Instrukcja do wniosku o płatnośćPobieranie 196.66 Kb.
Strona1/2
Data24.11.2017
Rozmiar196.66 Kb.
  1   2

IW-2/7.


Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania

7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


A. ZALECENIA OGÓLNE

 1. Przed wypełnieniem wniosku o płatność w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, zwanego dalej „wnioskiem”, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
 1. Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, zwanych dalej UM.
 1. Do wniosku dołącza się dokumenty, zgodnie z listą załączników określoną we wniosku w sekcji VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.


SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 1. Zaleca się, aby wniosek był wypełniony elektronicznie i wydrukowany i dostarczony do UM wraz z wnioskiem.
 1. Dla każdego etapu realizacji operacji należy złożyć oddzielny wniosek (wniosek o płatność pośrednią/wniosek o płatność końcową).
 1. W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy Beneficjenta – w pole tekstowe należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba że w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność, zwanej dalej „instrukcją”, podano inaczej.
 1. Dane finansowe podane we wniosku oraz zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji wyrażone są w złotych
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem kwoty wnioskowanej, którą należy podać w pełnych złotych po zaokrągleniu w dół (po odrzuceniu groszy).
 1. W przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się w przewidzianych do tego tabelach i rubrykach, dane te należy zamieścić na dodatkowych kartkach (kopie stron wniosku i załączników składanych na udostępnionych przez UM formularzach) ze wskazaniem, której części dokumentu dotyczą oraz z adnotacją na wniosku, że dana rubryka lub tabela została dołączona. Dodatkowe strony, należy podpisać oraz opatrzyć datą i dołączyć przy pomocy zszywacza do wniosku. Przy wypełnianiu elektronicznym wniosku istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstu w polach.
 1. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:

 • wniosek został podpisany przez osoby reprezentujące Beneficjenta/pełnomocnika w wyznaczonym do tego miejscu;

 • wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku;

 • załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ).

 1. Przed skopiowaniem oryginałów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej należy je opatrzyć klauzulą: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”.
 1. Wszystkie załączone do wniosku dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


ZŁOŻENIE WNIOSKU

 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć osobiście w UM albo kurierem lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) w terminie określonym w umowie o przyznaniu pomocy, zwanej dalej „umową”, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Samorządem Województwa lub ostatnim zawartym do niej aneksem. 1. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia/ wpływu do UM. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia, jest opatrzone pieczęcią UM oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Pracownik UM przyjmuje wniosek z załącznikami, rejestruje go.
 1. Beneficjent w dowolnym momencie po złożeniu wniosku o płatność, może zwrócić się z pisemną prośbą o wycofanie wniosku w całości lub w części.

Jeżeli Beneficjent został poinformowany o nieprawidłowościach w dokumentach lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu, w wyniku której następnie wykryto nieprawidłowości, wycofanie nie jest dozwolone w odniesieniu do części, których te nieprawidłowości dotyczą.

Jeśli UM poinformował już Beneficjenta o jakichkolwiek przypadkach niezgodności w dokumentach, lub jeśli powiadomił go o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub jeśli ta kontrola ujawni jakiekolwiek przypadki niezgodności, wycofanie nie jest dozwolone odnośnie do części tych dokumentów, których dotyczy niezgodność.Wycofanie wniosku w całości nie wywołuje żadnych skutków prawnych, powstaje więc sytuacja jakby Beneficjent tego wniosku nie złożył. Natomiast wycofanie wniosku w części lub innej deklaracji (załącznika) sprawia, że Beneficjent znajduje się w sytuacji sprzed złożenia odnośnych dokumentów lub ich części.
ROZPATRZENIE WNIOSKU


 1. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki (np. brak poprawnego dokumentu / niedołączenie wymaganego dokumentu / brak poprawnie wypełnionych pól wniosku / brak wypełnionego pola wniosku), UM wzywa Beneficjenta, w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano przesyłkę rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.


 1. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania, nie usunął (uzupełnił) braków w wyznaczonym terminie, UM ponownie wzywa Beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 1. Jeżeli Beneficjent, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków nie usunął ich w wyznaczonym terminie UM rozpatruje wniosek w zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.
 1. W trakcie rozpatrywania wniosku, UM może wzywać Beneficjenta na piśmie, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, które należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 1. W dniu wysłania pisma do Beneficjenta o potrzebie usunięcia braków / złożenia wyjaśnień do wniosku, UM poinformuje Beneficjenta o wezwaniu za pomocą faksu albo poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 1. W przypadku przesłania uzupełnień, wyjaśnień lub poprawnych dokumentów przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce operatora wyznaczonego, o terminowości ich złożenia decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ich dostarczenia w innej formie, o terminowości ich złożenia decyduje data wpływu do UM. Należy przechowywać dokument potwierdzenia nadania celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości odnośnie terminu wysyłki.
 1. Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się na warunkach określonych w umowie, jeżeli Beneficjent:

 1. zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
  4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" (Dz. U. poz.1414), zwany dalej „rozporządzeniem” i w umowie
  o przyznaniu pomocy oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją,

 2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,

 3. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych,

 4. suma poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

 1. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 21, środki finansowe mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

 2. Niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dokonuje się wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. Do terminu tego nie wlicza się okresu przeznaczonego na usunięcie braków/złożenie wyjaśnień.
 1. Zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy w przypadku wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych na wypłatę pomocy, płatności będą dokonywane niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 1. Jeżeli wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji (Sekcja III. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ pkt. 17 nie będzie przekraczała kwoty pomocy wyliczonej po sprawdzeniu wniosku przez UM o więcej niż 10%, kwota refundacji będzie równa kwocie pomocy obliczonej przez UM, zgodnie z postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku kwota pomocy będzie wyższa o więcej niż 10% od kwoty pomocy wyliczonej po sprawdzeniu wniosku przez UM, zastosowana zostanie kara administracyjna zgodnie z art. 63 ust. 1.


lit. b
rozporządzenia Komisji (UE) 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227/69 z dnia 31.07.2014r.). Oznacza to, że przy wyliczeniu kwoty refundacji zostanie zastosowane zmniejszenie o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta a kwotą obliczoną przez UM na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Kwota kary (równa różnicy między tymi dwiema kwotami) nie może przekraczać kwoty całkowitego wycofania wsparcia.

Nie stosuje się jednak kar, jeżeli Beneficjent może wykazać, w sposób satysfakcjonujący właściwy organ, że nie ponosi winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty, lub jeśli właściwy organ z innego powodu jest przekonany o tym, że Beneficjent nie ponosi winy. Jeżeli procentowe przekroczenie kosztów wynosić będzie więcej niż 10% (X > 10%) pracownik UM dokona obliczenia kwoty refundacji wg poniższego wzoru:
KWOTA POMOCY DO WYPŁATY

=

Kwota pomocy po weryfikacji w UM

-

(Kwota pomocy z wniosku o płatność -

Kwota pomocy po weryfikacji w UM)


Procentowe przekroczenie kosztów (X) pracownik UM obliczy wg następującego wzoru:
X

=

Kwota pomocy wpisana we wniosku o płatnośćKwota pomocy

po weryfikacji w UM*

100%

Kwota pomocy

po weryfikacji w UM


 1. We wniosku występują następujące rodzaje pól:

   • [SEKCJA/E OBOWIĄZKOWA/E] – sekcja obowiązkowa do wypełnienia przez Beneficjenta poprzez wpisanie odpowiednich danych lub zaznaczenie odpowiedniego pola,

   • [SEKCJA/E OBOWIĄZKOWA/E, O ILE DOTYCZY] - sekcja obowiązkowa do wypełnienia przez Beneficjenta poprzez wpisanie odpowiednich danych lub zaznaczenie odpowiedniego pola, jeśli dotyczy,

   • [SEKCJA/E WYPEŁNIONA/E NA STAŁE] – sekcja niepodlegająca modyfikacjom,

   • [POLE/A OBOWIĄZKOWE] – pole(a) obowiązkowe do wypełnienia przez Beneficjenta poprzez wpisanie odpowiednich danych,

   • [POLE/A OBOWIĄZKOWE, O ILE DOTYCZY] – pole do wypełnienia przez Beneficjenta w przypadku, jeżeli dotyczy,

   • [POLE/A WYPEŁNIA PRACOWNIK UM] – pole(a) wypełniane przez pracownika UM po złożeniu wniosku do UM,

   • [POLE/A WYPEŁNIONE NA STAŁE] – pole niepodlegające modyfikacjom.


B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Potwierdzenie przyjęcia wniosku [POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK UM]

W sekcji tytułowej wniosku pola: znak sprawy oraz pieczęć, data przyjęcia i podpis wypełniane są przez pracownika UM.
 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Poddziałanie [POLE WYPEŁNIONE NA STAŁE]

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.


 1. Typ operacji [POLE WYPEŁNIONE NA STAŁE]

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

 1. Cel złożenia

Należy wybrać z listy pole informujące, czy złożony formularz to:

złożenie wniosku – pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, ubiegania się o wypłatę kwoty pomocy;

korekta wniosku – pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy Beneficjent zostanie wezwany na piśmie przez podmiot wdrażający do usunięcia nieprawidłowości lub braków we wniosku.

Uwaga: Formularzem korekty nie można zmieniać tych danych, które nie były wymienione w wezwaniu do usunięcia braków
lub oczywistych omyłek.

W tym przypadku, Beneficjent dokonuje poprawek i uzupełnień w polach wniosku / załącznikach, wyłącznie tych


do korekty których został wezwany. Nie należy wypełniać całego wniosku. Dane wniosku nie objęte korektą muszą być tożsame
z danymi, które zostały podane w ostatniej złożonej wersji wniosku.

Dane/dokumenty nie objęte zmianą, powinny być tożsame z danymi podanymi w ostatniej złożonej wersji wniosku/zmiany wniosku. Podstawą do wypłaty pomocy jest ostateczna zmiana wniosku; 1. Rodzaj płatności [SEKCJA OBOWIĄZKOWA]

Należy wybrać z listy właściwe pole, w zależności od rodzaju płatności:

a) płatność pośrednia (1/2) – w przypadku wniosków składanych w ramach etapu, jeżeli etap ten nie jest etapem końcowym;

b) płatność końcowa (2/2) – w przypadku wniosków składanych w ramach operacji jednoetapowych i wniosków składanych
w ramach ostatniego etapu realizacji operacji.

W przypadku płatności pośredniej oraz płatności końcowej Beneficjent wypełnia wszystkie sekcje wniosku oraz załącza wraz


z wnioskiem wszystkie wymagane załączniki.
II. DANE IDENTYFIKACJNE BENEFICJENTA [SEKCJA OBOWIĄZKOWA]

Pole 1. Nazwa Beneficjenta [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wpisać dokładną nazwę Beneficjenta (bez podawania adresu). Beneficjent może przystawić pieczęć nagłówkową. Treść pieczęci musi być czytelna.


Pole 2. Numer Identyfikacyjny [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r., poz. 807 ).

Dane identyfikacyjne Beneficjenta we wniosku o płatność powinny być zgodne z danymi, jakie zostały podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów (EP). W przypadku, gdy dane identyfikacyjne Beneficjenta są inne niż dane w EP, Beneficjent powinien niezwłocznie zgłosić aktualizację tych danych do właściwego Biura Powiatowego ARiMR. Brak zgodności danych na etapie wypłaty środków finansowych będzie powodował konieczność składania wyjaśnień.
Pole 3. NIP [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej nadany przez Urząd Skarbowy. Jeżeli Beneficjentem jest gmina należy wpisać NIP gminy. W każdą komórkę należy wpisać tylko jedną cyfrę numeru NIP.


Pole 4. REGON [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wpisać oznaczenie cyfrowe REGON Beneficjenta. Nie należy podawać REGON urzędu gminy czy starostwa powiatowego. Jeżeli REGON składa się z 9 cyfr w pozostałych polach należy wstawić kreskę „─”.


Pole 5. Adres siedziby Beneficjenta [POLA OBOWIĄZKOWE]

Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi zawartymi w umowie. W przypadku zmiany danych Beneficjenta zawartych


w umowie, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania UM o zaistniałych zmianach.

Należy podać:

- dokładny adres siedziby,

- numery telefonu i faksu (wraz z numerem kierunkowym),

- adres e-mail oraz adres strony www (jeśli posiada).
Pole 6. Dane pełnomocnika Beneficjenta [POLA OBOWIĄZKOWE O ILE DOTYCZY]

W imieniu Beneficjenta może występować pełnomocnik, któremu Beneficjent udzielił stosownego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej treści, w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany. Załączane do wniosku pełnomocnictwo, powinno zawierać potwierdzenie własnoręczności podpisów dokonane przez notariusza.

Dane dotyczące pełnomocnika powinny być zgodne z dołączonym do wniosku pełnomocnictwem.


Pole 7. Dane osoby uprawnionej do kontaktu [SEKCJA OBOWIĄZKOWA O ILE DOTYCZY]

W sprawach dotyczących operacji należy wskazać osobę uprawnioną do kontaktu z UM, poprzez wpisanie we wniosku danych identyfikujących tę osobę. Dane powinny dotyczyć miejsca zatrudnienia tej osoby, a nie miejsca zamieszkania.

Numery telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu należy podać wraz z numerem kierunkowym.
III. DANE Z UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY [SEKCJA OBOWIĄZKOWA]
Pole 8. Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [POLE WYPEŁNIONE NA STAŁE]
Pole 9. Tytuł operacji [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wpisać tytuł operacji zgodnie z umową. Tytuł operacji powinien być jednakowy we wszystkich dokumentach składanych przez Beneficjenta, w których jest do niego odwołanie.Pole 10. Numer umowy o przyznaniu pomocy [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wpisać numer umowy o przyznaniu pomocy, w ramach której składany jest wniosek oraz datę jej zawarcia w formacie dzień-miesiąc-rok.


Pole 11. Termin złożenia wniosku o płatność wg umowy/aneksu [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy podać dane zgodnie z umową lub ostatnim zawartym aneksem w formacie dzień-miesiąc-rok.Pole 12. Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy podać kwotę pomocy w pełnych złotych zgodnie z umową. W przypadku zawarcia aneksu do umowy należy podać aktualną kwotę pomocy wynikającą z ostatniego aneksu. W przypadku operacji jednoetapowych, kwota z pola 12 równa jest kwocie


z pola 13.
Pole 13. Kwota pomocy z umowy przyznana dla danego etapu operacji [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy podać kwotę pomocy w pełnych złotych zgodnie z umową, dla danego etapu operacji. W przypadku zawarcia aneksu do umowy należy podać aktualną kwotę pomocy wynikającą z ostatniego aneksu.


IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ [SEKCJA OBOWIĄZKOWA]
Pole 14. Wniosek za okres [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy podać okres, za jaki składany jest wniosek w formacie: dzień-miesiąc-rok.

W pozycji „od…” należy wpisać datę podpisania umowy, a w pozycji „do….” – faktyczny dzień złożenia wniosku w UM albo ostatni dzień terminu złożenia wniosku przewidzianego w umowie dla danego etapu.

W przypadku realizacji operacji wieloetapowych w kolejnym wniosku w polu „od…” należy wpisać datę podpisania umowy,


a w pozycji „do….” faktyczny dzień złożenia wniosku w UM albo ostatni dzień terminu złożenia wniosku przewidzianego
w umowie dla danego etapu.
Pole 15. Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy podać wysokość całkowitych kosztów realizacji danego etapu operacji, która powinna być równa kwocie dokumentu/pozycji z dokumentu brutto w wierszu Razem ( kol 10 sekcji V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY).


Pole 16. Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wpisać kwotę wydatków kwalifikowalnych, która powinna być równa kwocie wydatków kwalifikowalnych (sekcja


V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY, kol. 12 Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł], wiersz Razem).

Uwaga: Zgodnie z §17 ust. 2 pkt 4 ppkt d) rozporządzenia suma poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.
Pole 17. Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji [POLE OBOWIĄZKOWE]

Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji nie może być wyższa niż kwota wpisana we wniosku w pkt. 13 w sekcji


III. DANE Z UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY a jednocześnie powinna stanowić 63,63% kwoty wpisanej w pkt. 16. Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji, w sekcji IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.
Jeśli jednak wnioskowana kwota jest wyższa niż kwota pomocy dla danego etapu zawarta w umowie (pkt. 13), należy wpisać kwotę z umowy.
V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY [SEKCJA OBOWIĄZKOWA]
a) Sposób wypełnienia poszczególnych kolumn „WYKAZU FAKTUR…”

Pozycje w „WYKAZIE FAKTUR…” zawierające dane finansowe należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. • Kolumna 1 – Liczba porządkowa [POLE WYPEŁNIONE NA STAŁE]

 • Kolumna 2 – Nr dokumentu – należy wpisać numer faktury lub numer dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzającego realizację operacji objętej wnioskiem.

 • Kolumna 3 – Data wystawienia dokumentu – należy wpisać dzień, miesiąc, rok (dd-mm-rrrr) wystawienia faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej.

 • Kolumna 4 – Nr księgowy/ewidencyjny dokumentu - należy wpisać numer konta, na którym dokonano ewidencji zdarzenia lub numer kodu rachunkowego potwierdzający prowadzenie przez Beneficjenta oddzielnego systemu rachunkowości albo oddzielnego kodu rachunkowego.

 • Kolumna 5 – Nazwa wystawcy dokumentu – należy podać dokładną nazwę wystawcy faktury
  lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej (bez podawania adresu).

 • Kolumna 6 - NIP wystawcy dokumentu – należy wpisać NIP wystawcy faktury lub dokumentu
  o równoważnej wartości dowodowej.

 • Kolumna 7 – Pozycja na dokumencie – należy wpisać nr pozycji na fakturze lub dokumencie
  o równoważnej wartości dowodowej albo nazwę towaru lub usługi, do której odnosi się koszt kwalifikowalny. Jeżeli na dokumencie występuje kilka pozycji należy wpisać nazwy (jeżeli są krótkie) lub numery tych pozycji, które stanowią koszty kwalifikowalne (np.: 1-3, 5,7).

 • Kolumna 8 – Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym – należy podać, do której pozycji w zestawieniu rzeczowo – finansowym z realizacji operacji odnosi się dany dokument.

 • Kolumna 9 – Data zapłaty – należy wpisać daty dokonania zapłaty za przedstawione do refundacji faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej w formacie: dzień/miesiąc/rok (dd/mm/rr). • Kolumna 10 –Kwota dokumentu/pozycji z dokumentu brutto – należy wpisać sumę kwot brutto faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dla pozycji ujętych w kolumnie 7, dotyczących danej operacji.

 • Kolumna 11 – Kwota dokumentu/pozycji z dokumentu netto należy wpisać sumę kwot netto faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dla pozycji ujętych w kolumnie 7, dotyczących danej operacji.

 • Kolumna 12 – Kwota wydatków kwalifikowalnych – należy wpisać odpowiednią kwotę poniesionych wydatków podlegających refundacji, wynikających z faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty dla pozycji ujętych w kolumnie 7, dotyczących danej operacji.

Pobieranie 196.66 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna