Instrukcja dotycząca gospodarki kasowejPobieranie 33,77 Kb.
Data17.12.2017
Rozmiar33,77 Kb.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI KASOWEJ

1.1 Zasady ogólne
§ 1

Prowadzenie kasy powierza się osobie, która zobowiązana jest złożyć deklarację następującej treści:


DEKLARACJA
W związku z powierzeniem mi funkcji kasjera w dniu .................... składam deklarację następującej treści:

Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze i inne wartości. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszenia odpowiedzialności za ich naruszenie.


............................................... ............................... data data podpis kasjera
§ 2

Do podstawowych obowiązków kasjera należy przyjmowanie, wypłacanie i przechowywanie wartości pieniężnych, za co jest odpowiedzialny materialnie.


§ 3

Funkcji kasjerskich, nawet dorywczo lub zastępczo, nie może pełnić główny księgowy. Zakaz ten obejmuje czynności odwożenia do banku lub podejmowania z banku gotówki.


§ 4

W przypadku nagłego opuszczenia pracy przez kasjera wskutek choroby lub innych przyczyn, należy niezwłocznie protokolarnie ustalić zawartość kasy (pieniądze, inne walory), które przyjmuje pracownik wyznaczony do tej czynności przez Prezesa …………….. (nazwa organizacji). Protokół taki podpisują: pracownik przejmujący kasę i Prezes lub V-ce Prezes (nazwa organizacji) lub osoby przez nich upoważnione.


§ 5

Wszystkie czynności wykonywane przez kasjera, a związane z prowadzeniem kasy, określane są mianem czynności kasowych (np. wypisywanie czeku, sortowanie gotówki, sporządzenie raportu kasowego, itp.)


§ 6

Obroty gotówkowe ograniczone są do minimum. Dotyczą głównie rozliczeń dokonywanych


z pracownikami, osobami fizycznymi, które nie uczestniczą w obrocie bezgotówkowym
i innymi podmiotami gospodarczymi
§ 7

Wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane dowodami kasowymi, zróżnicowanymi według tytułów.§ 8

Na dowodach kasowych nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wpłat lub wypłat.


§ 9

Błędne dowody kasowe KP i KW należy anulować.§ 10

Dowody wpłaty i wypłaty powinny być połączone w bloczki i ponumerowane z zaznaczeniem ciągłości numeracji w roku sprawozdawczym.


§ 11

Liczba formularzy w każdym bloczku powinna zawierać:
 • kolejny numer bloczka

 • numery kart druków (od -do)

 • okres, w którym korzystano z bloczka (od dnia - do dnia)


§ 12

Anulowane druki nie mogą być niszczone, ale przechowuje się je w bloczku.


§ 13

Przyjmowanie wpłat do kasy odbywa się na podstawie źródłowych dowodów kasowych lub specjalnych dowodach KP - “Kasa przyjmie”


§ 14

Dowód wpłaty powinien zawierać:
 • pieczątkę organizacji,

 • datę wpłaty,

 • określenie wpłacającego,

 • tytuł wpłaty,

 • kwotę wpłaty cyfrowo i słownie,

 • podpis kasjera.


§ 15

KP wystawia się w trzech egzemplarzach. Oryginał otrzymuje wpłacający, pierwsza kopia jest zachowywana do raportu kasowego, a druga kopia zostaje zachowana w bloczku.


§ 16

Wszystkie egzemplarze dowodu wpłaty kasjer powinien podpisać bezpośrednio (nie przez kalkę).§ 17

Gotówka w kasie nieudokumentowana stanowi nadwyżkę kasową.


§ 18

Dowodem udokumentowania przychodu gotówki z tytułu uzupełnienia pogotowia kasowego, względnie gotówki podjętej z banku na określone cele jest dowód wpłaty KP, w którym kasjer podaje serię i numer czeku gotówkowego lub innego sposobu podjęcia gotówki oraz wskazanie rachunku bankowego, z którego podejmuje się gotówkę.


2.1 Wypłata gotówki z kasy
§ 19

Wypłata gotówki z kasy dokonywana jest na podstawie źródłowych dokumentów kasowych uzasadniających wypłatę, a mianowicie: • ostemplowanych przez bank dowodów wpłat własnych,

 • faktur (rachunków) za zakupione materiały oraz drobne usługi,

 • list wypłat dotyczących np. wynagrodzeń, stałych świadczeń pieniężnych, świadczeń jednorazowych, nagród, premii,

 • wniosków w sprawie wypłat zaliczek do rozliczenia na wydatki bieżące i koszty podróży.


§ 20

Na dowodach stanowiących podstawę wypłaty kasjer dokonujący wypłaty zamieszcza klauzulę następującej treści: wypłacono.


§ 21

Osoba odbierająca gotówkę potwierdza odbiór należności przez podpisanie na dowodzie stanowiącym podstawę dokonania wypłaty pokwitowania następującej treści:


Kwituję odbiór zł....................

Słownie zł ............................................................................................................................

Data ............................

Podpis ....................................................


§ 22

Jeżeli wypłaty gotówki nie mogą być udokumentowane źródłowymi dowodami kasowymi, to dla udokumentowania rozchodu gotówki z kasy można stosować dowody wypłaty KW - “Kasa wypłaci”


§ 23

Dowody KW stanowią dokumenty zastępcze, wystawiane w wypadkach, które nie uzasadniają tworzenia dowodów źródłowych lub do dokumentowania poprawek na dowodach źródłowych.§ 24

Dowody KW wystawia się w 2 egzemplarzach. Oryginał dołączony zostaje do raportu kasowego. Druga kopia pozostaje w bloczku.


§ 25

Wypłata gotówki z kasy na podstawie dowodów wypłaty może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu tytułu wypłaty przez bezpośredniego przełożonego kasjera.


§ 26

Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej na dowodzie wypłaty, która kwituje jej odbiór własnym podpisem.


§ 27

Przy wypłacie gotówki osobie nieznanej, kasjer winien żądać okazania dowodu stwierdzającego tożsamość oraz wpisać numer tego dowodu i jego wystawcę na dokumencie wypłaty gotówki.


§ 28

Gdy osoba pobierająca gotówkę nie jest w stanie sama pokwitować jej odbioru, może poprosić o to osobę trzecią, której imię i nazwisko należy umieścić na dokumencie rozchodu gotówki z kasy.


§ 29

Gdy wypłata następuje na podstawie upoważnienia, zaznacza się ten fakt na dowodzie wypłaty, do którego załącza się upoważnienie.


§ 30

Upoważnienie do odbioru sumy pieniężnej powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby wystawiającej upoważnienie.


§ 31

Nieprawidłowo udokumentowane wydatki z kasy stanowią niedobór kasowy, za który materialną odpowiedzialność ponosi kasjer.


2.2 Zbiorcze zestawienie dokumentów kasowych

Wszystkie operacje kasowe powinny być ujęte w raporcie kasowym.


§ 32

Raport kasowy sporządzany jest na podstawie dowodów kasowych za okresy mieszczące się w ramach danego miesiąca. Tak więc raport nie może obejmować dłuższego okresu niż jeden miesiąc, gdyż za okres sprawozdawczy przyjmuje się poszczególne miesiące roku kalendarzowego.§ 33

Wszystkie dowody wpłat i wypłat gotówki dokonanych w danym dniu powinny być wpisane do raportu kasowego.


§ 34

Raport powinien być zsumowany osobno po stronie przychodów, łącznie ze stanem środków wynikających z poprzedniego raportu i osobno po stronie rozchodów.


§ 35

W raporcie należy wykazać różnicę pomiędzy przychodami i rozchodami, która powinna być zgodna ze stanem gotówki w kasie.§ 36

Kasjer zobowiązany jest codziennie kontrolować zgodność rzeczywistego stanu gotówki


w kasie i uzgodnić go z raportem kasowym.
§ 37

Stan gotówki w kasie podlega inwentaryzacji, co najmniej raz w roku. Inwentaryzacja gotówki w kasie musi być przeprowadzona na ostatni dzień każdego roku obrotowego.


§ 38

Ujawnione niedobory lub nadwyżki gotówki powinny być wykazane w raporcie kasowym.


2.3 Gospodarowanie gotówką
§ 39

Na wydatki powinna być pobierana gotówka z odpowiedniego rachunku bankowego na określony cel.


§ 40

Środki pieniężne podjęte z rachunku bankowego na określony cel mogą być wydatkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.


§ 41

Stały zapas gotówki na każdy rok z przeznaczeniem na bieżące potrzeby, ustalony będzie odrębnym przepisem przez Zarząd ……….(nazwa organizacji).


2.4 Ochrona wartości pieniężnej
§ 42

Za stan gotówki odpowiada kasjer.


§ 43

Kasjerem może być osoba, która:
 • nie była karana za przestępstwa z winy umyślnej lub wykroczenia przeciwko mieniu lub za przestępstwa gospodarcze,

 • ma nienaganną opinię,

 • jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych.


§ 44

Funkcja kasjera nie może być łączona z innymi czynnościami o charakterze dyspozycyjnym lub kontrolnym w zakresie obrotu pieniężnego.


§ 45

Wartości pieniężne powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem zgodnie


z odrębnymi przepisami.
§ 46

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń kasetki z gotówką kasjer powinien natychmiast powiadomić Prezesa ……………(nazwa organizacji), który łącznie z kasjerem powinien ustalić zawartość kasy i zgłosić fakt do organów ścigania.


§ 47

Przekazywanie prowadzenia kasy innej osobie musi się odbyć komisyjnie z przygotowaniem protokołu stwierdzającego stan gotówki w kasie.


§ 48

Każdy z pracowników odpowiedzialnych za kasę powinien być dokładnie zaznajomiony


z zakresem obowiązków i odpowiedzialności za ich przestrzeganie, co powinien potwierdzić na piśmie.
Niniejsza instrukcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia jej przez Zarząd ……………(nazwa organizacji).©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna