Instrukcja wypełnienia Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie I leśnictwie”Pobieranie 190,17 Kb.
Strona1/3
Data16.01.2018
Rozmiar190,17 Kb.
  1   2   3


Instrukcja wypełnienia

Wniosku o przyznanie pomocy

w ramach działania 111

„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013A. INFORMACJE OGÓLNE


 1. Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, określonymi m.in. w:

 • dokumencie „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, zwanym dalej „Programem”;

 • ustawie z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszy Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.);

 • rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 113, poz. 944), zwanym dalej „rozporządzeniem”;

 • niniejszej Instrukcji.

 1. Pomoc polega na refundacji maksymalnie do 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 2. Operacja może być realizowana w jednym albo w więcej niż jednym etapie z zastrzeżeniem, że każdy z etapów nie może trwać krócej niż 2 miesiące. Zakończenie operacji nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

 3. Realizacja całości lub części operacji nie może być powierzona podwykonawcy.

 4. Pomoc przyznaje się, jeżeli:

 • operacja jest zgodna z Programem oraz celami działania;

 • operacja obejmuje koszty kwalifikowalne;

 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją operacji;

 • szkolenie realizowane w ramach operacji nie zastępuje zajęć edukacyjnych przewidzianych programem nauczania obowiązującego w szkołach ponadgimnazjalnych lub programem kształcenia dla poszczególnych kierunków na uczelniach;

 • szkolenie realizowane w ramach operacji jest bezpłatne dla jego uczestników: osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie;

 • dostawy i usługi, związane z realizacją operacji, zostaną nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

 1. Pomoc w ramach działania przyznawana jest wnioskodawcom, których przedmiotem lub celem działalności jest prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności szkoleniowej.

 2. Pomoc w ramach działania przyznawana jest na operację wybraną w drodze konkursu, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 3. Pomoc może być przyznana temu wnioskodawcy, który posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji szkoleń, dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną oraz odpowiednią bazę dydaktyczno – lokalową.

 4. W przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, zwana dalej „FAPA” informuje Wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy z podaniem przyczyn odmowy.

 5. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy, zwany dalej „Wnioskiem” wraz z formularzami załączników udostępniony jest przez FAPA na stronie internetowej www.fapa.org.pl.

 6. FAPA ogłasza konkurs i zamieszcza o nim informację na swojej stronie internetowej oraz co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym zarówno w przypadku konkursów o zasięgu ogólnopolskim jak i w przypadku konkursów o zasięgu wojewódzkim.

 7. Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do FAPA.

 8. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w siedzibie FAPA albo może zostać nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.

 9. Jeżeli Wniosek został złożony po terminie, FAPA pozostawia Wniosek bez rozpatrzenia.

 10. Formularz Wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy:

 • występuje o przyznanie pomocy finansowej;

 • dokonuje korekty złożonego wniosku, na pisemne wezwanie FAPA;

 • dokonuje zmiany we wniosku;

 • wycofuje część wniosku.

 1. Wniosek podlega weryfikacji pod kątem prawidłowego wypełnienia wszystkich wymaganych pól we Wniosku oraz załączenia wszystkich wypełnionych, wymaganych załączników i dokumentów wskazanych we Wniosku.

 2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku gdy nie zawiera adresu wnioskodawcy i niemożliwe jest ustalenie tego adresu przez FAPA na podstawie posiadanych dokumentów.

 3. Jeżeli Wniosek jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, FAPA wzywa Wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

 4. Jeżeli Wnioskodawca, pomimo wezwania nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, odmawia się przyznania pomocy. Wnioskodawca zostaje powiadomiony
  w formie pisemnej o odmowie, wraz z podaniem przyczyny odmowy.

 5. Jeżeli Wnioskodawca usunął w terminie nie wszystkie nieprawidłowości lub braki, FAPA wzywa ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

 6. Nie usunięcie w terminie, pomimo ponownego wezwania, wszystkich nieprawidłowości lub braków powoduje odmowę przyznania pomocy.

 7. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania wniosków, z zastrzeżeniem, że bieg terminu zostaje wstrzymany w przypadku wezwania wnioskodawcy do korekty wniosku do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

 8. Wniosek rozpatrzony pod względem spełnienia warunków przyznania pomocy, warunków konkursu oraz wymagań rozporządzenia podlega ocenie merytorycznej, która przeprowadzana jest na podstawie kryteriów oceny, określonych w załączniku do rozporządzenia.

 9. Ocenie merytorycznej podlega:

 • szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji;

 • kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie realizowane w ramach operacji;

 • baza dydaktyczno – lokalowa, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji;

 • koszt 1 - osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji;

 • doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie.

 1. FAPA ocenia merytorycznie wnioski w terminie 21 dni od dnia upływu terminu na rozpatrzenie wniosków pod względem spełnienia warunków przyznania pomocy.

 2. Pomoc przyznaje się na operację, która uzyskała najwyższą liczbę punktów określoną na podstawie kryteriów oceny.

 3. FAPA ustala wyniki oceny merytorycznej poszczególnych operacji oraz sporządza na ich podstawie listę operacji w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów oceny określonych w załączniku do rozporządzenia.

 4. Listę operacji FAPA niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej oraz informuje, w formie pisemnej wnioskodawców, których wnioski podlegały ocenie merytorycznej o ilości punktów jakie otrzymał wniosek oraz o zamieszczonych na stronie internetowej Fundacji wszystkich wynikach oceny merytorycznej.

 5. Terminy liczone są w dniach kalendarzowych. Bieg terminu liczony jest począwszy od dnia następnego po dniu odebrania pisma przez Wnioskodawcę. W przypadku, gdy koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

 6. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania FAPA, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych Wnioskiem oraz dokumentów dołaczanych do wniosku, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

 7. Jeżeli wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego, przed złożeniem Wniosku należy wystąpić o nadanie Numeru Identyfikacyjnego Producenta, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.), który uzyskuje się na Wniosek złożony w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania/ siedzibę Wnioskodawcy. W przypadku konsorcjum i wspólników spółki cywilnej numer identyfikacyjny powinien posiadać (lub wystąpić o niego) podmiot upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy.

 8. Przed złożeniem Wniosku należy upewnić się, czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola oraz czy zostały wypełnione i dołączone wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie
  z wykazem załączników). Wniosek należy zszyć, zbindować lub spiąć w segregatorze

 9. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 10. Każdy wniosek może być:

 • w każdej chwili wycofany, przez wnioskodawcę w części lub w całości, po pisemnym zawiadomieniu FAPA. Jeśli wnioskodawca został poinformowany przez FAPA o nieprawidłowościach we wniosku lub jeśli został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, wycofanie nie będzie zatwierdzone w odniesieniu do części wniosku, w której wykryto nieprawidłowości. Wycofanie sprawia, że ubiegający się o pomoc znajduje się w sytuacji sprzed złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub części rozpatrywanego wniosku.

 • zmieniony przez wnioskodawcę z własnej inicjatywy. Wnioskodawca informuje FAPA, w formie pisemnej o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem oraz w załącznikach dołączonych do wniosku oraz składa wniosek wypełniony w sposób określony w niniejszej instrukcji. Jeśli wnioskodawca został poinformowany przez FAPA o nieprawidłowościach we wniosku o przyznanie pomocy, zmiana wniosku lub załączników nie będzie zatwierdzona do części wniosku, w której wykryto nieprawidłowości.


B. ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW

 1. Wnioskodawca czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola Wniosku. Jeżeli dane pole we Wniosku nie dotyczy wnioskodawcy, należy wstawić linię poziomą „–” (myślnik). W przypadku konieczności poprawy Wniosku, należy przekreślić pomyłkę prostą linią, nanieść korektę i ją parafować. Używanie korektorów jest niedozwolone.

 2. Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w języku polskim.

 3. Wszystkie koszty oraz kwoty należy podać w złotych zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyjątkiem wnioskowanej kwoty pomocy, którą należy podać w pełnych złotych (po odrzuceniu groszy).

 4. Wniosek musi zostać podpisany przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, potwierdzając prawdziwość podanych danych oraz oświadczając, że zna zasady przyznawania pomocy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak podpisu spowoduje, że pomoc nie zostanie przyznana, jeżeli beneficjent nie uzupełni podpisu w terminie określonym przez FAPA.

 5. FAPA informuje o tym wnioskodawcę na piśmie, podając przyczynę odmowy przyznania pomocy.


C. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU

I. Cel złożenia wniosku
Należy zaznaczyć znakiem „X” pole informujące, czy złożony formularz to:


wniosek

pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, ubiegania się
o przyznanie pomocy.

korekta wniosku

pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy wnioskodawca zostanie wezwany na piśmie przez FAPA do usunięcia nieprawidłowości lub braków we wniosku.

W przypadku składania korekty   Wniosku, Wnioskodawca obowiązkowo wypełnia:pole 01. Numer identyfikacyjny

pole 02. Nazwa Wnioskodawcy

pole 30. Oświadczenia, zobowiązania – data i podpis,

a następnie wyłącznie te pola, których dotyczy wezwanie do usunięcia nieprawidłowości lub braków we wniosku.


Wnioskodawca nie może formularzem Korekty zmieniać tych danych, które nie były wymienione w wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości lub braków.

zmiana wniosku

pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy wnioskodawca z własnej inicjatywy informuje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem oraz w dokumentach dołączonych do wniosku.
W przypadku składania zmiany  wniosku, wnioskodawca obowiązkowo wypełnia:

pole 01. Numer identyfikacyjny,

pole 02. Imię i nazwisko/nazwa,

pole 30. Oświadczenia, zobowiązania – data i podpis,

a następnie wyłącznie te pola wniosku, których dotyczy zmiana.wycofanie części wniosku

pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy wnioskodawca z własnej inicjatywy chce wycofać część wniosku.
W przypadku składania wycofania części wniosku, wnioskodawca obowiązkowo wypełnia:

pole 01. Numer identyfikacyjny,

pole 02. Imię i nazwisko/nazwa,

pole 30. Oświadczenia, zobowiązania – data i podpis,

a następnie wniosek powinien zostać wypełniony w takim zakresie w jakim wnioskodawca będzie się ubiegał o przyznanie pomocy.Zakres ten musi pokrywać się z pierwotną wersją wniosku.
Podstawą do przyznania pomocy jest ostateczne Wycofanie części wniosku (jeżeli zostało złożone).


UWAGA:

W Części I Cel złożenia na jednym formularzu wniosku, należy zaznaczyć tylko jedno z wyżej wymienionych pól.


II. Dane wnioskodawcy
Pole 01 -

powinno zawierać 9-cyfrowy numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku Konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej należy wpisać Numer Identyfikacyjny nadany podmiotowi upoważnionemu na podstawie umowy konsorcjum/spółki cywilnej do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy;

Pole 02 -

jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna wpisuje się imię i nazwisko.
W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wpisuje się pełną nazwę
w formie, w jakiej została zarejestrowana. W przypadku, gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej, wpisuje się odpowiednio imię i nazwisko/nazwę podmiotu lub wspólnika spółki cywilnej upoważnionego do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznania i wypłaty pomocy. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum wpisuje się odpowiednio imię
i nazwisko lub nazwę podmiotu będącego liderem, z dopiskiem działającego w imieniu konsorcjum;

Pole 03 -

wpisuje się odpowiednio województwo, powiat, gminę, ulicę, numer porządkowy (nr domu i nr lokalu), miejscowość, na której terenie wnioskodawca ma miejsce zamieszkania/siedziby oraz właściwą dla miejsca zamieszkania/siedziby pocztę wraz z kodem pocztowym;

Pole 04 -

należy wpisać właściwy. Prawidłowy format: 123-456-78-90 lub 123-45-67-890;

Pole 05 -

należy wpisać właściwy;

Pole 06 -

należy wpisać numer telefonu kontaktowego oraz numer faksu wraz z numerem kierunkowym;

Pole 07 -

należy wpisać właściwy.III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy


Pole 08 -

wpisuje się imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania, której Wnioskodawca udzielił stosownego upoważnienia, bądź reprezentacja wynika
z dokumentów takich jak np. KRS, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, pełnomocnictwa. W przypadku spółki cywilnej albo konsorcjum wpisuje się imię i nazwisko osoby, nazwę firmy oraz nazwę zajmowanego tam stanowiska.


IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu


Pole 09 -

jeżeli została wyznaczona osoba uprawniona do kontaktu należy podać imię i nazwisko osoby uprawnionej;


Pole 10 -


Pole 11 -

Pole 12 -


wpisuje się odpowiednio województwo, powiat, gminę, ulicę, numer porządkowy (nr domu i nr lokalu), miejscowość oraz właściwą dla wskazanego adresu pocztę wraz z kodem pocztowym;
należy wpisać numer telefonu kontaktowego oraz numer faksu wraz z numerem kierunkowym;
należy wpisać właściwy.


V. Informacje o statusie prawnym Wnioskodawcy


Pole 13 -

pole to powinno zostać zaznaczone znakiem „X”, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna;

Pole 14 -

pole to powinno zostać zaznaczone znakiem „X”, gdy Wnioskodawcą jest osoba prawna;

Pole 15 -

pole to powinno zostać zaznaczone znakiem „X”, gdy Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

Pole 16 –
Pole 17 -

pole to powinno zostać dodatkowo zaznaczone znakiem „X”, gdy Wnioskodawcą jest konsorcjum;

pole to powinno zostać dodatkowo oznaczone znakiem „X”, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej;

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna