Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektuPobieranie 135,06 Kb.
Strona1/2
Data22.05.2018
Rozmiar135,06 Kb.
  1   2


INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013


PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z CAŁĄ INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKU.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ZESPOŁEM REALIZUJĄCYM PROGRAM W POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku niezbędna jest znajomość Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO RPW, zawierających wykaz Priorytetów i Działań uzgodnionych z Komisją Europejską i stanowiących przedmiot interwencji Funduszy Strukturalnych oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW (opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).


Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien być przygotowany bardzo starannie. Wszystkie punkty powinny być wypełnione, zaś informacje w nich podane – rzetelne, konkretne i wyczerpujące. W polach tekstowych, które nie dotyczą danego projektu / Beneficjenta, należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy” lub wpisać „Nie dotyczy”. W polach liczbowych, które nie dotyczą danego projektu / Beneficjenta, należy wstawić znak „–„.

Wniosek i załączniki należy sporządzić w języku polskim.

Wszystkie dane finansowe należy przedstawić w polskich złotych (PLN).

Beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku w jednym egzemplarzu (oryginał) w formie wydruku komputerowego, na obowiązującym formularzu1. Wraz z wnioskiem w formie papierowej należy przedłożyć jego wersję elektroniczną utrwaloną na elektronicznym nośniku informacji (dyskietka, płyta CD/DVD). W przypadku, gdy Beneficjent dysponuje podpisem elektronicznym dopuszczalne jest przekazanie wniosku jedynie w formie elektronicznej.

Wszystkie strony wniosku powinny być ponumerowane.

Na ostatniej stronie wniosku oraz na załącznikach powinien zostać złożony własnoręczny podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku. Ponadto wniosek powinien być opatrzony czytelną pieczęcią Beneficjenta.

Załączniki do wniosku (tj. dodatkowe strony) powinny być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej, utrwalone wraz z wnioskiem na elektronicznym nośniku informacji. Załączniki, tak jak wniosek, powinny być parafowane przez osoby upoważnione do złożenia wniosku. Dopuszcza się możliwość parafowania danego zakresu stron. Wniosek o udzielenie wsparcia oraz załączniki do wniosku muszą być trwale zespolone w sposób uniemożliwiający swobodną wymianę stron

Zgłaszany wniosek poddany będzie szczegółowej analizie, a następnie ocenie, co do zgodności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO RPW.


A. REJESTRACJA WNIOSKU
Część A. wypełnia instytucja, w której składany jest wniosek.

Data wpływu wniosku oznacza datę wpływu wniosku w ostatecznej wersji w formie pisemnej. W przypadku, gdy Beneficjent dysponuje podpisem elektronicznym i przekaże wniosek jedynie w formie elektronicznej, za datę wpływu wniosku uznaje się datę odebrania wszystkich dokumentów przez Instytucję Pośredniczącą w formie elektronicznej.

Identyfikator KSI dla wniosku (na potrzeby Krajowego Systemu Informatycznego monitoringu i kontroli finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2007-2013 (SIMIK 07-13)) zostanie nadany przez pracownika PARP po akceptacji formalnej wniosku.

B. INFORMACJE O PROJEKCIE

1 Numer i nazwa osi priorytetowejNależy wpisać numer i nazwę osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach której realizowany będzie projekt (np. Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka).
2 Numer i nazwa działania

Należy wpisać numer i nazwę właściwego działania objętego ww. osią priorytetową Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego realizowany będzie projekt (np. działanie I.1 Infrastruktura uczelni).
3 Tytuł projektu

Tytuł powinien w jednoznaczny sposób określać cele i charakter projektu.Należy pamiętać, że tytuł nie powinien ulegać modyfikacji po złożeniu wniosku. Powinien być używany w całej dokumentacji związanej z realizacją projektu.
4 Data rozpoczęcia realizacji projektu

Datę tę należy określić zgodnie z definicją opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Jeżeli Beneficjent podpisał umowę z wykonawcą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, jako datę rozpoczęcia projektu należy wpisać datę zawarcia umowy.

W przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” termin rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejszy niż data podpisania umowy z wykonawcą.


5 Data zakończenia realizacji projektu

Data zakończenia realizacji projektu w rozumieniu definicji opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Należy mieć na uwadze, iż działania podjęte w ramach projektu muszą być faktycznie przeprowadzone i zakończone do dnia 31 grudnia 2015 r.
6 Miejsce realizacji projektu

W pierwszym wierszu należy określić, czy projekt będzie realizowany na terenie całego kraju (Pole na potrzeby Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, wyznaczone w załączniku Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do KSI (SIMIK 07-13) w zakresie wniosku o dofinansowanie projektu do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej – w przypadku projektów w ramach PO RPW należy każdorazowo zaznaczyć odpowiedź NIE).Jeżeli projekt będzie realizowany na terenie kilku województw/ powiatów/ gmin/ miejscowości należy je wszystkie wymienić.
7 Klasyfikacja projektu

Kody klasyfikacji poszczególnych kategorii interwencji należy podać na podstawie załącznika II do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (temat priorytetowy – Tabela 1; forma finansowania – Tabela 2; kryterium obszaru realizacji – Tabela 3; rodzaj działalności gospodarczej – Tabela 4; wymiar lokalizacji NUTS/LAU). Należy podać numer kodu wraz z jego nazwą.

Należy wypełnić zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (z późn. zm.). Należy podać w poszczególnych wierszach kod i nazwę. Należy wpisać najbardziej szczegółowy kod NTS, możliwe jest podanie kilku kodów w przypadku, w którym zakres projektu będzie wykraczał poza obszar objęty pojedynczym kodem.

POZIOM 1 NTS (NUTS 1): region

POZIOM 2 NTS (NUTS 2): województwo

POZIOM 3 NTS (NUTS 3): podregion

POZIOM 4 NTS (LAU 1): powiat

POZIOM 5 NTS (LAU 2): gmina


Jeżeli realizowany projekt w ramach danego kryterium klasyfikacji identyfikuje się z kilkoma kodami tego kryterium, należy wpisać wszystkie odpowiadające mu kody.
8 Wpływ na środowisko naturalne i obszary Natura 2000

Należy ustosunkować się do każdego z pytań w punkcie 8 oraz zaznaczyć odpowiednio „TAK” lub „NIE” zgodnie z treścią załączników nr 15 Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie i 16 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 do wniosku o dofinansowanie. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia do wniosku o dofinansowanie w formie załączników należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) – patrz punkt 22 wniosku o dofinansowanie.

Projekty współfinansowane w ramach Programu powinny być w pełni zgodne z postanowieniami dyrektywy ooś2, siedliskowej3 i ptasiej4. Współfinansowanie projektów, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 (tzn. obszary objęte siecią Natura 2000 lub które mają być objęte siecią Natura 2000 – tzw. „shadow list”) nie będzie dozwolone, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 6, ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory z dnia 21 maja 1992 r. (zmienionej Dyrektywą 97/62/EWG)
9 Planowany cross-financing

Jeśli dotyczy, należy wskazać kwotę i udział procentowy planowanego cross-financingu (instrument elastyczności) do ogólnej wartości środków kwalifikowalnych oraz w zwięzły sposób przedstawić zakres działań przewidzianych w ramach cross-financingu.


C. BENEFICJENT

Beneficjent to podmiot składający wniosek o dofinansowanie, będący stroną umowy zawieranej z Instytucją Pośredniczącą o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Beneficjent jest odpowiedzialny za realizację projektu zgodnie z zapisami obowiązujących Wytycznych oraz umowy.
1 Nazwa Beneficjenta

Należy wpisać pełną nazwę Beneficjenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym, potwierdzonym stosownymi dokumentami.
2 Forma prawna

W punkcie tym należy określić formę prawną Beneficjenta zgodną z dokumentami będącymi załącznikiem nr 13 do wniosku – Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji lub innego równorzędnego dokumentu.
3 - 5

Należy podać właściwe dane.

6 Adres siedzibyNależy podać dane teleadresowe siedziby Beneficjenta.
7 Adres do korespondencji

Należy podać dane teleadresowe, jeżeli są inne niż w pkt 6.
8 Status MŚP

Należy zaznaczyć właściwe pole mając na uwadze spełnianie warunków określonych w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionym Rozporządzeniem (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z 23. 12. 2006, str. 85). W sytuacji, gdy Beneficjent nie spełnia warunków przynależności do grupy średnich, małych lub mikro przedsiębiorstw, określonych w Załączniku I do rozporządzenia KE, należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”.
C.1. DANE PERSONALNE OSOBY LUB OSÓB PRAWNIE UPOWAŻNIONYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI WIĄŻĄCYCH W IMIENIU BENEFICJENTA

Tabelę należy powielić w przypadku, gdy w imieniu Beneficjenta upoważnionych jest więcej niż jedna osoba, lub gdy podpis osoby upoważnionej wymaga kontrasygnaty.

Należy wpisać dane osoby, która jest prawnie upoważniona do reprezentowania Beneficjenta lub została zgodnie z obowiązującym prawem upoważniona do złożenia podpisu na wniosku. Osoba ta powinna być tożsama z osobą, która będzie podpisywać umowę o dofinansowanie.


1 - 6

Należy podać właściwe dane.
7 Adres

W punkcie tym należy wpisać dane dotyczące adresu miejsca pracy, o ile jest inny niż adres siedziby Beneficjenta.C.2. PODMIOT REALIZUĄCY PROJEKT W IMIENIU BENEFICJENTA

Dopuszczalne jest by Beneficjent prawnie upoważnił inną osobę fizyczną lub prawną do reprezentowania jego interesów w sprawach projektu i jego wdrażania.

Jeżeli Beneficjent nie upoważnił innej osoby fizycznej lub prawnej do reprezentowania jego interesów w sprawach projektu, należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”, w przeciwnym razie wypełnić poniższe pola tabeli.

1 - 5


Należy podać właściwe dane.
6 Adres

W punkcie tym należy wpisać dane dotyczące adresu siedziby ww. podmiotu.


7 Rola w projekcie

Należy określić udział podmiotu w realizacji projektu, wyszczególniając główny zakres obowiązków.8 Krótka charakterystyka podmiotu realizującego projekt

Należy krótko opisać podmiot realizujący projekt, podając m. in. informacje dotyczące profilu i okresu jego działalności, ewentualnej współpracy z Beneficjentem, itp.9 Uzasadnienie celowości wprowadzenia podmiotu realizującego projekt

Należy krótko przedstawić przyczyny i uzasadnienie decyzji Beneficjenta o upoważnieniu innego podmiotu do realizacji projektu.C.3. OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH W SPRAWACH PROJEKTU
W tej części należy wpisać dane osoby wyznaczonej (w instytucji Beneficjenta lub w podmiocie reprezentującym Beneficjenta) do kontaktów roboczych w sprawach projektu.
1- 6

Należy podać właściwe dane.
7 Adres

W punkcie tym należy wpisać dane dotyczące adresu miejsca pracy, o ile jest inny niż adres siedziby Beneficjenta.C.4. INNE PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU (PARTNERSTWO)

Jeżeli Beneficjent realizuje projekt samodzielnie należy zaznaczyć „nie dotyczy”.

W przypadku, gdy projekt jest realizowany w partnerstwie należy wypełnić dane w tabeli oddzielnie dla każdego partnera projektu.

1 – 6

Należy podać właściwe dane partnera.


7 Rola w projekcie

Należy określić udział podmiotu w realizacji projektu, wyszczególniając główny zakres obowiązków. W punkcie tym należy również pokazać zasady współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu, jak będą dokonywane i rozliczane płatności, czyją własnością będzie przedmiot projektu po jego ukończeniu itp.D. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Każdy projekt jest interwencją w stan obecny. Interwencja ta poprzez wykonanie szeregu czynności, dostarcza społeczności pewien produkt (produktem w rozumieniu projektu może być droga, most itp.). Powstanie produktu i oddanie go w ręce społeczności powoduje dla rozpatrywanej przez nas grupy docelowej pewne rezultaty, wypełnia ich niezaspokojone dotąd potrzeby, realizując cel bezpośredni projektu. Zmiana stanu obecnego, spowodowana realizacją projektu powoduje również szereg oddziaływań na szerszą niż grupa docelowa grupę społeczną. Oddziaływania te - zwykle w bardziej długoterminowej perspektywie, 3-5 lat - przyczyniają się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele ogólne projektu.

W opisie projektu Beneficjent powinien zawrzeć informacje, które umożliwią weryfikację zgodności projektu ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla danego działania PO RPW. Szczegółowe kryteria wyboru projektów w ramach PO RPW zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
1 Opis stanu istniejącego

W tym miejscu należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu. Należy opisać stan istniejący, z którego wynika potrzeba realizacji projektu: problem, który ma zostać rozwiązany dzięki interwencji z udziałem środków publicznych, przedstawić dane liczbowe dotyczące np. obecnie istniejącej infrastruktury oraz jej braków. Należy przedstawić informacje dotyczące lokalizacji projektu.Jeżeli realizacja projektu jest zgodna ze strategią rozwoju gminy/miasta, programem rozwoju i modernizacji systemu transportu publicznego, planami rewitalizacji obszarów miejskich, obszarów poprzemysłowych itp. podać właściwe zapisy tych dokumentów. Należy też uzasadnić, dlaczego wybrano ten projekt do realizacji.

Jeżeli projekt objęty wnioskiem jest etapem ogólnego projektu, należy wyjaśnić jakie kryteria wykorzystano w celu określenia podziału projektu na etapy, przedstawić powiązanie między etapami, oraz określić, czy poszczególne etapy są niezależne technicznie i finansowo.

Przedstawiony opis stanu istniejącego powinien być zgodny ze Studium wykonalności.

W przypadku projektów objętych schematem pomocy publicznej Beneficjent jest zobowiązany do wykazania w niniejszym punkcie wystąpienia efektu zachęty w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

Wykazanie efektu zachęty następuje poprzez analizę porównawczą, wskazującą na możliwość wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce w przypadku braku udzielenia wsparcia:  1. znaczącego zwiększenia rozmiarów projektu;

  2. znaczącego zwiększenia zasięgu projektu;

  3. znaczącego przyspieszenia zakończenia projektu;

  4. znaczącego zwiększenia całkowitej kwoty wydanej przez Beneficjenta na projekt;

  5. w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany.

2 Cel ogólny, cele szczegółowe projektu i zgodność z celami PO RPWNależy wskazać cel ogólny projektu, który powinien być zbieżny z opisanymi dla konkretnego działania w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (należy wykazać w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów PO RPW) oraz cele szczegółowe (bezpośrednie) związane z realizacją projektu i podejmowanymi działaniami.

Należy również opisać problemy i wynikające z nich potrzeby grupy docelowej społeczeństwa, które realizacja projektu ma zaspokoić, definiując w ten sposób cele szczegółowe, które projekt ma osiągnąć.

W tym punkcie należy również ocenić stopień wpływu realizacji projektu na osiąganie wskaźników Programu/ danej osi priorytetowej, poprzez wymienienie działań w ramach Projektu służących osiąganiu wskaźników i zobrazowanie ich wpływu.

Przedstawiony opis powinien być zgodny ze Studium wykonalności.

3 Przedmiot projektu

Należy krótko opisać, co jest przedmiotem projektu – zakres techniczny projektu, planowaną infrastrukturę, jej główne części składowe. Należy przedstawić produkty projektu. przy wykorzystaniu danych liczbowych. Należy również odnieść się do planowanych rezultatów projektu: mierzalnych oraz miękkich, jakościowych.

Należy położyć nacisk na uzasadnienie realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu w kontekście osiągania celów danego działania/ osi priorytetowej. Informacje podane w tym punkcie będą bardzo szczegółowo analizowane przez instytucje oceniające wniosek.

Ponadto, należy uzasadnić wybór danych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w projekcie (analiza wariantów alternatywnych) oraz odnieść się do efektywności projektu (relacja nakłady – rezultaty).

W punkcie należy również przedstawić informację dotyczącą wartości dodanej projektu, tj. czy w wyniku jego realizacji powstaną dodatkowe korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionu/społeczności lokalnej, zgodne z ogólnymi celami Programu / danej osi priorytetowej / działania.

W miejscu tym należy również wskazać głównych Beneficjentów/użytkowników rezultatów projektu. Można wskazać zarówno Beneficjentów bezpośrednich (np. mieszkańcy gminy, w której jest realizowany projekt, podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i pośrednich (osoby i podmioty zewnętrznego otoczenia Beneficjenta pośrednio czerpiące korzyści z realizacji projektu lub korzystające z jego rezultatów okresowo).

Przedstawiony opis powinien być zgodny ze Studium wykonalności.


4 Zakres poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji

W miejscu tym należy opisać poszczególne zadania zaplanowane w projekcie. Opis powinien zawierać dane ilościowe związane z zadaniem tj. m.in. dane liczbowe dotyczące infrastruktury (np. długość drogi, kubatura obiektów, itp.), typy urządzeń i aparatury stanowiącej planowane wyposażenie obiektów, liczbę i rodzaj planowanych kontraktów, tryb postępowania przetargowego, jeśli procedury przetargowe zostały rozpoczęte należy podać numer i datę ogłoszenia o postępowaniu, daty rozstrzygnięcia przetargów, podpisania kontraktów, informacje o wykonawcach.

Przedstawiony opis powinien być zgodny ze Studium wykonalności.


5 Czynniki ryzyka realizacji projektu i sposoby ich przezwyciężenia

W tym miejscu należy opisać sytuacje, które mogą wiązać się z powstaniem ryzyka w realizacji projektu. Należy wymienić maksymalnie 10 najważniejszych ryzyk. Wskazanie czynników ryzyka ma na celu potwierdzenie przez weryfikującego dokumentację, czy ich wystąpienie nie będzie stanowić zagrożenia dla realizacji projektu.

Jest to jakościowa analiza ryzyka. Każdemu ze zidentyfikowanych czynników ryzyka należy przyporządkować jedną z 3 kategorii prawdopodobieństwa jego wystąpienia: niskie, średnie, wysokie. Należy wyjaśnić w jaki sposób Beneficjent będzie zapobiegał wystąpieniu zidentyfikowanych ryzyk. Należy także wskazać jakie mogą być skutki zidentyfikowanych ryzyk dla realizacji projektu. Przykładowy czynnik ryzyka: wzrost cen materiałów budowlanych.

Przedstawiony opis powinien być zgodny ze Studium wykonalności.


6 Powiązanie projektu z projektami realizowanymi z innych środków, w szczególności UE oraz własnych/ komplementarność projektu w stosunku do innych projektów zrealizowanych na danym terenie

Projekt zgłaszany do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej może być elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia lub pozostawać w związku z realizacją innych projektów bądź działań Beneficjenta.

W niniejszym Punkcie powinien znaleźć się opis tego typu powiązań projektu. Należy tutaj krótko scharakteryzować te projekty, podając m.in. program, w ramach którego projekty uzyskały dofinansowanie bądź mają podpisaną umowę o dofinansowanie, rozpoczęła się ich realizacja, są umieszczone na liście projektów indywidualnych programu operacyjnego albo deklaracja ich dofinansowania może zostać potwierdzona odpowiednimi dokumentami, ich zakres, rolę Wnioskodawcy, partnerów. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych (w tym programami realizowanymi w ramach funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych / Funduszu Spójności w ramach perspektywy finansowej 2004-2006, a także innymi projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej lub w ramach innych krajowych lub regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013,), Międzynarodowych Instytucji Finansowych (banków), jak też projektami realizowanymi wyłącznie ze środków krajowych.

Powiązane projekty nie muszą być realizowane przez ten sam podmiot.


7 Plan promocji projektu

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych mają na celu podniesienie znaczenia oraz zwiększenie przejrzystości inicjatyw realizowanych przez Unię Europejską, a także mają one umożliwić wytworzenie spójnego obrazu tych działań we wszystkich państwach członkowskich.

W niniejszym punkcie należy zamieścić krótki opis działań promocyjnych i jej adresatów biorąc pod uwagę zapisy rozporządzenia (WE) 1080/2006, rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji oraz zasady ustanowione przez Instytucję Zarządzającą w zakresie promocji.
8 Zarządzanie projektem
8.1 Doświadczenie Beneficjenta w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów

W tym miejscu należy wykazać doświadczenie Beneficjenta w realizacji inwestycji podobnych pod względem charakteru działań. Przede wszystkim należy brać pod uwagę te działania, które były wspierane ze środków kontraktów wojewódzkich, środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej (Phare/ ISPA/ SAPARD), środków międzynarodowych instytucji finansowych, np. Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, środków Funduszy Strukturalnych (np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) lub Funduszu Spójności, środków z innych źródeł zewnętrznych.

Przy opisywaniu działań należy podać nazwę zrealizowanego lub realizowanego projektu/przedsięwzięcia, źródło współfinansowania, okres realizacji, wartość projektu/przedsięwzięcia, kwoty dofinansowania, a także przedstawić zakres/krótki opis projektu(ów) oraz rolę pełnioną w projekcie (Beneficjent, partner, odbiorca, wykonawca).

8.1 a) Doświadczenie podmiotu realizującego projekt w imieniu BeneficjentaTak jak w przypadku Beneficjenta należy wykazać doświadczenie podmiotu realizującego projekt w imieniu Beneficjenta w realizacji inwestycji podobnych pod względem charakteru działań – jeśli taki podmiot został wyznaczony (w innym przypadku należy wpisać w pole „Nie dotyczy”). Opis doświadczenia powinien być analogiczny do opisu zawartego w pkt 8.1
8.2 Sposób zarządzania projektem

W punkcie tym należy przedstawić zasoby osobowe, strukturę zarządzania projektem (najlepiej w formie diagramu jako załącznik do wniosku). Należy opisać w jaki sposób projekt będzie zarządzany, przedstawić zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób po stronie Beneficjenta, oraz jeśli dotyczy również po stronie partnerów oraz podmiotu realizującego projekt w imieniu Beneficjenta.

Należy wskazać sposób komunikacji pomiędzy członkami zespołu zarządzającego zapewniający prawidłowy przepływ informacji w zakresie przebiegu i kontroli prawidłowej realizacji projektu. W przypadku partnerstwa lub realizacji projektu przez podmiot upoważniony, należy dodatkowo opisać sposób dokonywania wzajemnych rozliczeń finansowych i strukturę zależności pomiędzy stronami.

Ponadto należy przedstawić dotychczasowe doświadczenie Beneficjenta w zarządzaniu i realizacji inwestycji podobnych pod względem charakteru działań, tj. przede wszystkim ze środków kontraktów wojewódzkich, funduszy przedakcesyjnych, środków Międzynarodowych Instytucji Finansowych, środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, środków z innych źródeł zewnętrznych.
9 Trwałość projektu (instytucjonalna, finansowa, organizacyjna)

W tym punkcie należy opisać, w jaki sposób projekt będzie utrzymywany, kontynuowany oraz rozwijany po jego zakończeniu. Należy się odnieść do tego jak będzie przebiegało finansowanie inwestycji po zakończeniu realizacji projektu.

Trwałość finansowa – ocenie będzie podlegać czy deklarowane zasoby finansowe na realizację projektu są możliwe do zapewnienia i są wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji a następnie eksploatacji. Sprawdzeniu podlegać będzie fakt wskazania przez wnioskodawcę źródeł pokrycia deficytu w sytuacji wystąpienia w którymkolwiek roku okresu referencyjnego przyjętego do analizy ujemnego salda w rachunku przepływów pieniężnych. Wystąpienie ujemnego salda w rachunku przepływów pieniężnych nawet dla jednego roku w ramach okresu referencyjnego i nie wskazanie źródła pokrycia deficytu powoduje negatywną ocenę wniosku w tym aspekcie.

Trwałość funkcjonowania – ocenie będzie podlegać czy beneficjent wykorzystuje produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem oraz czy projekt w pełni spełnia cel/e założony/e w projekcie, a także jak będzie przebiegało zarządzanie rezultatami projektu.. Sprawdzeniu podlegała będzie możliwość zapewnienia przez beneficjenta trwałości operacji, czyli nie poddania projektu znacznym modyfikacjom (zgodnie z definicją zawartą w artykule 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) w terminie pięciu lat od jego zakończenia.Należy zatem podać w jaki sposób zostaną utrzymane osiągnięte rezultaty i produkty (wykorzystanie produktów projektu zgodnie z przeznaczeniem oraz spełnianie celów założonych w projekcie) oraz jak zostanie zapewniona trwałość projektu w rozumieniu zapisów ww. art. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
10 Wpływ projektu/zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE (równych szans, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska, zgodności z polityką konkurencji i zamówień publicznych, zatrudnienia, efektywności energetycznej – pozytywny, neutralny – z uzasadnieniem)

W tym punkcie należy odnieść się do każdego z wymienionych we wniosku aspektów polityk horyzontalnych, uzasadniając pozytywny lub neutralny wpływ realizowanego projektu.

Wybór każdego z wariantów wymaga krótkiego uzasadnienia.


10.1 Pojęcie „równości szans” odnosi się w tym wypadku przede wszystkim do problemu równości szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy i w życiu społecznym. Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich, w szczególności jeśli chodzi o „równouprawnienie mężczyzn i kobiet w zakresie ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy”. Należy również wykazywać inne aspekty wyrównywania szans (oddziaływanie projektu na wyrównanie szans niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy, czy korzystania z infrastruktury publicznej).

W szczególności należy mieć na uwadze, czy przedsięwzięcie nie powoduje powstania barier głównie ze względu na płeć, przede wszystkim w zakresie zatrudniania i polityki kadrowej prowadzonej w stosunku do osób, które będą zatrudniane w jego ramach. Przedsięwzięcie nie może w żaden sposób przyczyniać się do bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji (ze względu na wysokość wynagrodzeń, równe traktowanie, dostęp do zatrudnienia, szkoleń, awansu, i warunków pracy).


10.2 Należy wykazać zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego. Polega ona na rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej (obszary kluczowe tej polityki to: telekomunikacja, handel elektroniczny, administracja elektroniczna, edukacja). Należy wykazać, w jaki sposób projekt wpływa
w szczególności na poszerzenie dostępu społeczeństwa do informacji, np. poprzez kształcenie społeczeństwa, tak by wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji, rozbudowę zasobów informacyjnych, wykorzystanie nowoczesnych technologii  teleinformatycznych, rozwój usług elektronicznych, środki przetwarzania informacji i komunikowania, rozwoju technologicznego.
10.3 Polityka ochrony środowiska naturalnego jest dziś traktowana przez Unię Europejską jako nieodłączny element polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Biorąc powyższe pod uwagę, inwestycje realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi regulującymi kwestie środowiskowe. Ze względu na fakt, iż polskie przepisy dotyczące ochrony środowiska zostały dostosowane do przepisów wspólnotowych, można zakładać, że spełnienie przez projekt regulacji krajowych gwarantuje także zgodność działań z przepisami wspólnotowymi. Należy odnieść się do kwestii wpływu projektu na: zapobieganie powstawania szkód ekologicznych, poprawę ochrony środowiska, przetwarzanie odpadów, zmniejszenie energo- i materiałochłonności, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie technologii przyjaznej dla środowiska. Informacje przedstawione w niniejszym punkcie muszą być zgodne punktem A.1 Załącznika nr 15 do wniosku dofinansowanie.
10.4 Europejska polityka konkurencji opiera się na wspólnotowych rozwiązaniach legislacyjnych, które zasadniczo określa Traktat o Wspólnocie Europejskiej (artykuły 81 do 90). Dodatkowe przepisy zostały zawarte w rozporządzeniu Rady, znanym jako rozporządzenie o kontroli łączeń. W oparciu o te przepisy prawne, polityka konkurencji koncentruje się na czterech podstawowych obszarach działań: eliminacja porozumień ograniczających konkurencję i praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej, kontrola łączeń pomiędzy firmami, liberalizacja monopolistycznych sektorów gospodarczych, kontrola pomocy udzielanej przez państwo. Artykuł 81 Traktatu o WE wprowadza zakaz porozumień ograniczających konkurencję. Zakaz ten ma charakter ogólny, odnosi się zarówno do porozumień horyzontalnych (między przedsiębiorstwami działającymi na tym samym szczeblu produkcji, przetwarzania czy dystrybucji), jak i wertykalnych (między przedsiębiorstwami funkcjonującymi na różnych szczeblach i nie konkurującymi bezpośrednio z sobą). Zakaz odnosi się do porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw oraz uzgodnionych praktyk między przedsiębiorstwami, jeśli służą one: zapobieganiu konkurencji (tj. całkowitemu jej wyeliminowaniu), ograniczeniu konkurencji oraz zniekształcaniu konkurencji, a ich efekty są na rynku odczuwalne.

W szczególności zakazane są porozumienia cenowe (w odniesieniu do ceny zakupu lub zbytu) oraz ustalające inne warunki handlowe, porozumienia kontyngentowe (ograniczające lub wprowadzające kontrolę nad wielkością produkcji, zbytu, inwestycji oraz postępem technicznym), porozumienia o podziale rynku lub źródeł zaopatrzenia, porozumienia dyskryminacyjne (w sprawie nierównego traktowania partnerów handlowych przy równorzędnych umowach, prowadzącego do szkód konkurencyjnych) oraz porozumienia wiązane (tzn. wymuszanie na partnerach dodatkowych zobowiązań, nie mających bezpośredniego związku z głównym przedmiotem umowy).

Naruszenie zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję między przedsiębiorstwami rodzi różnorodne skutki prawne:.

  • porozumienia te są z mocy prawa nieważne;

  • Komisja Europejska, stwierdziwszy istnienie takiego porozumienia, może nakazać jego natychmiastowe zaniechanie, może też nałożyć na przedsiębiorstwa grzywnę pieniężną;

  • naruszenie zakazu upoważnia do występowania z roszczeniami odszkodowawczymi.

Konkurencja na rynku może zostać ograniczona nie tylko poprzez porozumienia przedsiębiorstw, ale również na skutek działań indywidualnych przedsiębiorstw, mających duży udział w rynku. Prawo wspólnotowe w sposób kategoryczny przeciwstawia się takim próbom monopolizacji rynku wewnętrznego. Artykuł 82 Traktatu o WE zawiera bezwarunkowy zakaz wszelkiego nadużywania przez jeden podmiot gospodarczy lub grupę podmiotów pozycji dominującej na rynku, jeśli takie działanie może negatywnie wpływać na handel pomiędzy państwami członkowskimi.

Prawo wspólnotowe zakazuje nadmiernej koncentracji, nieuzasadnionej względami ekonomicznymi, która grozi zniekształceniem swobody konkurencji na jednolitym rynku lub jego części. Z połączeniem się przedsiębiorstw lub "koncentracją" – w rozumieniu prawa wspólnotowego – mamy do czynienia w przypadku, kiedy jedna firma przejmuje całkowitą kontrolę nad drugą firmą, gdy firma jest kontrolowana wspólnie z drugą firmą, lub też w przypadku, kiedy kilka firm łączy się, przejmuje wspólnie kontrolę nad daną firmą lub tworzy nową. Przedmiotem przejęcia może być całość lub część przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw), a przejęcie kontroli może nastąpić przez: nabycie akcji, nabycie majątku, zawarcie stosownej umowy lub w inny sposób.

Biorąc powyższe pod uwagę, inwestycje realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi regulującymi ww. politykę konkurencji.


10.5 Wszystkie działania związane z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi regulującymi kwestie zamówień publicznych. Podstawowym uzasadnieniem istnienia w Unii Europejskiej szczególnej grupy przepisów prawnych regulujących kwestię zamówień publicznych jest to, iż bez zapewnienia niedyskryminacyjnych zasad kształtujących stosunki handlowe pomiędzy jednostkami sektora prywatnego i władzą publiczną nie można byłoby mówić o pełnej realizacji gospodarczych swobód traktatowych.
10.6 Należy również wykazać, w jaki sposób projekt wpisuje się w ramy polityki zatrudnienia Unii Europejskiej, tj. wpływ na takie obszary jak: wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, rozwój kształcenia ustawicznego i poprawa jakości edukacji, poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, aktywizacja bezrobotnych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym
.
10.7 Należy ponadto wskazać, w jaki sposób, na etapie realizacji projektu, jak i w fazie eksploatacji produktów wytworzonych w ramach projektu, zostanie zapewniona realizacja zasady efektywnego wykorzystania energii, zwiększenia wydajności energetycznej i ograniczenia zużycia energii (efektywność energetyczna), biorąc pod uwagę regulacje prawne UE w tym zakresie (dyrektywy, programy polityki efektywności energetycznej).

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna