Istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1,96 Mb.
Strona1/2
Data02.06.2018
Rozmiar1,96 Mb.
  1   2
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych, serwerów, osprzętu i oprogramowania dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Krasnostawskiego
w ramach realizacji projektu pn. „e-Powiat II –Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.

Zamawiający:

Powiat Krasnostawski

ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

Tel. 82/576-52-11 do 13

Fax: 82/576-45-88

www.krasnystaw-powiat.pl/

OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ
PIOTR DUDEK

Naczelnik Wydziału

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich


WICESTAROSTA
Andrzej Kmicic

CZŁONEK ZARZĄDU
Henryk Czerniej

PAWEŁ PIŁAT

Informatyk w Wydziale Organizacyjnym

I Spraw Obywatelskich
Krasnystaw, lipiec 2010 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

  1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu przetargowym jest: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw, tel. (082) 576-72-86 do 88, 576-52-11 do 13, fax. (082) 576 45 88., www.krasnystaw-powiat.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej
   w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp.

  2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczone na stronie internetowej www.krasnystaw-powiat.pl i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, serwerów, osprzętu
i oprogramowania użytkowego oraz pakietów oprogramowania do zarządzania, portalu usługowego e-Urząd, Systemu Obsługi Aktów Prawa Lokalnego, udźwiękowienie witryny Powiatu (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 6 do siwz). Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „e-Powiat II –Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. Na przedmiot zamówienia składa się:

  1. Stacja robocza z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem biurowym – 145 szt. (CPV 30214000-2)

  2. Stacja robocza z monitorem, systemem operacyjnym i rozszerzonym pakietem biurowym – 6 szt. (CPV 30214000-2)

  3. Stacja robocza z monitorem, systemem operacyjnym i rozszerzonym pakietem biurowym - typ II – 2 szt. (CPV 30214000-2)

  4. Zasilacz awaryjny – 143 szt. (CPV 30237280-5)

  5. Laptop typ A – 2 szt. (CPV 30213100-6)

  6. Laptop typ B – 4 szt. (CPV 30213100-6)

  7. Laptop typ C – 5 szt. (CPV 30213100-6)

  8. Monitor 22" – 2 szt. (CPV 30231300-0)

  9. Drukarka laserowa mono – 21 szt. (CPV 30232110-8)

  10. Drukarka laserowa mono (KP PSP) – 5 szt. (CPV 30232110-8)

  11. Drukarka laserowa kolor – 14 szt. (CPV 30232110-8)

  12. Drukarka atramentowa A3 – 2 szt. (CPV 30232130-4)

  13. Drukarka atramentowa A4 – 10 szt. (CPV 30232130-4)

  14. Pakiet biurowy typ A – 3 szt. (CPV 48700000-5)

  15. Pakiet biurowy typ B – 2 szt. (CPV 48700000-5)

  16. Pakiet biurowy typ C – 1 szt. (CPV 48313000-5)

  17. Pakiet biurowy typ D – 1 szt. (CPV 48322000-1)

  18. Pakiet biurowy typ E – 1 szt. (CPV 48321000-4)

  19. Oprogramowanie antywirusowe – 160 szt. (CPV 48761000-0)

  20. Pendrive – 13 szt. (CPV 30234600-4)

  21. Dysk zewnętrzny – 1 szt. (CPV 30233132-5)

  22. Drukarka igłowa – 2 szt. (CPV 30232120-1)

  23. Switch niezarządzalny – 4 szt. (CPV 32420000-3)

  24. Switch zarządzany – 3 szt. (CPV 32420000-3)

  25. Serwer Typ I – 1 szt. (CPV 48820000-2)

  26. Serwer Typ II – 2 szt. (CPV 48820000-2)

  27. Serwerowy system operacyjny – 3 szt. (CPV 32425000-8)

  28. Serwerowy system operacyjny - licencje dostępowe – 17 szt.(CPV 32425000-8)

  29. Zasilacz awaryjny do serwera – 3 szt. (CPV 30237280-5)

  30. Aparat cyfrowy typ A – 1 szt. (CPV 38651000-3)

  31. Aparat cyfrowy typ B – 2 szt. (CPV 38651000-3)

  32. Aparat cyfrowy typ C – 1 szt. (CPV 38651000-3)

  33. Kamera wideo – 1 szt. (CPV 38651600-9)

  34. Oprogramowanie – 1 szt. (CPV 48224000-4)

  35. Oprogramowanie bazodanowe –1 szt. (CPV 48610000-7)

  36. Projektor multimedialny – 4 szt. (CPV 38652120-7)

  37. Pakiet oprogramowania do zarządzania – 3 szt. (CPV 48443000-5)

  38. Oprogramowanie dla biblioteki – 1 szt. (CPV 48160000-7), (CPV 48443000-5)

  39. Portal usługowy e-Urząd - 1 szt.

  40. System Obsługi Aktów Prawa Lokalnego – 23 licencje

  41. Udźwiękowienie witryny Powiatu – 1 szt.
 1. Termin wykonania zamówienia.

  1. Wymagany termin wykonania zamówienia – sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2011r. zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy będącej załącznikiem nr 7 do niniejszej siwz., z tym, że dostawy realizowane dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej muszą zostać zrealizowane do dnia 10 grudnia 2010 r.

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

   1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej:

    1. dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości
     700.000,00 PLN netto każda (siedemset tysięcy). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

    2. trzy zamówienia polegające na wdrożeniu rozwiązania informatycznego umożliwiającego obsługę interesanta przez Internet z modułem elektronicznej skrzynki podawczej w jednostce administracji publicznej o wartości min. 20.000,00 PLN netto (dwadzieścia tysięcy) w każdym zamówieniu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że zamówienie to zostało wykonane lub jest wykonywane należycie.

    3. trzy zamówienia polegające na wdrożeniu oprogramowania klasy back-office w jednostce administracji publicznej o wartości min. 80.000,00 PLN netto (osiemdziesiąt tysięcy) w każdym zamówieniu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że zamówienie to zostało wykonane lub jest wykonywane należycie.

    4. jedno zamówienie obejmujące wdrożenie rozwiązania informatycznego obsługującego proces przygotowania i uchwalania oraz publikacji aktów normatywnych obejmujące minimum 15 użytkowników. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że zamówienie to zostało wykonane lub jest wykonywane należycie.

   3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

   4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, ze:

    1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 700.000,00 PLN (siedemset tysięcy PLN) ;

    2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy).

  2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia
   z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia jaką powierzy podwykonawcom.

  4. Wykonawca może występować tylko w jednej Ofercie, (indywidualnie czy też jako Partner Konsorcjum) w odniesieniu do tego samego zadania inwestycyjnego.

  5. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w pkt. 6 niniejszej SIWZ na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów składających się na ofertę.

  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty Wykonawcy muszą dołączyć następujące dokumenty:

   1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do siwz).

   2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw i usług w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia zgodnie z wymaganiami pkt 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.4. niniejszej siwz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik Nr 4).

   3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
    w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy zgodnie z wymogami pkt 5.1.4.1. niniejszej siwz., wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   4. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami pkt 5.1.4.2. niniejszej siwz.

  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. należy złożyć następujące dokumenty:

   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (Załącznik Nr 3)

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 (Załącznik nr5).

   3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
    w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
    w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   7. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    1. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
     w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.7.1 i 6.2.7.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem wyżej wymienionych terminów.

  1. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

   1. opisu urządzeń technicznych, który musi zawierać numer katalogowy
    i specyfikację techniczną zaproponowanego przedmiotu zamówienia. Opis ten
    i ewentualne załączone do niego dokumenty muszą potwierdzać, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej zawartej w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

   2. . dokumentów potwierdzających, że dostarczany sprzęt odpowiada określonym normom jakościowym. Dokumenty te zostały określone każdorazowo przy opisie danego urządzenia w specyfikacji technicznej będącej załącznikiem Nr 6 do niniejszej siwz.

  2. Wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
   i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem z jednoczesnym przesłaniem oryginału pocztą. Każda ze stron na żądanie drugiej w przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faxem niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane na nr faxu podanego przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  3. Wykonawcy mogą składać zapytania na piśmie lub faxem najpóźniej do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, zostaną przesłane wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej na której udostępniona jest siwz.

  5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   O każdej dokonanej zmianie treści SIWZ Wykonawcy, którym przekazano siwz zostaną niezwłocznie poinformowani na piśmie przez Zamawiającego. Informacja o zmianie treści siwz zostanie również zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest siwz.

  6. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należną starannością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
   - w sprawach formalnych – Piotr Dudek Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
   i Spraw Obywatelskich , tel. 82/576-52-11 do 13 wew. 162, fax; 82/576-45-88,
   w godz. 8.00-15.30; w sprawach merytorycznych Pan Paweł Piłat – Informatyk
   w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, tel. 82/576-52-11 do 13 wew. 167, fax; 82/576-45-88, w godz. 8.00-15.30.
 1. Wymagania dotyczące wadium.

  1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy PLN).

  2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert na okres 60 dni od upływu terminu na składanie ofert.

  3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

   1. pieniądzu;

   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

   3. gwarancjach bankowych;

   4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

  4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego:
   nr konta BS Krasnystaw 38 8200 0008 2001 0000 0042 0010, 1. Termin związania ofertą – Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

 2. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej.

  1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Zaleca się sporządzenie oferty w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu.

  2. Zaleca się aby dokumenty składające się na ofertę złożyć zgodnie z treścią i w kolejności podanej w pkt 6 siwz.

  3. Zaleca się ponumerować kolejno wszystkie strony oferty.

  4. Każda strona Oferty winna być opatrzona podpisem osoby lub osób upoważnionych do podpisania z ramienia Wykonawcy. Wszystkie strony, na których wprowadzono poprawki winny być opatrzone parafką osób upoważnionych obok tych poprawek.

  5. Oferta winna być dostarczona w dwóch zaklejonych kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub osobiście. W przypadku złożenia oferty osobiście Wykonawca otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną przyjęcia.

  6. Koperta zewnętrzna winna być opatrzona następującymi danymi:

  1. Nazwą i adresem Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 SIWZ;

  2. Nazwą przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3. SIWZ;

  3. Słowami: „Nie otwierać przed dniem .........roku, godziną.....

  1. Koperta wewnętrzna oprócz informacji podanych w pkt 10.6. a, b i c powinna dodatkowo zawierać nazwę i adres Wykonawcy.


11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. Wszystkie oferty muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, pok. Nr 117,
   ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw do dnia 14 września 2010r. do godz. 10.00.

  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. pokój Nr 319 III piętro,
   w dniu 14 września 2010r. o godz. 10.30.

   1. Otwarcie ofert jest jawne.

   2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

   3. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy Wykonawców oraz ich adresy
    i ceny ofert.

   4. Informacje, o których mowa w pkt. 11.2.3. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.12. Opis sposobu obliczenia ceny.

  1. W ofercie należy podać ceny dla poszczególnych pozycji wymienionych
   w formularzu ofertowym oraz łączną cenę brutto dla całości zamówienia. (Formularz ofertowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej siwz).

  2. Cena dostawy musi obejmować:

     • Wartość dostarczonego sprzętu.

     • Koszt dostawy do siedziby zamawiającego oraz wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

     • Instalację oprogramowania oraz uruchomienie sprzętu komputerowego
      w miejscu użytkowania.

     • Przeszkolenie pracowników
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

  1. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

- cena ofertowa – znaczenie 100%

Kc = Cena najniższa spośród złożonych ofert x 100Cena badanej oferty

  1. Sposób oceny ofert.

   1. Przy dokonaniu analizy Ofert Komisja przetargowa w szczególności sprawdzi:

 • kompletność oferty,

 • zgodność oferty z postanowieniami SIWZ.

   1. W przypadku zgodności ofert z wymogami SIWZ Komisja dokona oceny ofert stosując kryteria ofert podane w pkt 13.1 SIWZ.

   2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

   3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

   4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana nie odrzucona oferta, którą otrzyma najwięcej punktów przy porównaniu ofert.


14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

   1. wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

   2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

   3. wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenia zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

   4. terminie określonym zgodnie z art.. 94 ust 1 lub 2 po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 14.1.1. – 14.1.3. również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  3. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający zaprosi Wykonawcę, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą do podpisania umowy. Powiadomienie to w szczególności będzie zawierać datę i miejsce podpisania umowy oraz wyszczególnienie spraw, jakie Wykonawca musi dopełnić przed podpisaniem umowy. 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem".

  2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub
   w kilku następujących formach:

 • pieniądzu;

 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

 • gwarancjach bankowych;

 • gwarancjach ubezpieczeniowych;

 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

  2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny ryczałtowej za cały przedmiot zamówienia podanej w ofercie.

  4. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

  6. Kwota, o której mowa w pkt 15.8. niniejszej siwz jest zwracana nie później niż
   w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  1. Ogólne warunki umowy o zamówienie publiczne zawarte są w umowie będącej załącznikiem Nr 7 do niniejszej siwz.

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
  Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Pzp, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w sposób określony w art. 180 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1, 2, 3 i 4 Pzp. Przepisy dotyczące odwołań regulują art. 180-198 Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skarg regulują art. 198a – 198g Pzp.

 2. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie obejmujących całości zamówienia.

 3. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.

  1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 4. Zamówienia uzupełniające.

20.1.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 2. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej, jeśli Zamawiający dopuszcza porozumiewaniem się drogą elektroniczną.

  1. SIWZ, zapytania do siwz i udzielone odpowiedzi, modyfikacja siwz, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania umieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego: www.krasnystaw-powiat.pl

  2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.


23. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

  1. Walutą przetargu jest PLN. Wszystkie kwoty podane przy wycenionej ofercie przetargowej, i innych dokumentach stanowiących ofertę winny być podane w PLN.

  2. Płatność będzie dokonywana w PLN.

  3. Całą korespondencję dotyczącą płatności wraz z fakturami należy wysłać do Zamawiającego w języku polskim.
 1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 1

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna