Integracja finansowa w unii europejskiejPobieranie 1,61 Mb.
Strona1/17
Data02.11.2017
Rozmiar1,61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Prof. dr hab. Jan Borowiec

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
INTEGRACJA FINANSOWA

W UNII EUROPEJSKIEJ
(materiały dydaktyczne)

Wrocław 2015Spis treści


 1. Wprowadzenie

 2. Rynki finansowe w Unii Europejskiej – podstawowe dane

 3. Podstawy teoretyczne integracji finansowej

 4. Proces europejskiej integracji finansowej

 5. Efekty integracji rynków finansowych – analiza wskaźników integracji finansowej

 6. Ogólne ramy funkcjonowania jednolitego rynku finansowego

 7. Działalność regulacyjna Unii Europejskiej – wprowadzenie

 8. Podejmowanie działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzór nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi

 9. Jednolite wymogi ostrożnościowe

 10. Rynek instrumentów finansowych

 11. Działania naprawcze oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

 12. Nadużycia na rynku

 13. Regulacje finansowe dotyczące konsumentów

 14. Podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 15. Europejski System Nadzoru Finansowego

 16. Europejski Mechanizm Stabilności

 17. Unia bankowa


ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

1.1. Treść przedmiotu


Lp.

Temat

Wykład

Ćwiczenia

1.

Wprowadzenie

X
2.

Rynki finansowe w UE – podstawowe dane
X

3.

Podstawy teoretyczne integracji finansowej

X
4.

Proces europejskiej integracji finansowej

X
5.

Efekty integracji rynków finansowych – analiza wskaźników integracji finansowej
X

6.

Ogólne ramy funkcjonowania jednolitego rynku finansowego

X
7.

Regulacja działalności finansowej – wprowadzenie

X
8.

Podejmowania działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzór nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi
X

9.

Jednolite wymogi ostrożnościowe
X

10.

Rynek instrumentów finansowych
X

11

Podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
X

11.

Europejski system nadzoru finansowego

X
12.

Europejski mechanizm stabilności

X
14.

Unia bankowa

X
15.

Integracja finansowa w strefie euro

X

1.2. Struktura sektora instytucji finansowych (ESA 2010)Sektory i podsektory

Kod ESA

Instytucje finansowe

S.12

Monetarne instytucje finansowe

Bank centralny

S.121

Pozostałe monetarne instytucje finansowe

Instytucje przyjmujące depozyty

S.122

Fundusze rynku pieniężnego

S.123

Instytucje finansowe,

z wyjątkiem instytucji monetarnych i ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalno-rentowychFundusz inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego

S.124

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych

S.125

Pomocnicze instytucje finansowe

S.126

Instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczek

S.127

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe

Instytucje ubezpieczeniowe

S.128

Fundusze emerytalno-rentowe

S.129

Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy UE L 174 z 26.6.2013.
1.3. Klasyfikacja transakcji finansowych(ESA)Kategoria

Kod

Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia

F.1Złoto monetarne
F.11
Specjalne prawa ciągnienia (SDR)
F.12
Gotówka i depozyty

F.2Gotówka
F.21
Depozyty bieżące rozliczeniowe
F.22
Pozostałe depozyty
F.23
Dłużne papiery wartościowe

F.3Krótkoterminowe
F.31
Długoterminowe
F.32
Kredyty i pożyczki

F.4Krótkoterminowe
F.41
Długoterminowe
F.42
Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

F.5Udziały kapitałowe
F.51
Akcje notowaneF.511

Akcje nienotowaneF.512

Pozostałe udziały kapitałoweF.513

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
F.52
Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnegoF.521

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoF.522

Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji

F.6Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych
F.61
Uprawnienia z tytułu ubezpieczeń na życie i rent dożywotnich
F.62
Uprawnienia emerytalno-rentowe
F.63
Należności funduszy emerytalno-rentowych od podmiotów nimi zarządzających
F.64
Uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno-rentowe
F.65
Rezerwy na pokrycie żądań wypłaty z tytułu standaryzowanych gwarancji
F.66
Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników

F.7Instrumenty pochodne inne niż opcje na akcje dla pracowników
F.71
Opcjena akcje dla pracowników
F.72
Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia

F.8Kredyty handlowe i zaliczki
F.81
Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia, oprócz kredytów handlowych i zaliczek
F.89


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna