Instrukcja obsługi pkzpPobieranie 149,41 Kb.
Strona1/4
Data09.03.2018
Rozmiar149,41 Kb.
  1   2   3   4SPIS TREŚCI

Strona
Zanim rozpoczniesz instalację ................................................................. 2

1. Instalacja programu ................................................................................ 2

2. Ewidencja ................................................................................................. 3

2.1. Lista placówek .................................................................................. 3

2.2. Eksport do DBF/CSV ............................................................................... 7

2.3. Import z TXT ...................................................................................... 8

2.4. Lista osób ............................................................................................ 10

2.5. Okno edycji osoby .............................................................................. 15

2.5.1. Żyranci .............................................................................. 15

2.6. Lista dokumentów ............................................................................. 17

3. Okna programu ......................................................................................... 20

3.1. Okno przelewu .................................................................................. 20

3.2. Okno przekazu ................................................................................... 20

3.3. Okno kontroli dostępu ...................................................................... 21

3.4. Okno podglądu wydruku ...................................................................... 21

4. Administracja ............................................................................................ 21

4.1. Wykonanie kopii archiwalnej i jej odtworzenie ................................... 21

4.2. Schowek przesuwania i schowek eksportu ............................................ 23

4.3. Sumy do wyjaśnienia ........................................................................ 24

4.4. Preferencje .......................................................................................... 24

4.5. Przelew i przekaz ............................................................................... 27

4.6. Rachunek bankowy .............................................................................. 29

4.7. Użytkownicy ........................................................................................ 29

4.8. Wyczyść folder eksportu ..................................................................... 30

4.9. Zewnętrzny edytor .............................................................................. 30

4.10. Zmiana hasła ..................................................................................... 31

5. Wydruk pism uzupełnianych informacjami z bazy danych ......................... 32Zanim rozpoczniesz instalację ...
Drogi użytkowniku!!! Dziękujemy za zakup naszego oprogramowania oraz życzymy udanej i owocnej pracy. Zanim jednak rozpoczniesz instalację prosimy o przeczytanie tego krótkiego wstępu, który umożliwi poznanie terminologii stosowanej w programie i w niniejszej instrukcji obsługi oraz pozwoli uniknąć niespodzianek i nieporozumień przy instalacji i podczas pracy z programami.
Uwagi przed instalacją
Program „PKZP”, który zaraz zainstalujesz ma niewielkie wymagania. Pełna instalacja pakietu wymaga ok. 2 MB przestrzeni dyskowej i do jego pracy wystarczy dowolny komputer pracujący pod kontrolą systemu Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/VISTA/7/8 i obsługuje dowolną drukarkę. Program wymaga pełnego dostępu do katalogu, w którym będzie zainstalowany oraz do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE|SOFTWARE|PRACKOMP w rejestrze systemu Windows. W systemach 64-bitowych nazwy kluczy rejestru są tworzone na innych zasadach, (po SOFTWARE dodawane jest jeszcze Wow6432Node).
1. Instalacja programu

Aby zainstalować program „PKZP” należy włożyć płytę do napędu. Spowoduje to uruchomienie programu instalacyjnego. Zaraz na początku pojawi się okno, do którego należy wpisać katalog, w którym program ma być zainstalowany. W wypadku, gdy na wskazanym dysku nie ma wystarczającej ilości miejsca, należy przerwać instalację i przygotować miejsce. Jeżeli wskazany katalog nie istnieje, zostanie on utworzony automatycznie.

W wypadku, gdy na wskazanym dysku nie ma wystarczającej ilości miejsca, należy przerwać instalację i przygotować miejsce. Jeżeli wskazany katalog nie istnieje, zostanie on utworzony automatycznie.
UWAGA !!! Zbiory, które znajdują się w katalogu przeznaczonym do instalowania pakietu, a nie są kopiowane w czasie instalacji (zbiory z danymi), pozostaną nienaruszone.
Od tego momentu rozpoczyna się kopiowanie potrzebnych plików. Jeżeli użytkownik posiada większą ilość komputerów, można przeprowadzić instalację na każdym z nich (według powyżej opisanego sposobu). Przy pierwszym uruchomieniu programu należy przenieść uprawnienia do uruchomienia. Operacja ta jest bardzo prosta. Program stwierdzając, że nie posiada uprawnień do uruchomienia sprawdzi, czy płyta instalacyjna jest w napędzie, z którego zainstalowano program. Jeżeli ją znajdzie, to sam przeniesie uprawnienia. Jeżeli nie znajdzie płyty, to poprosi wskazanie dysku instalacyjnego lub katalogu, do którego został on skopiowany i przeniesie uprawnienia. Jest to jednorazowy proces i nie trzeba go powtarzać przed każdym uruchomieniem programu.

Bez przeniesienia uprawnień z dysku instalacyjnego (operacja jednorazowa) programu nie można uruchomić. Dlatego wszystkie kopie znalezione u osób nieuprawnionych będą uważane za kradzione, a odpowiedzialność będzie ponosił również właściciel praw do tej kopii (Ustawa o ochronie praw autorskich, Dz. U. RP, 4 luty 1994 r.). Uruchamiając program użytkownik wpisuje swoją nazwę i swoje hasło (patrz 4.7. Użytkownicy), a jego uprawnienia do pracy będą zależne od ustaleń wykonanych przez administratora. Przy pierwszym uruchomieniu programu należy wpisać użytkownika Administrator i podać hasło admin (małymi literami). Podanie błędnego hasła spowoduje zakończenie pracy programu. Administrator powinien ustalić różne uprawnienia dla różnych użytkowników w zależności od ich kompetencji i zakresu obowiązków


2. Ewidencja

Ten rozdział zawiera informacje o sposobie wprowadzania i przechowywania danych oraz sporządzaniu wydruków.


2.1. Lista placówek

Lista ta zawiera alfabetycznie uporządkowane zakłady pracy. Lista może zawierać maksymalnie 200 zakładów. Po prawej stronie okna znajdują się przyciski umożliwiające wykonywanie operacji na zgromadzonych danych: • O ile nie wpisano maksymalnej liczby placówek, to za pomocą przycisku „Nowa” (Ins lub Insert) możemy wprowadzić nową placówkę.

 • „Edycja” umożliwia poprawki wpisanej placówki. W obydwóch powyższych przypadkach wyświetlone zostanie okno edycji placówki. Rozmiar elementów tego okna można zmienić w Preferencjach. Program automatycznie nadaje każdemu zakładowi indywidualny numer (Id), którego nie można zmienić. Numer ten jest wykorzystywany przy imporcie danych do programu. W zależności od ustawień w preferencjach numer ID jest wyświetlany w listach placówek lub nie. Niezależnie od tych ustawień nr ID zawsze jest wyświetlany w oknie placówki.

 • „Usuń” (Del) umożliwia skasowanie błędnie wprowadzonej placówki. Przed usunięciem placówki zostaniemy poproszeni o podjęcie ostatecznej decyzji. Razem z placówką zostaną usunięci wszyscy jej pracownicy wraz z dokumentami.

 • „Drukuj” powoduje wyświetlenie okna, w którym mamy do wyboru:

 1. wydruk sald - wydrukowanie zestawienia zawierającego sumaryczne salda pożyczek, składek i pożyczek krótkoterminowych (chwilówek) każdej placówki oraz podsumowanie sum do wyjaśnienia (na wskazany dzień).

 2. lista potrąceń - ustalamy zakres dat, z którego wszystkie zaewidencjonowane spłaty zostaną wykazane w podsumowaniu w rozbiciu na spłaty rat, składki do kasy i spłaty chwilówek każdej placówki oraz podsumowanie sum do wyjaśnienia.

Powyższe wydruki obejrzysz w oknie podglądu wydruku (patrz rozdział 3.4). W odróżnieniu od funkcji przygotowania listy potrąceń wg harmonogramu (poniżej pkt g), ta funkcja wymaga uprzedniego wprowadzenia rat i wykazuje tylko i wyłącznie raty już zaksięgowane.

 1. Przelew zbiorowy - funkcja ta umożliwia sporządzenie przelewu zbiorowego na rachunki znajdujące się w jednym banku. Należy ustalić numer rozrachunkowy banku oraz zakres dat, listę placówek i rodzaj dokumentów, według których ma być sporządzony przelew (patrz poniżej). Program przygotuje przelew oraz listę nazwisk wraz z kwotami jako załącznik.

 2. Grupa przelewów elektronicznych - Funkcja ta jest dostępna dopiero po ustaleniu emisji przelewów jako przelew elektroniczny i wpisaniu numeru swojego rachunku bankowego. Za pomocą odpowiednich pól ustalamy zakres dokumentów, które będą brane pod uwagę przy sporządzaniu przelewów:

- Przycisk „Placówki” umożliwia ustalenie listy placówek, z których pracownicy będą wybierani do sporządzenia przelewu. Domyślnie wybrane są wszystkie placówki.

- W polach „Od dnia” i „Do dnia” ustalamy przedział dat dokumentów.

- Poniżej ustalamy rodzaje dokumentów. W przypadku wypłaty pożyczek kwotą przelewu będzie kwota zwiększenia (dla nowej pożyczki jest równoważna kwocie pożyczki). Chwilówka jest wypłacana tylko wtedy, gdy w ustalonym przedziale dat pracownik jej jeszcze nie spłacił. Jeżeli było kilka chwilówek, to program wypłaci ostatnią (niespłaconą). Uzupełnienia są to wypłaty bez sporządzania dodatkowej umowy (wprowadzamy je do programu jako raty z ujemną kwotą). Zwroty w gotówce są to wypłaty nadpłaconych pożyczek i zwrotów składek.

- W polu „Realizacja” ustalamy datę realizacji przelewu. Do wyboru mamy dzień dzisiejszy lub datę dokumentu. Program przygotuje odpowiednie zbiory do realizacji w ustalonych dniach (lub tylko w dniu dzisiejszym).

Jeżeli we wskazanym zakresie dat dany pracownik ma kilka dokumentów wypłaty, to program przygotuje jeden sumaryczny dokument. Jeżeli w opisywanym przypadku ustalimy realizację w dniu dokumentu, to przelew sumaryczny będzie zrealizowany w dniu określonym datą ostatniego dokumentu.

Dla każdego pracownika, który spełnia ustalone kryteria sporządzany jest oddzielny przelew elektroniczny i zapisywany do zbioru przelewów (patrz Administracja|Przelew i przekaz). Pracownicy, którzy nie mają zdefiniowanego rachunku bankowego będą wykazani w raporcie o błędach.
UWAGA !!! Kwoty przelewów są pomniejszane, jeżeli w preferencjach wpisano prowizję większą od 0%.
e) Zaległości w spłatach - ta funkcja porównując bieżące saldo pożyczki i planowany terminarz spłat, sporządzi zestawienie osób mających zaległości w spłatach wraz z niedopłaconymi kwotami. Pod zestawieniem umieszczana jest sumaryczna kwota zaległości oraz saldo sum do wyjaśnienia (potencjalnie zmniejszające kwotę zaległości).

f) Uznania kont pracowników - ta funkcja umożliwia sporządzenie zestawienia zawierającego wszystkie uznania kont pracowników, tzn. pożyczki, uzupełnienia, chwilówki i zwroty. W oddzielnych kolumnach zestawiane są wszystkie typy uznań, a na koniec są sumowane i wyliczana jest ogólna kwota uznań. Zestawienie nie zawiera przeksięgowań np. pomiędzy kontami rat i składek. Zestawienie jest sporządzane dla zadanego przedziału dat, zakładów i rodzajów dokumentów. Jeżeli w zadanym przedziale dat występuje wypłata i spłata tej samej chwilówki, to program kompensuje je automatycznie. Przy wypłatach pożyczek uwzględniana jest kwota prowizji, o ile została ona uwzględniona w preferencjach. Sporządzenie takiego zestawienia umożliwia przygotowanie odpowiedniej kwoty gotówki na wypłaty dla pracowników.g) Lista potrąceń wg harmonogramu - W odróżnieniu od funkcji przygotowania listy potrąceń (powyżej pkt b), funkcja umożliwia sporządzenie list potrąceń, które jeszcze nie zostały zaksięgowane. Na podstawie indywidualnych harmonogramów każdego pracownika z każdej zaznaczonej placówki, program oblicza ratę, jaką powinien on zapłacić w najbliższym okresie. Niezależnie od siebie można obciążać pracowników ratami pożyczki, składkami i wpłatami na dodatkowy fundusz (o ile kasa taki prowadzi patrz 4.4.). Można również ustalić, aby potrącenie nie powodowało nadpłaty. Program przygotowuje dokładną listę potrąceń szczegółowo podając składniki potrąceń oraz sumując je w obrębie całej placówki i sumując wszystkie placówki należące do kasy. Pracownik nie będzie uwzględniany w liście potrąceń gdy ma już 300 wpisanych dokumentów (pełna baza), gdy spłacił pożyczkę i ustawiono aby nie wprowadzać nadpłat lub w wypadku gdy ma operacje późniejsze niż wprowadzana rata. Po przeszukaniu całej programowej bazy danych program umożliwi podgląd w systemowym notatniku całej listy w rozbiciu na placówki i pracowników wraz z sumami cząstkowymi lub wyświetlenie podglądu wydruku listy każdej placówki oddzielnie wraz z podsumowaniem tej placówki. Oczywiście listy placówek, które były odznaczone podczas przygotowania do sporządzania list, nie są dostępne.

 • „Lista osób” umożliwia wyświetlenie spisu pracowników podświetlonej placówki (patrz Lista osób).

 • „Szukaj” - Funkcja ta dostępna jest z poziomu listy placówek. Dostępna jest również po naciśnięciu klawisza F7. W polu „Fraza” należy wpisać poszukiwany tekst. Duże i małe litery nie będą rozróżniane.

Wpisany tekst będzie poszukiwany w imieniu, nazwisku, w adresie, numerze PESEL lub dowodu osobistego, w opisie i w danych osoby upoważnionej. Odnalezione i wyświetlone w oknie podglądu wydruku zostaną wszystkie osoby, których dane zawierają wpisaną frazę. Możemy również ustalić jaki fragment poszukiwanego wyrazu ma stanowić wyraz wpisany do linii „Fraza”. Do wyboru mamy: „Zawiera się”, „Zaczyna się” i „Tylko całe wyrażenie”.

 • „Automatyczne obciążenie” - Zamiast po kolei każdemu pracownikowi wprowadzać nową ratę pożyczki, wystarczy za pomocą tej funkcji raz w miesiącu zlecić obciążenie ratami pracowników wskazanej grupy placówek i program automatycznie każdemu pracownikowi z zaznaczonych placówek zaksięguje kolejną ratę pożyczki (zgodnie z jego indywidualnym terminarzem). Niezależnie od siebie można obciążać pracowników ratami pożyczki, składkami i wpłatami na dodatkowy fundusz (o ile kasa taki prowadzi patrz 4.4.). Można również ustalić, aby automatyczne obciążenie nie powodowało nadpłaty. Program przygotowuje dokładny raport z automatycznego obciążania szczegółowo podając składniki obciążenia oraz sumując je w obrębie całej placówki i sumując wszystkie placówki należące do kasy. Pracownik nie będzie automatycznie obciążany gdy ma już 300 wpisanych dokumentów (pełna baza) lub w wypadku gdy ma operacje późniejsze niż wprowadzana rata. Jeżeli pracownik ma wprowadzone tylko dane osobowe lub spłacił pożyczkę i jednocześnie ustawiono aby nie wprowadzać nadpłat oraz w wypadku, gdy data pierwszej raty wg harmonogramu jest późniejsza niż data raty, program nie wprowadzi raty pożyczki lecz same składki do kasy i dodatkowego funduszu (o ile je zaznaczono). Jeżeli automatycznie dodawane obciążenie spowoduje całkowitą spłatę pożyczki, to o ile w oknie edycji pracownika (patrz 2.5.) było ustalone automatyczne zwalnianie żyrantów (patrz 2.5.1.), program automatycznie usunie żyrantów u pożyczkobiorcy i usunie żyrantom informacje o poręczeniach oraz w przygotowywanym raporcie umieści odpowiedni zapis zawierający nazwiska zwolnionych żyrantów i nazwy placówek, do których są przypisani.

 • „Schowek” udostępnia spis przesuwanych pracowników (patrz Schowek)

 • „Sumy do wyjaśnienia” wyświetla listę SDW (patrz Sumy do wyjaśnienia).

 • „Ewidencje”: kosztów, przychodów oraz obrotów na rachunku bankowym i rachunku kasy (obrót gotówkowy). Funkcje te umożliwiają ewidencjonowanie dokumentów związanych z działalnością kasy. Program automatycznie przelicza salda po wykonaniu jakiejkolwiek operacji. Po wywołaniu każdej z funkcji należy ustawić miesiąc ewidencji dokumentów. W obrębie każdego miesiąca można wprowadzić do 500 dokumentów każdego rodzaju (koszty, przychody i transakcje/wyciągi). Funkcja „Przelicz” spowoduje odnalezienie najstarszego zbioru z danymi i uzgodnienie sald począwszy od pierwszej wpisanej operacji aż do dnia dzisiejszego. Jeżeli w jakimś miesiącu nie były wprowadzane dane, to zostanie utworzony zbiór z jedną operacją pn. „Przeniesienie salda”. Niezależnie od tego, że dane są podzielone na miesiące, funkcja wydruku umożliwia wykonanie podsumowania sald z dowolnego zakresu dat domyślnie sugerując cały bieżący rok. Użytkownicy, którzy wprowadzali dane w poprzednich wersjach programu nieposiadających funkcji przeliczania sald, muszą przed wykonaniem wydruk wywołać funkcję „Przelicz”, aby uzyskać rzetelny wydruk (poprzednie wersje programu tylko gromadziły informacje, bez ich kontrolowania i przeliczania sald). W funkcjach ewidencji kosztów i przychodów możliwe jest wprowadzenie pozycji „Rozliczenie sald” z kwotą ujemną. Opcja ta jest przydatna dla kas, które prowadzą roczne rozliczenia kosztów/przychodów i pozycja ta pozwoli raz do roku zerować salda.

 • Eksport do DBF - patrz poniżej

Jeżeli nie ma wprowadzonych żadnych danych to ze zrozumiałych powodów część przycisków nie jest dostępna.


UWAGA !!! W liście tej dostępne są klawisze Enter, Ctrl-Enter, dwukrotne kliknięcie myszką oraz prawy przycisk myszy. Sposób ich działania jest definiowany w preferencjach programu
2.2. Eksport do DBF, CSV
Za pomocą tej funkcji można wyeksportować dane z programu PKZP do zbioru DBF (format DBase) lub zbioru CSV (Comma Separated Values). Dane te mogą być wyświetlone i analizowane w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym czy też badzie danych oraz w wielu programach księgowych. W wyświetlonym oknie ustalamy:


 • Format zbioru (DBF lub CSV)

 • Czy chcemy samodzielnie wpisać nazwę zbioru. Jeżeli zaznaczymy te pole, to po zatwierdzeniu okna zostaniemy poproszeni o podanie nazwy pliku. W przeciwnym wypadku wszystkie dane zapisywane są do zbioru, którego nazwa jest dzisiejszą datą z rozszerzeniem DBF lub CSV (w zależności od wybranego formatu). Np. Zbiór 20091011.dbf będzie oznaczał dane sporządzone dnia 11 października 2009 roku. Zbiór domyślnie jest umieszczany w katalogu EKSPORT. Niezależnie od sposobu zapisu program po wykonaniu operacji zawsze informuje, gdzie zapisał dane. Program będzie pamiętał ostatnią decyzję dotyczącą sposobu ustalania nazwy zbioru (automatycznie lub samodzielnie) i będzie ją sugerował przy każdorazowym wywołaniu funkcji eksportu.

 • Zakres dat, którego mają dotyczyć dokumenty

 • Format kodowania polskich znaków zależny od programu, w którym będziemy odczytywać dane (dla MS Excel dla formatu DBF sugerowane jest ustawienie Latin-2, natomiast dla formatu CSV na sztywno ustawiony jest format Win-1250)

 • Placówki, z których osoby mają być brane pod uwagę. Można ustalać pojedynczo lub wykorzystać przyciski „Zaznacz wszystkie" i „Odznacz wszystkie”.

 • Klucz sortowania danych (według Identyfikatora osoby, Nazwiska, adresu, banku, salda pożyczki, salda składek, salda chwilówek lub sumy wypłat)

 • Kierunek sortowania danych (rosnąco lub malejąco)

 • Czy program ma brać pod uwagę wszystkie osoby, czy tylko te, które miały na koncie jakiekolwiek operacje

 • Czy jako pierwszy rekord DBF załączyć rekord nagłówkowy informujący o zakresie danych zawartych w raporcie

Przygotowany zbiór zawiera dane ze wszystkich zaznaczonych placówek. Dla formatu CSV możemy ustalić dowolną kombinację informacji, które mają być eksportowane (zawsze musi być imię i nazwisko pracownika). Kombinację pól które mają być eksportowane można modyfikować pojedynczo lub wykorzystać przyciski „Zaznacz wszystkie” i „Odznacz wszystkie”.

Ustaloną kombinację pól można zapisać i wtedy przy każdym uruchomieniu funkcji eksportu i przełączeniu na format CSV, program zawsze będzie ustalał ostatnio zapisaną kombinację eksportowanych pól. Format rekordu zbioru DBF jest ustalony i zawsze zawiera wszystkie informacje. W wypadku obydwóch formatów dostępne są następujące pola:


1 NR_PRAC - Numer identyfikacyjny pracownika

2 NAZW_IMIE - Nazwisko i imię

3 ADRES - adres pracownika

4 BANK - bank

5 KONTO - i numer konta pracownika

6 ZAKLAD - jego zakład pracy

7 SALDO_P - saldo pożyczki w ostatnim dniu ustalonego zakresu dat

8 RATA_P - suma rat pożyczki w całym ustalonym zakresie dat

9 SALDO_S - saldo składek w ostatnim dniu ustalonego zakresu dat

10 RATA_S - suma składek do kasy w całym ustalonym zakresie dat

11 SALDO_CHW - saldo chwilówek w ostatnim dniu ustalonego zakresu dat

12 CHWIL_IN - suma spłaconych chwilówek w całym ustalonym zakresie dat

13 CHWIL_OUT - suma wypłaconych chwilówek w całym ustalonym zakresie dat

14 ZWROT_S - suma zwrotów składek w całym ustalonym zakresie dat

15 ZWROT_N - suma zwrotów nadpłat w całym ustalonym zakresie dat

16 ZWROT_P - suma zwrotów prowizji w całym ustalonym zakresie dat

17 PRZEKS_S - suma przeksięgowań składek na konto pożyczki w całym ustalonym zakresie dat

18 PRZEKS_N - suma przeksięgowań nadpłat pożyczki na konto składek w całym ustalonym zakresie dat

19 SUMA_WYPL - Suma wypłat (przypisów i uzupełnień) w całym ustalonym zakresie dat
2.3. Import z TXT

Funkcja „Importu z TXT” umożliwia import danych do programu z baz danych i arkuszy kalkulacyjnych poprzez plik tekstowy. Aby import danych był możliwy, należy w preferencjach włączyć kontrolę ID oraz usunąć wszelkie błędy powtarzających się numerów akt (patrz Okno edycji pracownika).

Program umożliwia import czterech rodzajów plików. Każdy z plików ma ustalony format, który musi być przestrzegany. Wszystkie pliki przeznaczone do importu mogą zostać utworzone automatycznie poprzez eksport np. z arkusza kalkulacyjnego.

W arkuszu Excel należy wywołać funkcję Plik|Zapisz jako i polu „Zapisz jako typ” ustawić „Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)”. Oto wymogi dotyczące formatu pliku:
 • Pierwsza linia każdego pliku jest nagłówkiem zawierającym opisy kolumn

 • Każda następna linia jest pojedynczym rekordem, który jest importowany do programu

 • Pola każdego rekordu są oddzielane tabulatorami

 • Jeżeli budowa linii nie odpowiada formatowi zbioru (patrz odpowiednie opisy poniżej) lub występują niezgodności w danych, to rekord zostanie odrzucony, a w raporcie wyświetlanym na koniec, w informacji o przeprowadzonym procesie importu pojawi się szczegółowy opis błędu.

 • Jeżeli pole rekordu zawiera datę, to musi być ona zapisana w postaci RRRR-MM-DD, gdzie separatorem lat, miesięcy i dni może być dowolny znak oprócz znaku tabulacji.

 • Numer konta musi być ciągiem 26 znaków (zgodnie ze standardem IBAN).

 • Zamiast pól znakowych może występować znak „-”, a zamiast pól numerycznych 0. Pole zakład jest numerem placówki nadanym podczas tworzenia placówki w programie PKZP (patrz Okno edycji placówki)

Importować można następujące dane (w nawiasie wymienione są wymagane pola każdego rekordu w ustalonej kolejności): • Nowych pracowników (Nr akt; Nazwisko i imię; Zakład; Adres; Składka do Kasy; Saldo składek do kasy; Wpisowe; Wpisowe dnia; Dowód osobisty; Bank; Numer konta; Osoba upoważniona)

 • Zaktualizowane dane osobowe pracowników (Nr akt; Nazwisko i imię; Adres; Składka do kasy; Dowód osobisty; Bank; Numer konta)


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna