Istrukcja wypełniania formularzy w obrocie z usa w sprawach alimentacyjnychPobieranie 67,76 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar67,76 Kb.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY

KIEROWANYCH DO USA W SPRAWACH ALIMENTACYJNYCH

INFORMACJA OGÓLNAJeżeli wniosek dotyczy:Przesyła się do USA następujące formularze:

Wydania wyroku

zasądzającego alimenty

PRZEKAZANIE I POTWIERDZENIE ODBIORU

UJEDNOLICONY WNIOSEK W SPRAWIE O ALIMENTY

OŚWIADCZENIE OGÓLNE

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE O USTALENIE OJCOSTWA

OŚWIADCZENIE O BEZPOŚREDNICH WPŁATACH ALIMENTÓW ORAZ PIECZY NAD DZIECKIEM

POSZUKIWANIE OSOBY/MAJĄTKU

Wykonania

istniejącego wyroku

PRZEKAZANIE I POTWIERDZENIE ODBIORU

UJEDNOLICONY WNIOSEK W SPRAWIE O ALIMENTY

WNIOSEK O WYKONANIE WYROKU

INFORMACJA O WYROKU ORAZ OŚWIADCZENIE O ZALEGŁOŚCIACH

POŚWIADCZENIE WYKONALNOŚCI WYROKU

POSZUKIWANIE OSOBY/MAJĄTKU


2

Zmiany istniejącego wyrokuPRZEKAZANIE I POTWIERDZENIE ODBIORU

UJEDNOLICONY WNIOSEK W SPRAWIE O ALIMENTY

OŚWIADCZENIE OGÓLNE

INFORMACJA O WYROKU ORAZ OŚWIADCZENIE O ZALEGŁOŚCIACH

POSZUKIWANIE OSOBY/MAJĄTKUZnalezienia osoby

lub majątku zobowiązanego

PRZEKAZANIE I POTWIERDZENIE ODBIORU

POSZUKIWANIE OSOBY/MAJĄTKU


Wszystkie formularze należy wypełnić w języku angielskim, dużymi/drukowanymi literami.
Pola w nawiasach kwadratowych: [ ] należy zaznaczyć krzyżykiem: [ X ].
W pozycjach: „Nie/Nie wiadomo”, „tygodniowo/miesięcznie” itp. niepotrzebne wyrazy skreśla się.
Jeżeli wymagane jest załączenie odpisu wyroku zasądzającego alimenty – należy załączyć 3 odpisy wyroku z tłumaczeniem na język angielski.
Inne dokumenty załącza się w formie poświadczonych odpisów lub kserokopii z tłumaczeniem na język angielski.
Poświadczenie” – podpisują czytelnie: ojciec, matka albo opiekun prawny uprawnionego do alimentów (jeżeli osoba uprawniona do alimentów jest pełnoletnia - podpisuje sama) oraz sędzia, który może umieścić swoją pieczęć imienną.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

(dotyczące formularzy, których wypełnienie może nastręczać trudności)
PRZEKAZANIE I POTWIERDZENIE ODBIORU.
Formularz ten spełnia zadanie pisma przewodniego w każdej sprawie, nie funkcjonuje samodzielnie, dołącza się do niego wymagane dla rodzaju wniosku formularze i załączniki.
Do” - jeżeli aktualny adres zobowiązanego nie jest znany – przed skompletowaniem dokumentacji w sprawie należy zwrócić się do właściwej agencji w USA o udzielenie pomocy w ustaleniu adresu.

Zob. uwagi do formularza "Poszukiwanie osoby/majątku".


Po ustaleniu adresu zobowiązanego dokumentację w celu uzyskania i/lub wykonania wyroku alimentacyjnego wysyła się do właściwego Central Registry.

Równocześnie należy wysłać do U.S. Money Express w Chicago (na adres: U.S. Money Express Co., 5395 N. Milwaukee Avenue, Chicago, IL 60630 lub faksem nr: (0 01) 773 775 69 51) informację o wysłaniu wniosku ze wskazaniem: nazwy i adresu organu przyjmującego, imion i nazwisk uprawnionego i zobowiązanego, dokładnego adresu uprawnionego wraz z numerem telefonu oraz pełnej informacji o koncie bankowym uprawnionego w Polsce.

Jeżeli uprawniony nie ma konta bankowego w Polsce – pieniądze przesłane zostaną do banku, z którym współpracuje U.S. Money Ex., a którego oddział mieści się w pobliżu miejsca zamieszkania uprawnionego z tym, że koszt operacji bankowych będzie wyższy.
Późniejsza korespondencja dotycząca spraw indywidualnych powinna być kierowana do „IV-D Agency” w danym stanie albo do agencji, wskazanej na zwrotnym poświadczeniu odbioru (trzecia strona formularza „Przekazanie i potwierdzenie odbioru”) przez organ przyjmujący w USA.
Od” – można odcisnąć prostokątną pieczęć sądu z dopiskiem „Poland”.
Płatności należy wysyłać i czeki wystawiać na:” - należy podać adres:

U.S. Money Express Co., 5395 N. Milwaukee Avenue, Chicago, IL 60630.
Na rzecz:"

Należy podać adres banku i numer konta wierzyciela w Polsce.


Część I Żądania” - należy wskazać wszystkie żądania, zaznaczając krzyżykiem odpowiednie pola.
Ustalenie ojcostwa” - zgodnie z prawem amerykańskim także domniemany ojciec może domagać się ustalenie jego ojcostwa.
Wydanie wyroku w sprawie o ...” - należy wskazać wszystkie żądania, zaznaczając odpowiednie pola. Kwotę żądanych alimentów wpisuje się w dolarach USA, gdyż należności z USA mogą być przesyłane wyłącznie w tej walucie.
Alimenty na rzecz dziecka” - dotyczy alimentów na rzecz uprawnionych mało- i pełnoletnich. Zaznacza się, jeżeli wyrok alimentacyjny nie był dotychczas wydany w danym stanie USA albo jeżeli sprawa w danym stanie USA została zamknięta np. z powodu osiągnięcia pełnoletniości przez uprawnionego. Dopuszczalność i przesłanki zasądzenia alimentów na rzecz osób pełnoletnich regulowane są przez prawo poszczególnych stanów.
Alimenty na rzecz małżonka” - małżonek może żądać alimentów na swoją rzecz wyłącznie wtedy, gdy mieszka i opiekuje się małoletnim dzieckiem (dziećmi) i tylko w wypadku łącznego dochodzenia tych alimentów z alimentami na rzecz dziecka(ci).
Alimenty za poprzedni okres” - żądanie alimentów wstecznych nie jest przewidziane prawem federalnym, dopuszcza je prawo niektórych stanów.

Jeżeli żąda się alimentów za kilka takich okresów - należy podać początkową datę pierwszego okresu i końcową datę ostatniego okresu.


Zabezpieczenie kosztów opieki medycznej” - polega na zobowiązaniu pozwanego wyrokiem do ponoszenia przyszłych kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dziecka(ci) lub innych kosztów opieki zdrowotnej.
Inne koszty” - można żądać zwrotu poniesionych kosztów testów/badań genetycznych w celu ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa.

Jeżeli przewiduje się przeprowadzenie testów/badań genetycznych w postępowaniu przed sądem w USA – w miejscu przeznaczonym na kwotę należy wpisać „actual”.

Można również żądać zwrotu np.: wydatków, poniesionych w związku z podróżą dziecka od rodzica sprawującego opiekę do drugiego rodzica, wydatków na opiekę zdrowotną dziecka nie pokrywanych przez ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia adwokata („w rozsądnych granicach”).

Należy dołączyć dowody precyzujące rodzaj i wysokość wydatków.


Wykonanie załączonego wyroku/ugody” - nie jest możliwe wykonanie w USA wyroku sądu polskiego określającego alimenty procentowo a nie kwotowo.

Wykonanie wyroku zasądzającego alimenty na rzecz małżonka możliwe jest wyłącznie w wypadku zamieszkiwania wspólnie z małoletnim dzieckiem (dziećmi), na rzecz którego tym samym wyrokiem zasądzono alimenty.


Zmiana załączonego wyroku” - można żądać zmiany wyroku wydanego przez sąd amerykański.
Egzekwowanie zaległości” - informacje o terminach przedawnienia roszczeń alimentacyjnych w poszczególnych stanach USA dostępne są na stronie internetowej: http://ocse3.acf.dhhs.gov/ext/irg/sps/selectastate.cfm.
Zmiana adresu dla wpłat, Zmiana odbiorcy wpłat” – nie dotyczy do czasu wprowadzenia innych, poza U.S. Money Ex., instytucji pośredniczących w przekazywaniu płatności z USA do Polski albo bezpośredniego transferu tych należności.
Znalezienie osoby/majątku” - zob. uwagi do formularza „Poszukiwanie osoby/majątku”.

UJEDNOLICONY WNIOSEK O ALIMENTY

Formularz ten spełnia zadania uzasadnienia żądania wniosku .

1. Żądania - należy wskazać wszystkie żądania, zaznaczając odpowiednie pola, zob. uwagi do formularza „Przekazanie i potwierdzenie odbioru”.

WNIOSEK O WYKONANIE WYROKU

Formularz ten przesyła się w celu wykonania wyroku sądu polskiego lub amerykańskiego albo zmiany i wykonania wyroku sądu amerykańskiego.

Jeżeli żąda się wykonania więcej niż jednego wyroku, dla każdego z nich należy wypełnić odrębny formularz.

„I. Opis wyroku zasądzającego alimenty w celu jego wykonania w: ...

Zasądzona kwota alimentów” - żądając alimentów zaległych należy dołączyć wypełniony formularz „Informacja o wyroku oraz oświadczenie o zaległościach”.
„II. i III. Informacja o matce/ojcu dziecka” - „Uprawniona(y)” zaznacza rodzic, który występuje w imieniu małoletniego wierzyciela „Zobowiązana(y)” – zaznacza się, wskazując rodzica nie sprawującego opieki nad dzieckiem (dłużnika).

Jeżeli uprawniony do alimentów jest pełnoletni, należy wpisać dane obojga rodziców i zaznaczyć "Zobowiązanego" dłużnika.

IV. Informacja o opiekunie” - jeżeli opiekun jest krewnym dziecka(ci) - należy podać, ze strony którego rodzica jest on krewnym np.: babka macierzysta (maternal grandmother), kuzyn ze strony ojca (paternal cousin).


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE O USTALENIE OJCOSTWA
Formularz ten spełnia zadanie uzasadnienia wniosku o ustalenie ojcostwa.

Jeżeli żąda się ustalenia ojcostwa tego samego mężczyzny dla więcej niż jednego dziecka - w odniesieniu do każdego z dzieci należy wypełnić i dołączyć osobny formularz.


CZĘŚĆ 1”

Data zajścia w ciążę” – podaje się w kolejności: miesiąc, dzień, rok.

Np.: „04 01 2002” albo „od 04 01 2002 do 05 01 2002”. Koniecznie należy podać rok.

Jeżeli w grę wchodzi kilka dat lub okresów koncepcyjnych i brak miejsca na ich wpisanie – podaje się je w CZĘŚCI 4 – INNE STOSOWNE INFORMACJE, w razie potrzeby dołącza się dodatkową stronę.


Ciąża donoszona” - „Tak” zaznacza się, jeżeli ciąża trwała pełne 9 miesięcy, „Nie” – jeżeli ciąża trwała poniżej 9 miesięcy; z wyjaśnieniem np. 7 miesięcy – wcześniak (7 months – child born premature).
Państwo/stan, w którym dziecko się urodziło/matka zaszła w ciążę” - po nazwie państwa/stanu sugeruje się wpisanie nazwy miejscowości.
Mężczyzna jest wymieniony jako ojciec w akcie urodzenia dziecka” - podaje się dane mężczyzny, wpisanego w akcie urodzenia dziecka niezależnie od tego, czy jest to mężczyzna wskazany jako domniemany ojciec w celu sądowego ustalenia ojcostwa w USA.
Mężczyzna ożenił się z matką dziecka a dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa” – podaje się dane męża z tego małżeństwa, do którego odnosi się domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa.
Mężczyzna podpisał uznanie ojcostwa” - w USA Acknowledgement of Paternity jest oświadczeniem przysięgłym złożonym przed notariuszem publicznym.

Należy zaznaczyć tę pozycję, jeżeli ojciec formalnie uznał dziecko.


Mężczyzna zachowywał się jak ojciec dziecka” - zaznacza się, jeżeli był/jest mężczyzna, który zachowywał się tak, jakby poczuwał się do ojcostwa, niezależnie od tego, czy chodzi o mężczyznę, który został wskazany jako domniemany ojciec w celu sądowego ustalenia ojcostwa, czy o innego mężczyznę.

POSZUKIWANIE OSOBY/MAJĄTKU

Formularz ten wykorzystuje się w celu ustalenia aktualnego adresu i/lub majątku zobowiązanego.

Jeżeli nie jest znany aktualny adres zobowiązanego - przed skompletowaniem i wysłaniem dokumentacji:


 • jeżeli nie wiadomo w którym stanie przebywa zobowiązany - należy niniejszy formularz wraz z formularzem „Przekazanie i Potwierdzenie odbioru” wysłać na adres:

Department of Health and Human Services

Office of Child Support Enforcement (OCSE)

370 L’Enfant Promenade SW

4 th Floor, Aerospace Building

Washington, D.C. 20447


 • jeżeli znany jest stan, w którym przebywa zobowiązany – należy niniejszy formularz wraz z formularzem „Przekazanie i Potwierdzenie odbioru” wysłać na adres właściwego dla tego stanu State Parent Locator Service.

Jeżeli znany jest aktualny adres zobowiązanego, ale brak informacji o jego majątku - niniejszy formularz dołącza się do dokumentacji wysyłanej do właściwego Central Registry w celu uzyskania i/lub wykonania wyroku alimentacyjnego.


Zaznacza się kim jest poszukiwana osoba. Podaje się tylko znane dane, nie wpisuje się: „nie wiadomo”, „nie znany” itp. Jeżeli brak miejsca na informacje dodatkowe, dołącza się dodatkowe strony; fotografie dołącza się w oryginale lub skopiowane w umożliwiający identyfikację osoby. Sugeruje się podanie wzrostu osoby poszukiwanej w stopach (ft), a wagi w funtach (lb).
Inne informacje” – np. jeżeli wyrok był wykonywany w innym stanie(ach) - należy wymienić ten stan(y).
OŚWIADCZENIE OGÓLNE
Formularz ten spełnia zadanie uzasadnienia żądania wniosku w sprawach o: ustalenie ojcostwa, wydanie wyroku zasądzającego alimenty lub zmianę i wykonanie takiego wyroku.
Części I – III: Dane osobowe matki/ojca dziecka/opiekuna innego niż rodzic” „Znany na dzień” zaznacza się i podaje datę tylko wtedy, jeżeli adres w danej dacie został potwierdzony urzędowo np. w toku postępowania sądowego; jeżeli nie – pola nie zaznacza się, a podany adres rozumiany jest jako ostatni znany, niekoniecznie aktualny.

„Wolna(y)” - zaznacza się tylko wtedy, jeżeli rodzic dziecka(ci) nigdy nie zawarł związku małżeńskiego. Informacje o ojcu dziecka dotyczą także domniemanego ojca, gdy ojcostwo nie zostało jeszcze uznane albo ustalone. Jeżeli opiekun jest krewnym dziecka(ci) – zob. uwagi do formularza „Wniosek o wykonanie wyroku”.


Część V. Dziecko(ci), którego(ych) dotyczy wniosek” - jeżeli dziecko ukończyło 18 lat, należy w części X. „Inne istotne informacje" podać do jakiej szkoły/uczelni jest zapisane/uczęszcza. Niektóre stany mogą wymagać pisemnego potwierdzenia ze szkoły/uczelni.

Jeżeli sprawa dotyczy więcej niż dwojga dzieci, należy powielić, wypełnić i dołączyć część V w odniesieniu do pozostałych dzieci a wzmiankę o tym zamieścić w części X. "Inne istotne informacje".„VIII. Informacja o pomocy społecznej dla uprawnionego” - - dotyczą wniosków z USA.

IX. Informacja o sytuacji finansowej”:DOCHÓD MIESIĘCZNY BRUTTO

Inne dochody/świadczenia” - np.: dochody z pracy sezonowej lub dorywczej, regularnie otrzymywane wynagrodzenie osoby pracującej na własne konto/posiadającej własną firmę, czysty zysk z wynajmu nieruchomości. Jeżeli dochód uzyskiwany jest z regularnością inną, niż comiesięczna, należy obliczyć dochód roczny i podzielić przez 12.
Dziecko(ci) zobowiązanego” – dochody dziecka(ci) podaje się tylko wówczas, gdy pozostaje(ją) pod opieką rodzica, wnoszącego sprawę w imieniu dziecka(ci).

Jeżeli dochody uzyskuje więcej niż jedno dziecko - w kolumnie trzeciej wpisuje się sumę tych dochodów, odpowiednio dla każdej kategorii dochodów.POTRĄCENIA Z DOCHODU

Miejski/lokalny podatek dochodowy” - dotyczy wniosków z USA.
Inny podatek dochodowy” - należy podać potrącenia z dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych albo z tytułu innych zobowiązań podatkowych.
Obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne/fundusz emerytalny” – dotyczy wyłącznie składek wymaganych prawem, wynikających wprost z przepisów ustawy; nie dotyczy dobrowolnych składek na konto lub fundusz emerytalny, które można wpisać w pozycji „Inne” z opisem „Non-mandatory Retirement”.
Inne” - np.: oszczędności (Savings), spłata pożyczki (Loan repayment), składki na ubezpieczenie medyczne/zdrowotne (Medical insurance), składki związkowe (Union dues) itp. - pod warunkiem, że odliczane kwoty są ściągane/odprowadzane bezpośrednio z dochodu na konto oszczędnościowe, fundusz itd.

MIESIĘCZNE KOSZTY UTRZYMANIA

Wypełnia się kolumnę „Wnioskodawca”. Jednakże wydatki bezpośrednio związane z dzieckiem (np. nieobjęte ubezpieczeniem wydatki medyczne) wpisuje się w kolumnie „Dziecko(ci) zobowiązanego.”

Jeżeli dany wydatek dzieli się między wnioskodawcę i dziecko(ci) należy wyjaśnić, w jakim stosunku np. „po połowie”.

Wydatki na dwoje lub więcej dzieci, pozostających pod opieką wnioskodawcy, sumuje się. Wydatki poniesione w stosunku innym, niż miesięcznie, należy dodać i ich sumę roczną podzielić przez 12.
Transport” - pozycja obejmuje wydatki na transport publiczny.

Korzystając z własnego samochodu można w rubryce „Inne” wpisać: spłaty w związku z zakupem samochodu na raty, leasingiem itp. (Auto Payment), opłaty z tytułu ubezpieczenia (Auto Insurance), koszty utrzymania samochodu; naprawy, pozwolenia, licencje (Auto Expenses).


Nie objęte ubezpieczeniem/nadzwyczajne wydatki medyczne” - np. odpłatne wizyty lekarzy, opieka stomatologiczna, lekarstwa i artykuły/towary apteczne (opatrunki, kosmetyki dla alergików, artykuły higieniczne itp.) oraz okulary, szkła kontaktowe, aparaty słuchowe, inne protezy itp.

Należy dołączyć opis i dokumentację poniesionych wydatków.


Inne” – np. koszty związane z kształceniem i wychowaniem dziecka jak:

 • podręczniki i inne książki (Books), czasopisma (Newspapers),

 • dokształcanie, korepetycje, czesne/opłaty za przedszkole, szkołę, uczelnię (Supplies and tuition),

 • opłaty za telewizję kablową/satelitarną (Cable television fees),

 • rozrywka (Entertaiment),

 • hobby (Hobbies),

 • sport (Sports).

Można podać także np.: • opłaty z tytułu ubezpieczenia domu/mieszkania (Homeowner’s or renter’s insurance),

 • koszty utrzymania/konserwacji domu/mieszkania, remonty, naprawy (Home maintenance and repairs),

 • abonament telefoniczny (Telephone),

 • wydatki na pranie/czyszczenie (Laundry, dry cleaning and other cleaning),

 • zakupy odzieży (Clothing purchase),

 • opłaty z tytułu ubezpieczenia/polisy na życie (Life insurance),

 • wydatki związane z korzystaniem z samochodu – zob. „Transport”.

`

INFORMACJE O MAJĄTKU WNIOSKODAWCY


Nieruchomości” - jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, należy wskazać wielkość udziału przypadającego wnioskodawcy oraz podać dane pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli nieruchomość obciążona jest hipoteką (hipotekami) – w rubryce "wartość" należy wpisać różnicę pomiędzy oszacowaną wartością nieruchomości a wysokością obciążeń.
Plan lub konto emerytalne, Konto oszczędnościowe, Konto czekowe” - należy podać kwotę na koncie (planie, rachunku itd.), nazwę planu lub instytucji oraz numer konta/rachunku.
Inne zasoby finansowe”- np.: akcje, obligacje.
X. Inne istotne informacje” - jeżeli zamieszcza się informacje dodatkowe, odnoszące się do poprzednich części Oświadczenia ogólnego – należy wskazać tę część (odsyłacz).
XI. Załączniki” - zob. „Informacje wspólne dla wszystkich formularzy”.
Kopie poświadczonych wpłat alimentów” oraz „Odstąpienie lub podstawienie praw alimentacyjnych” - dotyczy wniosków z USA.
Uznanie ojcostwa” – należy dołączyć odpis aktu uznania.
Inne” – np. wyciąg z prawa polskiego w tłumaczeniu na język angielski.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna