Instrukcja Wykonywania Lotów w Aeroklubie Polskim wydPobieranie 96,37 Kb.
Strona1/3
Data18.12.2017
Rozmiar96,37 Kb.
  1   2   3

Instrukcja Wykonywania Lotów w Aeroklubie Polskim

wyd. 2001

(wybrane punkty)
1. Wstęp

Instrukcja Wykonywania Lotów i Skoków Spadochronowych Aeroklubu Polskiego, zwana dalej IWLAP została opracowana zgodnie zobowiązującymi w Polsce przepisami, w oparciu o wytyczne zawarte w PL-6 Cz. I rozdz. 10 oraz cz. III rozdz. 7. Zawarte w niej sformułowania instrukcje są zgodne z ustawą "PRAWO LOTNICZE" i pozostałymi obowiązującymi aktami i przepisami lotniczymi. Instrukcja Wykonywania Lotów i Skoków Spadochronowych Aeroklubu Polskiego zawiera zbiór informacji i ustaleń, określających odpowiednio do struktury organizacyjnej zasady, metody, środki, miejsca i terminy realizacji obowiązków związanych z wykonaniem lotów balonowych, samolotowych, śmigłowcowych, szybowcowych, skoków spadochronowych oraz lotów na mikrolotach, lotniach i paralotniach przez wszystkie osoby zrzeszone w Aeroklubie Polskim, przy użyciu sprzętu Aeroklubu i sprzętu użyczonego oraz sprzętu będącego własnością osób zrzeszonych w Aeroklubie Polskim. Zawarte w instrukcji wytyczne, których wykorzystanie i przestrzeganie jest obowiązkowe, warunkuje prawidłowe i bezpieczne wykonanie lotów i skoków spadochronowych.


Opisy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień każdego uczestnika działalności lotniczej mają na celu zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa tej działalności. W sytuacjach nie uregulowanych niniejszą instrukcją a które nie są określone innych przepisach, należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem ponosząc skutki tego postępowania. Czynnik ekonomiczny nie powinien mieć wpływu na sposób, bezpieczeństwo wykonywanej działalności lotniczej w Aeroklubie Polskim.
Każda osoba organizująca, nadzorująca lub wykonująca działalność lotniczą w Aeroklubie Polskim, bez względu na to czy jej prawo wykonywania tych czynności wynika z posiadanej licencji członka personelu lotniczego czy upoważnienia wydanego przez organ nadzoru lotniczego lub Aeroklub Polski ma obowiązek:
- wykonywania tych czynności w sposób zgodny zobowiązującymi przepisami lotniczymi, niniejszą instrukcją i innymi zarządzeniami i wytycznymi Aeroklubu Polskiego;
- wykonywania tylko czynności, do których jest uprawniona zgodnie z posiadanymi ważnymi licencjami personelu lotniczego lub innymi dokumentami stwierdzającymi posiadane kwalifikacje;
- przestrzegania terminów ważności licencji personelu lotniczego lub innych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje, ważności badań lotniczo-lekarskich oraz ważności kontroli i umiejętności i jest odpowiedzialna za dopełnienie tego obowiązku.
Każda osoba organizująca, nadzorująca lub wykonująca loty lub skoki spadochronowe w Aeroklubie Polskim, bez względu na to czy jej prawo wykonywania tych czynności wynika z posiadanej licencji członka personelu lotniczego czy upoważnienia wydanego przez organ nadzoru lotniczego lub Aeroklub Polski w razie niedopełnienia swoich obowiązków nie może się tłumaczyć nieznajomością swoich obowiązków, przepisów i instrukcji dotyczących wykonywanych czynności, do których jest uprawniona lub brakiem nadzoru nad wykonywaniem tych czynności.


2. OKREŚLENIA STOSOWANE W INSTRUKCJI:
Aeroklub - określenie oznaczające Aerokluby Regionalne oraz Szkoły Aeroklubu Polskiego.
ATIS - służba automatycznej informacji lotniskowej.
Balon wolny załogowy - statek powietrzny, unoszący się dzięki wyporowi, tj. sile skierowanej ku górze, równej różnicy masy powietrza wypartego przez balon i masy własnej balonu i załogi.
Barometryczna wysokość bezwzględna - ciśnienie atmosferyczne wyrażone w jednostkach wysokości wg. Międzynarodowej Atmosfery Wzorcowej.
Bieżacy plan lotu - plan lotu z ewentualnymi zmianami wynikającymi z kolejnych zezwoleń.
Biuro odpraw załóg - organ ustanowiony w celu przyjmowania meldunków dotyczących służby ruchu lotniczego oraz planów lotu przedstawianych przed odlotem, jak również w celu pełnienia służby informacji lotniczej.
Uwaga! Biuro odpraw załóg może być ustanowione jako organ samodzielny lub może być połączone z istniejącym organem służby ruchu lotniczego lub organem informacji lotniczych.
Blok - wycinek międzynarodowej drogi lotniczej o określonych wymiarach, wydzielony na określony czas wyłącznie dla przelotów wojskowych statków powietrznych nie będących pod kontrolą cywilnych organów służby ruchu lotniczego.
Całkowity przewidywany czas przelotu -
dla lotów IFR - przewidywany czas, potrzebny od startu do przybycia nad wyznaczony punkt, określony w odniesieniu do pomocy nawigacyjnych, od którego jest zamierzone rozpoczęcie procedury podejścia wg. wskazań przyrządów lub gdy nie ma pomocy nawigacyjnej związanej z lotniskiem docelowym
dla lotów VFR - przewidywany czas niezbędny od startu do przybycia nad lotnisko docelowe.
CCKRL - Cywilne Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego.
COKRL - Centralny Ośrodek Koordynacji Ruchu Lotniczego.
Czas lotu - czas liczony od chwili, gdy statek powietrzny rozpoczyna rozbieg w celu dokonania startu, aż do chwili zakończenia dobiegu po wylądowaniu.
Czas lotu śmigłowca - czas liczony od chwili uruchomienia wirnika nośnego, aż do chwili jego zatrzymania.
Czas ogólny wykonywania czynności lotniczych - rozumie się przez to czas lotu i czas wykonywania czynności lotniczych na ziemi, w tym:
- organizowania lotu, nie mniej jednak niż I godzinę przed stadem statku powietrznego;
- oczekiwania na lot;
- wykonywania czynności po wylądowaniu lub zakończeniu lotu, nie mniej jednak niż (?) godziny od chwili wyłączenia silników;
- pełnienia dyżurów i wykonywania innych czynności na ziemi, do których członek personelu latającego został wyznaczony;
- lotu statkiem powietrznym w charakterze pasażera podczas podróży służbowej.
Członek personelu latającego - osoba posiadająca ważną wydaną przez Inspektora Personelu Lotniczego licencję o odpowiedniej specjalności.
Członek Personelu Latającego Aeroklubu - każda osoba wykonująca loty i skoki spadochronowe w ramach działalności lotniczej Aeroklubu na podstawie ważnej, wydanej przez Inspektorat Personelu Lotniczego licencji lub na podstawie innego dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji lotniczych.
Członek załogi - osoba wyznaczona przez użytkownika do pełnienia określonych obowiązków na pokładzie statku powietrznego.
Członek załogi lotniczej - członek personelu latającego pełniący na pokładzie w czasie lotu czynności związane z prowadzeniem statku powietrznego.
Dowódca statku powietrznego (l pilot) - pilot wyznaczony zgodnie z przepisami dopełnienia czynności dowódcy statku powietrznego, zgodnie z zadaniem lotu.
Dowódca grupy statków powietrznych (leader) - pilot dowódca statku powietrznego, pełniący jednocześnie powierzoną mu przez użytkownika funkcję zwierzchnika wszystkich członków załóg lotniczych dowodzonej przez niego grupy statków powietrznych, w celu bezpiecznego, sprawnego i zgodnego z przepisami lotniczymi lotu grupy.
Droga kołowania - określona trasa na lotnisku lądowym przeznaczona do kołowania statków powietrznych i zapewniająca połączenie między określonymi częściami lotniska.
Droga lotnicza - część obszaru kontrolowanego wydzielona w postaci korytarza do przelotów statków powietrznych, w której działają urządzenia radionawigacyjne.
Droga startowa - prostokątna powierzchnia ustalona na lotnisku naziemnym, przygotowana do kołowania, rozbiegu, startów i lądowań statków powietrznych.
DWLCP - skrót oznaczający Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
Działalność lotnicza Aeroklubu - czynności związane z przygotowaniem i wykonywaniem lotów szybowcowych, samolotowych, śmigłowcowych, balonowych, skoków spadochronowych oraz lotów na mikrolotach (samolotach ultralekkich, motolotniach i paralotniach z napędem), lotniach i paralotniach w ramach działalności statutowej i w ramach obowiązujących programów szkolenia.
Eksploatacja statków powietrznych - całość działań organizacyjnych i technicznych, których celem jest użytkowanie statków powietrznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
Faza alarmu - sytuacja, w której istnieje obawa, co do bezpieczeństwa statku powietrznego i osób na jego pokładzie.
Faza niebezpieczeństwa - sytuacja, w której istnieje uzasadniona pewność, że statek powietrzny i osoby na jego pokładzie są zagrożone bezpośrednio poważnym niebezpieczeństwem lub potrzebują natychmiastowej pomocy.
Faza niepewności - sytuacja, w której istnieje niepewność, co do bezpieczeństwa statku powietrznego i osób znajdujących się na jego pokładzie.
Faza zagrożenia - wyrażenie ogólne oznaczające, że może zachodzić przypadek fazy niepewności, alarmu lub niebezpieczeństwa.
Granica ważności zezwolenia - punkt, do którego ważne jest zezwolenie kontroli ruchu lotniczego, udzielone dowódcy statku powietrznego.
IFR / Instmment Flight Rules / - skrót oznaczający przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów.
W 4444-skrót oznaczający Instrukcję o ruchu kontrolowanym.
IMC / Instmment Meteorological Conditions / - skrót oznaczający warunki meteorologiczne dla lotów wg. wskazań przyrządów.
Informacja o ruchu - informacja podana przez organ służby ruchu lotniczego dla ostrzeżenia pilota o innym znanym lub zaobserwowanym ruchu lotniczym, który może występować w pobliżu jego pozycji lub zamierzonej trasy lotu i udzielenia pilotowi pomocy dla zapobieżenia kolizji.
lnformacja SIGMET / Signiftcant Meteoroloical Report / - informacja wydana przez dyżurne biuro meteorologiczne o istniejących lub przewidywanych, określonych zjawiskach meteorologicznych na trasie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów statków powietrznych.
Kierownik lotów (KL) - osoba wyznaczona przez użytkownika statku powietrznego do kierowania lotami, posiadająca wymagane uprawnienia.
Kołowanie - ruch statku powietrznego po powierzchni lotniska przy użyciu mocy własnej, wyłączając start i lądowanie.
Kurs - kierunek osi podłużnej statku powietrznego, wyrażony zwykle w stopniach, w odniesieniu do północy geograficznej, magnetycznej, busoli lub siatki kartograficznej.
Lądowanie przymusowe - lądowanie niezamierzone, dokonane z przyczyn technicznych, meteorologicznych lub innych na lotnisku lub poza lotniskiem.
Lądowisko - wybrana nie urządzona powierzchnia, nie posiadająca obiektów budowlanych o charakterze trwałym, przeznaczona w całości lub w części do przylotów, odlotów i kołowania statków powietrznych.
Uwaga: Lądowisko może być stałe lub tymczasowe;
lądowiskiem stałym jest lądowisko przeznaczone do użytkowania na okres dłuższy niż jeden rok.
Lot akrobacyjny - lot, w którym statek powietrzny wykonuje manewry, powodujące nagłą zmianę jego położenia, nienormalne położenie lub nienormalną zmianę prędkości.
Lot dzienny - lot wykonywany w okresie między wschodem a zachodem słońca.
Lot grupowy - lot dwóch lub więcej statków powietrznych pod jednym dowództwem.
Lot holowany - lot, w którym jeden lub więcej statków powietrznych jest ciągnionych przez inny statek powietrzny lub pojazd naziemny.
Lot IFR - lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów wg. wskazań przyrządów.
Lot kontrolowany - każdy lot, na który wymaga się zezwolenia kontroli ruchu lotniczego.
Lot nadlotniskowy - lot wykonywany po kręgu nadlotniskowym i w strefach położonych nad lotniskiem lub w jego pobliżu.
Lot nadzorowany - lot, w odniesieniu do którego zapewniona jest służba nadzoru ruchu lotniczego.
Lot VFR - lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością.
Lotnisko - powierzchnia określona na ziemi lub wodzie (ewentualnie z budynkami, urządzeniami i instalacjami), przeznaczona w całości lub w części do przylotów, odlotów i naziemnego ruchu statków powietrznych.
Lotnisko docelowe - lotnisko, które może być podane w planie lotu jako lotnisko zamierzonego lądowania.
Lotnisko kontrolowane - lotnisko, na którym zapewniona jest służba kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do ruchu lotniskowego.
Lotnisko nadzorowane - lotnisko, na którym zapewniona jest służba nadzoru ruchu lotniczego w odniesieniu do ruchu lotniskowego.
Lotnisko zapasowe - lotnisko wymienione w planie lotu, do którego lot może nastąpić w przypadku, gdy lądowanie na lotnisku zamierzonego lądowania jest niewskazane; lotniskiem zapasowym może być lotnisko, z którego nastąpił odlot.
Lot nocny - lot wykonywany w okresie między zachodem a wschodem słońca.
Lot nocny VFR - lot VFR odbywający się między zachodem a wschodem słońca zgodnie z ograniczeniami ustalonymi dla danego rodzaju lotu.
Lot pozalotniskowy - lot, w którym część trasy wykracza poza granice rejonu nadzorowanego lotniska (lądowiska) lub strefy (rejonu) kontrolowanego lotniska, z lądowaniem na lotnisku (lądowisku) startu.
Lot propagandowy - lot związany z przewozem osób w celach propagandowych.
Lot próbny - lot wykonywany w celach kontroli, związany ze stwierdzeniem zdatności statku powietrznego lub lot wykonywany w celach doświadczalnych, mogących wykraczać poza zakres [warunków użytkowania, określonych w świadectwie sprawności technicznej.
Lot reklamowy - lot związany z reklamowaniem imprez, uroczystości, zawodów, usług, towarów i innych przedsięwzięć poprzez holowanie transparentów, flag i reklam, zrzut ulotek itp.
Lot ratowniczy - lot wykonywany w celu jak najszybszego udzielenia pomocy osobom, którym grozi niebezpieczeństwo lub też w celu niesienia pomocy w przypadku klęsk żywiołowych katastrof przemysłowych i komunikacyjnych.
Lot sanitarny - lot związany z przewozem chorych lub ładunku sanitarnego oraz z przewozem lekarzy konsultantów i innych specjalistów w celu udzielenia pomocy lekarskiej.
Lot specjalny VFR - lot VFR, wykonywany na podstawie zezwolenia organu kontroli ruchu lotniczego w strefie kontrolowanej lotniska w warunkach meteorologicznych gorszych niż VMC.
Lot w rejonie lotniska - lot wykonywany w granicach rejonu nadzorowanego lotniska lub strefy (rejonu) kontrolowanego lotniska, z lądowaniem na lotnisku startu.
Lot w szyku luźnym - lot w szyku, w którym statki powietrzne są na tyle odległe od siebie, że dla bezpieczeństwa wykonania takiego lotu nie są konieczne dodatkowe kwalifikacje pilotów.
Lot w szyku zwartym - lot w szyku, w którym statki powietrzne są usytuowane na tyle blisko siebie, że dla bezpieczeństwa wykonania takiego lotu konieczne są dodatkowe kwalifikacje pilotów.
Loty (skoki) treningowe - loty (skoki) wykonywane w celu doskonalenia posiadanych umiejętności lub nabycia kwalifikacji pilotażowych i sportowych.
Loty (skoki) pokazowe - loty lub skoki wykraczające poza zadania przewidziane w programie lub instrukcji, wykonywane w celu zademonstrowania poziomu wyszkolenia pilotów tub skoczków albo zademonstrowania walorów technicznych i pilotażowych sprzętu.
Loty (skoki) szkolne - loty (skoki) szkolne wykonywane pod nadzorem instruktora w celu uzyskania licencji tub loty wykonywane w celu uzyskania uprawnień wpisywanych do licencji lub do dokumentacji wyszkoleniowej albo też inne loty przewidziane w programie szkolenia.
Meldunek pozycyjny - meldunek dowódcy statku powietrznego przekazany podczas lotu do właściwego organu kontroli ruchu lotniczego, podający pozycję statku powietrznego w odniesieniu do ziemi, czas określania tej pozycji, wysokość lotu i przewidywany czas przelotu nad następnym punktem meldowania.
NOTAM/ Notice to Airman I - informacje o zmianach urządzeń lotniczych, służb, procedur lub też istnieniu niebezpieczeństwa dla żeglugi powietrznej, których podanie we właściwym czasie personelowi zainteresowanemu operacjami lotniczymi jest niezbędne. Zależnie od treści informacji rozróżnia się:
NOTAM klasy I - rozpowszechniany za pomocą środków telekomunikacyjnych;
NOTAM klasy ! - rozpowszechniany za pomocą środków innych niż telekomunikacyjne.
OCL / Obstacle Clearance Limit / - pionowe zabezpieczenie przelotu nad przeszkodami - wysokość ponad wzniesienie lotniska, poniżej której określone minimalne zabezpieczenie nad przeszkodami nie może być utrzymywane ani wczasie podejścia do lądowania, ani w czasie wykonywania nieudanego podejścia do lądowania.
Obszar kontrolowany - przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się w górę od określonej granicy nad ziemią
Uwaga! Obszar kontrolowany obejmuje drogi lotnicze, rejony kontrolowane lotnisk i rejony kontrolowane węzłów lotnisk. Obszar ten nie obejmuje stref kontrolowanych lotnisk.
Operacia lotnicza - czynności związane z wykonywaniem lotów statków powietrznych. Organ kontroli lotniska - organ ustanowiony dla zapewnienia służby kontroli mchu lotniczego i służby alarmowej dla ruchu lotniskowego.
Uwaga! Organ kontroli lotniska może ponadto zapewnić służbę informacji powietrznej i służbę koordynacji ruchu lotniczego w odniesieniu do określonych lotów.
Organ kontroli obszaru - organ ustanowiony do zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego i służby alarmowej w odniesieniu do lotów kontrolowanych w podległym mu obszarze kontrolowanym.
Uwaga! Organ kontroli obszaru może ponadto zapewnić służbę informacji powietrznej i służbę koordynacji ruchu lotniczego w odniesieniu do określonych lotów.
Organ kontroli ruchu lotniczego - wyrażenie ogólne oznaczające zarówno organ kontroli obszaru i organ kontroli zbliżania, jak i organ kontroli lotniska.
Poziom lotu - powierzchnia o stałym ciśnieniu atmosferycznym odniesionym do szczególnej wartości ciśnienia atmosferycznego 1013,2 hPa i oddzielona od innych takich powierzchni określonymi różnicami ciśnienia.
Poziom przejściowy - najniższy poziom lotu, jaki można wykorzystać powyżej wysokości przejściowej.
Poziom przelotu - poziom utrzymywany podczas znacznej części przelotu.
Procedura podejścia według wskazań przyrządów - manewry uprzednio ustalone w celu umożliwienia uporządkowanego poruszania się statku powietrznego w warunkach lotu według wskazań przyrządów, od rozpoczęcia podejścia początkowego do lądowania lub do punktu z, nad którego lądowanie może być wykonane z widocznością.
Prognoza pogody - informacja o warunkach meteorologicznych przewidzianych na określony czas dla określonego rejonu lub części przestrzeni powietrznej.
Przelot - lot, w którym lądowanie odbywa się na innym lotnisku (lądowisku) niż lotnisko (lądowisko) startu.
Przestrzenie powietrzne służb ruchu lotniczego - przestrzenie powietrzne o określonych wymiarach, oznaczone alfabetycznie, wewnątrz których mogą być wykonywane określone rodzaje lotów i dla których są ustalone służby ruchu lotniczego i przepisy o operacjach.
Uwaga! Przestrzenie powietrzne ATS są sklasyfikowane jako klasy od A do G.
Przestrzeń lotów koordynowanych - część przestrzeni powietrznej operacyjnej, nie obejmująca przestrzeni lotów swobodnych i innych określonych przestrzeni, w której loty cywilnych statków powietrznych przed rozpoczęciem podlegają koordynacji.
Przestrzeń lotów swobodnych - część przestrzeni powietrznej operacyjnej do wysokości 400 m od powierzchni ziemi lub wody, nie obejmująca przestrzeni lotów koordynowanych i innych określonych przestrzeni, w której cywilne statki powietrzne mogą wykonywać loty VFR ograniczone określonymi warunkami i loty te, przed ich rozpoczęciem, nie podlegają koordynacji.
Przed rozpoczęciem lotów w przestrzeni lotów swobodnych wymagane jest upewnienie się, czy w tej przestrzeni nie obowiązują ograniczenia.
Przestrzeń Powietrzna kontrolowana - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, wydzielona w rejonie informacji powietrznej, w której służba kontroli mchu lotniczego jest zapewniona dla lotów IFR i lotów VFR zgodnie z klasyfikacją przestrzeni powietrznej.
Przestrzeń powietrzna operacyjna - przestrzeń powietrzna nad obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym RP, nie obejmująca przestrzeni powietrznej kontrolowanej.
Przestrzeń powietrzna operacyjna dzieli się na przestrzeń lotów koordynowanych i przestrzeń lotów swobodnych.
Przestrzeń powietrzna strefy nadgranicznej - przestrzeń powietrzna rozciągająca się od granicy państwowej do odległości 6 km w głąb państwa.
Przestrzeń Powietrzna ze służbą doradczą - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach (lub wyznaczona trasa), wewnątrz której (lub, na której) służba doradcza ruchu lotniczego jest dostępna.
Przewidywany czas odblokowania - przewidywany czas, w którym statek powietrzny rozpocznie manewrowanie związane z odlotem.
Przewidywany czas przylotu -
dla lotów IFR - przewidywany czas przybycia statku powietrznego nad wyznaczony punkt, określony w odniesieniu do pomocy nawigacyjnych, od którego jest zamierzone rozpoczęcie procedury podejścia wg. wskazań przyrządów lub, gdy nie ma pomocy nawigacyjnej związanej z lotniskiem, czas, w którym statek powietrzny przybędzie nad lotnisko;
dla lotów VFR - przewidywany czas przybycia statku powietrznego nad lotnisko.
Pułap chmur - wysokość nad ziemią lub wodą podstawy najniższej warstwy chmur, znajdujących się poniżej 6000 m i pokrywających więcej niż połowę nieba.
Punkt meldowania - określone miejsce geografczne, w odniesieniu, do którego jest podawana pozycja statku powietrznego.
Punkt przekazania kontroli - określony punkt znajdujący się na trasie lotu statku powietrznego, w którym odpowiedzialność za zapewnienie statkowi powietrznemu służby kontroli ruchu lotniczego jest przekazywana z jednego organu kontroli lub stanowiska kontroli do następnego.
Rejon lnformacji Powietrznej / Flight Information Region - FIR / - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa.
Rejon kontrolowany lotniska i/lub węzła lotnisk - obszar kontrolowany ustanowiony zwykle u zbiegu dróg lotniczych, obejmujący ruch lotniczy jednego lub kilku lotnisk.
Reion nadzorowany lotniska - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, obejmująca lotnisko nadzorowane i jego strefy. Rejon nadzorowany lotniska zawiera zwykle strefy: pilotażu, lotów wg przyrządów, lotów na małych wysokościach, itp.
ROKRL - Rejonowy Ośrodek Koordynacji Ruchu Lotniczego.
Ruch lotniczy - ruch wszystkich statków powietrznych wykonujących loty lub poruszających się na polu manewrowym.
Ruch lotniczy kontrolowany - ruch statków powietrznych objęty działaniem służby kontroli ruchu lotniczego, odbywający się w przestrzeni powietrznej kontrolowanej i na polu manewrowym lotniska kontrolowanego.
Ruch lotniczy nadzorowany - ruch statków powietrznych objęty działaniem nadzoru służby ruchu lotniczego, odbywający się w rejonie nadzorowanym lotniska i na polu manewrowym lotniska nadzorowanego, a także w każdej innej przestrzeni lub na części innego lotniska, wyznaczonych czasowo do tego ruchu.
Ruch lotniskowy - wszelki ruch na polu manewrowym oraz ruch wszystkich statków powietrznych wykonujących loty w pobliżu lotniska.
Uwaga! Uważa się, że statek powietrzny jest w pobliżu lotniska, gdy znajduje się w kręgu nadlotniskowym, wchodzi w ten krąg lub wychodzi z niego.
Służba alarmowa ALS - służba ustanowiona w celu zawiadamiania właściwych organów o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz w celu współdziałania z tymi organami w razie potrzeby.
Służba doradcza ruchu lotniczego - służba zapewniana w przestrzeni powietrznej ze służbą doradczą w celu utrzymania w miarę możliwości separacji między statkami powietrznymi wykonującymi loty wg. planów lotów IFR.

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna