Istota I struktura wyniku finansowegoPobieranie 67,24 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar67,24 Kb.

Istota i struktura wyniku finansowego

Konto „Wynik Finansowy” jest kontem wynikowo-bilansowym. Ustala ono wynik - zysk (Sk Ma) lub stratę (Sk Wn) – z działalności przedsiębiorstwa. Konto to funkcjonuje w zespole „8” „Kapitały, rezerwy i wynik finansowy”.Konto „WF” może wykazywać na koniec roku obrotowego saldo Dt, czyli stratę netto za dany rok, lub saldo Ct, czyli zysk netto podmiotu, pozostający do jego dyspozycji. Saldo to, jest wykazywane w pasywach bilansu, jako zysk (wielkość dodatnia) lub strata (wielkość ujemna). W następnym roku obrotowym pod datą weryfikacji bilansu przez biegłego rewidenta, wynik finansowy roku poprzedniego podlega przeniesieniu na konto „Rozlicznie WF”.
Czynniki kształtujące wynik finansowy (struktura WF):


 1. dodatnie:

  • przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi – związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, do których w zależności od tego, co stanowi przedmiot sprzedaży, zalicza się:

   • przychody ze sprzedaży produktów: wyrobów gotowych, robót budowlano-montażowych oraz usług,

   • przychody ze sprzedaży towarów i materiałów,

 • pozostałe przychody operacyjne – nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością gospodarczą jednostki, obejmują m.in.:

 • przychody finansowe – to kwoty należne z tytułu przeprowadzonych przez jednostkę operacji finansowych, którymi są:

 • zyski nadzwyczajne – to uzyskane zyski, powstałe na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia poza działalnością operacyjną i nie związane z ryzykiem ich prowadzenia, 1. ujemne:

 • w wariancie kalkulacyjnym:

    • KWS – koszt własny sprzedanych produktów (KSP – koszt wytworzenia sprzedanych produktów, KZ – koszty zarządu, KS – koszty sprzedaży),

    • koszty handlowe,

    • wartość sprzedanych towarów, materiałów wg cen zakupu,

 • pozostałe koszty operacyjne – poniesione w okresie koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, którymi są:

 • strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych,

 • należności, z których zapłatą dłużnik zalega,

 • zapłacone i naliczone kary, grzywny, odszkodowania,

 • koszty postępowania spornego i egzekucyjnego,

 • odpisy amortyzacyjne ŚT i WniP,

 • koszty prowadzenia działalności socjalnej,

 • przekazane darowizny,

 • koszty finansowe – to poniesione w danym okresie koszty operacji finansowych, przeprowadzonych przez daną jednostkę, którymi w szczególności są:

 • odsetki zapłacone i naliczone (od pożyczek, kredytów, zobowiązań, obligacji własnych),

 • starta ze zbycia inwestycji,

 • aktualizacja wartości inwestycji,

 • nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

 • dyskonto potrącone przez nabywcę przy sprzedaży weksli i czeków obcych,

 • straty nadzwyczajne – to straty, powstałe na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia poza działalnością operacyjną i nie związana z ryzykiem jej prowadzenia),

 • obowiązkowe obciążenia WF:

 • podatek dochodowy,

 • wpłaty z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna