IntroligatorPobieranie 39,29 Kb.
Data30.05.2018
Rozmiar39,29 Kb.
50/mStandard wymagań- egzamin mistrzowski
dla zawodu

INTROLIGATOR

Kod z klasyfikacji zawodów

i specjalności dla potrzeb rynku pracy

Kod z klasyfikacji zawodów

szkolnictwa zawodowego7345-Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:
etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne
etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej


 1. w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:

 • rachunkowość zawodowa

 • dokumentacja działalności gospodarczej

 • rysunek zawodowy

 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 • podstawowe zasady ochrony środowiska

 • podstawowe przepisy prawa pracy

 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

 • podstaw psychologii i pedagogiki

 • metodyki nauczania
 1. w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia

 • maszynoznawstwo

 • materiałoznawstwo

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego

(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity:

Dz. U. Z 2002r Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)Zawód: introligator
I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:
Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji mistrza w zawodzie

Kandydat na mistrza powinien umieć:


 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, dokumentacji technicznej i technologicznej, a w szczególności.

  1. stosować nazwy, pojęcia, określenia dotyczące poligrafii;

  2. rozróżniać charakterystyczne cechy procesów oraz operacji introligatorstwa przemysłowego i rzemieślniczego;

  3. rozróżniać materiały poligraficzne na podstawie właściwości technologicznych i użytkowych oraz zakres ich stosowania;

  4. rozróżniać narzędzia, maszyny i urządzenie stosowane w introligatorstwie przemysłowym i rzemieślniczym;

  5. rozróżniać technologie stosowane w introligatorstwie przemysłowym i rzemieślniczym.
 1. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności

  1. dobierać proces technologiczny do wykonywania określonego półproduktu, produktu w introligatorstwie przemysłowym i rzemieślniczym;

  2. dobierać materiały do określonego rodzaju produkcji na podstawie parametrów technologicznych lub użytkowych wyrobu;

  3. obliczać ilość materiałów niezbędnych do wykonania określonego nakładu półproduktów, produktów w introligatorstwie przemysłowym i rzemieślniczym;

  4. dobierać maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonania produktu lub procesu w introligatorstwie przemysłowym i rzemieślniczym;

  5. szacować koszty i czas wykonania produktu lub procesu z uwzględnieniem informacji zawartych w zamówieniu oraz warunków i specyfikacji określonego procesu introligatorskiego.
 1. Bezpiecznie wykonywać zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

  1. wskazywać zagrożenia dla życia i zdrowia występujące w przemyśle poligraficznym;

  2. rozróżniać sposoby zabezpieczania arkuszy, zwojów i gotowych druków przed niepożądanym wpływem czynników zewnętrznych;

  3. dobierać środki ochrony indywidualnej niezbędne przy obsłudze maszyn introligatorskich;

  4. wskazywać sposoby udzielenia pomocy przedlekarskiej w sytuacjach powypadkowych.


Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Kandydat na mistrza powinien umieć:


 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

  1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowania i wykonywanie działalności gospodarczej;

  2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy , bezrobotnego, klienta;
 1. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;


Podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania
Kandydat na mistrza powinien posiadać wiadomości i rozumieć procesy a w szczególności:


 1. Wyjaśniać i oceniać sytuacje stosując się do opisu zagadnień i problemów w obszarze:

  1. psychologii osobowości:

   1. rozumieć rozwój psychiczny człowieka i czynniki na niego wpływające oraz cechy psychiczne osobowości i jej składniki:

 • charakter i jego cechy, zdolności i uzdolnienia;

 • zainteresowania i skłonności;

 • temperament i jego rodzaje.

   1. znać podejście psychologiczne do uczenia się i procesów poznawczych:

 • przetwarzanie informacji – rodzaje pamięci;

 • czynniki indywidualne wpływające na motywację nauczania;

 • czynniki związane z organizacją nauczania.

   1. znać sposoby postępowania i reagowania w sytuacjach trudnych:

  1. psychologii rozwojowej i wychowawczej:

   1. posiadać wiedzę nt. okresów rozwojowych;

   2. brać pod uwagę czynniki rozwojowe.

  2. psychologii pracy:

   1. określać wzajemny wpływ i oddziaływanie w układzie człowiek – praca;

   2. znać etapy dostosowania człowieka do pracy:

 • wprowadzenie do pracy;

 • szkolenie zawodowe i doskonalenie
 1. Stosować się do zasad pedagogiki – dydaktyki i metodyki nauczania:

  1. określać cele nauczania w procesie praktycznej nauki zawodu;

  2. znać kryteria doboru metod nauczania;

  3. umieć posługiwać się programem nauczania;

  4. znać zasady nauczania oraz kontroli i oceny pracy ucznia;

  5. stosować odpowiednie środki dydaktyczne w procesie kształcenia;

  6. planować nauczanie wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie;

  7. stosować się do standardów wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

  8. dobierać ogniwa i formy organizacyjne pracy dydaktyczno – wychowawczej w kształceniu zawodowym;

  9. prowadzić dokumentację pedagogiczną w zakładzie szkolącym uczniów.

II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematami:
 1. Wykonywanie obróbki introligatorskiej druków lub opraw introligatorskich zgodnie z dokumentacją technologiczną.

 2. Wykonywanie jednostkowych produktów introligatorskich zgodnie z zamówieniem.


Kandydat na mistrza powinien umieć:


 1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

  1. sporządzić plan działania;

  2. sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego;

  3. wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.
 1. Organizować stanowisko pracy:

  1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęty zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

  2. sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;

  3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
 1. Wykonać zadania egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykaz się umiejętności objętymi tematami:
  1. wykonanie obróbki introligatorskiej druków lub opraw introligatorskich zgodnie z dokumentacją technologiczną:

   1. odczytać z karty technologicznej dane dotyczące wykonywania zadania;

   2. przeprowadzić regulację maszyn i urządzeń w introligatorni przemysłowej;

   3. wykonać obróbkę introligatorską druków zgodnie z dokumentacją technologiczną;

   4. wykonać oprawy introligatorskie zgodnie z dokumentacją technologiczną;

   5. dokonywać bieżącej kontroli przebiegu procesu i korygować parametry pracy maszyn;

   6. użytkować narzędzia i przyrządy;

   7. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy;

   8. wykonać zadania w przewidzianym czasie;

   9. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić i zakonserwować maszyny, narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.
  1. wykonanie jednostkowych produktów introligatorskich zgodnie z zamówieniem:

   1. dobrać technologię wykonania określonego produktu introligatorskiego;

   2. przeprowadzić regulacje urządzeń;

   3. wykonać jednostkowe produkty introligatorskie zgodnie z zamówieniem;

   4. dobrać i stosować narzędzia i przyrządy;

   5. kontrolować na bieżąco jakość pracy i usuwać usterki.
 1. Prezentować efekt wykonanego zadania:

  1. uzasadnić sposób wykonania zadania;

  2. ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematami:
 1. Wykonanie obróbki introligatorskiej druków lub opraw introligatorskich zgodnie z dokumentacją technologiczną

Pomieszczenia spełniające wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Ustawienie maszyn, oświetlenie, wentylacja pomieszczenia, drogi transportowe zgodnie z normami. W pobliżu maszyn wydzielone strefy przeznaczone do gromadzenia półproduktów przed i po obróbce na danej maszynie. W pomieszczeniu znajduje się regał na materiały pomocnicze, części zamienne i narzędzia oraz wydzielona strefa przeznaczona do magazynowania druków. Kosze lub stojaki do worków na ścinki i makulaturę. Maszyny i urządzenia: zestaw maszyn, agregatów, linii potokowych do wykonywania procesów introligatorskich, agregat łączenia klejowego, maszyny i urządzenia do obróbki wkładów i opraw. Narzędzia i sprzęt: zestawy narzędzi do maszyn, wózki transportowe, podnośniki patelowe, regały na części wymienne i materiały introligatorskie, przymiar liniowy, kalkulator. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.
 1. Wykonanie jednostkowych produktów introligatorskich zgodnie z zamówieniem


Pomieszczenie spełniające wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Ustawienie maszyn, oświetlenia, wentylacji zgodnie z normami. W pobliżu maszyn wydzielone strefy przeznaczone do gromadzenia półproduktów przed i po obróbce na danej maszynie. W pomieszczeniu znajduje się regał na materiały introligatorskie, części zamienne i narzędzia. Stoły introligatorskie przeznaczone do wykonywania ręcznych procesów. Kosze lub stojaki do worków na ścinki i makulaturę. Maszyny, urządzenia i przyrządy do wykonywania rzemieślniczych prac introligatorskich. Narzędzia i sprzęt: zestawy narzędzi i maszyn, zestaw narzędzi introligatorskich, zaciski introligatorskie, kalkulator, przymiar liniowy, regał na części i materiały introligatorskie. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna