Instrukcja korzystania z formularzy Rb-Z, Rb-N, Rb-uz oraz Rb-un dla jednostek budżetowych I funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnejPobieranie 7,2 Kb.
Data27.03.2018
Rozmiar7,2 Kb.

Instrukcja korzystania z formularzy sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN dla jednostek z osobowością prawną oraz pozostałych jednostek


  1. Formularze powstały w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. nr 43 poz. 247) oraz o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1344).

  2. Formularze należy wypełniać przy włączonych makrach. Należy wypełniać tylko pola zaznaczone na kolorowo.

  3. Następujące pola powinny zostać wypełnione: nr identyfikacyjny REGON, numer kwartału, rok.

  4. Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk „ZAPIS PLIKU” umieszczony w pierwszym arkuszu. Zostanie utworzony plik o nazwie (w zależności od rodzaju formularza):

RBZxxxxxxxxx_k_rr

albo


RBNxxxxxxxxx_k_rr

albo


RBUZxxxxxxxxx_k_rr

albo


RBUNxxxxxxxxx_k_rr

gdzie:


xxxxxxxxxdziewięcioznakowy numer REGON;

k – numer kwartału;

rr – dwie ostatnie cyfry roku.

  1. W przypadku, gdy w jednostce zobowiązanej do przesyłania sprawozdań Rb-Z i Rb-N nie występują zobowiązania lub należności, należy wpisać w odpowiednim arkuszu jedynie informacje pozwalające na identyfikację przez system podmiotu sporządzającego sprawozdanie oraz numer kwartału i rok.

  2. Formularz Rb-Z / część F:

  • w celu wypełnienia części F należy nacisnąć przycisk „Lista REGON-ów”. W polach obok listy należy zaznaczyć czy dana jednostka posiada REGON 9-cyfrowy, REGON 14-cyfrowy czy nie posiada numeru REGON (w tym ostatnim przypadku powinna zostać wpisana nazwa jednostki);

  • w przypadku wprowadzania numerów REGON w części F z klawiatury – po wprowadzeniu numeru REGON należy nacisnąć klawisz „Enter” lub „Tab” (nie należy używać myszki do przechodzenia do innych komórek);

  • jeżeli jednostka przesyłająca sprawozdanie dokonuje korekty sprawozdania Rb-Z za IV kwartał należy zaznaczyć w górnej części pierwszego arkusza czy korekta nie dotyczy części F (pole wyboru: „korekta sprawozdania za IV kwartał nie dotycząca części F”), czy dotyczy części F (pole wyboru: „korekta sprawozdania za IV kwartał dotycząca części F”).

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna