Istota I paradygmat obiektowości – wymienić I scharakteryzowaćPobieranie 123,71 Kb.
Strona2/2
Data23.10.2017
Rozmiar123,71 Kb.
1   2

Klasa – pojęcie i elementy składowe

Klasa – abstrakcja, wzorzec obiektów o jednakowej charakterystyce.

Klasa - zbiór obiektów o tych samych, wyróżnionych przez nas, ich składnikach (atrybutach i metodach).

 1. Rola fazy modelowania w identyfikacji wymagań na SI

Faza modelowania systemu obejmuje :

 • rozpoznanie, wyjaśnianie, modelowanie, specyfikowanie i dokumentowanie rzeczywistości lub problemu będącego przedmiotem projektu;

 • uszczegółowienie kontekstu projektu;

 • uszczegółowienie wymagań użytkowników;

 • uszczegółowienie wymagań organizacyjnych;

 • inne ustalenia i uszczegółowienia, np. dotyczące preferencji sprzętowych, preferencji w zakresie oprogramowania, ograniczeń finansowych, ograniczeń czasowych, itd.

W związku z powyższym, prawidłowo przeprowadzona faza modelowania pozwala na uzyskanie wyższego poziomu szczegółowości w zakresie dziedziny problemowej danej organizacji. W wyniku czego diagramy stworzone w tej fazie stają się bardziej rozbudowane i dokładniej odwzorowują modelowany wycinek rzeczywistości, co z kolei ułatwia określenie i identyfikację wymagań na system.

 1. Wyniki fazy projektowania

Rezultatem fazy projektowania są uaktualnione wymagania, a także model logiczny systemu.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: • diagramy - klas, interakcji, stanów,

 • definicje klas – ich pól i metod,

 • projekt interfejsu użytkownika,

 • projekt bazy danych,

 • projekt struktury fizycznej SI – określenie struktury kodu źródłowego, podział systemu na poszczególne aplikacje, fizyczne rozmieszczenie danych na stacjach roboczych i serwerach

 • harmonogram fazy implementacyjnej,

 • słownik pojęć. 1. Co obejmuje faza wdrożenia?

Na fazę wdrażania składają się:

 • szkolenie użytkowników końcowych i administratorów systemu;

 • instalacja sprzętu i przeniesienie oprogramowania;

 • wypełnienie bazy danych;

 • nadzorowane korzystanie z systemu, często równoległe z tradycyjnym sposobem pracy;

 • usuwanie błędów w oprogramowaniu i dokumentacji użytkowej;

 • przekazanie SI klientowi.

Realizacja wdrożenia SI obejmuje:

 1. programowanie i kastomizację,

 2. konfigurację podstawową SI,

 3. szkolenie użytkowników końcowych SI,

 4. szkolenie administratorów SI;

 5. testowanie konfiguracji podstawowej SI;

 6. konfigurację finalną SI;

 7. testowanie akceptacyjne konfiguracji finalnej SI. 1. Pożądane umiejętności zespołu realizującego „określenie wymagań”:

 • umiejętność wszechstronnej analizy potrzeb klienta;

 • znajomość przepisów i specyfikacji branży w jakiej działa informatyzowana organizacja;

 • umiejętność współpracowania ze specjalistami innych dziedzin, dla których ma powstać oprogramowanie;

 • zdolność logicznego myślenia i twórcza wyobraźnia ;

 • umiejętność przewidywania wszystkich możliwych przypadków tworzonego programu oraz ich konsekwencje;

 • umiejętność współpracy z programistą;

 • kreatywność i niestandardowe ujmowanie problemu, zdolność do koncentracji i podzielności uwagi, dokładność, umiejętność podejmowania szybkich decyzji;

 • umiejętność nawiązywania kontaktów. 1. Cel modelowania biznesowego

Celem pracy jest zdefiniowanie:

 • procesów,

 • ról,

 • zakresów odpowiedzialności.

Powyższe cele wynikają z potrzeby zrozumienia dynamiki i struktury organizacyjnej w której system informatyczny będzie rozwijany.

Wyrażane jest to poprzez modele: • biznesowych przypadków użycia,

 • obiektów biznesowych.

Wykorzystywane są w tym celu diagramy UML, takie jak:

 • przypadków użycia,

 • klas,

 • aktywności,

 • sekwencji,

 • komunikacji.

Modelowanie biznesowe, jak:

 1. Stwórz słownik pojęć biznesowych;

 2. Stwórz model biznesowych przypadków użycia:

 • zidentyfikuj aktorów biznesowych,

 • zidentyfikuj przypadki biznesowe,

 • utwórz diagram biznesowych przypadków użycia,

 • zidentyfikuj szczegóły przepływów pracy;

 1. Stwórz model obiektów biznesowych:

 • zidentyfikuj pracowników biznesowych,

 • zidentyfikuj encje biznesowe,

 • zidentyfikuj sposób współdziałania obiektów biznesowych w procesach biznesowych poprzez tzw. realizację biznesowych przypadków użycia.


 1. Faza analizy przedwdrożeniowej gotowej aplikacji i ich charakterystyka

 1. Opracowanie modelu funkcjonowania informatyzowanej organizacji lub jej dziedziny problemowej

Informatyzacja organizacji, może być zorientowana na usprawnienie:

 • biznesowe- modelowanie procesów biznesowych które realizowane jest w trzech etapach:

 • identyfikacja proces ów głównych określających jej specyfikacja;

 • dekompozycja procesów głównych na podprocesy;

 • konstrukcja map poprawnych realizacji procesów biznesowych najpierw określić jak jest a następnie jak powinno być;

 • realizacja ważnych funkcji- możemy informatyzować wybrane obszary funkcjonowania organizacji.

 1. Analiza potrzeb użytkownika i specyfikacji wymagań funkcjonalnych wobec SI

 • wspieranie informatyczne procesów biznesowych – opiera się na mapie procesów biznesowych organizacji, takich jak sporządzanie listy płac;

 • wspieranie ważnych funkcji.

 1. Analiza infrastruktury informatycznej organizacji

W ramach etapu analizy przedwdrożeniowej należy dokonać analizy istniejącej techniczno-programowej infrastruktury informatycznej organizacji pod kątem stopnia zaspokojenia potrzeb techniczno-programowych oraz możliwości współpracy wdrażanej aplikacji z aplikacjami już użytkowanymi.

 1. Opracowanie projektu wstępnego wdrożenia SI

Na podstawie wyników z wcześniejszych faz opracowujemy projekt wstępny określający:

 • cel projektu;

 • zakres projektu;

 • oszacowanie budżetu czasu trwania projektu;

 • zasoby ludzkie i infrastruktura informatyczna zamawiającego zaangażowana w projekcie;

 • określenie sposobu sprawowania audytu podczas realizacji projektu. 1. Znaczenie modelowania środowiska SI podczas realizacji przedsięwzięcia informatycznego w organizacji

W cyklu życia systemów informatycznych, etap „formułowania wymagań na system” uważany jest za jeden z najbardziej istotnych. Wynika to z faktu że:

 • w ponad 50% przedsięwzięciach przekroczony termin i budżet,

 • ponad 25% przedsięwzięć programistycznych jest przerywanych.

Przyczyną takiej rzeczywistości w 56% jest właśnie etap formułowania wymagań. Modelowanie biznesowe środowiska funkcjonowania systemu informatycznego jest sposobem na obniżenie procentowe udziału etapu „formułowania wymagań na system” w przyczynach niepowodzeń przedsięwzięć informatycznych.

 1. Obiekt systemowy – pojęcie i elementy składowe

Obiekt w pojęciu UML, to obiekt systemowy, który jest reprezentantem wyodrębnionego obiektu fizycznego organizacji (elementu środowiska).

Przykłady obiektów fizycznych : osoba, urządzenie, dokument, interfejs, baza danych itp.

Obiekt systemowy opisywany jest za pomocą wielkości charakteryzujących:


 • tożsamość (ang. identyty) – niepowtarzalna nazwa obiektu,

 • stan (ang. state) - wartość atrybutu obiektu,

 • zachowanie (ang. behavior) – opis operacji (metod) , jakie obiekt może realizować na własne potrzeby, bądź w     ramach świadczonych usług na rzecz innych obiektów.  1. Rezultaty fazy analizy

 • model, zawierający:

 • diagram klas,

 • diagram przypadków użycia SI,

 • diagramy sekwencji komunikatów (dla wybranych sytuacji),

 • diagramy stanów (dla wybranych sytuacji),

 • diagramy czynności,

 • raport zawierający definicje i opisy klas, atrybutów, związków, metod, itd.

 • słownik danych, zawierający specyfikację modelu;

 • poprawiony dokument opisujący wymagania;

 • harmonogram fazy projektowania. 1. Znaczenie etapu analizy w ustalaniu pożądanych właściwości SI

Faza „analizy” wspiera realizację „określania wymagań”. W fazie analizy powstaje logiczny model systemu, który wspomaga identyfikacje wymagań na system (logiczny model systemu określa sposób realizacji przez system wymagań, bez podawania szczegółów implementacyjnych).

Czynności realizowane w fazie analizy - modelowania systemu : • rozpoznanie, wyjaśnianie, modelowanie, specyfikowanie i dokumentowanie rzeczywistości lub problemu będącego przedmiotem projektu;

 • uszczegółowienie kontekstu projektu;

 • uszczegółowienie wymagań użytkowników;

 • uszczegółowienie wymagań organizacyjnych;

 • inne ustalenia i uszczegółowienia, np. dotyczące preferencji sprzętowych, preferencji w zakresie oprogramowania,

 • ograniczeń finansowych, ograniczeń czasowych, itd. 1. Zarządzanie zakresem wymagań

W realizacji każdego przedsięwzięcia, w tym informatycznego, występują trzy wzajemnie zależne wielkości je charakteryzujące :

 • zakres – określony przez wymagania;

 • koszt ;

 • czas.

Metoda ustalania zakresu przedsięwzięcia informatycznego

 1. pożądane właściwości projektowanego systemu informatycznego opisujemy za pomocą skończonej liczby cech – w literaturze zaleca się 25-99;

 2. sporządza się listę pożądanych cech projektowanego systemu, z podaniem ich:

 • ważności: konieczna, ważna, użyteczna;

 • wysiłku – pracochłonności: duża, średnia, mała;

 • ryzyka niewykonania (w pożądanym terminie): duże, średnie, małe;

 1. listę pożądanych cech porządkuje się ze względu na ważność- w kolejności: konieczna, ważna, użyteczna;

 • cechy o wadze „konieczne’ wyznaczają tzw. „Linię bazową systemu”,

 • cechy systemu powyżej tej linii muszą być bezwzględnie zrealizowane.

Zarządzanie zakresem poprzez zarządzanie klientem - podstawowe zasady:

 • zaangażowanie klienta,

 • „mniej obiecuj, szybciej dostarczaj”,

 • każde wymaganie funkcjonalne i niefunkcjonalne powinno być uzgadniane i akceptowanie formalnie przez zamawiającego;

 • jak najszerzej stosować prototypowanie;

 • ustal hierarchie wymagań funkcjonalnych. 1. Cel modelowania systemowego organizacji

Celem modelowania systemowego jest zwiększenie efektywności funkcjonowania danej organizacji oraz poznanie struktury i procesów zachodzących w projektowanym systemie. Model SI wytwarza się w celu lepszego zrozumienia modelowanego systemu.

1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna