Instrukcja kasowa pzn okręg dolnośLĄskiPobieranie 9,89 Kb.
Data06.06.2018
Rozmiar9,89 Kb.

INSTRUKCJA KASOWA PZN OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

 1. Druki KW i KP są drukami ścisłego zarachowania. 1. Dowód KW – kasa wyda - służy do dokumentowania następujących operacji: wpłaty gotówki z kasy na rachunek bankowy, zapłata za fakturę gotówkową, zapłata za bilety, zaliczka na wydatki itp.

Dokument „KW” wystawia kasjer w dwóch egzemplarzach, z których:

- oryginał jest załącznikiem do raportu kasowego,

- kopia zostaje przekazana osobie pobierającej gotówkę.

W dowodzie „KW” nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wpłaty gotówki wyrażonej cyframi i słownie, w przypadku dokonania pomyłki należy błędny dowód anulować i wystawić nowy dowód.

Dowód „KW” podpisuje wystawiający, wypłacający i otrzymujący gotówkę.


 1. Dowód wpłaty KP- kasa przyjmie- służy do dokumentowania następujących operacji: wypłaty gotówki z rachunku bankowego, wpłata składek członkowskich, wpłat dobrowolnych.

W dowodzie wpłaty nie można dokonywać żadnych skreśleń ani poprawek kwot wpłaty gotówki wyrażonej cyframi i słownie. Błędy popełnione w tym zakresie poprawia się przez anulowanie błędnego dowodu i wystawienie nowego prawidłowego dowodu.W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez podatnika wydanego mu pokwitowania nie wystawia się duplikatu.

 1. Raport kasowy sporządzany jest za każdy miesiąc kalendarzowy i powinny w nim być ujęte wszystkie wpłaty/wypłaty gotówki mające miejsce w danym miesiącu kalendarzowym.

 2. Do każdej listy składkowej/wpłat dobrowolnych obejmującej wpłaty z danego miesiąca powinno być sporządzone KP. Jeśli lista składkowa nie jest wypełniona do końca na koniec danego miesiąca, to przekreślamy wolne pozycje na tej liście i ujmujemy taką, niepełną, listę w raporcie kasowym wraz z wystawionym dowodem KP. Następne składki zbieramy na nowych listach. 1. Dowody KW/KP powinny być wystawiane na osoby faktycznie dokonujące wpłat czy dokonujące zakupów na rzecz koła. 1. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy w kole to: Prezes koła i ewentualnie inne osoba, której przekazana została odpowiedzialność za prowadzenie kasy w kole na mocy podjętej uchwały. W takim przypadku Prezes wraz z osobą upoważnioną są współodpowiedzialni za prowadzenie kasy. 1. Raport kasowy rozpoczynamy ze stanem 0, co oznacza, że cała gotówka znajdująca się w kole powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy (należy rozliczyć wszystkie listy składkowe). 1. W kasie w każdym dniu może znajdować się nie więcej niż 1000 zł gotówki. W wyjątkowych wypadkach może być wyższy stan kasy, jeśli np. za kilka dni dokonujemy dużych zakupów gotówkowych sfinansowanych dotacją. 1. Gotówka znajdująca się fizycznie w kasie musi być zgodna ze stanem kasy wynikającym z raportu kasowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 1. Gotówka powinna być przechowywana w zamykanej skrytce/sejfie, do której dostęp może mieć tylko osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy w kole. 1. Na koniec roku kalendarzowego należy dokonać inwentaryzacji kasy i sporządzić protokół inwentaryzacyjny.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna