Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówPobieranie 26.72 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar26.72 Kb.

PROCEDURA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD „WRZOSOWA KRAINA

 1. Niniejsza procedura reguluje zasady i tryb przeprowadzania przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” wyboru operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 i z 2017 r. poz. 5 i 1475).

W niniejszej Procedurze czynności Rady zostały uregulowane jedynie w sposób ogólny, natomiast szczegółowe zasady funkcjonowania tego organu zostały określone w Regulaminie Rady, który stanowi odrębny dokument, dzięki czemu uniknięto powielania tych samych przepisów w dwóch dokumentach.

 1. Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Procedura – niniejsza Procedura;

 2. LGD – Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”;

 3. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”;

 4. Rada – Rada Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”;

 5. Biuro – Biuro Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”

 6. LSR – Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez LGD i realizowana na podstawie umowy ramowej zawartej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego;

 7. ustawa o RLKS –ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 i z 2017 r. poz. 5 i 1475);

 8. ustawa w zakresie polityki spójności – z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475);

 9. rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 722 i 1588);

 10. zarząd województwa – Zarząd Województwa Dolnośląskiego, będący organem reprezentującym podmiot wdrażający właściwy do przyznawania pomocy w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b ustawy o RLKS;

 11. operacja własna LGD – operacja, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o RLKS oraz w § 14 rozporządzenia, której beneficjentem jest LGD i do której realizacji LGD może przystąpić wówczas, gdy żaden inny podmiot uprawniony do realizacji tej operacji nie zgłosi takiego zamiaru w ciągu 30 dni od dnia podania przez LGD informacji o zamiarze realizacji takiej operacji.

 1. W przypadku gdy niniejsza procedura nie reguluje jednoznacznie postępowania w określonej sytuacji (na przykład ze względu na nietypowy charakter takiej sytuacji) osoby i organy LGD (adresaci Procedury) zobowiązane do stosowania niniejszej procedury powinny podejmować działania kierując się przepisami prawa oraz wiążącymi LGD wytycznymi wydanymi dla PROW na lata 2014 - 2020.
  W przypadku, gdy przepisy dopuszczają więcej niż jeden możliwy sposób postępowania, adresaci Procedury podejmują działania, które nie naruszają praw wnioskodawców i nie prowadzą do nieuzasadnionego faworyzowania niektórych beneficjentów.

 2. W przypadku zidentyfikowania przez adresatów Procedury kwestii, które nie zostały uregulowane w niniejszej procedurze albo które zostały uregulowane w sposób sprzeczny z innymi dokumentami LGD, adresaci Procedury zobowiązani są podejmować działania zmierzające do uzupełnienia lub zmiany niniejszej Procedury.

ETAP I. PODJĘCIE DECYZJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

 1. Zarząd dokonuje analizy sytuacji na obszarze objętym LSR, uwzględniając treść LSR i określa operację, którą może zrealizować LGD z korzyścią dla obszaru objętego LSR lub dla grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR. Zarząd w procesie analizy współpracuje z Biurem.

 2. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie podjęcia czynności zmierzających do realizacji operacji własnej LGD.

 • wzór uchwały Zarządu stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

 1. Zarząd przekazuje uchwałę dla operacji własnej LGD do Biura.

ETAP II. ZAMIESZCZENIE INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ LGD O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

 1. Biuro, na podstawie uchwały Zarządu, o której mowa w pkt 2 Procedury umieszcza na stronie internetowej LGD informację o planowanej do realizacji operacji własnej LGD.

 • Informacja o planowanej do realizacji operacji obejmuje:

 1. zakres tematyczny operacji,

 2. wysokość środków na realizację operacji,

 3. kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,

 4. informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (forma pisemna, bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD),

 5. informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz.U.2015 poz. 1570) – rozporządzenie LSR.

 • Informacja na stronie internetowej LGD powinna być na niej umieszczona przez co najmniej 30 dni, zgodnie z art. 17 ust.6 ustawy o RLKS.

 1. W przypadku, gdy przez 30 dni od dnia umieszczenia na stronie internetowej LGD informacji, o której mowa w pkt 4 Procedury:

 1. nikt inny, uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji, która odpowiada opisowi operacji własnej LGD zawartej w informacji – Biuro informuje o tym fakcie Zarząd, który podejmuje działania w celu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej LGD;

 2. zgłoszono zamiar realizacji operacji, która odpowiada opisowi operacji własnej LGD w określonej w ogłoszeniu – Biuro sprawdza czy podmioty zgłaszające zamiar realizacji takiej operacji są uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Weryfikacja odbywa się w drodze sprawdzenie przez Biuro, na podstawie dołączonych do poszczególnych zgłoszeń dokumentów, tego czy dane zgłoszenie spełnia wymagania wskazane w punktach kontrolnych zawartych w wytycznych.

 • W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji tych okoliczności (tj. gdy z dokumentów wprost wynika, że zgłaszający nie może realizować takiej operacji albo zgłaszający się nie dołączył do zgłoszenia wszystkich wymaganych dokumentów):

 1. Biuro informuje o tym fakcie Zarząd, który podejmuje działania w celu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej LGD,

 2. LGD informuje wszystkich zgłaszających zamiar realizacji operacji o wynikach weryfikacji.

 • W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji (tzn. gdy co najmniej jeden podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia w ramach PROW na lata 2014 – 2020):

 1. Biuro informuje o tym fakcie Zarząd;

 2. Zarząd informuje wszystkich zgłaszających zamiar realizacji operacji o wyniku weryfikacji ich zgłoszenia (podmiot, który spełnił warunki wskazane w ogłoszeniu informowany jest również o okoliczności wskazanej w ppkt 3 poniżej);

 3. Zarząd zobowiązany jest uwzględnić zainteresowanie podmiotu realizacją operacji opisanej w informacji, o której mowa w pkt 4 Procedury – w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru realizacji operacji, która odpowiada opisowi operacji własnej LGD, powinien zostać ogłosić nabór wniosków na realizację operacji o zakresie tematycznym odpowiadającym projektowi własnemu LGD);

 4. pozostałych punktów Procedury nie stosuje się, chyba że w naborze, o którym mowa w ppkt 3 powyżej, LGD nie wybierze do realizacji operacji opisanej przez LGD w informacji, o której mowa w pkt 4 Procedury – w takiej sytuacji LGD może dokonać wyboru operacji własnej i po jej wybraniu przez Radę złożyć do zarządu województwa wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej wraz z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie powyższej procedury (zastosowanie znajdują wówczas 7 -15 Procedury).

 1. Informacja o wpłynięciu lub niewpłynięciu zgłoszeń dotyczących realizacji tej operacji zamieszczana jest przez Biuro na stronie internetowej LGD niezwłocznie po upływie terminu 30 dni od publikacji ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej. W przypadku wpłynięcia w tym terminie do LGD zgłoszeń o zamiarze realizacji operacji opisanej w ogłoszeniu, Biuro – niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji takich zgłoszeń, zamieszcza na stronie internetowej LGD informację o wyniku weryfikacji tych zgłoszeń.

ETAP III. POSIEDZENIE RADY DOTYCZĄCE WYBORU OPERACJI WŁASNEJ LGD

 1. Zarząd przekazuje Przewodniczącemu Rady informację dotyczącą konieczności zwołania posiedzenia Rady w celu dokonania wyboru operacji własnej LGD.

 2. Zarząd, przy pomocy Biura, wypełnia wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej LGD (pracując na obowiązującym formularzu przygotowanym przez właściwą instytucję) wraz z wszystkimi załącznikami do tego wniosku oraz kompletuje dokumenty niezbędne do dokonania przez Radę oceny operacji własnej LGD oraz – w przypadku wybrania przez Radę tej operacji – do wystąpienia do zarządu województwa ze stosownym wnioskiem o przyznanie pomocy.

 • Operacja własna LGD objęta wnioskiem musi być tożsama z operacją, która została opisana w umieszczonej na stronie internetowej LGD informacji, o której mowa w pkt 4 Procedury.

 1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady, na którym zostanie dokonany wybór operacji własnej LGD i występuje do Biura z wnioskiem o zawiadomienie Członków Rady o terminie i porządku posiedzenia, opublikowanie ogłoszenia o posiedzeniu na stronie internetowej LGD oraz o przygotowanie dla Członków Rady dokumentów na posiedzenie.

 2. Wybór operacji własnej przez LGD przez Radę – opisany szczegółowo w Regulaminie Rady.

 • Rada dokonuje wyboru operacji własnej LGD w oparciu o dane z wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej LGD.

 • Rada dokonuje wyboru operacji oceniając ją w oparciu o kryteria wyboru operacji i przy użyciu kart oceny, które obowiązują przy ocenie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w ramach tego samego przedsięwzięcia LSR, w ramach którego ma zostać realizowana operacja własne LGD;

 • Wybór operacji własnej LGD dokumentowany jest w postaci uchwały Rady.

 1. Operacja jest uznana za wybraną, jeżeli stałą uznana za zgodną z LSR i uzyskała co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów ramach oceny zgodności operacji w oparciu o kryteria wyboru operacji.

 2. Przekazanie przez Przewodniczącego Rady do Biura wyników oceny operacji własnej LGD, w tym uchwały Rady dotyczącej oceny.

ETAP IV WYSTĄPIENIE Z WNIOSKIEM DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOTYCZĄCYM REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD.

 1. Biuro uzupełnia dokumentację niezbędną do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji własnej LGD do zarządu województwa i przekazuje komplet dokumentów do Zarządu w celu akceptacji i ewentualnego uzupełnienia brakujących podpisów na wymaganych dokumentach.

 • Komplet dokumentów przekazany Zarządowi obejmuje nie tylko wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej LGD, ale również dokumentację potwierdzającą dokonanie oceny operacji własnej LGD przez Radę a także zgłoszenia złożone w odpowiedzi na informację, o której mowa w pkt 4 Procedury.

 1. Zarząd akceptuje wniosek i podpisuje wszystkie wymagane dokumenty a następnie przekazuje wniosek wraz z załącznikami do Biura.

 2. LGD składa wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 13 Procedury, w siedzibie właściwej komórki organizacyjnej obsługującej zarząd województwa.

 • Dokumentacja obejmuje w szczególności wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, a także dowody przeprowadzenia procedury opisanej wyżej tzn. w zależności od specyfiki sytuacji:

 1. kopię informacji, o której mowa w pkt 4 Procedury (zawsze);

 2. zgłoszenie podmiotu zainteresowanego realizacją operacji opisanej w informacji, o której mowa w pkt 4 Procedury (jeżeli dotyczy);

 3. oświadczenie LGD, że nikt na to ogłoszenie nie odpowiedział w wyznaczonym terminie (jeżeli dotyczy);

 4. dowód weryfikacji zgłoszenia przez Biuro LGD i jego wynik (jeżeli dotyczy);

 5. dowód przeprowadzenia naboru, o którym mowa w pkt 5 lit B. tiret drugi ppkt 2 Procedury i jego wyniki wskazujące, że zgłaszający zamiar realizacji operacji własnej w tym naborze nie wziął udziału lub jego wniosek nie został wybrany do realizacji (jeżeli dotyczy).

Pobieranie 26.72 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna