Instrukcja w przypadku szkody nnwPobieranie 19,69 Kb.
Data11.11.2017
Rozmiar19,69 Kb.

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA SZKODY W NASTĘPSTWIE WYPADKU
W przypadku szkody ubezpieczony zobowiązany jest poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń lekarskich mających na celu złagodzenie skutków wypadku
W terminie 3 dni od daty powstania szkody powiadomić ubezpieczyciela o wypadku pod numerami telefonu 801 107 107 lub 58 555 5 555
W ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia należy wypełnić druk zgłoszenia szkody i przesłać wraz z dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.


  1. Elektronicznie poprzez formularz: www.ergohestia.pl

  2. Pocztą pod adresem:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

z dopiskiem” Biuro Likwidacji Szkód


Druk zgłoszenia szkody - druk ten może być przesłany już przy zgłaszaniu szkody, a pozostałe dokumenty dosłane w trakcie lub po zakończeniu leczenia.


W przypadku potrzeby skorzystania z usług Assistance należy skontaktować się z Centrum Alarmowym - 24h - 22 522 29 90 lub 22 232 29 90
Dane niezbędne do zgłoszenia szkody:

- nr polisy 436 000 109 472

- pełne dane Poszkodowanego: imię, nazwisko, PESEL oraz dane adresowe

- numer telefonu do kontaktu w sprawie szkody

- miejsce zdarzenia

- data zdarzenia

- okoliczności powstania szkody

- opis doznanych urazów


Dodatkowe informację o które może być poproszony poszkodowany:

- marka i numer rejestracyjny pojazdu sprawcy (jeśli był to wypadek drogowy) dane sprawcy zdarzenia (o ile jest on znany)

- miejsce udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej oraz dalszego leczenia

- czy leczenie jest już zakończone

- czy spisano oświadczenie na miejscu zdarzenia

- czy na miejsce zdarzenia przybyła Policja lub inne służby (jeśli tak, proszę podać adres Posterunku)

- pierwsza dokumentacja medyczna

- upoważnienie do zwolnienia lekarzy i zakład opieki z tajemnicy medycznej (klient sam pisze)Po zakończeniu leczenia lub w przypadku zgonu dokumenty które na pewno będą potrzebne to:
1.  

Świadczenie z tytułu śmierci dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku

Świadczenie z tytułu śmierci dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa rolnego

Świadczenie z tytułu śmierci dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica / opiekuna wskutek nieszczęśliwego wypadku

- akt zgonu z kartą statystyczną do karty zgonu

- dokumentacja z Policji / Prokuratury / Sądu potwierdzająca okoliczności i trzeźwość

- dokument potwierdzający koligacje rodzinne zgłaszającego


2. Uszczerbek:

- pełna dokumentacja medyczna (karta informacyjna z dnia wypadku, historia choroby z placówek medycznych, gdzie było kontynuowane leczenie, wraz z wpisem o zakończonym leczeniu)


3.

Dzienne świadczenie szpitalne:

Świadczenie z tytułu operacji wskutek nieszczęśliwego wypadku

- karta wypisowa ze szpitala


4. Zwrot kosztów leczenia

- oryginały rachunków , faktur ,

- dokumentacja medyczna potwierdzająca zasadność kosztów leczenia.
5. Zwrot kosztów rehabilitacji:

- oryginały rachunków, faktur,

- dokumentacja medyczna potwierdzająca zasadność rehabilitacji
6. Jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu

- dokumentacja medyczna


7. Świadczenie z tytułu porażenia prądem lub piorunem

- dokumentacja medyczna

- Prokuratura, wyrok Sądu
8. Jednorazowe świadczenie z tytułu nieumyślnego zatrucia środkami chemicznymi, roślinami trującymi,

Jednorazowe świadczenie - pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta /w tym psa/

Jednorazowe świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu wskutek nieszczęśliwego wypadku

- dokumentacja medyczna


9. Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w kwocie (zgodnie z złączonymi rachunkami)

- oryginały rachunków , faktur

- dokumentacja stomatologiczna
10. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych w kwocie (zgodnie z złączonymi rachunkami)

- oryginały rachunków, faktur

- dokumentacja medyczna potwierdzająca zasadność ich zakupu
12. Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

- wynik badania histopatologicznego

- dokumentacja medyczna
14.

Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy

Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego wrodzonej wady serca

- karta wypisowa ze szpitala potwierdzająca diagnozę
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna