Integracja finansowa w unii europejskiejPobieranie 1.61 Mb.
Strona1/17
Data02.11.2017
Rozmiar1.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Prof. dr hab. Jan Borowiec

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
INTEGRACJA FINANSOWA

W UNII EUROPEJSKIEJ
(materiały dydaktyczne)

Wrocław 2015Spis treści


 1. Wprowadzenie

 2. Rynki finansowe w Unii Europejskiej – podstawowe dane

 3. Podstawy teoretyczne integracji finansowej

 4. Proces europejskiej integracji finansowej

 5. Efekty integracji rynków finansowych – analiza wskaźników integracji finansowej

 6. Ogólne ramy funkcjonowania jednolitego rynku finansowego

 7. Działalność regulacyjna Unii Europejskiej – wprowadzenie

 8. Podejmowanie działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzór nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi

 9. Jednolite wymogi ostrożnościowe

 10. Rynek instrumentów finansowych

 11. Działania naprawcze oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

 12. Nadużycia na rynku

 13. Regulacje finansowe dotyczące konsumentów

 14. Podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 15. Europejski System Nadzoru Finansowego

 16. Europejski Mechanizm Stabilności

 17. Unia bankowa


ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

1.1. Treść przedmiotu


Lp.

Temat

Wykład

Ćwiczenia

1.

Wprowadzenie

X
2.

Rynki finansowe w UE – podstawowe dane
X

3.

Podstawy teoretyczne integracji finansowej

X
4.

Proces europejskiej integracji finansowej

X
5.

Efekty integracji rynków finansowych – analiza wskaźników integracji finansowej
X

6.

Ogólne ramy funkcjonowania jednolitego rynku finansowego

X
7.

Regulacja działalności finansowej – wprowadzenie

X
8.

Podejmowania działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzór nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi
X

9.

Jednolite wymogi ostrożnościowe
X

10.

Rynek instrumentów finansowych
X

11

Podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
X

11.

Europejski system nadzoru finansowego

X
12.

Europejski mechanizm stabilności

X
14.

Unia bankowa

X
15.

Integracja finansowa w strefie euro

X

1.2. Struktura sektora instytucji finansowych (ESA 2010)Sektory i podsektory

Kod ESA

Instytucje finansowe

S.12

Monetarne instytucje finansowe

Bank centralny

S.121

Pozostałe monetarne instytucje finansowe

Instytucje przyjmujące depozyty

S.122

Fundusze rynku pieniężnego

S.123

Instytucje finansowe,

z wyjątkiem instytucji monetarnych i ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalno-rentowychFundusz inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego

S.124

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych

S.125

Pomocnicze instytucje finansowe

S.126

Instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczek

S.127

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe

Instytucje ubezpieczeniowe

S.128

Fundusze emerytalno-rentowe

S.129

Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy UE L 174 z 26.6.2013.
1.3. Klasyfikacja transakcji finansowych(ESA)Kategoria

Kod

Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia

F.1Złoto monetarne
F.11
Specjalne prawa ciągnienia (SDR)
F.12
Gotówka i depozyty

F.2Gotówka
F.21
Depozyty bieżące rozliczeniowe
F.22
Pozostałe depozyty
F.23
Dłużne papiery wartościowe

F.3Krótkoterminowe
F.31
Długoterminowe
F.32
Kredyty i pożyczki

F.4Krótkoterminowe
F.41
Długoterminowe
F.42
Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

F.5Udziały kapitałowe
F.51
Akcje notowaneF.511

Akcje nienotowaneF.512

Pozostałe udziały kapitałoweF.513

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
F.52
Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnegoF.521

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegoF.522

Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji

F.6Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych
F.61
Uprawnienia z tytułu ubezpieczeń na życie i rent dożywotnich
F.62
Uprawnienia emerytalno-rentowe
F.63
Należności funduszy emerytalno-rentowych od podmiotów nimi zarządzających
F.64
Uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno-rentowe
F.65
Rezerwy na pokrycie żądań wypłaty z tytułu standaryzowanych gwarancji
F.66
Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników

F.7Instrumenty pochodne inne niż opcje na akcje dla pracowników
F.71
Opcjena akcje dla pracowników
F.72
Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia

F.8Kredyty handlowe i zaliczki
F.81
Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia, oprócz kredytów handlowych i zaliczek
F.89

Pobieranie 1.61 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu