Instytut humanistyczny


MEDIA LOKALNE I ŚRODOWISKOWE (ĆWICZENIA)Pobieranie 2,18 Mb.
Strona3/3
Data20.06.2018
Rozmiar2,18 Mb.
1   2   3

23.1. MEDIA LOKALNE I ŚRODOWISKOWE (ĆWICZENIA)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

Filologia polska – profil praktyczny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Media lokalne i środowiskowe

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

15.0

6

Punkty ECTS

1

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2

10

Typ zajęć

ćwiczenia

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

 • podstawowa i specjalnościowa wiedza o komunikowaniu społecznym;

 • uczestnictwo w równoległych wykładach z mediów w Pol-sce i na świecie oraz mediów lokalnych i środowiskowych.

18

Efekty kształcenia

Student:

 • ma umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach kultury
  i edukacji oraz w mediach (FP1P_U05);

 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
  i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł
  i sposobów (FP1P_U01);

 • samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty w wybranej dziedzinie kultury, w działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_U06);

 • umie wyszukiwać informacje na temat możliwości pozyski-wania środków na działalność instytucji kultury, edukacji
  i mediów (FP1P_U11);

 • potrafi wskazać i wykorzystać dostępne media do popula-ryzowania kultury języka i kultury czytelniczej (FP1P_U22);

 • ma podstawową wiedzę o nowych mediach komunikacyj-nych i ich roli społeczno-kulturowej, zorientowaną na za-stosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej
  i medialnej (FP1P_W18);

 • ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjono-waniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej (FP1P_W19);

 • ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych, edukacyjnych i medialnych oraz o metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb (FP1P_W22);

 • potrafi określić własne oczekiwania edukacyjne w związku
  z pracą zawodową i rolami społecznymi (FP1P_K02);

 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (FP1P_K05);

 • przejawia zainteresowanie lokalnymi inicjatywami i zdarze-niami kulturalnymi, naukowymi i społecznymi (FP1P_K06);

 • jest gotowy do odpowiedzialnego i aktywnego podejmowa-nia zadań zawodowych (FP1P_K10);

 • jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym i za-spokajającym własne potrzeby kulturalne i wpływającym na upodobania otoczenia (FP1P_K15).

19

Stosowane metody dydaktyczne

 • konwersatoria;

 • ćwiczenia praktyczne;

 • analiza tekstów i form przekazu w mediach lokalnych
  i środowiskowych;

 • konsultacje (zarówno regularne, jak i organizowane w in-dywidualnych przypadkach).

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

 • wykonanie prezentacji w ramach ćwiczeń wybranego me-dium lokalnego;

 • zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego;

 • obecność na ćwiczeniach.

21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2.

Warunki zaliczenia: • ocena prezentacji;

 • zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego;

 • obecność na ćwiczeniach.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy na temat działalności mediów lokalnych i środowiskowych w Polsce; poznanie struktury tego systemu medialnego i przemian, jakimi był poddawany od początku swojego rozwoju przy szczególnym skoncentrowaniu się na okresie obecnym; zrozumienie specyfiki komunikowania lokalnego, poznanie warsztatu dziennikarskiego; zapoznanie się z nowymi tendencjami obecnymi w sferze prasy, radia i telewizji na poziomie lokalnym i regionalnym (nacisk na rozwój wersji internetowych gazet).

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Podstawowa terminologia i typologia mediów lokalnych i środo-wiskowych.

Podstawowy warsztat dokumentacyjny i bibliograficzny redak-tora prasy lokalnej i środowiskowej.

Gatunki dziennikarskie wykorzystywane przez dziennikarzy me-diów lokalnych i środowiskowych.

Charakter tematyki i specyfika ujmowania zdarzeń i zjawisk na łamach mediów lokalnych i środowiskowych (przygotowanie przez studentów tematów i propozycji ich ujęcia w taki sposób, aby mogły znaleźć się na łamach prasy lokalnej lub środowi-skowej).

Rozwój prasy lokalnej do 1989 roku z uwzględnieniem prasy podziemnej.

Kształtowanie się nowego systemu mediów lokalnych po 1989 roku jako efekt transformacji politycznej i społecznej w kraju.

Obecny kształt systemu mediów lokalnych i środowiskowych
w Polsce.

Zmiany w obliczu współczesnych mediów lokalnych i środowi-skowych (rozbudowa działu on-line, ważna rola portali inter-netowych tworzonych przez redakcje gazet, stacji radiowych


i telewizyjnych, nastawienie na interaktywny kontakt z czytel-nikami).

Systemy kolportażowe prasy w Polsce.

Aglomeracyjna prasa bezpłatna.

Prasa zakładowa i korporacyjna.Rola i zadania Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa

 1. W. Adamczyk, Media masowe w procesie budowania demo-kracji w Polsce (1989-1995), Poznań 1999.

 2. W. Chorązki, Obraz niezależnej prasy lokalnej w Polsce
  w I połowie 1994 roku
  , Kraków 1994.

 3. B. Dobek-Ostrowska, Media a elity polityczne w Polsce
  w latach dziewięćdziesiątych
  , [w:] Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000), red.
  J. Adamski, Warszawa 2000.

 4. B. Dobek-Ostrowska, Przemiany systemu medialnego w Pol-sce po 1989 roku, [w:] Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1997.

 5. Dylematy transformacji prasy polskiej (1989-1993), red.
  A. Słomkowska, Warszawa 1994.

 6. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.

 7. M. Gierula, M. Jachimowski, Zmiany mediów i dziennikar-stwa lokalnego w Polsce (prasa, radio, telewizja), [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, red. G. G. Kopper,
  I. Rutkiewicz, K. Schliep, Kraków 1996.

 8. M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000, Katowice 2005.

 9. M. Joachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medial-nej, Katowice 2006.

 10. T. Mielczarek, Między monopolem a pluralizmem. Zarys dziejów środków masowego przekazu w Polsce w latach 1989-1997, Kielce 1998.

 11. T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja: Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006, Warszawa 2007.

 12. T. Mielczarek, Środki masowego komunikowania Kościoła katolickiego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Środki masowego komunikowania a społeczeństwo, red.
  M. Gierula, Katowice 2006.

 13. S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne uwarunkowania rozwojowe, Katowice 2000.

 14. A. Niczyperowicz, Abecadło dziennikarza, Poznań 1996.

 15. Pięciolecie transformacji mediów (1989-1994), red.
  A. Słomkowska, Warszawa 1995.

 16. W. Pisarek, Zmiany oferty na rynku prasy codziennej, [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, red.
  G. G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep, Kraków 1996.

 17. Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej,
  t. 1-3, red. A. Hejman, Warszawa 1997.

 18. Regionalizm, lokalizm, media: materiały z konferencji (Bochnia 1 czerwca 2000), red. E. Chudziński, Bochnia–Warszawa 2001.

 19. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.

 20. Transformacja prasy polskiej (1989-1992), red.
  A. Słomkowska, Warszawa 1992.

 21. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

Katalogi, raporty, sprawozdania

 1. „Almanach Mediów i Reklamy”, 1999/2000-2008/2009.

 2. Biuletyn grupy prasowej „Media Regionalne”, 2007-2009.

 3. Katalog małopolskich mediów lokalnych i regionalnych, red. M. W. Kolasa, M. Michalska, Kraków 2005.

 4. „Katalog Mediów Polskich”, 1995-2000, Ośrodek Badań Prasoznawczych.

 5. „Katalog Prasy Polskiej, 1991-1994”, Ośrodek Badań Praso-znawczych.

 6. „Press Book. Katalog mediów w Polsce”, 2004/2005-2008/2009.

 7. Raporty Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 1993-2008.

 8. Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocz-nego okresu działalności wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, 1993-2008.

Czasopisma

 1. „Press”, 1997-2009.

 2. „Studia Medioznawcze”, 2000-2009.

 3. „Radio Lider”, 1995-2009.

 4. „TV Lider”, 2005-2009.

 5. „Zeszyty Prasoznawcze”, 1991-2009.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
SPECJALIZACJA DO WYBORU – NAUCZYCIELSKA

24. PSYCHOLOGIA (WYKŁAD)
Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

Filologia polska – profil praktyczny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Psychologia

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

5.0

6

Punkty ECTS

1

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2

10

Typ zajęć

wykład

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

mgr Monika Kozicka

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

brak

18

Efekty kształcenia

Student:

 • zna podstawową terminologię psychologiczną oraz mecha-nizmy psychologicznego funkcjonowania jednostki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (FP1P_W02);

 • posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania klasy szkolnej jako grupy społecznej (FP1P_W19, FP1P_W22);

 • potrafi samodzielnie wyszukiwać potrzebne informacje z za-kresu psychologii, dokonać ich selekcji i analizy (FP1P_U01, FP1P_U04);

 • posiada podstawowe umiejętności organizacyjne umożliwia-jące planowanie i realizację zadań edukacyjnych (FP1P_U07);

 • poddaje krytycznemu osądowi różne podejścia psycho-logiczne i samodzielnie poszukuje metod konstruktywnego rozwiązywania problemów (FP1P_U13);

 • ma świadomość poziomu własnej wiedzy psychologicznej oraz umiejętności i kompetencji w tym zakresie (FP1P_K01);

 • rozumie konieczność stałego wzbogacania i uzupełniania swojej wiedzy (FP1P_K04).

19

Stosowane metody dydaktyczne

metoda podająca z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych i z elementami dyskusji

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów po semestrze 2

21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia:

 • zaliczenie z oceną po semestrze 2;

 • egzamin po semestrze 3.

Warunki zaliczenia:

 • pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów po semestrze 2 i egzaminu po semestrze 3.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treści kształcenia obejmują podstawowe działy psychologii ogólnej: procesy poznawcze, motywacja, emocje, stres, osobo-wość, temperament oraz wybrane elementy psychologii roz-wojowej i społecznej.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Psychologia jako nauka. Przedmiot cele i zadania psychologii. Działy współczesnej psychologii.

Zachowanie się człowieka. Pojęcie sytuacji. Sytuacje normalne


i trudne. Zachowanie reaktywne a celowe.

Proces uczenia się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Determinanty procesu uczenia się i nauczania.

Procesy emocjonalne i ich wzbudzanie. Ekspresja i regulacja emocji. Lęk i strach. Koncepcja lęku Kępińskiego i Spielbergera. Inteligencja emocjonalna.

Motywacja – koncepcje. Potrzeby człowieka i ich klasyfikacja. Motywacja a efektywność działania. Motywowanie uczniów


w procesie nauczania.

Psychologiczne koncepcje człowieka i etapy jego rozwoju.

Osobowość i różnice indywidualne. Wybrane teorie osobowości. Pojęcie „ja”. Samoocena i jej rodzaje.

Teoria stresu psychologicznego. Radzenie sobie w sytuacji stresowej.

Temperament – charakterystyka, koncepcje. Temperament jako czynnik modyfikujący zachowanie człowieka.

Człowiek w relacji z innymi. Zachowania społeczne. Postawy, stereotypy, uprzedzenia.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa

 1. Strelau J. [red.], Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdań-skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

 2. Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L., Podstawy psycho-logii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.

 3. Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Zysk i S-ka, Po-znań 1998.

 4. Pervin L. A., Psychologia osobowości, Gdańskie Wydaw-nictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

 5. Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

 2. Gerrig R., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszawa 2009.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
24.1. PSYCHOLOGIA (ĆWICZENIA)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

Filologia polska – profil praktyczny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Psychologia

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

5.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2

10

Typ zajęć

ćwiczenia

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

mgr Monika Kozicka

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

brak

18

Efekty kształcenia

Student:

 • zna specyfikę wiedzy i praktyki psychologicznej (FP1P_W01);

 • zna metody i techniki zdobywania informacji o uczniu i jego środowisku (FP1P_W22);

 • posiada umiejętności samoobserwacji, analizuje zachowanie innych osób z uwzględnieniem roli czynników sytuacyjnych (FP1P_U01, FP1P_U04);

 • argumentuje swe poglądy i formułuje wnioski (FP1P_U14);

 • potrafi oddziaływać na otoczenie społeczne, posiada pod-stawowe umiejętności organizacyjne (FP1P_U07);

 • rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobowości i pracy nad sobą (FP1P_K03);

 • potrafi zaplanować i zorganizować własny proces uczenia się: zdobywania wiedzy i umiejętności (FP1P_K09);

 • sprawnie funkcjonuje w grupie, przyjmując w niej różne role (FP1P_K05);

 • określa cele priorytetowe w wykonywanych zadaniach (FP1P_K07).

19

Stosowane metody dydaktyczne

 • elementy zajęć warsztatowych;

 • panele dyskusyjne;

 • praca w grupach;

 • prezentacje przygotowane przez studentów.

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Studenci odpowiadają ustnie podczas zajęć, wykonują prace semestralne, zdają kolokwium zaliczeniowe.

21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia:

 • zaliczenie z oceną po semestrze 2;

 • egzamin po semestrze 3.

Warunki zaliczenia:

  • pozytywna ocena prac cząstkowych i kolokwium.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Treści kształcenia obejmują podstawowe działy psychologii ogólnej: procesy poznawcze, motywacja, emocje, stres, osobo-wość, temperament oraz wybrane elementy psychologii roz-wojowej i społecznej.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Procesy poznawcze. Wrażenia zmysłowe. Spostrzeganie. Wyobrażenia i wyobraźnia.

Myślenie i jego struktura. Operacje myślowe. Myślenie jako proces rozwiązywania problemów.

Pojęcia. Myślenie a mowa. Funkcje mowy.

Uwaga i pamięć jako komponenty procesów poznawczych.

Inteligencja i zdolności. Modele inteligencji. Uczeń mniej zdolny oraz wybitnie uzdolniony. Problematyka oceniania.

Psychologiczne aspekty trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów.

Interakcja nauczyciel – uczeń. Komunikacja werbalna i niewer-balna.

Kierowanie klasą szkolną i jej kontrola.

Zachowania agresywne. Teorie agresji. Agresja w szkole – analiza przyczyn i sposoby zapobiegania.

Trudności początkującego nauczyciela. Stres nauczyciela. Samo-poznanie nauczyciela.

Rola emocji w funkcjonowaniu jednostki. Emocje a zdolności adaptacyjne człowieka. Znaczenie myślenia pozytywnego.

Autoprezentacja. Wywieranie wpływu na innych.

Aspiracje jednostki. Definicja pojęcia. Określenie poziomu aspiracji. Aspiracje ucznia a proces nauczania.

Metody badań psychologicznych i możliwości ich zastosowania w praktyce szkolnej.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa

 1. Strelau J. [red.], Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdań-skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

 2. Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L., Podstawy psycho-logii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.

 3. Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Zysk i S-ka, Po-znań 1998.

 4. Łosiak W., Psychologia emocji, WAiP, Warszawa 2007.

 5. Pervin L.A., Psychologia osobowości, Gdańskie Wydaw-nictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Krahe B., Agresja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

 2. Franken P., Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnic-two Psychologiczne, Gdańsk 2008.

 3. Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

 4. Gerrig R., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszawa 2009.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
25. PEDAGOGIKA (WYKŁAD)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

Filologia polska – profil praktyczny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Pedagogika

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

5.0

6

Punkty ECTS

1

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2

10

Typ zajęć

wykład

11

Liczba godzin

15

12

Koordynator

dr Wanda Kulesza

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

brak

18

Efekty kształcenia

Student :

 • zna podstawowe pojęcia pedagogiczne (FP1P_W02);

 • posiada uporządkowaną wiedzę w obszarze nauk o edukacji (FP1P_W04);

 • ma podstawowa wiedzę o celach i sposobach funkcjonowa-nia szkoły (FP1P_W19);

 • umie samodzielnie poszukiwać potrzebnej wiedzy pedagogicznej (FP1P_U04);

 • zna i stosuje metody wychowawcze w pracy szkolnej i poza-szkolnej (FP1P_ 05);

 • poddaje krytycznemu osądowi zastaną sytuację wychowaw-czą i dydaktyczną i poszukuje dróg konstruktywnego roz-wiązania (FP1P_U09);

 • poddaje ocenie własną pracę dydaktyczno-wychowawczą
  i podejmuje się prób własnych działań pedagogicznych (FP1P_K1);

 • rozumie potrzebę rozwoju własnych kompetencji pedagogicznych przez całe życie (FP1P_K04).

19

Stosowane metody dydaktyczne

  • wykład integratywny;

  • wykład z użyciem Power Point.

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

 • obecność na zajęciach;

 • pozytywne zdanie egzaminu.

21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia:

  • zaliczenie z oceną po semestrze 2;

  • egzamin po semestrze 3.

Warunki zaliczenia:

 • obecność na zajęciach;

 • pozytywne zdanie egzaminu.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia pod-stawowej wiedzy pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się w działalności nauczyciela języka polskiego.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Pedagogika jako nauka o wychowaniu. Związek pedagogiki z in-nymi naukami humanistycznymi.

Metody i cele badań pedagogicznych.

Podstawowe pojęcia pedagogiczne (edukacja, socjalizacja, wy-chowanie, kształcenie, nauczanie, uczenie się, środowisko wy-chowujące).

Działy pedagogiki (wychowanie intelektualne, estetyczne, moral-ne, fizyczne).

Wychowanie, rodzaje, modele wychowania.

Rozwój i zmienność wychowania i kształcenia – od wychowania i nauczania w cywilizacjach starożytnych do oświaty i wychowa-nia w XX wieku.

Cele współczesnego wychowania.

Metody wychowania – metody wychowania bezpośredniego


i wychowania przez grupę.

Zasady wychowania.

Środowiskowe uwarunkowania wychowania – wychowanie
w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym.

Media jako współczesne środowisko wychowawcze – zjawisko „przeniesienia socjalizacyjnego”.

Patologie w środowisku szkolnym i sposoby ich zapobiegania.

Nauczyciel – ujęcie osobowościowe, zawodowe, funkcje i kom-petencje.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura

 1. Dryden G., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000.

 2. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

 3. Konarzewski K., Sztuka nauczania, t. 1-2, Warszawa 2004.

 4. Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

 5. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1-2, Warszawa 2004.

 6. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, t. 1-2, War-szawa 2006.

 7. Śliwerski B., Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu,
  t. 1-3, Warszawa 2006.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
25.1. PEDAGOGIKA (ĆWICZENIA)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej

2

Kierunek studiów – profil

Filologia polska – profil praktyczny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Pedagogika

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

5.0

6

Punkty ECTS

2

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

2

10

Typ zajęć

ćwiczenia

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

dr Wanda Kulesza

13

Prowadzący
14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

brak

18

Efekty kształcenia

Student:

 • zna specyfikę wiedzy i praktyki pedagogicznej (FP1P_W01);

 • zna metody i techniki znajdowania informacji na temat ucznia i jego środowiska (FP1P_W21);

 • zna metody pracy wychowawczej w szkole (FP1P_W22);

 • potrafi samodzielnie wykonywać projekty o tematyce edukacyjnej (FP1P_U01);

 • potrafi samodzielnie zaplanować realizację zadań edukacyj-nych (FP1_U09);

 • potrafi współdziałać i współpracować w grupie (FP1P_K05);

 • jest gotowy do aktywnego podejmowania zadań zawodo-wych (FP1P_K10).

19

Stosowane metody dydaktyczne

 • praca w grupach;

 • metody aktywizujące nauczanie;

 • dyskusja;

 • przygotowanie referatów.

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

kolokwium zaliczeniowe (test wiedzy)

21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia:

 • zaliczenie z oceną po semestrze 2;

 • egzamin po semestrze 3.

Warunki zaliczenia:

  • obecność na zajęciach;

  • przygotowywanie bieżących materiałów informacyjnych; zaliczenie kolokwium końcowego.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia pod-stawowej wiedzy pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się w działalności nauczyciela języka polskiego.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Wychowanie jako kategoria socjologiczna, psychologiczna, filozoficzna, pedagogiczna.

Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne (pedagogika per-sonalistyczna, pedagogika waldorfska, Nowe Wychowanie, pedagogika Marii Montessori, Janusza Korczaka, Celestyna Freineta, Petera Petersena).

Modele wychowania.

Metody poznawania ucznia ( socjometria, metody sondażu diagnostycznego, metoda indywidualnego przypadku).

Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Rodzina jako środowisko wychowawcze.

Szkolne środowisko wychowawcze.

Środowisko rówieśnicze – socjalizacyjne wpływy grupy rówieś-niczej.

Wpływ mediów na wychowanie młodzieży szkolnej.

„Uczenie się” jako centralna kategoria pojęciowa współczesnej praktyki edukacyjnej.

Ogólne zasady i metody procesu nauczania – uczenia się.

Kompetencje współczesnego nauczyciela.Program wychowawczy szkoły – reguły tworzenia programu wychowawczego.

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura

 1. Dryden G., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000.

 2. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

 3. Konarzewski K., Sztuka nauczania, t. 1-2, Warszawa 2004.

 4. Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

 5. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1-2, Warszawa 2004.

 6. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, t. 1-2, War-szawa 2006.

 7. Śliwerski B., Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1-3, Warszawa 2006.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
26. WYCHOWANIE FIZYCZNE

(realizowane w Studium Wychowania Fizycznego)


Nr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Studium Wychowania Fizycznego

2

Kierunek studiów – profil

Filologia polska – profil praktyczny

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Wychowanie fizyczne

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa

16.1

6

Punkty ECTS

2 (1+1)

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

I

9

Semestr

1 i 2

10

Typ zajęć

ćwiczenia

11

Liczba godzin

60 (30+30)

12

Koordynator

Studium Wychowania Fizycznego

13

Prowadzący
14

Język wykładowy
15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku
17

Wymagania wstępne
18

Efekty kształcenia
19

Stosowane metody dydaktyczne
20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
21

Forma i warunki zaliczenia
22

Treści kształcenia (skrócony opis)
23

Treści kształcenia (pełny opis)
24

Literatura podstawowa i uzupełniająca
25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


 W ramach przedmiotu nauki pomocnicze filologii polskiej zostanie przeprowadzone szkolenie biblioteczne.1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna