Ix warsztaty laparoskopowe na trenażerach dla lekarzy specjalizujacych się w dyscyplinach zabiegowych z regionu zachodniopomorskiego I zainteresowanych studentóWPobieranie 245,55 Kb.
Data31.12.2017
Rozmiar245,55 Kb.IX WARSZTATY LAPAROSKOPOWE NA TRENAŻERACH

DLA LEKARZY

SPECJALIZUJACYCH SIĘ W DYSCYPLINACH ZABIEGOWYCH Z REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO

I ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW

motto: „uczmy się na symulatorach a nie na pacjentach”

organizator:

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM,

ul. Żołnierska 48, Szczecin

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski
miejsce i termin warsztatów:

11-12 listopada 2016, warsztaty w budynku Wydziału, IIp. w salach 209, 210

początek godz. 9.00.sala 8.
przy współpracy

Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich
Warsztaty były dotychczas kursem zalecanym przez Centrum Medyczne Szkolenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii, a także dla specjalizujących się w tych dziedzinach dyscyplin zabiegowych, gdzie wykonywane są zabiegi laparoskopowe. Celem obecnych warsztatów jest przygotowanie młodych lekarzy do wykonania prostych operacji laparoskopowych , takich jak laparoskopia diagnostyczna, appendektomia i cholecystektomia laparoskopowa


Patronat honorowy

Prorektor ds Nauki prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

Prorektor ds Dydaktyki prof. dr hab. Barbara Dołęgowska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM prof. dr hab. Beata Karakiewicz


język warsztatów: polski, angielski

Program Warsztatów:

Zajęcia 11.11. 2016, PIĄTEK
8.00.-9.00. Rejestracja uczestników

9.00.- 13.00. Sesja wykładowa, na która są zaproszeni uczestnicy Warsztatów i Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich. Sala nr 8, Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM,

ul Żołnierska 48

13.20. – początek sesji warsztatowych
9.10.- 13.00. Sesja wykładowa

9.10. – 9.20. Rozpoczęcie sesji. Wyjaśnienie celu i organizacji warsztatów.- Dr hab. n med. Włodzimierz Majewski, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego PUM

9.25.- 10.00. Laparoskopia diagnostyczna. Cel i zabieg krok po kroku. - Dr hab. n med. Włodzimierz Majewski, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego PUM

10.00.- 10.40. Appendektomia laparoskopowa. Cel i zabieg krok po kroku. - Dr hab. n med. Włodzimierz Majewski, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego PUM

10.40.-10.50. przerwa

10.50.- 11.40 Cholecystektomia Laparoskopowa. Cel i zabieg krok po kroku.- Dr hab. n med. Andrzej Modrzejewski, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego PUM

11.40.- 12.25. Safety Issues In Laparoscopic Surgery.- MUDr. Marek Soltes, PhD.University of Kosice, Słowacja

12.25.- 12.40. Porównanie ergonomii pracy chirurga z ergonomią pracy na trenażerze laparoskopowym.- dr n.zdr. Agata Baranowska,

12.40. – 13.10. Best Solutions for Surgical Imaging in Laparoscopy. Mr Ullrich Haefner, Olympus Europe Comp.
13.10. – 13.30. przerwa
13.30. – 18.30. Sesje ćwiczeniowe na zestawach laparoskopowych (6 sesji w ciagu 2 dni)
13.30. – 13.40. Ćwiczenia na symulatorze laparoskopowym – jak ja to robię. Pokaz prostych ćwiczeń do wykonania przez uczestników na wideomonitorze. – dr hab. W. Majewski, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego PUM.
13.40.- 15.55. Sesja ćwiczeniowa I na trenażerach laparoskopowych

Mentorzy: MUDr. Marek Soltes, PhD.

dr Sandib Ganni, University of Delft

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski

prof. dr hab. Andrzej Modrzejewski

dr n.zdr. Agata Baranowska – ergonomia

15.55.-16.15. Przerwa
16.15.- 18.30. Sesja ćwiczeniowa II na trenażerach laparoskopowych

Mentorzy j.w.
Zajęcia 12.11.2016 , SOBOTA
9.00.- 9.30. Przypomnienie programu ćwiczeń – zabiegi operacyjne na kopiach narządów.

dr.hab.n.med W. Majewski

9.30.- 11.45. Sesja ćwiczeniowa III na trenażerach laparoskopowych

Mentorzy: prof. MUDr. Marek Soltes, PhD.

dr Sandib Ganni University of Delft

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski

prof. dr hab. Andrzej Modrzejewski

Dr .n.zdr. Agata Baranowska – ergonomia

11.45. – 12.00. przerwa

12.00.- 14.15. Sesja ćwiczeniowa IV na trenażerach laparoskopowych , mentorzy: j.w

14.15. - 14.30. przerwa

14.30.- 16 45. Sesja ćwiczeniowa V na trenażerach laparoskopowych mentorzy: j.w

16.45. - 16.55. przerwa

16.55. – 18.15. Sesja ćwiczeniowa VI mentorzy j.w.

18.15. - 18.55. Zakończenie warsztatów. Podsumowanie. Dla osób uczestniczących w badaniu kolokwium zaliczeniowe - dr hab. prof. PUM Włodzimierz Majewski
Równolegle do sesji ćwiczeniowych odbędą się projekcje filmów instruktażowych z zakresu operacji chirurgicznych objętych programem kursu.
Do udziału w warsztatach zachęcamy lekarzy, specjalizujących się w dyscyplinach zabiegowych (głównie podejmowane są tematy prostych zabiegów chirurgicznych), oraz studentów ostatnich lat studiów, zainteresowanych dyscyplinami zabiegowymi.
Opłata wpisowa za udział w warsztatach wynosi 300 PLN (trzysta złotych), płatne na miejscu. Opłata obejmuje udział w sesji seminaryjnej oraz w sesjach ćwiczeniowych na trenażerze, pod opieką mentora, obejrzenie filmów instruktażowych. Dla członków Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Endoskopowej (EAES) opłata wynosi 100 PLN (sto złotych).
Studenci za okazaniem dokumentu uczestniczą w sesji teoretycznej bezpłatnie, w sesjach ćwiczeniowych studenci uczestniczą w miarę wolnych miejsc. Jeśli liczba studentów będzie większa niż możliwości wykorzystania trenażerów, zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dla studentów w innym terminie.
Badanie naukowe: Dla młodych lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej przeprowadzane jest badanie porównawcze efektywności obecnego kursu w porównaniu z kursem podstawowym LSS (Grade 1 level 1). Do udziału w badaniu zachęcamy młodych kolegów, którzy nie wykonywali jeszcze samodzielnie cholecystektomii laparoskopowej, i znają biegle język angielski. Po zdaniu kolokwium zaliczeniowego i przesłaniu nagrania pięciu samodzielnie wykonanych cholecystektomii laparoskopowych do oceny przez niezależnych ekspertów istnieje możliwość uzyskania tego stopnia LSS.
Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat udziału w Warsztatach.
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (zgłoszenie udziału podane poniżej) najpóźniej do 04.05.2016 na adres: wdmajewski@poczta.wp.pl

Ogłoszenie o warsztatach i zgłoszenie udziału dla studentów są dostępne na stronie internetowej Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


Kontakt z organizatorem Warsztatów: e-mail: wdmajewski@poczta.wp.pl tel: 605 92 44 92,
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

Wydziału Nauk o Zdrowiu PUMul. Żołnierska 48 pok. 308, Tel: 91 48 00 951 Sekretariat
IX WORKSHOP ON LAPAROTRAINERS

FOR YOUNG PHYSICIANS SPECIALIZING IN OPERATIVE MEDICINE

AND INTERESTED STUDENTSmotto: „let’s learn on simulators not on patients”
organizer

Surgical and Emergency Nursing Department, Faculty of Health Sciences

Pomeranian Medical University, Żołnierska st. 48, Szczecin

head: dr hab.n.med. Włodzimierz Majewski


location and term: 11- 12 November 2016, Faculty of Health Sciences rooms 209, 210 second floor, beginning 9.00. room 8.
with a support from

Western Pomerania branch of Society of Polish Surgeons
Under patronage from
Vicerector for the Scientific Affairs prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

Vicerector for the Didactic Affairs prof. dr hab. Barbara Dołegowska

Dean of Faculty of Health Sciences prof. dr hab. Beata Karakiewicz

workshop languages: polish, english

Workshop Program:
Day One 7 May 2016, FRIDAY
8.00.-9.00. Registration of Participants

9.00.- 13.10. Lecture session, joint meeting of workshop participants with members of Western Pomerania Branch of Society of Polish Surgeons, room 8 ground floor, Faculty of Health Sciences, Żołnierska st. 48, PUM building.

13.20. Beginning of workshop sessions
9.10.- 13.00. Lecture session
9.10.- 9.20. Beginning of the session, explaining the aim and organization of the workshop. Włodzimierz Majewski MD PhD, Dept. of Surgical and Emergency Nursing PUM

9.25.- 10.00. Diagnostic Laparoscopy, Aims, and the procedure step by step. Włodzimierz Majewski MD PhD, Dept. of Surgical and Emergency Nursing PUM

10.00.- 10.40. Laparoscopic Appendectomy, Aims, and the procedure step by step. Włodzimierz Majewski MD PhD, Dept. of Surgical and Emergency Nursing PUM

10.40.-10.50. break

10.50. – 11.40. Laparoscopic Cholecystectomy, Aims, and the procedure step by step.- prof. Andrzej Modrzejewski MD PhD, Dept. of Surgical and Emergency Nursing PUM

11.40. – 12.25. Safety Issues In Laparoscopic Surgery.- MUDr. Marek Soltes, PhD.University of Kosice, Slowakia

12.25. – 12.40.Comparison of ergonomics of surgeon’s work with ergonomics of work on laparotrainer.. Agata Baranowska Sc.D., Surgical and Emergency Nursing Department.

12.40. – 13.10. Best Solutions for Surgical Imaging in Laparoscopy. Mr Ullrich Haefner, Olympus Europe


13.10.- 13.30. break
13.30. – 18.30. Exercise sessions on laparoscopic equipment (6 sessions in two days)

13.30. -13.40. Exercises on laparotrainer – how do I do it. Live description of workshop exercises transmitted by videotechnique. Włodzimierz Majewski MD PhD, Dept. of Surgical and Emergency Nursing PUM


13.40.- 15.55. Exercise session I on laparotrainers

Mentors: prof. MUDr. Marek Soltes, PhD.

dr Sandib Ganni University of Delft, Netherlands

prof. Andrzej Modrzejewski MD PhD

Włodzimierz Majewski MD PhD,

Agata Baranowska M.Sc.– ergonomy


15.55.-16.15. Break
16.15.- 18.30. Exercise session II on laparotrainers

Mentors: as aboveDay Two 12. November 2016, SATURDAY
9.00.- 9.30. Repetition of program of exercises – operations on replicas of organs

(appendectomy, cholecystectomy)

9.30.- 11.45. Exercise session III on laparotrainers

Mentors: prof. MUDr. Marek Soltes, PhD.

dr Sandib Ganni University of Delft, Netherlands

prof. Andrzej Modrzejewski MD PhD

Włodzimierz Majewski MD PhD,

Agata Baranowska M.Sc.– ergonomy

11.45.- 12.00. Break

12.00.- 14.15. Exercise session IV on laparotrainers. Mentors: as above

14.15. – 14.30. Break

14.30.- 16.45. Exercise session V on laparotrainers . Mentors as above

16.45-16.55. Break

16.55.- 18.15. Exercise session VI on laparotrainers. Mentors as above

18.45. – 18.55. End of the workshop. Sumary. For study participants checking of knowledge. dr hab. Włodzimierz Majewski MD, PhD
Paralelly to exercise sessions there are projections of instructing films concerning operative interventions in relevant operations.
Conditions of participation
To take part in workshop are encouraged: young physicians specializing in operative medicine (topics concern simple laparoscopic procedures) and students of last years of medical studies interested in operative medicine.

Participation fee for young physicians is 300 PLN (three hundred), paid on spot. Fee includes participation in lecture and training sessions on laparotrainers, under supervision of a mentor, and seeing instructing films. For EAES members fee is 100 PLN (one hundred).
Students on presentation of a document can attend free the lecture session, see instructing films. Exercises on laparotrainers for students are realized by free places. If the number of interested students is higher than laparotrainer capacity during workshop the extension exercises for students will be undertaken in other term.
Scientific investigation: For young surgeons specializing in general surgery it is undertaken the study comparing effectiveness of a present course with basic course LSS (grade 1, level 1). We enhance to participate in this study young collegues specializing in general surgery who never done laparoscopic cholecystectomy as an operating surgeon, and are fluent in medical English. After successful assessment after the course and sending CD from their first 5 laparoscopic cholecystectomies to be assessed by an independent expert they can obtain LSS certificate.
Workshop participants receive a Certificate of Attendance.
Please register for the workshop until 04.11.2016 on following address: wdmajewski@poczta.wp.pl

Announcement about the Workshop and registration form is available on web page of

Department of Surgical and Emergency Nursing, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University in Szczecin, phone: 91 48 00 951 Secretary.

(Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.)Contact with Workshop organizer:

e-mail: wdmajewski@poczta.wp.plphone: 605 92 44 92
Formularz zgłoszenia (Participation form):


Niniejszym zgłaszam swój udział w imprezie pt.:

LAPAROSKOPIA W SPECJALIZACJACH ZABIEGOWYCH, IX WARSZTATY

NA TRENAŻERACH, DLA MŁODYCH LEKARZY ORAZ ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW, (IX WORKSHOP ON LAPAROTRAINERS

FOR YOUNG PHYSICIANS SPECIALIZING IN OPERATIVE MEDICINE

AND INTERESTED STUDENTS)

11-12 listopada 2016, (November 11-12, 2016)

Wydział Nauk o Zdrowiu PUM, ul. Żołnierska 48

Imię i Nazwisko (Name, Surname)
Rocznik (Born, year)
Specjalizacja (lekarz) Specialisation (physician)
Uczelnia (student), University (student)
Rok studiów (student) Year of studies (student)
Kontakt : Contact
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna