Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnychPobieranie 206,85 Kb.
Data04.06.2018
Rozmiar206,85 Kb.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH


wersja: 1.16.

KODY STOSOWANE W FORMULARZACH

C.IV


Kody stosowane przy wypełnianiu poszczególnych pól

B

Procedura

Pole 37
Pole 37: Procedura
A. Pierwsza część pola:
W tej części pola należy wpisać kod (n4), składający się z dwóch części: dwucyfrowego kodu określającego wnioskowaną procedurę i drugiego dwucyfrowego kodu określającego poprzednią procedurę. Wykaz dwucyfrowych kodów podany został poniżej.
Użyte poniżej w opisie poszczególnych procedur wyrażenia oznaczają:
Kraj trzeci – kraj nie będący Państwem Członkowskim Unii.

Dopuszczenie do obrotu – procedura celna odnosząca się do należności przywozowych i statusu celnego towaru.

Wprowadzenie do obrotu krajowego – procedura odnosząca się do podatków krajowych (VAT, akcyza) i statusu podatkowego towaru.

Poprzednia procedura - procedura, którą towary były objęte przed objęciem ich wnioskowaną procedurą.

Jeżeli wnioskowana procedura nie jest poprzedzona inną procedurą wpisuje się kod wnioskowanej procedury, a po nim 00 np. nie poprzedzona inną procedurą procedura uszlachetniania czynnego – 5100.


Należy podkreślić, że w przypadku, gdy poprzednią procedurą była procedura składowania celnego lub odprawy czasowej, bądź gdy towary zostały wyprowadzone z wolnego obszaru celnego, odnoszący się do ww. procedur kod powinien zostać użyty jedynie w przypadku, gdy towary nie były wcześniej objęte procedurą specjalną (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne).

Przykład:
Powrotny wywóz towarów przywiezionych uprzednio w ramach procedury uszlachetniania czynnego i następnie objętych procedurą składowania celnego = 3151 (a nie 3171). Dlatego, że:


  • pierwsza operacja tj. przywóz w ramach procedury uszlachetniania czynnego = 5100,
  • druga operacja tj. wprowadzenie do składu celnego towarów przywiezionych wcześniej w ramach procedury uszlachetniania czynnego = 7151,
  • trzecia operacja tj. powrotny wywóz towarów przywiezionych uprzednio w ramach procedury uszlachetniania czynnego i następnie objętych procedurą składowania celnego = 3151 (pomija się kod składowania celnego 71, gdyż przed składowaniem celnym miała miejsce procedura uszlachetniania czynnego).

Podobnie, jeżeli dokonuje się powrotnego przywozu towarów uprzednio wywiezionych czasowo, objęcie jedną z wyżej wymienionych procedur uznaje się za prosty przywóz pod tą procedurą. Odniesienie do aspektu „powrotnego przywozu” jest podawane tylko wówczas, gdy towary są dopuszczane do obrotu.


Przykład:
Wprowadzenie do obrotu krajowego z jednoczesnym dopuszczeniem do obrotu towarów wywiezionych czasowo w ramach procedury uszlachetniania biernego i objętych przy powrotnym przywozie procedurą składowania celnego = 6121 (a nie 6171).
Pierwsza operacja: czasowy wywóz w ramach uszlachetnienia biernego = 2100; druga operacja: wprowadzenie do składu celnego = 7121; trzecia operacja: wprowadzenie do obrotu krajowego + dopuszczenie do obrotu = 6121 (pomija się kod składowania celnego 71, gdyż powrotny przywóz po procedurze uszlachetniania biernego traktuje się za prosty przywóz pod procedurą uszlachetniania biernego 21, a zgodnie z opisanym wcześniej przypadkiem kod składowania celnego pomija się).
Uwaga ! Podane poniżej kody wyróżnione gwiazdką (*) nie mogą stanowić pierwszego członu 4-cyfrowego kodu (kod wnioskowanej procedury); kody te wpisywane są jako drugi człon 4-cyfrowego kodu i zawsze wskazują jedynie poprzednią procedurę.
Przykład:
4054 - Wprowadzenie do obrotu krajowego z jednoczesnym dopuszczeniem do obrotu towarów uprzednio objętych w innym Państwie Członkowskim procedurą uszlachetniania czynnego.

Wykaz kodów procedur

(Dwa z tych elementów podstawowych muszą zostać połączone w celu utworzenia 4-cyfrowego kodu stosowanego dla oznaczenia powiązania procedur celnych)00* : kod wskazujący na brak poprzedniej procedury.
01: Dopuszczenie do obrotu z jednoczesną dalszą wysyłką w ramach wymiany handlowej między częściami obszaru celnego Unii, w odniesieniu do których stosuje się przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE a częściami tego obszaru w stosunku, do których przepisy te nie mają zastosowania lub w handlu między częściami obszaru celnego Unii, w odniesieniu do których przepisy te nie mają zastosowania.
Także dopuszczenie do obrotu z jednoczesną dalszą wysyłką w ramach wymiany handlowej między Unią a krajami, z którymi stworzyła ona unię celną.
Przykład: Towary przybywają z kraju trzeciego (nieunijnego), dopuszczone są do obrotu we Francji i jednocześnie wysyłane na Wyspy Normandzkie.
Uwaga !

Dopuszczenie do obrotu towarów z zastosowaniem kodu 01 jest możliwe wyłącznie, jeśli dopuszczenie do obrotu nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. W Polsce jest zasada wynikająca z krajowych przepisów podatkowych, że w chwili powstania długu celnego powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego. Mając powyższe na uwadze, obecnie nie jest możliwe zastosowanie w Polsce kodu procedury 01.


02*: Dopuszczenie do obrotu w celu zastosowania procedury uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych). Procedura uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych), o której mowa w art. 256 Unijnego Kodeksu Celnego.

07: Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym objęciem procedurą składowania inną niż procedura składowania celnego (np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy).

Kod używany w przypadku, gdy towary są dopuszczane do obrotu, ale podatek VAT, ewentualnie też podatek akcyzowy nie zostały pobrane.Przykład: Importowane maszyny są dopuszczane do obrotu, ale VAT nie został pobrany. W czasie, gdy towary znajdują się w składzie podatkowym lub miejscu uznanym (w rozumieniu przepisów podatkowych), obowiązek zapłaty VAT ulega zawieszeniu.

Podobnie w przypadku importowanych papierosów, lecz tutaj zawieszeniu podlega pobór oprócz VAT również podatku akcyzowego.

Uwaga ! Podstawową różnicą pomiędzy procedurami oznaczonymi kodami 07 i 45 jest to, że w przypadku procedury 07 zawieszeniu, na skutek umieszczenia towaru w składzie innym niż celny, ulega pobór podatku VAT oraz, o ile jednocześnie występuje, także podatku akcyzowego (a więc zawieszenie dotyczy całości zobowiązań podatkowych), natomiast w przypadku procedury 45 zawieszeniu ulega pobór albo podatku VAT albo podatku akcyzowego.

Mając na uwadze fakt, że brak w polskim prawie instytucji składu podatkowego, w którym zawieszeniu podlegałby pobór podatku VAT - procedura 07 nie jest w ogóle w chwili obecnej możliwa do zastosowania, gdyż nie jest możliwe jednoczesne zawieszenie poboru podatku VAT i akcyzy. Z tego względu w sytuacji przemieszczania do składu podatkowego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym, importowanych wyrobów dopuszczonych do obrotu zastosowanie znajduje procedura oznaczona kodem 45.
10: Wywóz ostateczny do kraju trzeciego (poza obszar celny Unii).
Kod używany w przypadku wywozu towarów unijnych do kraju trzeciego, a także w przypadku wywozu towarów unijnych do części obszaru celnego Unii, do których nie ma zastosowania dyrektywa Rady 2006/112/WE (Dz. Urz. WE L 347 z 11.12.2006, str. 1 i nast.).

11: Wywóz produktów kompensacyjnych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych w ramach procedury uszlachetniania czynnego, przed objęciem towarów przywożonych tą procedurą.

Uprzedni wywóz (EX-IM) stosownie do postanowień art. 223 ust. 2 lit. c Unijnego Kodeksu Celnego.


Przykład: Wywóz papierosów wyprodukowanych z unijnych liści tytoniowych przed objęciem liści tytoniowych z kraju trzeciego (nieunijnego) procedurą uszlachetniania czynnego.
21: Czasowy wywóz w ramach procedury uszlachetniania biernego, o której mowa w art. 259 -262 Unijnego Kodeksu Celnego (patrz również kod 22).

22: Czasowy wywóz w wypadkach innych, niż określone kodem 21.
Przykład: Objęcie wyrobów tekstylnych procedurą uszlachetnienia biernego z zastosowaniem gospodarczej procedury uszlachetniania biernego na podstawie Rozporządzenia Rady Nr 3036/94.

23: Czasowy wywóz towarów, które powrócą w stanie niezmienionym.
Przykład: Czasowy wywóz na wystawy towarów takich jak próbki, wyposażenie zawodowe itp.
31: Powrotny wywóz towarów nieunijnych następujący po zastosowaniu procedur specjalnych.
Przykład: Towary są obejmowane procedurą składowania celnego a następnie zgłaszane do powrotnego wywozu.

40: Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT z tytułu dalszej dostawy wewnątrzunijnej, o której mowa przy kodzie 42.
Przykład: Przywóz towarów z kraju trzeciego (nieunijnego), łączący się z koniecznością zapłaty należności przywozowych i podatku VAT.
Import towarów z zastosowaniem zwolnienia z należności przywozowych i podatku VAT (np. instytucja tzw. mienia przesiedleńczego kod 4000 C01).

41*: Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych).
Przykład: Procedura uszlachetniania czynnego połączona z koniecznością uiszczenia należności celnych przywozowych i podatków krajowych.

Uwaga! Od dnia 1 maja 2016 r. kod stosowany wyłącznie jako procedura poprzednia. Wyjątkiem jest zgłoszenie uzupełniające dla tej procedury składane po dniu 30.04.2016 r w ramach procedury uproszczonej rozpoczętej przed dniem 1.05.2016 r. na podstawie art. 76 ust. 1 WKC.
42: Jednoczesne dopuszczenie do swobodnego obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawie zwolnionej z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, podlegają procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Wyjaśnienie: Udziela się zwolnienia z płatności podatku VAT, i w stosownych przypadkach zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ po imporcie następuje wewnątrzunijna dostawa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego. W takim przypadku podatek VAT, i w stosownych przypadkach akcyza, będzie należny w państwie członkowskim będącym końcowym miejscem przeznaczenia. W celu zastosowania niniejszej procedury osoby muszą spełnić warunki wymienione w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunki wymienione w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE.

Przykład 1: Przywóz towarów podlegający zwolnieniu z podatku VAT przez przedstawiciela podatkowego.

Przykład 2: Wyroby akcyzowe przywożone z kraju trzeciego, które są dopuszczone do swobodnego obrotu i podlegają dostawie zwolnionej z podatku VAT do innego państwa członkowskiego. Niezwłocznie po dopuszczeniu do swobodnego obrotu następuje przemieszczenie w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu zainicjowane przez zarejestrowanego wysyłającego zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE.

43: Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów podlegających specjalnym środkom wiążącym się z poborem należności, obowiązującym w okresie przejściowym po przystąpieniu nowych Państw Członkowskich.
Przykład: Dopuszczenie do obrotu produktów rolnych podlegających, w okresie przejściowym po przystąpieniu nowych Państw Członkowskich, specjalnej procedurze celnej bądź specjalnym środkom stosowanym pomiędzy nowymi członkami a pozostałymi państwami członkowskimi, na zasadach analogicznych jakie zastosowano do Hiszpanii i Portugalii.
Uwaga ! Komisja Europejska wyjaśniła, iż kod 43 nie znajduje zastosowania w przypadku akcesji 10 nowych państw członkowskich, która miała miejsce w dniu 01.05.2004 r. (inaczej mówiąc w chwili obecnej jest to kod „martwy”).

45: Dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego towarów, których przywóz łączy się z koniecznością zapłaty podatku VAT albo podatku akcyzowego i objęcie ich procedurą składu podatkowego.

W czasie gdy towary są przemieszczane do składu podatkowego lub też znajdują się w składzie podatkowym lub miejscu uznanym (w rozumieniu przepisów podatkowych) obowiązek zapłaty podatku VAT albo pobór akcyzy ulega zawieszeniu.Uwaga ! Procedura „45” w RP może być stosowana jedynie w odniesieniu do wyrobów przemieszczanych przez zarejestrowanego wysyłającego do składu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, brak jest bowiem w polskim prawie instytucji składu podatkowego, w którym zawieszeniu podlegałby pobór VAT.

Uwaga ! Polskie prawo podatkowe nie przewiduje instytucji „podatkowego miejsca uznanego”.

Uwaga! Kod „45“ dotyczy procedury dopuszczenia do obrotu towarów, których przywóz łączy się z koniecznością zapłaty podatku VAT lub podatku akcyzowego i wprowadzenia ich do składu podatkowego na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Przykład: Papierosy przywiezione z kraju trzeciego są dopuszczane do obrotu i podatek VAT został uiszczony. W czasie gdy towary znajdują się w składzie podatkowym lub miejscu uznanym (w rozumieniu przepisów podatkowych) pobór akcyzy ulega zawieszeniu.

48: Wprowadzenie do obrotu krajowego i jednoczesne dopuszczenie do obrotu towarów zamiennych w ramach procedury uszlachetniania biernego, przed wywozem towarów będących przedmiotem czasowego wywozu.
System wymiany standardowej (IM-EX) , uprzedni przywóz stosownie do postanowień art. 262 Unijnego Kodeksu Celnego.
W przypadku uprzedniego przywozu produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych (art. 242 rozporządzenia delegowanego UE 2015/2446) przy zgłaszaniu ich do dopuszczenia do obrotu należy zastosować kod 48 z kodem uszczegóławiającym procedurę B07 - zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej.

.
49: Wprowadzenie do obrotu krajowego towarów unijnych w ramach handlu między częściami obszaru celnego Unii, w odniesieniu do których stosuje się przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE a częściami tego obszaru w stosunku, do których przepisy te nie mają zastosowania lub w wymianie handlowej między częściami obszaru celnego Unii, w odniesieniu do których przepisy te nie mają zastosowania.


Jak również wprowadzenie na rynek krajowy towarów w ramach wymiany handlowej między Unią a krajami, z którymi stworzyła ona unię celną (za wyjątkiem Turcji).

Przy przywozie i wprowadzeniu do obrotu krajowego towarów z części obszaru celnego Unii, w stosunku do których nie stosuje się postanowień dyrektywy Rady 2006/112/WE, należy, zgodnie z art. 134 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, zastosować zgłoszenie celne.


Przykład: Towary przywożone z Martyniki i wprowadzone do obrotu krajowego w Belgii.Uwaga ! W przypadku przywozu z Andory i San Marino towarów nieobjętych unią celną zastosowanie będą miały kod „40” oraz inne kody właściwe dla innych procedur.

51: Procedura uszlachetniania czynnego, o której mowa w art. 256 Unijnego Kodeksu Celnego.

53: Przywóz w ramach procedury odprawy czasowej.
Przykład: Czasowy przywóz towarów na wystawy, targi, itp.
54*: Procedura uszlachetniania czynnego w innym Państwie Członkowskim, bez obejmowania towarów w tym Państwie Członkowskim procedurą dopuszczenia do obrotu.

Ten kod wykorzystywany jest do odnotowania przedmiotowej operacji dla celów statystycznych, w obrocie towarowym realizowanym wewnątrz Unii.


Przykład: Towary przywiezione z kraju trzeciego są obejmowane procedurą uszlachetniania czynnego w Belgii (kod tej operacji to 5100). Następnie po zakończeniu procesu uszlachetniania towary są wysyłane do Niemiec celem dopuszczenia ich tam do obrotu (4054) lub dalszego przetwarzania (5154).
61: Powrotny przywóz z jednoczesnym dopuszczeniem do obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT z tytułu dalszej dostawy wewnątrzunijnej, o której mowa przy kodzie 63.
Kod ten dotyczy towarów powrotnie przywożonych tj. takich, które były przedmiotem wywozu czasowego (niedefinitywnego) - inaczej mówiąc kod ten obejmuje powrotny przywóz towarów wywiezionych czasowo pod procedurami opisanymi przy kodach 21, 22, 23.

63: Powrotny przywóz z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawom zwolnionym z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz w stosownych przypadkach procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Wyjaśnienie: Udziela się zwolnienia z podatku VAT, i w stosownych przypadkach zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ po powrotnym przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego. W takim przypadku podatek VAT, i w stosownych przypadkach akcyza, będzie należny w państwie członkowskim będącym końcowym miejscem przeznaczenia. W celu zastosowania niniejszej procedury osoby muszą spełnić warunki wymienione w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunki wymienione w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE.

Przykład 1: Powrotny przywóz po uszlachetnieniu biernym lub wywozie czasowym, z ewentualnym pobraniem kwoty podatku VAT od przedstawiciela podatkowego.

Przykład 2: Wyroby akcyzowe powrotnie przywożone po uszlachetnieniu biernym i dopuszczone do swobodnego obrotu, które podlegają dostawie zwolnionej z podatku VAT do innego państwa członkowskiego. Niezwłocznie po dopuszczeniu do swobodnego obrotu następuje przemieszczenie w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu zainicjowane przez zarejestrowanego wysyłającego zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE.

68: Powrotny przywóz z częściowym wprowadzeniem do obrotu krajowego i dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym objęciem towarów procedurą składowania, inną niż procedura składowania celnego.

Uwaga! Procedura „68” w RP może być stosowana jedynie w odniesieniu do wyrobów akcyzowych przemieszczanych przez zarejestrowanego wysyłającego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego, brak jest bowiem w polskim prawie instytucji składu podatkowego, w którym zawieszeniu podlegałby pobór VAT.Przykład: Przetworzone napoje alkoholowe są powrotnie przywożone i wprowadzane do składu podatkowego.

71: Objęcie towarów procedurą składowania celnego.

76: Objęcie towarów procedurą składowania celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem.
Przykład: Wołowina bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objęta procedurą składowania celnego przed wywozem (art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem).

77*: Produkcja towarów pod nadzorem i kontrolą organów celnych (w rozumieniu art. 5 pkt 27 UKC) przed wywozem i wypłatą refundacji wywozowych.

Przykład: Niektóre konserwy z wołowiny i cielęciny produkowane pod nadzorem i kontrolą organów celnych przed wywozem (art. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny).

Uwaga! W Polsce kod ten nie powinien być stosowany jako procedura wnioskowana (wyłącznie jako procedura poprzednia).

78*: Wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego .

91*: Objęcie towarów procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.
Uwaga! Od dnia 1 maja 2016 r. kod stosowany wyłącznie jako procedura poprzednia. Wyjątkiem jest zgłoszenie uzupełniające dla tej procedury składane po dniu 30.04.2016 r. w ramach procedury uproszczonej rozpoczętej przed dniem 1.05.2016 r. na podstawie art. 76 ust. 1 WKC.

92*: Procedura przetwarzania pod kontrolą celną w innym Państwie Członkowskim, bez obejmowania towarów w tym Państwie Członkowskim procedurą dopuszczenia do obrotu.

Ten kod wykorzystywany jest do odnotowania przedmiotowej operacji dla celów statystycznych, w obrocie towarowym realizowanym wewnątrz Unii.


Przykład: Towary przywiezione z kraju trzeciego są przetwarzane pod kontrolą celną w Belgii (kod tej operacji to 9100). Następnie po zakończeniu procesu przetwarzania towary są wysyłane do Niemiec celem dopuszczenia ich tam do obrotu (4092) lub dalszego przetwarzania (9192).

  1. Druga część pola

W przypadku, gdy pole to jest wykorzystywane dla szczegółowego określenia procedury unijnej (wypełnienie tej części pola jest obligatoryjne o ile zachodzi sytuacja określona w poniżej podanych tabelkach), należy wpisać kod składający się z jednego znaku literowego i następujących po nim dwóch cyfr, litera oznacza odpowiednio:


Uszlachetnianie czynne Axx

Uszlachetnianie bierne Bxx

Zwolnienia celne Cxx

Odprawa czasowa Dxx

Towary rolne Exx

Inne Fxx


Uwaga! Procedura wnioskowana stanowi cechę odróżniającą, tzn. składa się odrębne zgłoszenia celne, w wypadku, gdy towary będą objęte różnymi procedurami celnymi. Natomiast nie stanowi przeszkody do dokonania jednego zgłoszenia, jeżeli do tej samej procedury (np. wywozu) zgłaszane są towary, do których przypisane są różne kody wykorzystywane dla szczegółowego określenia procedury unijnej.
Przykład: Do nie poprzedzonej żadną wcześniejszą procedurą procedury wywozu zgłaszane są pokarm i pasze wywożone wraz ze zwierzętami oraz produkty rolne, w stosunku do których złożony został wniosek o refundację, wywożone w małych ilościach, których wywóz nie wymaga posiadania certyfikatu.
W obu pozycjach towarowych w pierwszej części Pola 37 wpisać należy kod 1000 (procedura wywozu nie poprzedzona żadną wcześniejszą procedurą), natomiast w drugiej części Pola 37:


  • przy pierwszej pozycji towarowej (pasze) należy wpisać kod C52,
  • przy drugiej pozycji towarowej (produkty rolne, w stosunku do których złożony został wniosek o refundację), należy wpisać kod E63.


1. Wpisywane w drugiej części Pola 37 wspólnotowe kody wykorzystywane dla szczegółowego określenia procedury, zostały podane poniżej:

Uszlachetnianie czynne

(art. 256 Unijnego Kodeksu Celnego)
Procedura

Kod

Przywóz
Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego po uprzednim wywozie produktów kompensacyjnych uzyskanych z mleka przetworów mlecznych

A01

Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego z przeznaczeniem do wykorzystania wojskowego za granicą

A02

Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego z przeznaczeniem powrotnego wywozu na szelf kontynentalny

A03

Towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego (tylko VAT)

A04

Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego (wyłącznie VAT) z przeznaczeniem powrotnego wywozu na szelf kontynentalny

A05

Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego bez zawieszenia poboru podatku akcyzowego

A08

Wywóz
Produkty przetworzone uzyskane z mleka i przetworów mlecznych

A51

Produkty przetworzone objęte procedurą uszlachetniania czynnego (wyłącznie VAT)

A52

Produkty przetworzone objęte procedurą uszlachetniania czynnego i przeznaczone do wykorzystania wojskowego za granicą

A53Uszlachetnianie bierne

(art. 259 Unijnego Kodeksu Celnego)
Procedura

Kod

Przywóz
Produkty przetworzone powracające do państwa członkowskiego, w którym zapłacone zostały należności

B01

Produkty przetworzone powracające po naprawie gwarancyjnej

B02

Produkty przetworzone powracające po wymianie w ramach gwarancji

B03

Produkty przetworzone powracające po uszlachetnianiu biernym z zawieszeniem podatku VAT w przypadku szczególnego przeznaczenia

B04

Produkty przetworzone powstałe w ramach uszlachetniania biernego lub zamienne dla których kwotę należności przywozowych oblicza się na podstawie kosztu procesu przetwarzania (art. 86 ust. 5 UKC)

B05

Uprzedni przywóz produktów przetworzonych objętych procedurą uszlachetniania biernego

B07

Wywóz
Wywóz w celu naprawy w procedurze uszlachetniania biernego towarów przywiezionych do uszlachetniania czynnego

B51

Wywóz w celu wymiany w ramach gwarancji towarów przywiezionych do uszlachetniania czynnego

B52

Procedura uszlachetniania biernego realizowana na podstawie umów z krajami trzecimi, ewentualnie połączona z procedurą uszlachetniania biernego dla VAT

B53

Uszlachetnianie bierne wyłącznie dla VAT

B54


Zwolnienia celne
(Rozporządzenie (WE) nr 1186/2009)
Nr art.

Kod

Zwolnienie z należności celnych przywozowychMienie osobiste należące do osób fizycznych, przenoszących swoje miejsce zamieszkania do Unii

3

C01

Wyprawa ślubna i majątek ruchomy gospodarstwa domowego przywożone w związku z zawarciem związku małżeńskiego

12 ust. 1

C02

Prezenty zwyczajowo ofiarowane z okazji zawarcia związku małżeńskiego

12 ust. 2

C03

Mienie osobiste nabyte w drodze dziedziczenia

17

C04

Wyposażenie ucznia, materiały szkolne i inny majątek ruchomy gospodarstwa domowego

21

C06

Przesyłki o niewielkiej wartości

23

C07

Przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne

25

C08

Dobra inwestycyjne i inne urządzenia przywożone w związku z przeniesieniem działalności z państwa trzeciego do Unii

28

C09

Dobra inwestycyjne i inne urządzenia należące do osób wykonujących wolne zawody i do osób prawnych prowadzących działalność niezarobkową

34

C10

Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i aparatura naukowa wymieniona w załączniku I

42

C11

Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i aparatura naukowa wymieniona w załączniku II

43

C12

Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i aparatura naukowa przywożone wyłącznie do celów niehandlowych (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i narzędzia)

44-45

C13

Wyposażenie przywożone do celów niehandlowych przez instytucję lub organizację naukową mającą swoją siedzibę poza Wspólnotą lub na jej rzecz

51

C14

Zwierzęta laboratoryjne oraz substancje biologiczne lub chemiczne przeznaczone do badań

53

C15

Substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego oraz odczynniki służące do określania grup krwi i typów tkanek

54

C16

Przyrządy i aparatura przeznaczona do badań medycznych, diagnozowania lub leczenia

57

C17

Substancje przeznaczone do kontroli jakości produktów leczniczych

59

C18

Środki farmaceutyczne wykorzystywane na międzynarodowych imprezach sportowych

60

C19

Towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych

61

C20

Artykuły wymienione w załączniku III przeznaczone dla osób niewidomych

66

C21

Artykuły wymienione w załączniku IV przeznaczone dla osób niewidomych, przywożone przez same osoby niewidome na własny użytek (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i narzędzia)

67 ust. 1 lit. a) i 67 ust. 2

C22

Artykuły wymienione w załączniku IV przeznaczone dla osób niewidomych, przywożone przez niektóre instytucje lub organizacje (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i narzędzia)

67 ust. 1 lit. b) i 67 ust. 2

C23

Artykuły przeznaczone dla innych osób niepełnosprawnych (innych niż osoby niewidome), przywożone przez same osoby niepełnosprawne na własny użytek (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i narzędzia)

68 ust. 1 lit. a) i 68 ust. 2

C24

Artykuły przeznaczone dla innych osób niepełnosprawnych (innych niż osoby niewidome), przywożone przez niektóre instytucje lub organizacje (w tym części zamienne, składniki, akcesoria i narzędzia)

68 ust. 1 lit. b) i 68 ust. 2

C25

Towary importowane na rzecz ofiar katastrof

74

C26

Odznaczenia honorowe lub nagrody

81

C27

Podarunki otrzymywane w ramach stosunków międzynarodowych

82

C28

Towary przeznaczone do użytku monarchów lub głów państw

85

C29

Wzory i próbki towarów o niewielkiej wartości przywożone do celów promocji handlowej

86

C30

Druki i materiały reklamowe przywożone do celów promocji handlowej


87-89

C31

Produkty używane lub konsumowane na targach handlowych lub podobnych imprezach

90

C32

Towary przywożone do celów badawczych, analitycznych lub prób

95

C33

Przesyłki wysyłane do organizacji zajmujących się ochroną praw autorskich lub przemysłowych i praw patentowych

102

C34

Turystyczne materiały informacyjne

103

C35

Różnego rodzaju dokumenty i towary

104

C36

Materiały pomocnicze do mocowania i zabezpieczania towarów w czasie transportu

105

C37

Ściółka, pasza i karma dla zwierząt w czasie transportu

106

C38

Paliwa i smary znajdujące się w drogowych pojazdach mechanicznych oraz w pojemnikach specjalnego przeznaczenia

107

C39

Materiały przeznaczone do budowy, utrzymania i ozdoby pomników lub cmentarzy ofiar wojennych

112

C40

Trumny, urny pogrzebowe i ozdobne artykuły pogrzebowe

113

C41

Zwolnienie z należności celnych wywozowychZwierzęta domowe wywożone w związku z przeniesieniem działalności rolniczej ze Unii do państwa trzeciego

115

C51

Ściółka i pasze dla zwierząt w czasie wywozu

121

C52


Odprawa czasowa

(Unijny Kodeks Celny i Rozporządzenie Delegowane)Procedura

nr art.

rozp. delegowanego (UE) 2015/2446

Kod

Palety

208-209

D01

Kontenery

210-211

D02

Środki transportu

212

D03

Rzeczy osobistego użytku oraz sprzęt sportowy przywożone przez podróżnych

219

D04

Materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy

220

D05

Materiały do pomocy w w przypadku klęsk żywiołowych

221

D06

Sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny

222

D07

Zwierzęta

223

D08

Towary przeznaczone do działalności w szczególnych warunkach strefy przygranicznej

224

D09

Nośniki dźwięku, obrazu lub danych

225

D10

Materiały reklamowe

225

D11

Wyposażenie zawodowe

226

D12

Materiały pedagogiczne i wyposażenie naukowe

227

D13

Opakowania z zawartością

228

D14

Opakowania puste

228

D15

Formy, barwniki, bloki, rysunki, szkice, instrumenty pomiarowe i

kontrolne oraz inne podobne towary229

D16

Specjalne narzędzia i przyrządy

230

D17

Towary, które mają zostać poddane testom

231 lit. a

D18

Towary przywożone, podlegające testom akceptowalnej jakości w związku z umową sprzedaży

231 li. b

D19

Towary używane do przeprowadzania testów

231 lit. c

D20

Próbki

232

D21

Zastępcze środki produkcji

233

D22

Towary, które mają być wystawione lub użyte podczas imprezy publicznej

234 ust. 1

D23

Towary do zatwierdzenia (sześć miesięcy)

234 ust. 2

D24

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

234 ust. 3 lit. a

D25

Towary przywożone w celu sprzedaży na aukcji

234 ust. 3 lit. a

D26

Części zamienne, akcesoria i wyposażenie

235

D27

Towary przywożone w konkretnych sytuacjach niemających skutków gospodarczych

236 lit. b

D28

Towary przywożone okazjonalnie i na okres nie przekraczający trzech miesięcy

236 lit. a

D29

Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem z należności celnych

206

D51

Towary rolne

Procedura

Kod

Przywóz
Stosowanie cen jednostkowych w celu ustalenia wartości celnej niektórych towarów łatwo psujących się (art. 74 ust. 2 lit. c UKC i art. 142 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447

E01

Standardowe wartości przywozowe (np. rozporządzenie (UE) nr 543/2011)

E02

Wywóz
Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, z obowiązkiem świadectwa wywozowego (towary załącznika I) - dotyczy produktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009. Kod ten właściwy jest m.in. w przypadku wywozu towarów z pozwoleniem ex post.

E51

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, niewymagające świadectwa wywozowego (towary załącznika I) - dotyczy produktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 akapit drugi tiret drugie i trzecie rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009.

E52

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, wywożone w małych ilościach, niewymagające świadectwa wywozowego (towary załącznika I) - dotyczy produktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 akapit drugi tiret pierwsze rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009.


E53

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, z obowiązkiem zaświadczenia o refundacji (towary spoza załącznika I) - dotyczy towarów, dla których obowiązkowe jest posiadanie świadectwa refundacji z art. 21 ust.1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010

E61

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, niewymagające zaświadczenia o refundacji (towary spoza załącznika I) - dotyczy towarów, o których mowa w art. 21 ust. 2 akapit 3 oraz art. 42 ust.1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010.

E62

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, wywożone w małych ilościach, bez zaświadczenia o refundacji (towary spoza załącznika I) - brak zastosowania w obecnym stanie prawnym.


E63

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, wywożone w małych ilościach, nie brane pod uwagę przy obliczaniu minimalnych poziomów kontroli - dotyczy produktów i towarów wyłączonych przy obliczaniu ilości obowiązkowych kontroli na mocy art. 6 ust. 6 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) 1276/2008.

E71

Inne

Procedura

Kod

Przywóz
Zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów powracających (art. 203Unijnego Kodeksu Celnego)

F01

Zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów powracających (szczególne warunki określone w art. 159 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 - towary rolne)

F02

Zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów powracających (szczególne warunki określone w art. 158 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 - naprawa lub konserwacja)

F03

Produkty przetworzone powracające na obszar celny Unii po wcześniejszym wywozie lub powrotnym wywozie (art.  205 Unijnego Kodeksu Celnego)

F04

Przemieszczenie wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE

F06

Zwolnienie z należności przywozowych produktów rybołówstwa morskiego oraz innych produktów wydobytych z morza terytorialnego kraju trzeciego przez statki zarejestrowane lub wpisane do ewidencji w kraju członkowskim i pływające pod jego banderą

F21

Zwolnienie z należności przywozowych produktów uzyskanych z produktów rybołówstwa morskiego oraz innych produktów wydobytych z morza terytorialnego kraju trzeciego na pokładzie statku-przetwórni zarejestrowanego lub wpisanego do ewidencji w kraju członkowskim i pływających pod jego banderą


F22

Objęcie procedurą składowania bez zawieszenia poboru podatku akcyzowego towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania biernego

F31

Objęcie procedurą składowania bez zawieszenia poboru podatku akcyzowego towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego

F32

Objęcie procedurą składowania bez zawieszenia poboru podatku akcyzowego towarów uprzednio umieszczonych w wolnym obszarze celnym

F33

Objęcie procedurą składowania bez zawieszenia poboru podatku akcyzowego towarów uprzednio objętych procedurą końcowego przeznaczenia

F34

Dopuszczenie do obrotu towarów przeznaczonych na wystawy lub do sprzedaży objętych procedurą odprawy czasowej, z zastosowaniem elementów kalkulacyjnych obowiązujących w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu (kod stosowany wyłącznie dla zakończenia procedury odprawy czasowej rozpoczętej przed 1 maja 2016 r., zgodnie z art. 349 ust. 2 lit. b rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447)

F41

Dopuszczenie do obrotu produktów przetworzonych, w przypadku gdy kwotę należności celnych przywozowych oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 kodeksu

F44

Wywóz
Wywóz sprzętu wojskowego

F51

Dostawy zaopatrzeniowe (victualling)

F61

Dostawy zaopatrzeniowe - towary podlegające refundacji

F62

Wprowadzenie towarów do magazynu żywnościowego (art. 37 - 40 rozporządzenia (EWG) nr 612/2009)

F63

Wyprowadzenie z magazynu żywnościowego towarów przeznaczonych na zaopatrzenie

F642.Wpisywane w drugiej części Pola 37 krajowe kody (an3) wykorzystywane dla szczegółowego określenia procedury, zostały podane poniżej:
1PL – Zgłoszenie zbiorcze złożone przez operatora kurierskiego w wywozie (przesyłki do 1000 euro).
2PL – Zgłoszenie zbiorcze złożone przez operatora kurierskiego w przywozie.
3PL - Zwolnienie z należności celnych przywozowych paliw, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania środków transportu, innych niż pojazdy samochodowe (art. 37 ustawy Prawo celne).
4PL - Zwolnienie z należności celnych przywozowych środków spożywczych oraz zapasów pokładowych przywożone w innych, niż pojazdy samochodowe środkach transportu, użytkowanych w celach zarobkowych, przeznaczone do konsumpcji lub jednorazowego zużycia przez załogę lub pasażerów w tych środkach transportu, w czasie rejsu lub podróży – art. 38 ustawy Prawo celne.
5PL - Zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów przywożonych z krajów kandydujących do Unii Europejskiej, w ramach pomocy Phare finansowanej ze środków przedakcesyjnych - art. 33 ust. 2 Traktatu Akcesyjnego.
6PL – Zwolnienie z należności celnych przywozowych w sytuacji, gdy zgłaszający do procedury dopuszczenia do obrotu odpowiednimi dokumentami potwierdził:
a) w zgłoszeniu składanym po 30.04.2004r. unijny status (skład UE z dnia 01.05.2004r.) towaru wprowadzonego na polski obszar celny przed dniem 01.05.2004r.
b) w zgłoszeniu składanym po 31.12.2006r. unijny status (tj. rumuński bądź bułgarski) towarów wprowadzonych na terytorium Polski przed dniem 01.01.2007r.
7PL – towary o unijnym pochodzeniu przywożone z obszaru Szwajcarii, nie spełniające przesłanek niezbędnych do zakwalifikowania ich jako towary powracające, lecz uznane za quasi – powracające na podstawie umowy dwustronnej pomiędzy UE i Szwajcarią.
8PL - zbiorcze zgłoszenie wywozowe w obrocie pocztowym.
1B1 – kod używany w procedurze uszlachetniania biernego (6121) informujący o fakcie, iż należności celne przywozowe zostały przez zgłaszającego wyliczone metodą różnicy ceł (art. 151 WKC).
Kod używany wyłącznie dla zakończenia procedury uszlachetniania biernego rozpoczętej przed 1 maja 2016 r., zgodnie z art. 349 ust. 2 lit. d rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.
1C1 – zwolnienia z należności celnych przywozowych inne niż:


  • wymienione w tabeli przy kodach unijnych „C” i „F”,

  • wymienione przy kodach krajowych od „3PL” do „6PL”.

1V1 – zwolnienie z podatku VAT w przypadku dostawy do innego państwa członkowskiego towarów unijnych wprowadzonych z zastosowaniem kodu procedury „49”, czyli wprowadzenie w ramach handlu między częściami obszaru celnego Unii, w odniesieniu do których stosuje się przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE a częściami tego obszaru w stosunku, do których przepisy te nie mają zastosowania lub w handlu między częściami obszaru celnego Unii, w odniesieniu do których przepisy te nie mają zastosowania.
1H2 – towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej zgłoszone jako jedna pozycja towarowa:

  • do procedury dopuszczenia do obrotu zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym przywozowym i podatkowym (§ 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne);

  • do procedury wywozu, zgodnie z klasyfikacją towaru o najwyższej wartości w przesyłce, jeżeli zawiera ona towary, w stosunku do których nie istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych wywozowych lub podatkowych albo zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym wywozowym i podatkowym (§ 20b rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne)”;

1H3 – zgłoszenie celne dla towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, objętych jedną fakturą, a w przypadku dopuszczenia do obrotu również dowodem pochodzenia, ale załadowanych na kilka środków transportu - składane oddzielnie dla towarów przewożonych na poszczególnych środkach transportu, z podaniem kodu wyrobu zgodnie z klasyfikacją wyrobu w stanie zmontowanym (§ 12 i § 20g rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne).
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna