Inwentaryzacja architektoniczno-budowlanaPobieranie 49.79 Kb.
Data29.12.2017
Rozmiar49.79 Kb.

BIPROKON – Biuro Projektów Konstrukcyjnych Świetlica wiejska w miejscowości Słonne  

37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 58/48 Gmina Dubiecko

OPIS Techniczny


Tytuł operacji w ramach „Odnowa i rozwój wsi” – Remont i wyposażenie
Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Słonne. 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce nr 424/8 obręb Słonne w miejscowości Słonne, gmina Dubiecko.Inwestor:
Gmina Dubiecko

37-750 Dubiecko, ul. Przemyska 10Adres inwestycji:
Świetlica Wiejska w miejscowości Słonne gmina Dubiecko

Działka nr 424/8 obręb Słonne

 1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:  • umowa na wykonanie prac projektowych,

  • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.11.2008r. znak 7331/39/08 wydana przez Wójta Gminy Dubiecko,

  • uzgodniona z Użytkownikiem koncepcja architektoniczno-budowlana,

  • inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wraz z oceną techniczną obiektu wykonane przez Projektanta,

  • wizja lokalna i pomiary,

  • dokumentacja fotograficzna,

  • uzgodnienia i wytyczne branżowe,

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.),

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 923, poz. 881),

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229),

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póżn. zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. ‑ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ‑ w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

  • obowiązujące normy 1. Ocena warunków geologiczno-inżynierskich

Projektowany remont i przebudowa ma niewielki wpływ na główne warunki obciążenia budynku mające wpływ na naprężenia pod fundamentami. Przed wykonaniem konstrukcji dachu istniejący stropodach odciążyć przez rozbiórkę wszystkich warstw ocieplających oraz pokrycia. Wzrost obciążenia ma znikomy wpływ na pracę i nośność fundamentów.

 1. Opis ogólny budynku  1. Stan istniejący

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowości Słonne w luźnej zabudowie zagrodowej.

Budynek Świetlicy jest budynkiem jednopiętrowym zaprojektowanym i zrealizowanym w latach siedemdziesiątych z pierwotną funkcją typu oświatowego.

Obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej. Ściany wykonane z pustaków żużlobetonowych i cegły ceramicznej pełnej. Budynek przekryty stropodachem niewentylowanym. Płyta stropowa nad ostatnią kondygnacją żelbetowa.

Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa.

Na parterze po prawej stronie budynku zlokalizowany jest lokal handlowy.
Charakterystyka istniejącego budynku:


 • Budynek kulturalno-oświatowy /w części handlowy/ jednopiętrowy, niepodpiwniczony,

 • parametry:

 • długość – 20,37m,

 • szerokość – 11,68m,

 • wysokość – 8,55m,

 • powierzchnia zabudowy – 247,3m2,

 • kubatura – 1974,10m3,
 • fundamenty – ławy żelbetowe, wylewane,

 • konstrukcja nośna budynku murowana z pustaków żużlobetonowych grubości 42cm i cegły ceramicznej pełnej,

 • wewnętrzne ściany działowe murowane gr. 25cm i 12cm,

 • konstrukcja dachu –stropodach pełny niewentylowany na stropie żelbetowym,

 • pokrycie – papa asfaltowa,

 • stolarka okienna: okna drewniane typowe,

 • stolarka drzwiowa wewnętrzna: drewniana płytowa typowa,

 • stolarka drzwiowa zewnętrzna: drewniana płycinowa i płytowa,

 • tynki wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny kat. III,

 • tynki zewnętrzne: tynk cementowo-wapienny kat. III,

 • posadzki: w ciągach komunikacyjnych lastrico, w pomieszczeniach parkiet drewniany.

Budynek wyposażony jest w instalacje:
 • elektryczną,

 • wodociągową,

 • kanalizacyjną ,  1. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych: fundamentów, ścian, stropów, ocenia się jako zadowalający.

Przy braku osiadań i zapadlisk terenu wokół budynku można pozytywnie ocenić stan fundamentów.
Budynek w części użytkowanej jako dom kultury posiada zadowalający standard wykończenia. Część po byłej funkcji oświatowej kwalifikuje się do remontu i odnowienia.
Z uwagi na wąski zakres niniejszego opracowania skupiono się na problemach wynikających z przebudowy przykrycia dachu.
Istniejący stropodach w stanie technicznym zadowalającym, pokrycie w stanie średnim. Konstrukcję nośną stropodachu (płyta żelbetowa) uznaje się po odciążeniu jako zdatną do oparcia konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Sposób przekazywania obciążeń – belka podwalinowa ciągła pod słupy (konstrukcja więźby – płatwiowo-kleszczowa).
San techniczny ścian zewnętrznych ocenia się jako zadowalający i uznaje się je za zdatne do przeniesienia obciążeń pochodzących od projektowanej więźby dachowej.

WNIOSKI I ZALECENIA:


   • Aktualny stan techniczny budynku wymaga wykonania remontu i przebudowy umożliwiających pełne wykorzystanie powierzchni budynku, poprawiających jego sprawność techniczną oraz umożliwiających jego prawidłowe użytkowanie.

   • Budynek nadaje się do wykonania zmiany konstrukcji przekrycia poprzez wykonanie nad istniejącym stropodachem niewentylowanym dachu wielospadowego o konstrukcji drewnianej,

   • Przy przyjęciu założeń konstrukcyjnych założyć przekazywanie obciążeń wyłącznie za pośrednictwem ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian konstrukcyjnych,

   • W miejscach gdzie niemożliwe jest oparcie elementów na ścianach konstrukcyjnych należy stosować podwaliny pozwalające na rozłożenie obciążenia na powierzchni stropu. 1. Opis projektowanych rozwiązań

Budynek jest obiektem czynnym i zostanie wyłączony z użytkowania na czas prowadzonych prac związanych z przebudową przykrycia i remontem. Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian. Projektowany zakres prac związanych z remontem i przebudową podyktowany jest potrzebą przywrócenia i podwyższenia wartości użytkowej i estetycznej obiektu.


Z uwagi na fakt nie dokonywania odkrywek należy zweryfikować w trakcie robót przyjęte typowe rozwiązania materiałowe dla stropodachu – przyjęto, że na żelbetowej płycie stropowej nad piętrem ułożona jest izolacja paroszczelna na której wyprofilowano spadek stropodachu lekkim kruszywem lub gazobetonem. Izolacja termiczna w postaci wełny mineralnej stanowi podkład pod gładź cementową. Gładź pokryta jest co najmniej dwoma warstwami papy.

Projektuje się:


   • wykonanie nowej konstrukcji dachu; dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej,

   • wykonanie wieńca żelbetowego spinającego budynek,

   • ocieplenie dachu wełną mineralną (warstwa grubości 18cm) na istniejącej płycie żelbetowej nad ostatnią kondygnacją,

   • demontaż istniejących oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych,

   • wykonanie przemurowania kominów od poziomu stropodachu do wysokości wynikającej z położenia nowej kalenicy budynku,

   • wykonanie nowych czapek kominowych,

   • montaż wyłazu dachowego,

   • docieplenie elewacji warstwą styropianu 12cm, cokołu 10cm, wyprawa akrylowa,

   • wymianę wszystkich okien oraz parapetów,

   • demontaż istniejących daszków nad schodami i wykonanie nowych,

   • wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na schodach i podestach zewnętrznych,

   • montaż balustrad na schodach zewnętrznych,

   • montaż nowych drzwi zewnętrznych, aluminiowych częściowo przeszklonych na szerokich profilach komorowych,

   • wykonanie nowych warstw posadzkowych na istniejącym tarasie,

   • wykonanie remontu pomieszczeń na piętrze poprzez zbicie części zniszczonych tynków, wykonanie nowych i przygotowanie powierzchni, następnie malowanie farbami emulsyjnymi,

   • remont posadzek parkietowych w pomieszczeniach,

   • remont klatki schodowej i korytarzy,

   • ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych w ciągach komunikacyjnych,

   • podwyższenie balustrad do wysokości zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi,

   • wymianę stolarki wewnętrznej na nową,

   • wymianę instalacji i opraw oświetleniowych na piętrze budynku,

   • wymianę instalacji c.o. w zakresie zgodnym z P.T. wraz z montażem nowego kotła gazowego.

Główny układ konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian, nowo wykonana konstrukcja dachu opierać się będzie na ścianach zewnętrznych, wewnętrznych konstrukcyjnych i podwalinach drewnianych.


W zakresie zagospodarowania terenu projektuje się:


 • wykonanie opaski odbojowej wokół budynku,

 • budowę miejsc postojowych z kostki betonowej wibroprasowanej na podbudowie, 1. Stan projektowany – przeznaczenie i program użytkowy

Projektowana przebudowa ma na celu podniesienie wartości użytkowej budynku poprzez poprawę izolacyjności termicznej w konsekwencji komfortu użytkowania oraz poprawę estetyki budynku.


Przeznaczenie oraz program funkcjonalno-użytkowy obiektu pozostają bez zmian.

Charakterystyka projektowanego budynku:


 • Budynek kulturalno-oświatowy /w części handlowy/ jednopiętrowy, niepodpiwniczony,

 • parametry:

 • długość – 20,37m,

 • szerokość – 11,68m,

 • wysokość – 12,22m,

 • powierzchnia zabudowy – 247,3m2,

 • kubatura – 2242,4m3,
 • fundamenty – ławy żelbetowe, wylewane,

 • konstrukcja nośna budynku murowana z pustaków żużlobetonowych grubości 42cm i cegły ceramicznej pełnej,

 • wewnętrzne ściany działowe murowane gr. 25cm i 12cm,

 • konstrukcja dachu – dach wielospadowy o konstrukcji więźby drewnianej, płatwiowo-kleszczowej,

 • pokrycie – blacha trapezowa,

 • wykończenie – bez zmian.


 1. Szczegółowy opis rozwiązań dla zakresu projektowanego remontu budynku  1. Fundamenty i ściany fundamentowe

Fundamenty oraz ściany fundamentowe pod istniejącym budynkiem pozostają bez zmian.

  1. Ściany

Istniejące ściany konstrukcyjne murowane pozostają bez zmian.


Układ ścian wewnątrz budynku pokazano na załączniku graficznym.  1. Nadproża

Istniejące nadproża pozostają bez zmian.  1. Stropy

nad sanitariatem I piętra pozostaje bez zmian.

Istniejący strop żelbetowy nad piętrem pozostaje bez zmian.
  1. Dach i pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe z warstwami ocieplenia i profilującymi spadek przeznacza się do rozbiórki w celu odciążenia konstrukcji.


Projektuje się dach o konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej, wielospadowy, kryty blachą trapezową.
Układ konstrukcyjny więźby dachowej projektuje się tak, aby obciążenia z dachu przenieść na ściany nośne budynku. W tym celu projektuje się wykonanie wieńca żelbetowego, a słupy konstrukcyjne przewiduje się opierać na podwalinie drewnianej ułożonej na płycie stropu.
Na ścianach zewnętrznych konstrukcję dachu oprzeć za pomocą drewnianych murłat (14x14cm) na wieńcu żelbetowym 25x20cm spinającym budynek /zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi/. Wieniec zbrojony 4#12 i strzemionami 6 co 25cm.

Opis rozwiązania szczegółowego
Przyjęto krokwie o przekroju 7x16cm w zasadniczym rozstawie co 90cm. Murłaty o przekroju 14x14 cm ułożono na wieńcu żelbetowym opartym na ścianach zewnętrznych.
Projektuje się płatwie o przekroju 14x16cm oparte na słupach 14x14cm. Płatwie dodatkowo podparte mieczami dla zmniejszenia rozpiętości pomiędzy słupami.

Przyjęto miecze 7x16cm o rozpiętości 90cm prowadzone pod kątem 45 stopni.

W celu stężenia układu więźby dachowej projektuje się kleszcze. Kleszcze prowadzić od spodu płatwi stężając w miejscu lokalizacji słupków. Przyjęto kleszcze 2x 3,8x16 cm.
Wszystkie elementy więźby dachowej należy przed zamontowaniem zaimpregnować przeciw korozji biologicznej oraz zabezpieczyć przed działaniem ognia.
Dach kryty blachą trapezową powlekaną gr. 0,55mm w kolorze analogicznym do pokrycia na sąsiednim budynku sanitariatów.

Uwagi: • Konstrukcję stropodachu wykonać z drewna sosnowego klasy K27, wilgotności nie przekraczającej 18% i przekrojach podanych w części graficznej,

 • wszystkie elementy konstrukcji należy przed montażem impregnować środkiem grzybobójczym ,owadobójczym i ogniochronnym (np.Fobos M2.f lub Kronos-B 791 wg technologii producenta) do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia (NRO),

 • elementy konstrukcji drewnianej nie mogą się bezpośrednio stykać z betonem i murem – należy użyć papy izolacyjnej asfaltowej,

 • połączenia elementów konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z PN,

 • murłaty i podwaliny pośrednie i środkowe zakotwić do wieńców podłużnych
  i płyty stropowej za pomocą śrub stalowych kotwiących rozprężnych typu Hilti ø16 mm co 300 cm . W przypadku niemożności zakotwienia podwalin do płyty dachowej wykonać kotwienie poprzez podkładkę z blachy stalowej 150*300*10 mm,

 • krokwie oprzeć na murłatach i płatwiach w rozstawie 90 cm mocowanych gwoździami 7*225 szt. 2 w złączu wbijanych w połowie wysokości przekroju krokwi uzyskując głębokość kotwienia 12 cm lub złączami kątowymi wzmocnionymi Typ MIDI 130 w ilości 2 szt. na jedno złącze; w złączu typu MIDI 130 montować 15 wkrętów 50x5mm,

 • kleszcze wbudować w wiązarach pełnych kotwiąc gwoździami 55*150 w ilości 5 szt. na jedno złącze,

 • łaty o przekroju 4x5 cm w rozstawie osiowym 30 cm łączonych gwoździami 45*125 do krokwi,

 • połączenie płatwi ze słupem i słupa z podwaliną wykonać na klamry z stali #20; długość klamry 50 cm długość ramienia odgiętego 6 cm . Przed wbiciem klamer należy wywiercić otwory o średnicy 0,8-0,9 średnicy klamry i głębokości 2/3 długości wbijanych ramion.  1. Ocieplenie i izolacje przeciwwilgociowe

Na płycie żelbetowej nad piętrem (stanowiącej konstrukcję obecnego stropodachu) ułożyć folię paroizolacyjną, a następnie ocieplenie z wełny mineralnej półtwardej grubości 18cm. Ocieplenie układać w dwóch warstwach z zachowaniem przesunięcia łączeń.


W płaszczyźnie łat więźby dachowej ułożyć izolację z folii paroprzepuszczalnej.
Ściany zewnętrzne ocieplone warstwą styropianu gr. 12cm. Cokół ocieplony warstwą 10cm.


  1. Obróbki blacharskie

Obróbki blaszane gzymsów, ścian szczytowych, rynny, rury spustowe, należy zdemontować w 100%.


Projektowane obróbki, rynny (150) i rury spustowe (120) wykonać z blachy powlekanej w kolorze dachu.
Betonowe czapki kominowe okuć blachą powlekaną lub zabezpieczyć papą termozgrzewalną.  1. Kominy

Projektuje się wykonanie przemurowania kominów od poziomu stropodachu do wysokości wynikającej z położenia nowej kalenicy budynku. Trzony kominowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane.


Czapy kominowe wykonać jako betonowe z betonu B20 z dodatkiem uszczelniającym. Czapy grubości 5cm z wyprofilowanymi spadkami 5%.
Szczegółowe rozwiązania zgodnie z częścią graficzną opracowania – rysunek A2. 1. Wpływ obiektu na środowisko

Projektowana przebudowa budynku ma na celu dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów ochrony cieplej oraz zabezpieczenie budynku z jednoczesnym podniesieniem wartości estetycznej.


Obiekt i jego funkcja nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko.
Emisja zanieczyszczeń w źródle produkcji ciepła zostanie obniżona, poprzez zmniejszenie mocy do ogrzewania budynku. Budynek poddany termomodernizacji poprzez docieplenie dachu.
Zapotrzebowanie na wodę i produkcja ścieków w stosunku do stanu przed przebudową się nie zmienia. Woda potrzebna jest tylko na cele socjalne.
Gospodarka odpadami po wykonaniu przewidywanych prac budowlanych będzie taka sama jak dotychczas.


 1. Zagadnienia związane z zastosowanymi materiałami

Wszystkie materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać szczegółowym zasadom i trybowi dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie określonych w:
 • Ustawie Prawo Budowlane – art. 10 ust. 2,

 • Rozporządzeniu MSWiA z 31.07.1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania,

 • Rozporządzeniu MSWiA z 5.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami tych aktów prawnych za dopuszczone do obrotu


i powszechnego stosowania w budownictwie uznaje się:


 1. Wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie
  z odrębnymi przepisami:

 • Wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

 • Dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, a mających istotny wpływ na spełnienie wymagań podstawowych.

 1. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Opracował:mgr inż. Aleksander SzychulskiDirectory: nt-bin -> private -> dubiecko
private -> Jeżeli chodzi o pracowników administracji jest to jeden etat, jeżeli chodzi o pracowników administracji I obsługi są to 3 osoby a łącznie 2,5 etatu
private -> Ostatni zakup
private -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
private -> Przedmowa
private -> Rozporządzenie rady ministróW z dnia 20 stycznia 2004 r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)
private -> Plan odnowy sołectwa
private -> Informacja
private -> Instrukcja sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów księgowych dla dwóch projektów wspóŁfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki rozdział I postanowienia ogólne
dubiecko -> Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
dubiecko -> Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dubiecku I. Postanowienia ogólne

Pobieranie 49.79 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna