"Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"



Pobieranie 470,19 Kb.
Data08.01.2018
Rozmiar470,19 Kb.







Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o naborze wniosków na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach PROW 2014-2020.

Termin składania wniosków: 27 grudnia 2016 - 25 stycznia 2017

O przyznanie wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna, mających miejsce w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania tego wniosku.



Warunkiem koniecznym do ubiegania się o wsparcie w ramach tego typu operacji jest wystąpienie w danym roku kalendarzowym szkód, które:

  1. wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach,

oraz

  1. dotyczą strat w środkach trwałych (warunek ten dotyczy m. in. maszyn, urządzeń, nasadzeń w sadzie).

Uwaga!

Spełnienie obu powyższych warunków (szkody zarówno w produkcji, jak i w majątku trwałym) jest konieczne aby ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach tego typu operacji. Istotne jest również, że powyższe straty muszą mieć miejsce w jednym roku kalendarzowym.

Udokumentowaniem wystąpienia szkód w gospodarstwie jest protokół z oszacowania zakresu i wysokości strat sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę, na którym wojewoda potwierdził wystąpienie szkód, sporządzając adnotację. Protokół jest jednym z wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych koniecznych do odtworzenia składników gospodarstwa uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej. Do kosztów tych można zaliczyć m.in.:


  1. Odtworzenie uszkodzonych/zniszczonych plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;

  2. Zakup nowych maszyn i urządzeń – celem odtworzenia maszyn/urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęski;

  3. Zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich – jeżeli stado ucierpiało podczas wystąpienia któregoś z wymienionych wyżej zdarzeń losowych.

Uwaga!

Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc nie obejmuje kosztów odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych, jak również warunki ubiegania się o przyznanie pomocy znajdują się w rozporządzeniu MRiRW z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” (Dz. U. poz. 1858) dostępnym wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.



Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście, albo przez osobę upoważnioną w oddziale regionalnym Agencji, za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora wyznaczonego (tj. w placówce Poczty Polskiej) do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARiMR zachęca również do kontaktu osobistego lub telefonicznego (numery telefonów: 56 619-83-58, 56 619-83-67, 56 619-84-29) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy.

Zapraszamy na konsultacje dla Wnioskodawców

W dniu 11.01.2017 r. w godzinach 9:00-13:00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu, przy ul. Dąbrowskiego 4 odbędzie się spotkanie informacyjne – konsultacje dla potencjalnych Wnioskodawców oraz osób zajmujących się przygotowywaniem wniosków o przyznanie pomocy. Podczas spotkania pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego udzielać będą informacji dotyczących zasad przyznawania pomocy oraz sposobu wypełniania dokumentów aplikacyjnych.




©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna