rozporządzenia, daty rozpoczęcia oraz zakończenia operacji ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty w systemie 24 godzinnym, co narusza § 33 pkt 8 ww. rozporządzenia, wpisu dot. rodzaju znieczulenia i niepełne oznaczenia lekarza anestezjologa (tylko podpis), co narusza § 33 pkt 12 ww. rozporządzenia, niepełne oznaczenie osób wchodzących w skład zespołu operacyjnego, i anestezjologicznego,
  co narusza § 33 pkt 3 ww. rozporządzenia.

 • Historie chorób: pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne oraz jej kodu resortowego, a podana skrótowa nazwa przedsiębiorstwa „NSZOZ CHIRURGIA ENDOSKOPOWA ENDOMEDICAL” nie jest tożsama z nazwą wykazaną w księdze rejestrowej),
  co narusza § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia. Do historii choroby nie dołącza się protokołu operacyjnego, co narusza § 15 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia.

 • Księga Przyjęć zwana księgą główną poradni: pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego i nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne oraz jej kodu resortowego, a podana skrótowa nazwa przedsiębiorstwa „NSZOZ CHIRURGIA ENDOSKOPOWA ENDOMEDICAL” nie jest tożsama z nazwą wykazaną w księdze rejestrowej), co narusza § 44 pkt 1 ww. rozporządzenia, imienia i nazwiska osoby dokonującej wpisu, co narusza § 44 pkt 7 ww. rozporządzenia.

 1. Zaprowadzić dokumentację medyczną zbiorczą: Księgę zabiegów i Księgę pracowni diagnostycznej. Brak prowadzenia tej dokumentacji medycznej narusza § 40 pkt 3 c
  i d Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
  i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. 2014 r.,
  poz. 177 ze zm.).

 2. Rozpocząć pobieranie od pacjentów oświadczeń, w których pacjenci wskażą osobę bliską, upoważnioną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i uprawnioną do dostępu do ich dokumentacji medycznej. Będzie to stanowiło realizację obowiązku wynikającego z § 8 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 177 ze zm.).

 3. Opracować i wdrożyć do stosowania procedury zabezpieczenia dokumentacji
  elektronicznej, w tym procedury dostępu oraz przechowywania. Brak wprowadzenia procedury narusza wymogi § 86 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
  21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm.).

 4. Zaktualizować informację o zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot, dostępną w siedzibie podmiotu i na jego stronie internetowej. Kontrola wykazała, że na stronie internetowej podmiotu są wymienione poradnie, które nie prowadzą działalności: reumatologiczna, przepuklin, nadpotliwości i chirurgii plastycznej, co narusza art. 14 ust.1 i 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

 5. Zaktualizować informację o prawach pacjenta, dostępną w podmiocie oraz uzupełnić ją
  o wzory oświadczeń pobieranych od pacjentów dotyczących upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej,
  co stanowi realizację art. 11 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.).

Wobec powyższego, wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.
Informację proszę przekazać pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.

Podpisano

Dorota Kinal

Wicewojewoda Wielkopolski


Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.) zostały objęte anonimizacja poszczególne treści protokołu. Anonimizowała: A. Kaczmarkiewicz.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna