Instrukcja programistyPobieranie 0,82 Mb.
Strona1/2
Data28.10.2017
Rozmiar0,82 Mb.
  1   2

Kasa fiskalna SYSTEM-600 - instrukcja programistyInstrukcja programisty
dla kas:

SYSTEM-600,

ELZAB ALFA, ELZAB ALFA PLUS,

ELZAB ALFA SUPER, ELZAB ALFA LUX,

ELZAB ALFA EXTRA, ELZAB ALFA WAGA,

ELZAB DELTA, ELZAB DELTA LUX,

ELZAB JOTA

Redakcja 2.70, 00.06.20
Spis treści


1. Zasady współpracy z kasą. 4

2. Łącze modemowe. 6

3. Pliki konfiguracyjne o zastrzeżonych nazwach oraz błędy obsługi. 8

4. Programy narzędziowe. 15

5. Załącznik 1. Biblioteki funkcji : CA Clipper, Borland C i Magic. 79


 1. Zasady współpracy z kasą.

Do komunikacji z kasą (lub systemem kas) służy zestaw funkcji komunikacyjnych dostarczany przez producenta kasy. Funkcje komunikacyjne opisane w niniejszej instrukcji są dostępne w postaci zestawu DOS'owskich programów typu .EXE oraz w postaci bibliotek dla takich języków programowania jak CA Clipper, Borland C oraz Magic.

Funkcje komunikacyjne przyjmują i zwracają dane w formie plików, przez co nie ma konieczności obsługi kas przez program magazynowy (lub inną aplikację) na niskim poziomie tzn. na poziomie łącza szeregowego. Fizycznie kasy podłączane są do łącz szeregowych COM1 do COM4.

Do każdego łącza szeregowego można zamiast pojedynczej kasy podłączyć multiplekser 4xRS232 umożliwiający podłączenie czterech kas - czyli z jednym komputerem może pracować 16 kas.

Funkcje komunikacyjne pozwalają także na korzystanie z łącza modemowego. Szczegółowy opis łącza modemowego znajduje się w punkcie 2 niniejszej instrukcji.

Podczas pracy z kasą obowiązują następujące zasady: • aby wykonać na kasie operację odczytu lub zapisu należy uruchomić jeden z programów narzędziowych. Każdy taki program służy do jednego rodzaju operacji. W związku z tym wymaga właściwego dla tej operacji formatu danych wejściowych oraz pozostawia dane wyjściowe również w formacie określonym rodzajem operacji.

 • odwołania do poszczególnych kas w systemie odbywają się poprzez numer kasy w zakresie 1-99. Fizyczne przyporządkowanie kas do poszczególnych łącz szeregowych komputera opisuje plik specjalny KONFIG.TXT. Plik ten musi być dostępny do odczytu podczas każdego uruchomienia programu narzędziowego.

 • program narzędziowy wymaga jednego lub dwóch parametrów: zawsze pliku danych wejściowych (wraz ze ścieżką dostępu o ile to konieczne) z którego czytane są parametry i dane oraz pliku danych wyjściowych (również wraz ze ścieżką dostępu o ile to konieczne) w przypadku, gdy jest to program zwracający dane. Oba pliki są plikami tekstowymi i nie ma ograniczeń co do ich nazw (z wyjątkiem KONFIG.TXT, MODKONF.TXT, RAPORT.TXT, KOMENT.TXT).

 • program narzędziowy zawsze tworzy plik specjalny raportu wykonania operacji RAPORT.TXT i ustawia zmienną DOS-a ErrorLevel w zależności od tego, czy został wykryty błąd w danych wejściowych lub wystąpił błąd w trakcie wykonywania operacji. Różnym błędom odpowiadają różne wartości ErrorLevel. ErrorLevel równy 0 oznacza pomyślne wykonanie całej operacji. Jeżeli ErrorLevel jest różny od 0, to w pliku RAPORT.TXT znajdują się szczegółowe informacje o błędach w postaci numeru i jeżeli jest dostępny do odczytu plik KOMENT.TXT, także opisu słownego. Plik RAPORT.TXT powstaje w katalogu bieżącym na aktualnym dysku.
  1. Wprowadzanie nazw i stawek towarów.


Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów istnieje pewne ograniczenie zmiany nazwy i/lub stawki towaru w sytuacji, gdy po fiskalnym raporcie dobowym został wystawiony paragon. Liczba wystawionych paragonów (możliwa do odczytania przez odpowiedni program narzędziowy) jest wtedy różna od 0, czyli zmiana fiskalna została otwarta. Ograniczenie to występuje zarówno przy wprowadzaniu danych o towarze zarówno przez komputer, jak i ręcznie z klawiatury kasy. Dotyczy tylko zmiany nazwy i/lub stawki towaru. Pozostałe dane (np. cena, kod kreskowy, jednostka itd.) mogą być zmienione zawsze.

Ograniczenie to polega na tym, że w czasie otwartej zmiany fiskalnej tylko raz można zmienić nazwę i/lub stawkę towaru o danym numerze. Po dokonaniu takiej zmiany towar zostaje oznaczony jako „nowy”. Podczas wykonywania fiskalnego raportu dobowego wydrukowane zostaną wszystkie towary oznaczone jako „nowe”. Po tej operacji można ponownie zmieniać nazwę i/lub stawkę. Należy dodać, że przy otwartej zmianie fiskalnej możliwe jest wielokrotne wprowadzanie danych o towarze, o ile tylko nazwa i stawka są takie same - nie zostanie wtedy zasygnalizowany błąd. Można zatem wielokrotnie wprowadzać inne dane o towarze.


  1. Opakowania zwrotne.


Nowym rozwiązaniem w kasie jest możliwość sprzedaży i przyjmowania opakowań zwrotnych. Każdy wprowadzany towar ma atrybut opisujący, czy jest on opakowaniem zwrotnym. Mogą być maksymalnie 64 opakowania. Towar będący opakowaniem ma oddzielne liczniki sprzedaży i zwrotów, możliwe do odczytania przez programy narzędziowe.
  1. Obsługa stanów sprzedaży towarów i zwrotów opakowań.


Obsługa odczytu sprzedaży towarów oraz zwrotów opakowań polega na:

 • odczytaniu ostatnich sprzedaży,

 • odczytaniu ostatnich zwrotów opakowań,

 • skasowaniu stanów sprzedaży towarów oraz zwrotów opakowań.

W praktyce proces ten powinien przebiegać w następujący sposób. 1. Uruchomienie programu „OSPRZED.EXE” z parametrami. Dane zostaną odczytane i umieszczone w pliku wyjściowym.

 2. Uruchomienie programu „OOPAK.EXE” z parametrami. Dane zostaną odczytane i umieszczone w pliku wyjściowym.

 3. Skasowanie odczytanych stanów programem „KSPROP.EXE”. Jeśli w pliku raportu będzie informacja o wystąpieniu błędu 201 tzn. „niemożliwe do wykonania ponieważ nie wszystkie dane zostały przeczytane” oznacza to, że podczas odczytów nastąpiła sprzedaż lub zwrot (zamknięcie paragonu) i wówczas należy powtórzyć czynności z punktów 1, 2 i 3.

 4. Uruchomienie programu „SORTER.EXE” z plikiem wytworzonym przez program „OSPRZED.EXE” jako parametr.

 5. Uruchomienie programu „PAKER.EXE” z plikiem obrobionym przez program „SORTER.EXE” jako parametr. Plik wyjściowy będzie zawierał tylko aktualne dane.

Zamiast punktów 4 i 5 można zastosować jednoczesną obróbkę z sortowaniem którą umożliwia program „SORTPAK.EXE”.


Jakiekolwiek błędy podczas transmisji lub obróbki nie spowodują utraty danych. Powtórzenie któregokolwiek punktu jest zawsze możliwe i nie powoduje błędnych zapisów. W pliku wyjściowym programu „OSPRZED.EXE” mogą pojawić się zdublowane dane, ale programy obrabiające i sortujące potrafią prawidłowo reagować na takie sytuacje.
W przypadku załamania systemu przy założeniu, że program magazynowy kasuje pliki z danymi uwzględnionymi w bazach należy:

 1. Jeżeli nie nastąpiło skasowanie stanów sprzedaży i zwrotów opakowań programem „KSPROP.EXE” należy przeprowadzić ponownie odczyt według w/w schematu.

 2. Jeśli stany skasowano należy użyć programu „SORTPAK.EXE” na pliku powstałym w wyniku działania programu „OSPRZED.EXE”. W pliku wyjściowym programu „SORTPAK.EXE” będą znajdować się ostatnie aktualne odebrane dane o sprzedaży.

Omówiony w niniejszym punkcie algorytm jest realizowany przez program "OSpOpMax.EXE" z punktu 4.3.6.


 1. Łącze modemowe.

  1. Budowa łącza modemowego.


Łącze modemowe do kas jest specjalizowanym rozwiązaniem umożliwiającym komunikację między komputerem PC a kasami elektronicznymi produkowanymi przez Elzab. Rozwiązanie to wykorzystuje sieć telefoniczną jako medium transmisyjne.

Łącze modemowe składa się z modemu telefonicznego podłączonego do komputera PC, modemu kasowego podłączonego do systemu kas i z linii telefonicznej, co pokazano na rysunku poniżej:Modem telefoniczny podłącza się do łącza szeregowego komputera PC i do linii telefonicznej. Łącze szeregowe należy wybrać z zakresu COM1 do COM4.

Modem kasowy podłącza się do systemu kas i do linii telefonicznej. Do modemu kasowego można podłączyć bezpośrednio do dwóch kas, a stosując multiplekser do pięciu kas.

Zastosowanie modemu kasowego pozwala na wykorzystanie istniejącej sieci telefonicznej zarówno do transmisji danych jak i prowadzenia rozmów telefonicznych.

Bardziej szczegółowy opis łącza modemowego można znaleźć w instrukcji obsługi modemu kasowego.  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna