Instrukcja kasowaPobieranie 182,9 Kb.
Data02.11.2017
Rozmiar182,9 Kb.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Kultury

w Sulejowie

Nr 3/2014

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie wprowadzenia przepisów

wewnętrznych w zakresie

gospodarki finansowej

w Miejskim Ośrodku Kultury

w Sulejowie


INSTRUKCJA

GOSPODARKI KASOWEJ

§ 1

(Podstawa prawna)

Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie i została opracowana na podstawie: 1. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz.U. 2013 p. 330 , zm. Dz.U. 2013, p.613);

 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885, zm Dz. U 2013r., poz. 938, 1646 ),

 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 września 2010r. r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010r. Nr 166, poz. 1128).

 4. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U. z 2005r., nr 145, poz. 1221 ze zm.)


§ 2

(Objaśnienia)
Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- jednostce – oznacza to Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie;

- kierowniku jednostki – oznacza to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie;

- wartościach pieniężnych - oznacza to krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle


i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę;

- jednostce obliczeniowej – oznacza to jednostkę pieniężną stanowiącą obecnie (na podstawie komunikatu prezesa GUS z dn.13 listopada 2013r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia


w III kwartale 2013r.) równowartość 438.206,40 zł, stosownie do postanowień §1 pkt.5 cytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 września 2010r.
§ 3

(Kasjer)

Kasjerem może być osoba: 1. posiadająca wykształcenie minimum średnie,

 2. nie karana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko prawu,

 3. posiadająca nienaganną opinię,

 4. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Kasjer odpowiada za stan gotówki w kasie, funkcjonowanie kasy oraz powierzone mienie. Przejęcie-przekazanie kasy może nastąpić tylko w drodze protokolarnej, w obecności osoby wyznaczonej przez kierownika jednostki. Kasjer przyjmując obowiązki składa pisemną deklarację odpowiedzialności o następującej treści:

W związku z powierzeniem mi obowiązków kasjera w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze oraz inne wartości. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszę odpowiedzialność za ich naruszenie”.§ 4
(Techniczna organizacja kasy)

1.Nie wydziela się oddzielnego pomieszczenia dla stanowiska kasy. Wydzielono stanowisko dla kasjera uniemożliwiające swobodny dostęp do kasy osobom niepożądanym.

2.Środki pieniężne przechowywane są w zamykanej szafce, w której umieszczono stalową szafkę sejfową, a w niej metalową kasetkę. Szafa oraz znajdująca się w niej szafka sejfowa są w sposób trwały przytwierdzone do ściany w pomieszczeniu Głównego Księgowego. Klucze do szafki, sejfu i kasetki znajdują się wyłącznie u kasjera.

3.Wszelkie uwagi i wątpliwości dotyczące technicznej organizacji kasy, funkcjonowania zabezpieczeń kasjer natychmiast zgłasza na piśmie kierownikowi jednostki. Przyjmowanie


i wypłacanie gotówki następuje w dniach ustalonych przez kierownika jednostki. Kasa pracuje w godzinach 1600 – 1800
§ 5
(Transport i przechowywanie gotówki)

1.Transport wartości pieniężnych powinien odbywać się przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń technicznych.

2.Transport wartości pieniężnych nie przekraczających 0,01 jednostki obliczeniowej może być wykonywany pieszo, jeżeli użycie pojazdu mechanicznego (samochodu) nie jest możliwe.
3.W przypadku, gdy przenoszone wartości pieniężne przekraczają 0,01 jednostki obliczeniowej, transport wartości pieniężnych może odbywać się wyłącznie pojazdem mechanicznym (samochodem).

4.W samochodzie przewożącym wartości pieniężne nie mogą być równocześnie transportowane inne ładunki oraz nie mogą być w nich przewożone osoby postronne, nie uczestniczące w tym transporcie.

5.Kasjer zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji o terminach i wysokościach kwot przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych.
§ 6

(Przepływ gotówki w kasie)

W kasie mogą znajdować się tylko środki pieniężne i papiery wartościowe składające się na:
 1. gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajów wydatków,

 2. gotówka pochodząca z bieżących wpłat do kasy,

 3. gotówka i papiery wartościowe przechowywane w formie depozytu otrzymane od osób prawnych i fizycznych,

 4. inne wartości pieniężne za pisemną zgodą kierownika jednostki.

Wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie jest ustalana przez kierownika jednostki


w zależności od warunków zabezpieczenia gotówki i możliwości jej odprowadzenia na rachunek bankowy. Przy ustalaniu wysokości zapasu gotówki należy uwzględnić:

 1. minimum potrzeb w zakresie obrotu gotówkowego;

 2. niezbędny zapas gotówki w kasie, który w miarę wykorzystania może być uzupełniony do ustalonej wysokości (weryfikowanej w razie potrzeby przez kierownika jednostki) ze środków podjętych z rachunku bankowego.

Z uwzględnieniem wymienionych wyżej zasad, stan gotówki w kasie nie powinien przekraczać 0,1 jednostki obliczeniowej. Po przekroczeniu tego stanu kasjer odprowadza nadwyżkę środków pieniężnych na rachunek bankowy nie później niż na początku dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło przekroczenie stanu. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może - po zapewnieniu odpowiednich środków ochrony mienia - zezwolić na przechowywanie większego stanu środków pieniężnych.

Podjęta z rachunku bankowego gotówka na pokrycie określonych rodzajowo wydatków powinna być przeznaczona na cel określony przy jej podjęciu. Nie wykorzystaną część tej gotówki (nie podjęte należności oraz zwroty wypłaconych z niej zaliczek) jednostka może również przeznaczyć na inne cele, niż określone przy podjęciu gotówki z rachunku bankowego.§ 7

(Dokumentowanie operacji kasowych i obieg dokumentów)
Wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane dowodami kasowymi:

 1. Kasa przyjmie (KP) oraz Kasa wypłaci (KW),

 2. dokumentami źródłowymi takimi jak: listy płac, wnioski o wypłatę zaliczek, rozliczenia zaliczek, faktury zakupu, dowody wpłat na rachunki bankowe, pokwitowania wpłat itp.

Wpłaty gotówkowe dokonuje się na podstawie dowodów kasowych KP. Muszą one być podpisane przez kasjera przyjmującego gotówkę oraz zawierać: numer dowodu KP, datę wpłaty, tytuł dokonanej wpłaty oraz kwotę wpłaty wypisaną cyframi i słownie.

Dowody kasowe wystawiane są przez kasjera w 3 egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony jest dla wpłacającego, jedna kopia dla księgowości, a druga kopia pozostaje
w bloczku.

Formularze dowodów kasowych połączone w bloczki powinny zostać oznaczone nazwą jednostki oraz ponumerowane przed oddaniem do użytkowania kasjerowi. Ciągłość numeracji musi być zachowana w całym okresie danego roku sprawozdawczego.

Na okładce każdego bloczka dowodów kasowych należy zamieścić:


 1. kolejny numer bloczka formularzy,

 2. numery kolejne formularzy w danym bloczku (od nr ... do nr ...),

 3. podpis osoby wydającej druki.

Bloczki formularzy dowodów kasowych wydawane są kasjerowi za pokwitowaniem – protokół przekazania. W przypadku popełnienia błędu w dowodach kasowych należy je anulować i wystawić nowy, prawidłowy dowód kasowy. Kopie anulowanego dowodu zachowuje kasjer, a oryginał jest dołączany do bloczku dowodów kasowych. Adnotacja
o anulowaniu dowodu wraz z jego numerem jest umieszczana na bloczku dowodów.
Wypłata gotówki z kasy może być zrealizowana na podstawie źródłowych dowodów kasowych uzasadniających wypłatę, tj.:

 1. faktur VAT wystawionych przez kontrahentów,

 2. list płac dotyczących wynagrodzeń, innych wypłat pieniężnych, premii oraz nagród,

 3. dowodów z dokonanych wpłat na własne rachunki bankowe potwierdzonych stemplem bankowym,

 4. własnych dowodów źródłowych realizowanych np. w związku z wypłatą zaliczek
  do rozliczenia.

Dowody kasowe powinny zostać przed dokonaniem wypłaty gotówki sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez uprawnione osoby. Pracownicy zobowiązani do wykonywania tych czynności zamieszczają na dowodach kasowych swój podpis i datę.

Dowody źródłowe: • wymienione w p. 1 przechowywane są w segregatorze Koszty,

 • wymienione w p.2 przechowywane są w segregatorach, odpowiednio: Lista płac – etaty lub Lista płac – zlecenia,

 • wymienione w p.3, 4, dołączone do dowodu KP lub KW i przechowywane wraz
  z raportem kasowym w segregatorze Raporty kasowe.

.Odbiorca gotówki kwituje odbiór swoim podpisem oraz datą otrzymania gotówki. Otrzymaną gotówkę odbiorca powinien przeliczyć w obecności kasjera.

Przy wypłacie gotówki osobom nieznanym kasjer zobowiązany jest zażądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość odbiorcy gotówki.

Jeżeli wypłata następuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną w rozchodowym dowodzie kasowym, w dowodzie tym należy zaznaczyć, że wypłaty dokonano osobie upoważnionej. Upoważnienie należy dołączyć do dowodu kasowego.

§ 8

(Kasa fiskalna)
Zapłata za wszystkie usługi realizowane przez MOK na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych) ewidencjonowana jest za pomocą kasy rejestrującej. Ewidencji dokonuje się niezwłocznie, po otrzymaniu zapłaty. Wydrukowany paragon fiskalny wydawany jest osobie dokonującej wpłaty. Paragon fiskalny pozostaje u wystawcy (MOK) jedynie w sytuacji, kiedy osoba fizyczna dokonująca zapłaty za usługę zażąda wystawienia rachunku. W takim przypadku paragon fiskalny dołącza się do kopii rachunku, która pozostaje w dokumentach wystawcy (MOK).

Ustala się zasadę, że w kasie rejestrującej ewidencjonuje się całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych, również wpłaty dokonywane na rachunek bankowy. Rejestracja wpłat


na rachunek bankowy dokonywana jest na podstawie danych z wyciągu bankowego. Wyciągi bankowe za dany dzień generowane są przez system bankowy następnego dnia roboczego, zatem wpłaty za dany dzień ewidencjonowane są w dniu następnym. Jeżeli wpłata
na rachunek bankowy dokonana została w ostatnim dniu miesiąca, raport dobowy z tego dnia w części dotyczącej sprzedaży z miesiąca poprzedniego księgowany jest w miesiącu,
w którym sprzedaż faktycznie nastąpiła.

Do paragonów dotyczących sprzedaży gotówkowej kasjer prowadzi na bieżąco Zestawienie dziennej sprzedaży w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie dla klientów indywidualnych, zawierające: nazwisko i imię klienta, rodzaj sprzedaży (jaką usługę zakupił), wartość sprzedaży oraz ewentualne uwagi. Wpisy do Zestawienia dokonywane są w chwili przyjęcia gotówki i wydania paragonu fiskalnego. Na koniec dnia kasjer sumuje wartości


w Zestawieniu i zbiorczo, dowodem kasowym KP wprowadza utarg dzienny z kasy fiskalnej do raportu kasowego.
Na koniec dnia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem ewidencjonowania w dniu następnym, kasjer drukuje dobowy raport fiskalny, natomiast
na koniec miesiąca kasjer drukuje raport fiskalny okresowy.

Dobowe raporty fiskalne oraz raport fiskalny okresowy przekazywane są do księgowości
i tam, po zaksięgowaniu, przechowywane są wraz z pozostałymi dokumentami sprzedaży (rachunkami sprzedaży).

§ 9
Przychody i rozchody gotówki w kolejnych dniach kasjer wpisuje bieżąco w Raporcie kasowym. Zapisy w Raporcie kasowym powinny być dokonywane w ujęciu chronologicznym w dniu, w którym nastąpiły przychód i rozchód.

Zrealizowane dowody obrotu kasowego powinny być oznaczone przez wpisanie na nich daty, numeru i pozycji raportu kasowego, pod którą przychody i rozchody zostały wpisane.

Raporty kasowe są sporządzane za okres jednego miesiąca kalendarzowego.

Wypełnienie Raportu kasowego następuje zgodnie z treścią druku i wpisywane są w nim wpłaty i wypłaty chronologicznie, z zachowaniem liczby porządkowej operacji oraz


z podaniem symbolu źródłowego dowodu kasowego i krótkiej treści operacji.

Raport kasowy zamyka się poprzez sumowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz obliczenie stanu końcowego. Podpisany przez kasjera oryginał raportu wraz z dowodami kasowymi kasjer przekazuje za pokwitowaniem do działu FK. Kopia raportu pozostaje w kasie.

Niedopuszczalne jest dokonywanie w raportach kasowych przeróbek. Wszelkie błędy mogą być poprawione przez skreślenie błędnej treści lub kwoty z zachowaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb i wpisanie treści poprawionej. Każda poprawa wymaga podpisu osoby dokonującej poprawy, wpisania daty i godziny dokonania korekty.
§ 10

(Inwentaryzacja kasy)

Inwentaryzację środków pieniężnych przeprowadza się na drodze spisu z natury metodą pełną. Skład zespołu spisowego określa kierownik jednostki. Inwentaryzacja w kasie powinna być dokonywana co najmniej: 1. na dzień kończący rok obrotowy,

 2. przy zmianie kasjera,

 3. a także innych przypadkach przewidzianych prawem.

Na dzień zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie można nie przeprowadzać inwentaryzacji składników majątkowych, jeżeli zmiana następuje na krótki czas (np. choroba, urlop), a osoby ponoszące odpowiedzialność wyraziły pisemną zgodę na dalsze ponoszenie wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone im mienie bez przeprowadzenia inwentaryzacji. Inwentaryzacja może być przeprowadzona także w dowolnym innym niezapowiedzianym terminie zgodnie z decyzją kierownika jednostki oraz w sytuacjach losowych.

Przed rozpoczęciem spisów z natury zespół spisowy pobiera od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczenia wstępne o stanie zabezpieczenia majątku i ujęciu


do ewidencji wszystkich operacji gospodarczych, a także o uzgodnieniu tej ewidencji
z księgowością.

Rozchód gotówki z kasy nieudokumentowany rozchodowymi dowodami kasowymi, a także fałszywe banknoty i monety ujawnione w kasie stanowią niedobór kasowy i obciąża kasjera.

Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową.

§ 11

(Druki ścisłego zarachowania)

Druki ścisłego zarachowania są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku,


w zakresie których obowiązuje specjalna ewidencja, mająca zapobiegać ewentualnym nadużyciom, wynikającym z ich praktycznego stosowania. Druki te podlegają oznakowaniu (ponumerowaniu), ewidencji, kontroli i zabezpieczeniu. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w specjalnie do tego celu założonej „Księdze druków ścisłego zarachowania”. W księdze tej rejestruje się, pod odpowiednio datą, liczbę i numery przyjętych lub wydanych oraz zwróconych formularzy każdorazowo wyprowadza się stan poszczególnych druków ścisłego zarachowania. Do druków ścisłego zarachowania zalicza się takie formularze, w stosunku do których wskazana jest wzmożona kontrola,
a w szczególności:

 1. czeki gotówkowe,

 2. kasa przyjmie – KP lub

 3. arkusze spisu z natury,

 4. bilety na imprezy, karnety na zajęcia, bilety opłaty targowej i inne,

 5. kasa wyda – KW,


§ 12

(Ewidencja i kontrola druków ścisłego zarachowania)

Dokładna ewidencja i kontrola obrotu tymi drukami stanowi podstawę gospodarki drukami ścisłego zarachowania. Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na: 1. Protokolarnym przyjęciu druków ścisłego zarachowania niezwłocznie po ich otrzymaniu,

 2. Bieżącym wpisaniu przychodu, rozchodu i zapasów druków w księdze druków ścisłego zarachowania,

Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę, ewidencję i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania jest pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki. Kierownik jednostki jest zobowiązany umożliwić temu pracownikowi należne przechowywanie tych druków w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą lub zniszczeniem. Komisyjne przyjęcie druków ścisłego zarachowania polega na:

 1. sprawdzeniu ze specyfikacją (rachunkiem) wystawioną przez dostawcę, liczby druków oraz ewentualnie ich serii i numerów,

 2. nadaniu numerów ewidencyjnych dowodom, które nie posiadają serii numerów nadanych przez drukarnię,

 3. sporządzeniu protokołu z czynności wymienionych w punktach 1) i 2), który pozostaje
  w aktach przechowywanych przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

§ 13

(Zasady oznaczania i ewidencji druków)

Oznaczenia druków ścisłego zarachowania, które nie posiadają nadanych przez drukarnię serii i numerów, dokonuje się w niżej podany sposób: 1. każdy egzemplarz druku należy oznaczyć pieczątką.

 2. każdy egzemplarz należy oznaczyć kolejnym numerem ewidencyjnym,

 3. obok numeru druku ścisłego zarachowania, odpowiedzialny za ewidencję druków pracownik stawia swój podpis.

.

W przypadku druków broszurowych (w blokach), należy dodatkowo na okładce każdego bloku odnotować (dotyczy to również druków posiadających serie i numery nadane


w drukarni):

 1. numer kolejny bloku,

 2. numer kart bloku od nr .............. do nr ..............,

 3. liczbę kart każdego bloku, poświadczoną podpisem osoby odpowiedzialnej za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania, a w odniesieniu do dowodów wpłaty – przez księgowego gminy lub osobę przez niego upoważnioną.

Poszczególne bloki dowodów wpłaty i wypłaty należy ponumerować w momencie przyjęcia
i zaprzychodować w księdze druków ścisłego zarachowania. Poszczególne karty bloków należy ponumerować bezpośrednio przed wydaniem ich do użytku, w celu zachowania ciągłości numerów w ciągu roku. Na okładce należy wpisać numery kart bloku.
Po wyczerpaniu bloku, przy wydaniu następnego, na okładce należy wpisać okres, w którym druki zostały wykorzystane. Arkusze spisu z natury również traktuje się jako druki ścisłego zarachowania. Przed ich wydaniem osobie upoważnionej do odbioru, nadaje się im kolejny numer i od tego momentu są drukami ścisłego zarachowania. Niedopuszczalne jest wydawanie do użytku druków ścisłego zarachowania nie ujętych w ewidencji oraz nie posiadających wszystkich wymienionych wyżej oznaczeń.

Ewidencję wszystkich druków ścisłego zarachowania należy prowadzić odrębnie w miarę potrzeb dla każdego rodzaju bloku w księdze o ponumerowanych stronach.

Na ostatniej stronie należy wpisać:

„Księga zawiera ........... stron, słownie ……………............, kolejno ponumerowanych, przesznurowanych i zalakowanych”, a następnie zaopatrzyć podpisem kierownika jednostki lub osoby upoważnionej oraz głównego księgowego.

Podstawę zapisów w księdze druków ścisłego zarachowania stanowią:


 1. dla przychodu – protokół komisji dokonującej przyjęcia i ocechowania druków wraz
  z podpisem rachunku dostawcy, ewentualnie dowodu przyjęcia,

 2. dla rozchodu – pokwitowanie osoby upoważnionej do odbioru druków, udokumentowane upoważnieniem i ewentualnie dowodem wydania.

Zapisy w księdze druków ścisłego zarachowania powinny być dokonywane czytelnie atramentem lub długopisem. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek wycieranie, wyskrobywanie lub zamazywanie korektorem omyłkowych zapisów. Omyłkowy zapis należy przekreślić tak, aby można go było odczytać i wpisać prawidłowy, zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach ustawy o rachunkowości. Osoba dokonująca poprawki powinna, obok wniesionej poprawki umieścić swój podpis i datę dokonania tej czynności.
§ 14

(Wydawanie i pobieranie druków)

Wydanie druków ścisłego zarachowania może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia do ich pobrania, zaakceptowanego przez kierownika jednostki lub jego zastępcę. Pobranie nowego druku (bloku) może nastąpić wyłącznie po zdaniu kopii bloku wykorzystanego.

Druki ścisłego zarachowania, księgi ewidencyjne, protokoły przyjęcia i ocechowania oraz wszelką dokumentację dotyczącą gospodarki drukami ścisłego zarachowania (zapotrzebowania, itp.), należy przechowywać przez okres pięciu lat. Dotyczy to także druków anulowanych.

Błędnie wypełnione druki powinny być anulowane przez wpisanie adnotacji „unieważniam” wraz z datą i czytelnym podpisem osoby dokonującej tej czynności. Anulowane druki, o ile są broszurowane, należy pozostawić w bloku, a luźne druki należy przechowywać


w przeznaczonym do tego celu segregatorze lub teczce.

§ 15

(Postanowienia końcowe)

Druki ścisłego zarachowania powinny być inwentaryzowane nie rzadziej niż raz w roku. Komisja inwentaryzacyjna jest obowiązana ustalić stan faktyczny druków ścisłego zarachowania. W arkuszach spisu z natury należy podać rodzaje, serie i numery druków oraz wymienić ich liczbę. W przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, druki ścisłego zarachowania podlegają przekazaniu łącznie ze składnikami majątkowymi. Okoliczność przekazania (przyjęcia) druków ścisłego zarachowania musi być zamieszczona w protokole zdawczo-odbiorczym.

W przypadku zaginięcia (zagubienia, kradzieży) druków ścisłego zarachowania należy niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację druków i ustalić liczbę oraz cechy (numery, serie, rodzaje pieczęci) zaginionych druków. Po stwierdzeniu zaginięcia druków ścisłego zarachowania należy:


 1. sporządzić protokół zaginięcia,

 2. w przypadku zaginięcia czeków, powiadomić niezwłocznie bank finansujący, który czeki wydał,

 3. w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa zawiadomić policję.

Wszystkie zawiadomienia o zaginięciu druków ścisłego zarachowania powinny zawierać następujące dane:

 1. liczbę zaginionych druków luźnych, względnie bloków z podaniem ilości egzemplarzy
  w każdym komplecie druków,

 2. dokładne cechy zaginionych druków – numer, seria nadana przez drukarnię lub opracowanie druków numerowanych we własnym zakresie, symbol druku oraz rodzaje
  i nazwy pieczęci,

 3. datę zaginięcia druków,

 4. okoliczności zaginięcia druków,

 5. miejsce zaginięcia druków,

 6. nazwę i dokładny adres (miejscowość, ulica, nr domu) jednostki ewidencjonującej druki.

W przypadku ewentualnego zniszczenia druków ścisłego zarachowania należy sporządzić protokół, który powinien być przechowywany w aktach prowadzonych przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

Załącznik Nr 1

do Instrukcji gospodarki kasowej

oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie
Oświadczenie

o przyjęciu do wiadomości i stosowania zasad przyjętych w Instrukcji

w sprawie gospodarki kasowej
Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady, określone w Instrukcji oraz zobowiązuję się w zakresie obiegu dokumentów postępować zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami.


Lp.

Nazwisko i Imię

Stanowisko

Data i Podpis

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Załącznik Nr 2

do Instrukcji gospodarki kasowej

oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie

Protokół inwentaryzacji kasy Nr ………………
Inwentaryzacja gotówki przeprowadzona w kasie MOK w Sulejowie w dniu ………………………

od godz. …………………..do godz. ……………… przez zespół spisowy powołany zarządzeniem Dyrektora MOK

w Sulejowie z dn. ...................................... w składzie:


 1. przewodniczący …………………………………………………………………..

 2. członek ……………………………………………………………………………

 3. członek ……………………………………………………………………………

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie …………………………………………...

W toku inwentaryzacji stwierdzono:1. Stan gotówki w kasie:

SZTUK

PO

KWOTA

SZTUK

PO

KWOTA2005


1002


501


20050


100,20Razem banknoty0,100,05a. wartość ………………………………………………

banknoty + bilon

0,020,01
Razem Bilonb. saldo kasowe na dzień ……………………………………………………..………………………………………….. zł

c. stan gotówki wynikający z:

- raportu kasowego nr ………………………………… zł………………………………………….

- wydruku kasy fiskalnej nr …………………………… zł………………………………………….

d. stwierdzono nadwyżkę/niedobór* zł..................................................................

e. wysokość pogotowia kasowego zł ..................................................................

2. Dokumentacja:

a. ostatni numer czeku gotówkowego …………………………………. z dnia …………………….

b. ostatni numer czeku rozrachunkowego ………………………………z dnia …………………….

c. ostatni numer raportu kasowego …………………………………….. z dnia …………………….

d. ostatni numer dowodu „KW” ……………………………………….. z dnia …………………….

e. ostatni numer dowodu „KP” ………………………………………… z dnia …………………….

3. Bankowa karta płatnicza nr ……………….............................…, termin ważności ………………………..

posiadacz ………………..………………………………………………

4. Inne wartości pieniężne zł …………………………………………………………………………………………………

5. Stwierdzone różnice między stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wymienionych w pkt. 1 i 3 niniejszego protokółu zł ……………………………………………………………………….....................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Stan depozytów przechowywanych w kasie ……………………………. oraz ich zgodność/niezgodność z ewidencją

………………………………………………………………………………………………………………………

7. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa:

………………………………………………………………………………………………………………………

8. Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie, drugi przekazano do księgowości, a trzeci pozostawiono w aktach Działu Inwentaryzacji.
W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokóle osoba odpowiedzialna materialnie nie wniosła zastrzeżeń/ wniosła następujące zastrzeżenia*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis osoby odpowiedzialnej materialnie)


Podpisy Komisji (zespołu):

 1. ……………………………………………………………

 2. ……………………………………………………………

 3. ……………………………………………………………

Załącznik Nr 3

do Instrukcji gospodarki kasowej

oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie

Sulejów, dn. ………………….


PROTOKÓŁ
W dniu ……………… r. przyjęto do ewidencji druków ścisłego zarachowania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie
Czeki gotówkowe/dowody wpłaty KP/dowody wypłaty KW/arkusze spisu z natury/karty drogowe/inne-……. .*

od numeru: …………

do numeru: …………

ilość sztuk: …………


Dowody te zaewidencjonowano w księdze druków ścisłego zarachowania.

Przyjmujący: Przekazujący:

…………………… ……………………

* - podać właściwe.

Załącznik Nr 4

do Instrukcji gospodarki kasowej

oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie

................................... .....................................

(nazwa jednostki) (nazwa druku)

Księga druków ścisłego zarachowania


Lp.

Data

Treść

od kogo

otrzymano

lub

komu wydanoSeria

i

numer

Ilość


Stan

Pokwitowanie

odbioru

Przychodu

Rozchodu

1

2

3

4

5

6

7

8Księga zawiera ............... stron ponumerowanych i przesznurowanych.


................................................... ...............................................

pieczęć jednostki podpis Dyrektora
...............................................

podpis Gł.Księgowego

Załącznik Nr 5

do Instrukcji gospodarki kasowej

oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie

Upoważnienie (stałe* / jednorazowe*) Nr .......

do pobrania druków ścisłego zarachowania

Upoważniam
(imię i nazwisko pracownika, stanowisko służbowe, nazwa wydziału )
do pobierania* – pobrania* następujących druków ścisłego zarachowania


(rodzaj i ilość druków)

Upoważnienie wydaje się na okres

.......................... dnia .................... ...............................................

podpis Dyrektora

niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 6

do Instrukcji gospodarki kasowej

oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie
PROTOKÓŁ Nr ……… / 20………
kontroli kasy w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie przeprowadzonej
w dniu ………… r. od godz. ……… do godz. ……… przez Głównego Księgowego działającego na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia ………… r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: …….................................................…… – kasjera.


W toku kontroli stwierdzono co następuje:

  1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie – ….................…… zł

  2. Stan gotówki wg ostatnich raportów kasowych (tabela).

  3. Kontrola wykazała, że dowody kasowe nie są/są wpisywane do raportów na bieżąco.

  4. Zarządzenie/Brak zarządzeń dyrektorów o pogotowiu kasowym obsługiwanych jednostek.

  5. Kasjerka, Pan(i) ….......................……… w dniu ………… r., złożyła deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, gotówkę i inne walory.

  6. Potwierdzenie o niekaralności z dn. ………… r. znajduje się w aktach osobowych kasjerki.

  7. Kasjerka nie została/została zaznajomiona z obowiązującymi przepisami kasowymi.

  8. Ostatnia kontrola kasy przeprowadzona została przez księgowego w dniu ………… r. Nie stwierdzono/stwierdzono nieprawidłowości. (Jakie)…………………

  9. Kasa nie jest/jest wyodrębniona ścianką działową z pokoju ogólnie dostępnego.

  10. Środki pieniężne w przechowywane są w kasie metalowej ………….

  11. Kasjer nie posiada/posiada instrukcję w sprawie gospodarki kasowej.

  12. Wykaz czeków i dowodów KP sporządzony tabelarycznie na odwrotnej stronie.

  13. Kontrola wykazała/nie wykazała braku druków ścisłego zarachowania.

  14. Inne uwagi:

Za stronę kontrolowaną: Kontrolujący:


...................................... ......................................................

(kasjer) (główny księgowy)


Załącznik Nr 7

do Instrukcji gospodarki kasowej

oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie

Sulejów, dn. ………………….
PROTOKÓŁ
W dniu ……………… r. wydano Panu/Pani ............................................................................

następujące druki ścisłego zarachowania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie


Czeki gotówkowe/dowody wpłaty KP/dowody wypłaty KW/arkusze spisu z natury/karty drogowe/inne-……. .*

od numeru: …………

do numeru: …………

ilość sztuk: …………


Dowody te zaewidencjonowano w księdze druków ścisłego zarachowania.

Przyjmujący: Przekazujący:

…………………… ……………………

* - zaznaczyć właściwe.


Załącznik Nr 8

do Instrukcji gospodarki kasowej

oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZEJĘCIA KASY


Przekazania kasy .................................... w …………………………….……… dokonano w dniu ……………………………... .


Pracownik przekazujący kasę:

......................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowiska służbowe)


Pracownik przyjmujący kasę:

......................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowiska służbowe)


Przekazania kasy dokonano w obecności:

......................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowiska służbowe)

W wyniku zliczenia stanu rzeczywistego gotówki, druków ścisłego zarachowania oraz sum depozytowych przekazaniu podlega:


1. Stan gotówki w kasie : …................................................................ zł słownie złotych ( ………………………………………………………… ..................................................................................................................................................................................................... )

jest zgodny/niezgodny* ze stanem wykazanym w raporcie kasowym Nr …………………..……… z dnia …………………………………………


2. Druki ścisłego zarachowania przechowywane w kasie (rodzaje druków i ich numery):

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Stan ewidencyjny przekazywanych druków ścisłego zarachowania zgodny/niezgodny* z prowadzoną ewidencją (księgami druków ścisłego zarachowania).
3. Depozyty przechowywane w kasie (formy, oraz tytuł ich wniesienia):

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Stan ewidencyjny przekazywanych depozytów zgodny/niezgodny* z prowadzoną ewidencją depozytów.

4. Inne walory przechowywane w kasie(wymienić jakie):

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
5.Uwagi (wymienić jakie): .............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Osoba przekazująca i przejmująca gotówkę w kasie, druki ścisłego zarachowania oraz depozyty nie wnosi zastrzeżeń/wnosi zastrzeżenia* do opisanego w protokole stanu kasy.

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................Osoba przekazująca kasę
…………………………………………………

Osoba przyjmująca kasę
…………………………………………………

Osoba obecna przy przekazaniu
…………………………………………………

* Niepotrzebne skreślić

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna