Instrukcja obslugiPobieranie 248.79 Kb.
Strona3/3
Data30.01.2018
Rozmiar248.79 Kb.
1   2   3

4.3.2 Opis komend

Poniżej opisano szczegóły i znaczenie komend do zdalnej komunikacji z testerem.


AUTOOFF

Zadanie : Włącznie lub wyłączanie funkcji oszczędzania zużycia energii przez

odłączanie zasilania

Parametr : 0 OFF wyłączenie

1 ON włączenie

Przykład : PRINT#1, "AUTOOFF 1"

Włącza funkcję autooff. Jeżeli nie przełączamy przełączników suwakowych,

ani obrotowego i nie naciskamy klawiszy klawiatury numerycznej - po 10

minutach odłączone zostanie zasilanie.

PRINT#1, "AUTOOFF 0"

Wyłącza funkcję autooff. Tester pracyje ciągle az do wyłączenia z pracy

przełącznikiem obrotowym.


AUTOOFF?

Zadanie : Pytanie o aktualne ustawienie funkcji autooff

Odpowiedź : 0 OFF

1 ON
BACKLIT

Zadanie : Włącza lub wyłącza podświetlanie ekranu

Parametr : 0 OFF wyłączenie

1 ON włączenie

Przykład : PRINT#1, "BACKLIT 1"

Włączenie podświetlania ekranu.
DIALMTHD

Zadanie : Programowanie metody wybierania numeru. Tester ma 3 metody wybierania

(DTMF.Impulsowa, MF)

Parametr : 1 DTMF dwuczęstotliwościowa

2 DP impulsowa

3 MF wieloczęstotliwościowa

Przykład : PRINT#1, "DIALMTHD 1"

PRINT#1, "DIALNUM 6625093"

Polecenie wybierania w systemie DTMF, następnie polecenie wybrania

numeru 6625093.


DIALMTHD?

Zadanie : Pytanie o aktualne ustawienie metody wybierania numeru

Odpowiedź : 1 DTMF dwuczęstotliwościowa

2 DP impulsowa

3 MF wieloczęstotliwościowa

Przykład : PRINT#1, "DIALMTHD 2"

PRINT#1, "DIALMTHD?"

Odpowiedzią będzie 2, czyli metoda impulsowa.


DIALNUM

Zadanie : Wprowadzenie numeru do wybierania i wybranie go

Parametr : Cyfry numeru. Numer może składać się maksymalnie z 16 cyfr

Przykład : Spójrz na komendę DIALMTHD


ERR?

Zadanie : Pytanie o aktualny stan rejestru błędów1

0

0

0

0

X

X

X
7 6 5 4 3 2 1 0

| | | |


| | | |_bit błędnych komend

| | |_______bit błędnych parametrów

| |______________bit błędnych wykonań

|___________________________________________zawsze 1


* Bit błędnych komend:

Jeżeli komenda przychodząca nie jest zgodna z listą komend, będzie to zaliczone jako

komenda błędna i bit błędnych komend będzie miał wartość 1

* Bit błędnych parametrów

Jeżeli ustawiony parametr jest błędny, nastąpi zmiana na 1.

Przykład - PRINT#1, "AUTOOFF 2" - Parametr 2 jest parametrem niewłaściwym dla tej

komendy (może być tylko 0 lub 1)

* Bit błędnych wykonań

W przypadku jeżeli komenda i parametr są poprawne w składni, a niewłaściwe dla danej

konfiguracji testera (np. użycie RESCAP pzry konfiguracji TIMS), będzie zaliczone jako

błąd wykonania i stan rejestru zmieni się na 1.

Odpowiedź : 128 brak błędów

129 stwierdzone błędy komend

130 stwierdzone błędy parametrów

132 stwierdzone błędy wykonań

Przykład : PRINT#1, "FILTER 4"

PRINT#1,"ERR?"

Otrzymaną odpowiedzią będzie 130, czyli stwierdzenie błędu parametry (4

nie jest właściwym parametrem dla komendy FILTER)

Uwaga : Komenda pytająca o stan rejestru błędów ERR? nie zmienia stanu rejestru.


F2713

Zadanie : Konfiguruje generator zespołu telekomunikacyjnego TIMS na wysyłanie

w linię częstotliwości 2713 Hz

PRAMETR : Brak

Przykład : PRINT#1, "F2713"

FILTER

Zadanie : Włączenie filtru przy pomiarach szumu, szumu do ziemi, szumu z sygnałem,

sygnału do szumu, lub szumowych zakłóceń impulsowych.

Parametr : 1 filtr psofometryczny typu C

2 filtr płaski 3 kHz

3 filtr płaski 15 kHz

Przykład : PRINT#1, "FILTER 3"

PRINT#1, "FILTER?"

Wybrany zostanie filtr płaski 15 kHz przy pomiarach szumu, szumu do

ziemi, szumu z sygnałem, sygnału do szumu, lub szumowych zakłóceń

impulsowych. Na komendę pytającą właściwa odpowiedź będzie 3

(wybrany został filtr płaski 15 kHz).


FILTER?

Zadanie : Pytanie o rodzaj aktualnie dołączonego filtru

Odpowiedź : 1 filtr psofometryczny typu C

2 filtr płaski 3 kHz

3 filtr płaski 15 kHz

Przykład : Patrz komenda FILTER


FOUT

Zadanie : Konfiguruje częstotliwość generatora zespołu telekomunikacyjnego TIMS

Parametr : Liczbowa wartość generowanej częstotliwości. Zakres wartości 20

do 50000.

Przykład : PRINT#1, "FOUT 1004"

PRINT#1, "FOUT?"

Częstotliwość wyjściowa generatora będzie ustawiona na 1004 Hz.

Na komendę pytającą otrzymamy odpowiedź 1004.FOUT?

Zadanie : Pytanie o wartość częstotliwości generowanej na wyjściu generatora zespołu

telekomunikacyjnego TIMS testera

Odpowiedź : Liczbowa wartość częstotliwości

Przykład : Patrz komenda FOUT
IMPD?

Zadanie : Pytanie o wartość impedancji układu nadawczego i odbiorczego zespołu

telekomunikacyjnego TIMS testera przy pomiarze terminalowym.

Odpowiedź : 600 przy impedancji 600 

900 przy impedancji 900 

Przykład : PRINT#1, "IMPD?"

Odpowiedź będzie 600, jeżeli przełącznik suwakowy impedancji będzie

w pozycjii 600, analogicznie dla pozycji 900 tego przełącznika uzyskamy

odpowiedź 900
IMPMEAS

Zadanie : Konfiguruje układ odbiorczy zespołu telekomunikacyjnego TIMS na

zliczanie szumowych impulsów zakłócających

Parametr : Brak

Przykład : PRINT#1, "IMPMEAS"

PRINT#1, "START"

PRINT#1, "STOP"

PRINT#1, "MEAS?"

Układ odbiorczy TIMS będzie przygotowany do zliczania impulsów.

Odpowiedzią na komendę pytającą będzie liczba impulsów zarejestro-

wanych przez tester pomiędzy komendami START i STOP.
IMPPER

Zadanie : Ustawienie czasu zliczania szumowych zakłóceń impulsowych przez zespół

telekomunikacyjny TIMS testera. Zespół TIMS zostanie automatycznie

skonfigurowany na zliczanie szumowych impulsów zakłócających.

Parametr : 0 zliczanie ciągłe

1 do 99 czas zliczania w minutach

Przykład : PRINT#1, "IMPPER 0"

PRINT#1, "IMPPER?"

Ustawiono ciągłe zliczanie impulsów. Odpowiedzią na komendę pytającą

będzie liczba 0.

PRINT#1, "IMPPER 5"

Ustawiono czas zliczania 5 minut.


IMPPER?

Zadanie : Pytanie o aktualnie nastawiony czas zliczania szumowych zakłóceń impulso-

wych przez zespół telekomunikacyjny TIMS testera.

Odpowiedź : 0 zliczanie ciągłe

1 do 99 czas zliczania w minutach

Przykład : Patrz komenda IMPPER


IMPTHRE

Zadanie : Ustawienie poziomu bramkowania dla zliczania impulsowych zakłóceń

szumowych przez zespół telekomunikacyjny TIMS testera. Układ odbior-

czy zespołu TIMS zostanie automatycznie skonfigurowany na zliczanie

szumowych impulsów zakłócających.

Parametr : 30 do 100 wartość poziomu bramkowania wyrażona w dBrn

Przykład : PRINT#1, "IMPTHRE 60"

PRINT#1, "IMPTHRE?"

Poziom bramkowania został ustawiony na 60 dBrn. Odpowiedź na komendę

pytającą będzie 60.


IMPTHRE?

Zadanie : Pytanie o aktualną wartość poziomu barmkowania dla zliczania impulso-

wych zakłóceń szumowych.

Odpowiedź : 30 do 100 wartość poziomu bramkowania wyrażona w dBrn

Przykład : Patrz komenda IMPTHRE
LFMEAS

Zadanie : Ustawienie układu odbiorczego zespołu telekomunikacyjnego TIMS testera

na pomiar poziomu i częstotliwości .sygnału

Parametr : Brak

Przykład : PRINT#1, "LFMEAS"

PRINT#1, "MEAS?"

Układ odbiorczy zespołu TIMS jest ustawiony na pomiar poziomu i często-

tliwości sygnału. Odpowiedzią na komendę pytającą będzie zmierzona

wartość poziomu i częstotliwości (dla przykładu odpowiedź 0.0,1004

znaczy że zmierzono sygnał o poziomie 0.0 dBm i częstotliwości 1004 Hz).


LINEMODE

Zadanie : Konfiguracja pomiaru na linię 2-, lub 4- przewodową.

Parametr : 0 linia 2- przewodowa

1 linia 4- przewodowa

Przykład : PRINT#1, "LINEMODE 0"

PRINT#1, "LINEMODE?"

Ustawiono zespół telekomunikacyjny TIMS testera na pomiar na linii 2-

przewodowej. Odpowiedzią na komendę pytającą bedzie 0.


LINEMODE?

Zadanie : Pytanie o aktualne ustawienie rodzaju linii badanej przez zespół TIMS

testera.

Odpowiedź : 0 linia 2- przewodowa

1 linia 4- przewodowa

Przykład : Patrz komenda LINEMODE


LOUT

Zadanie : Konfiguracja poziomu wyjściowego układu nadawczegi TIMS testera.

Parametr : -50.0 do +10.0 wartość poziomu wyjściowego generatora wyrażona

w dBm


Przykład : PRINT#1, "LOUT -32.4"

PRINT#1, "LOUT?"

Poziom wyjściowy generatora ustawiono na -32.4 dBm. Odpowiedź

uzyskana na komendę pytającą będzie miała postać -32.4.


LOUT?

Zadanie : Pytanie o aktualnie ustawioną wartość poziomu wyjściowego generatora

układu nadawczego zespołu TIMS testera.

Odpowiedź : Zmienna wartość w zakresie -50.0 do +10.0 wyrażająca poziom sygnału

wyjściowego w dBm.

Przykład : Patrz komenda LOUT


MEAS?

Zadanie : Pytanie o wartość zmierzoną w aktualnej konfiguracji pomiarowej. Możliwe

są następujące konfiguracje:

* TIMS pomiar poziomu i częstotliwości (LFMEAS)

* TIMS pomiar poziomu szumu (NMEAS)

* TIMS pomiar szumu do ziemi (NTGMEAS)

* TIMS pomiar szumu z sygnałem (MWTMEAS)

* TIMS pomiar sygnału do szumu (SNMEAS)

* TIMS pomiar zakłóceń impulsowych (IMPMEAS)

* Pomiar tłumienności odbicia, napięcia zmiennego i częstotliwości, niskiego

napięcia zmiennego i częstotliwości, napięcia stałego, rezystancji, pojem-

ności i prądu stałego nie wymagają żadnych komend do konfiguracji przy-

rządu. Użycie komendy MEAS? daje w odpowiedzi wynik pomiaru.

Odpowiedź : W tablicy 4.1 zawarto zakresy wartości i maksymalne wskazania ekranu dla

wszystkich rodzajów pomiarów.

Przykład : Jeżeli przełącznik obrotowy jest ustawiony w pozycji TIMS to:

PRINT#1, "SNMEAS"

PRINT#1, "MEAS?"

Odpowiedzią będzie wartość zmierzonego przez tester stosunku sygnału do

szumu


Jeżeli przełącznik obrotowy jest ustawiony w pozycji ACV to:

PRINT#1,"MEAS?"

Odpowiedzią będzie wartość napięcia zmiennego i częstotliwości zmierzo-

nych przez tester.


NMEAS

Zadanie : Ustawia układ odbiorczy zespołu TIMS testera na pomiar poziomu szumu.

Parametr : Brak

Przykład : PRINT#1, "NMEAS"

PRINT#!, "NMEAS?"

Układ zostaje skonfigurowany na pomiar poziomu szumu. Odpowiedzia na

komendę pytającą jest poziom szumu zmierzony przez tester.
NORM?

Zadanie : Pytanie o rodzaj podłączenia gniazd wyjściowych układów nadawczego

i odbiorczego zespołu TIMS testera do linii badanej.

Odpowiedź : 0 Normalne

1 Odwrotne

Przykład : Jeżeli przełącznik NORM/REV jest w pozycji NORM, wtedy:

PRINT#1, "NORM?"

Uzyskamy odpowiedź 0.
NTGMEAS

Zadanie : Konfiguruje układ odbiorczy zespołu TIMS testera na pomiar szumu do

ziemi.

Parametr : BrakPrzykład : PRINT#1, "NTGMEAS"

PRINT#1, "MEAS?"

Konfiguracja testera na pomiar szumu do ziemi. Odpowiedzią na komendę

pytającą jest zmierzona wartość


NWTMEAS

Zadanie : Konfiguruje układ odbiorczy zespołu TIMS testera na pomiar szumu

z sygnałem.

Parametr : Brak

Przykład : PRINT#1, "NWTMEAS"

PRINT#1, "MEAS?"

Konfiguracja testera na pomiar szumu z sygnałem. W odpowiedzi na

komendę pytającą otrzymujemy wynik pomiaru.


QUIET

Zadanie : Konfiguracja stanu wyjścia układu nadawczego zespołu TIMS testera.

W zależności od konfiguracji sygnał jest wysyłany z generatora, lub na

wyjściu generatora jest poziom 0.0 V(quiet).

Parametr : 0 wyłączone

1 włączone

Przykład : PRINT#1, "QUIET 1"

Wyjście generatora ustawiono w stan wyciszenia, czyli na jego wyjściu jest

brak sygnału.
RESCAP

Zadanie : Jeżeli przełącznik obrotowy testera ustawiony jest w pozycji /CAP należy

użyć tej komendy do wykonania pomiaru rezystancji lub pojemności.

Parametr : 0 pomiar rezystancji

1 pomiar pojemności

Przykład : PRINT#1, "RESCAP 0"

PRINT#1, "RESCAP?"

PRINT#!, "MEAS?"

Pierwsza komenda konfiguruje tester na pomiar rezystancji, odpowiedź po

pierwszej komendzie pytającej (powinno być 0) potwierdza nam popraw -

ność konfiguracji testera, odpowiedzią na drugą komendę pytającą jest

wynik pomiaru.


RESCAP?

Zadanie : Pytanie o aktualnie nastawiony rodzaj pomiaru przy pomiarze rezystancji,

lub pojemności.

Odpowiedź : 0 pomiar rezystancji

1 pomiar pojemności

Przykład : Patrz komenda RESCAP


ROTARY?

Zadanie : Pytanie o aktualne ustawienie pozycji przełącznika obrotowego testera

Odpowiedź : 1 TIMS pomiary telekomunikacyjne

2 RETURN LOSS pomiar tłumienia odbicia

3 ACV pomiar napięcia zmiennego

4 ACmV pomiar niskich napięć zmiennych

5 DCV pomiar napięcia stałego

6 /CAP pomiar rezystancji / pojemności

7 DCI pomiar prądu stałego

Przykład : Jeżeli przełącznik obrotowy testera jest ustawiony w pozycji TIMS, to:

PRINT#1, "ROTARY?"

Odpowiedzią będzie 1.


SLOPE

Zadanie : Konfiguruje układ nadawczy zespołu TIMS testera w opisanej już opcji

SLOPE, czyli generowanie ciągu (3) częstotliwości o określonym czasie

trwania każdej z nich.

Parametr : Brak

Przykład : PRINT#1, "SLOPE"

PRINT#1, "START"

Pierwsza komenda konfiguruje układ nadawczy, druga jest sygnałem startu

dla generatora.
SNMEAS

Zadanie : Konfiguruje układ odbiorczy zespołu TIMS testera do wykonywania

pomiaru stosunku poziomu sygnału do szumu.

Paramert : Brak

Przykład : PRINT#1, "SNMEAS"

PRINT#1, "MEAS?"

Układ odbiorczy zespołu TIMS został przygotowany do wykonania

pomiaru, odpowiedzią na drugą komendę jest zmierzony poziom sygnału

i stosunek sygnału do szumu
START

Zadanie : Dla opcji sweep, lub slope układu nadawczego zespołu TIMS komenda

początku wysyłania sygnału w linię. Przy pomiarze szumowych zakłóceń

impulsowych komenda początku zliczania impulsów.

Parametr : Brak

Przykład : PRINT#1, "SWPSTART 500"

PRINT#1, "SWPSTOP 1500"

PRINT#1, "SWPSKIP 100"

PRINT#1, "SWPTIME 5"

PRINT#1, "SWPMODE 0"

PRINT#1, ""START"

FOR I = 1 TO 10000

NEXT 1

PRINT#1, "STOP"Układ nadawczy zespołu TIMS skonfigurowano w opcji sweep następująco:

* Częstotliwość początkowa sweep : 500 Hz

* Częstotliwość końcowa sweep : 1500 Hz

* Wielkość kroku sweep : 100 Hz

* Czas trwania kroku sweep : 5 sekund

* Rodzaj pracy sweep (mode) : Auto

Następnie komenda startu,wielkość opóźnienia i komenda stopu.
PRINT#1, "IMPMEAS"

PRINT#1, "START"

Konfiguracja układu odbiorczego zespołu TIMS na zliczanie szumowych

zakłóceń impulsowych, następnie sygnał startu zliczania impulsów

zakłócających.
STOP

Zadanie : Podobnie jak komenda start, dla opcji sweep, lub slope kończy nadawanie

w linię sygnału z generatora. Przy pomiarze zakłóceń impulsowych kończy

cykl zliczania impulsów.

Parametr : Brak

Przykład : Patrz komenda START


STEP

Zadanie : Jeżeli układ nadawczy zespołu TIMS przy konfiguracji SWEEP jest

ustawiony w opcji MANUAL, czyli sterowania ręcznego, komenda STEP

powoduje przejście na kolejną z określonych częstotliwości.

Parametr : Brak

Przykład : PRINT#1, "SWPMODE 1"

PRINT#1, "STEP"

Konfiguracja sterowania ręcznego opcji sweep, następnie przejście do

kolejnej częstotliwości.
SWPMODE

Zadanie : Ustala rodzaj pracy konfiguracji SWEEP układu nadawczego zespołu

TIMS.

Parametr : 0 Auto praca automatyczna1 Manual sterowanie ręczne

Przykład : PRINT#1, "SWPMODE 1"

PRINT#1, "SWPMODE?"

Ustawienie generatora na sterowanie ręczne opcji sweep. Odpowiedż na

komendę pytającą powinna być 1.
SWPMODE?

Zadanie : Zapytanie o aktualne ustawienie rodaju sterowania opcji sweep układu

nadawczego zespołu TIMS testera.

Odpowiedź : 0 Auto praca automatyczna

1 Manual sterowanie ręczne

Przykład : Analogicznie jak w komendzie SWPMODE.


SWPSKIP

Zadanie : Ustawienie układu nadawczego zespołu TIMS testera w opcję skip. Jeżeli

ustawimy w pozycji 1, w takcie generacji częstotliwości w opcji sweep

pomijane będą częstotliwości w paśmie 2450 Hz (2130Hz) do 2740 Hz

(2430 Hz).

Parametr : 0 OFF wyłączone

1 ON włączone

Przykład : PRINT#1, "SWSKIP 1"

PRINT#1, "SWSKIP?"

Pierwsza komenda powoduje włączenie opcji skip. Odpowiedzią na drugą

komendę powinno być 1 .
SWPSTART

Zadanie : Ustawienie częstotliwości początkowej opcji sweep układu nadawczego.

Parametr : Liczba w przedziale 20 do 50000, wyrażająca w Hz wartość częstotliwości

początkowej.

Przykład : PRINT#1, "SWPSTART 100"

PRINT#1, "SWPSTART?"

Pierwsza komenda ustala częstotliwość startu 100 Hz, odpowiedzią na

drugą komendę powinno być w tym przypadku 100.


SWPSTART?

Zadanie : Pytanie o aktualnie nastawioną wartość częstotliwości początkowej opcji

sweep układu nadawczego zespołu TIMS.

Odpowiedź : Liczba w przedziale 20 do 50000, wyrażjąca w Hz wartość częstotliwości

początkowej.

Przykład : Patrz przykład dla komendy SWPSTART


SWPSTEP

Zadanie : Ustawienie wielkości kroku w opcji sweep układu nadawczego zespołu

TIMS testera.

Parametr : Liczba między 1 a 9999 wyrażająca w Hz wielkość kroku.

Przykład : PRINT#1, "SWSTEP 10"

PRINT#1, "SWSTEP?"

Ustawienie wielkości kroku na 10 Hz. Druga komenda powinna dać

odpowiedź 10.


SWSTEP?

Zadanie : Pytanie o aktualną wartość wielkości kroku w opcji sweep układu

nadawczego zespołu TIMS testera.

Odpowiedź : Liczba w przedziale 1 do 9999 wyrażająca w Hz wielkość nastawionego

kroku.

Przykład : Patrz opis komendy SWSTEP.


SWPSTOP

Zadanie : Ustawianie częstotliwości końcowej opcji sweep układu nadawczego

zespołu TIMS testera.

Parametr : Liczba w przedziale 20 do 50000 wyrażająca w Hz wartość częstotliwości

końcowej.

Przykład : PRINT#1, "SWSTOP 4000"

PRINT#1, "SWSTOP?"

Ustawiono częstotliwość końcową 4000 Hz. Odpowiedzią na drugą

komendę powinna być liczba 4000.
SWPSTOP?

Zadanie : Pytanie o aktualną wartość częstotliwości końcowej opcji sweep układu

nadawczego zespołu TIMS testera.

Odpowiedź : Liczba w przedziale 20 do 50000 wyrażająca w Hz częstotliwość końcową.

Przykład : Patrz opis komendy SWPSTOP.

SWPTIME

Zadanie : Ustala czas trwania jednego kroku opcji sweep układu nadawczego zespołu

TIMS testera.

Parametr : Liczba w przedziale 1 do 99 wyrażająca w sekundach czas trwania jednego

kroku.

Przykład : PRINT#1, "SWPTIME 5"PRINT#1, "SWPTIME?"

Ustawiono czas trwania jednego kroku równy 5 sekund, stąd odpowiedzią

na drugą komendę powinno być 5.
SWPTIME?

Zadanie : Pytanie o aktualną wartość czasu trwania jednego kroku opcji sweep układu

nadawczego zespołu TIMS testera.

Odpowiedź : Liczba w przedziale 1 do 99 wyrażająca w sekundach wartość czasu trwania

kroku.

Przykład : Patrz opis komendy SWPTIME.


Rozdział V

Czynności obsługowe
5.1 Ładowanie baterii, zasilanie testera z sieci przemysłowej.

Tester MT-186E jest przyrządem o wysokostabilnych parametrach i nie wymaga okresowych regulacji. Jedynym cyklicznym zajęciem konserwacyjnym jest okresowe ładowanie wewnętrznych baterii.

Kiedy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat "Battery Low" w trakcie normalnych czynności pomiarowych, bateria powinna być doładowana. Należy w tym celu dołączyć wtyk zasilacza sieciowego do gniazdka z prawej strony przyrządu. Po włączeniu zasilacza do sieci zapali się dioda LED informująca o ładowaniu baterii. Pełny cykl ładowania trwa 10 godzin. W trakcie ładowania baterii tester może być wykorzystywany do pomiarów, ale wydłuża to proces ładowania.

UWAGA: Do ładowania baterii należy używać wyłącznie firmowego zasilacza. Zaleca się dokonywanie wymiany baterii, w przypadkach koniecznych, wyłącznie przez personel autoryzowanego serwisu.


5.2 Informacje gwarancyjne

Firma METER, producent testera MT-186E, gwarantuje legalnym nabywcom,że produkt jest wolny od jakichkolwiek defektów materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego roku. Warunki gwarancji szczegółowych określają autoryzowane punkty sprzedaży. Wykaz autoryzowanych punktów świadczących usługi serwisowe znajduje się w karcie gwarancyjnej.Dla przyrządów nabytych w punktach sprzedaży firmy LABIMED, gwarantem jest firma LABIMED świadcząca usługi naprawcze poprzez sieć autoryzowanych punktów serwisowych wymienionych w karcie gwarancyjnej wyrobu.

Powyższa gwarancja nie obejmuje defektów, lub wyników zdarzeń będących rezultatem niewłaściwego użycia, zaniedbań, wypadków, niewłaściwej naprawy, zmian lub stosowania części niepełnowartościowych pochodzących z rozbitych lub uszkodzonych przyrządów, bądź używanych w niedopuszczalnych warunkach np. termicznych. Dotyczy to również uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym zasilaniem, bądź nieszczelnymi bateriami.

Pobieranie 248.79 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna