Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatnośĆPobieranie 284,29 Kb.
Strona1/4
Data26.03.2018
Rozmiar284,29 Kb.
  1   2   3   4

Załącznik nr 7.2
INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW
UWAGI OGÓLNE

 1. Wniosek o płatność należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej wraz z pismem przewodnim w Sekretariacie Departamentu Wdrażania Projektów Infrastukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Al.Cieplińskiego 4,/ Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, u. Towarnickiego 1A. Za datę dostarczenia wniosku uważa się dzień jego wpływu do Sekretariatu ww. Departamentów.

 2. Termin składania wniosków o płatność:

- w przypadku pierwszego wniosku o płatność: do 3 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu,

- w przypadku kolejnych wniosków o płatność: przynajmniej raz na 3 miesiące licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność,

- w przypadku wniosku o płatność końcową rozliczającego zaliczkę: do 14 dni od daty zakończenia finansowego realizacji projektu,

- w przypadku wniosku o płatność pośrednią składanego w ramach działania 1.1 schemat A: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu.UWAGA! Wniosek o płatność wypełniony w części dotyczącej przebiegu z realizacji projektu należy obowiązkowo złożyć w ww. okresie nawet wtedy, gdy nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu. Jeżeli w okresie trzymiesięcznym złożono jedynie wniosek o płatność dotyczący wypłaty zaliczki, wówczas należy również złożyć do końca powyższego okresu wniosek z wypełnioną częścią sprawozdawczą (nie dotyczy beneficjentów działania 1.1 schemat A).

 1. Zasady podpisywania, parafowania i potwierdzania za zgodność z oryginałem:

- wniosek powinien być czytelnie podpisany (lub parafowany z imienną pieczątką) przez osoby upoważnione, tj. osoby podpisujące umowę o dofinansowanie projektu lub w przypadku decyzji o dofinansowanie przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu benefcjenta. W przypadku I osi priorytetowej RPO WP wystarczy podpis złożony przez jedną z upoważnionych osób,

- każda strona wniosku o płatność powinna być parafowana przez jedną z osób upoważnionych do jego podpisania

(oprócz ostatniej strony, na której wszystkie osoby składają podpis – nie dotyczy I osi priorytetowej RPO WP),

- pełnomocnictwo – wniosek o płatność (załączniki) może być podpisany i parafowany przez pełnomocnika – osobę legitymująca się stosownym upoważnieniem. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie, zawierające: określenie mocodawcy i osoby upoważnionej zakres upoważnienia (podpisanie wniosku o płatność beneficjenta i załączonych dokumentów, potwierdzanie za zgodność z oryginałem) i podpis mocodawcy

- brak pieczęci imiennych - osoby uprawnione do podpisania wniosku o płatność powinny złożyć czytelny podpis (imię i nazwisko).

- oryginały załączników sporządzane przez beneficjenta (np. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT) powinny być podpisane zgodnie z powyższymi zasadami i nie muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem.

- potwierdzanie za zgodność z oryginałem - kopie załączników na każdej stronie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie zgodności z oryginałem powinno zawierać: klauzulę np. „za zgodność z oryginałem”/„zgodnie z oryginałem” oraz czytelny podpis osoby /jednej z osób podpisujących umowę, lub innej osoby do tego upoważnionej( wówczas należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo) lub parafkę z imienną pieczątką. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając: klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony X” oraz czytelny podpis lub parafkę wraz z imienną pieczątką osoby upoważnionej. Załączniki wielostronicowe powinny być zszyte i mieć ponumerowane strony (dopuszczalna jest forma odręczna numeracji).

-

4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, powinny mieć nadany w prawym górnym rogu numer, zgodny z liczbą porządkową poszczególnych pozycji ujętych w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność (pkt 15 wniosku).Zaleca się ułożenie dokumentów w następującej kolejności:

- faktura,

- wyciąg z rachunku bankowego,

- protokół odbioru.

Dokumenty dotyczące kilku faktur należy skopiować i dołączyć do właściwej faktury.

5. Wszystkie kwoty i dane finansowe podawane we wniosku beneficjenta o płatność, należy wyrażać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.6. Pola zaznaczone na szaro nie są wypełniane przez beneficjenta. Wypełnia je pracownik instytucji dokonującej weryfikacji wniosku złożonego przez beneficjenta.

 1. Przez użyte w treści dokumentu wyrażenie „umowa o dofinansowanie”, rozumie się: umowę lub decyzję o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

 2. Funkcje wniosku beneficjenta o płatność:

 • wnioskowanie o przyznanie pierwszej płatności zaliczkowej (beneficjent wypełnia poz. 1 - 10, 13, 14, 19, 22, 24. Beneficjent ma również możliwość przekazania we wniosku o płatność zaliczkową informacji o postępie rzeczowym z realizacji projektu, (jeżeli projekt jest już rozpoczęty), wówczas dodatkowo wypełnia poz. 18, 20, 21, 23;

 • rozliczenie środków przekazanych beneficjentowi w ramach zaliczki (beneficjent wypełnia poz. 1 - 12 i 15 - 25);

 • rozliczenie środków przekazanych beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków (beneficjent wypełnia poz. 1 - 25).

Przez rozliczenie zaliczki należy rozumieć przedstawienie faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej obejmujących wydatki kwalifikowalne z odpowiadającym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego równym otrzymanej zaliczce. Jeżeli np. beneficjent otrzymał zaliczkę w wysokości 500 000 PLN w ramach umowy o dofinansowanie projektu, w której poziom dofinansowania ze środków EFRR wydatków kwalifikowanych wynosi 70%, to za rozliczenie tej zaliczki należy rozumieć przedstawienie w ramach wniosku o płatność faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na kwotę 714 285,71 PLN. Odpowiadający udział EFRR w tej kwocie – przy 70%-owym poziomie dofinansowania projektu – wynosi bowiem 500 000 PLN;

 • wnioskowanie o przyznanie płatności pośredniej lub końcowej stanowiącej refundację części lub całości wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta (beneficjent wypełnia poz. 1 - 25 z wyłączeniem pkt 11, natomiast jeżeli w ramach przyznanego dofinansowania otrzymał zaliczkę przed złożeniem wniosku o płatność pośrednią lub końcową, wypełnia również pkt 11, przy wniosku o płatność końcową nie wypełnia pkt 19 i 22 wniosku);

 • rozliczenie wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta (beneficjent wypełnia poz. 1 - 13 z wyłączeniem pkt 11 oraz poz. 15 - 25);

 • przekazanie informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza). Beneficjent wypełnia poz. 1 - 9 i 18 – 24 - w tym wypadku wniosek stanowi narzędzie umożliwiające monitorowanie postępu rzeczowego projektu i pozyskanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania okresowego z realizacji programu gromadzonych w KSI (SIMIK 07-13).

Co do zasady wniosek o płatność pełni funkcję wyłącznie sprawozdawczą w sytuacji, gdy beneficjent zobowiązany jest do jego złożenia w związku z upływającym trzymiesięcznym terminem oraz, gdy nie poniósł żadnych wydatków kwalifikowalnych w okresie, którego dotyczy dany wniosek.

 • w przypadku wniosku o płatność pośrednią składanego w ramach działania 1.1 schemat A - wnioskowanie o przekazanie kwoty dofinansowania wnoszonego w formie bezpośredniego wkładu finansowego do instrumentu inzynierii finansowej, w wysokości określonej umową o dofinansowanie projektu. Beneficjent wypełnia poz. 1 – 25 z wyłączeniem poz. 11, 21, 22.

 1. W przypadku, gdy beneficjent złożył do IZ wniosek o płatność, który następnie jest uzupełniany lub poprawiany i w międzyczasie zostanie podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, zobowiązany jest wówczas do jego uwzględnienia w korekcie wniosku. Z kolei w sytuacji, gdy przed złożeniem wniosku o płatność umowa jest w trakcie aneksowania, a beneficjent zobowiązany jest w związku z upływającym terminem do jego złożenia to wówczas część finansową i/lub sprawozdawczą wniosku należy wypełnić już w oparciu o dokonywane zmiany, przy czym – w celu przyspieszenia i ułatwienia weryfikacji wniosku o płatność - w piśmie przewodnim powinna być uwzględniona informacja w tym zakresie.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU
Korekta wniosku o płatność - pole należy zaznaczyć w przypadku składania uzupełnień/poprawek wcześniej złożonego wniosku o płatność.

Wniosek o płatność dotyczy postępu z realizacji projektu (część sprawozdawcza) - pole należy zaznaczyć w przypadku, gdy wniosek o płatność służy tylko i wyłącznie przedstawieniu postępu rzeczowo – finansowego z realizacji projektu (funkcja sprawozdawcza).

W pozostałych przypadkach powyższe pola należy zostawić niewypełnione.


1. Wniosek za okres od … do … - Należy podać datę rozpoczynającą i kończącą okres, za jaki składany jest wniosek.

Okres objęty wnioskiem nie musi być okresem obejmującym pełny miesiąc kalendarzowy.


W przypadku wniosku o płatność składanego po raz pierwszy po podpisaniu umowy o dofinansowanie,

w polu od… należy wpisać datę podpisania umowy o dofinansowanie.
W polu do… należy podać datę kończącą okres, za jaki składany jest wniosek. Dla wniosków, do których dołączone są faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, datą tą będzie data ostatniej dokonanej przez beneficjenta płatności za fakturę/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej ujętą w danym wniosku o płatność (dotyczy wydatków poniesionych przez beneficjenta po podpisaniu umowy o dofinansowanie).

Dla wniosków o płatność zaliczkową, wniosków składanych w ramach działania 1.1 schemat A, wniosków pełniących funkcję sprawozdawczą lub wniosków obejmujących jedynie wydatki poniesione przed datą podpisania umowy o dofinansowanie, datą tą będzie data podpisania przez beneficjenta wniosku o płatność.Przy sporządzaniu kolejnych wniosków o płatność należy pamiętać o zachowaniu ciągłości okresów wykazywanych we wniosku tzn. w polu od…, należy umieścić datę następującą po dacie wykazanej w polu do z poprzedniego wniosku o płatność (następny dzień kalendarzowy) np. jeżeli
w poprzednim wniosku o płatność w polu do… została wpisana data 2009.01.30 w następnym wniosku w polu od… należy wpisać datę 2009.01.31.

W przypadku, gdy wniosek o płatność obejmuje wyłącznie wydatki, których data zapłaty mieści się w okresie za jaki złożony został poprzedni wniosek o płatność (np. gdy faktury zostały pominięte w poprzednim wniosku/poprzednich wnioskach o płatność), wówczas zarówno w polach od … jak i do… należy wpisać datę następującą po dniu wskazanym w polu do…. w poprzednim wniosku.


W sytuacji, gdy dany wydatek kwalifikowany został pominięty we wniosku o płatność, sporządzonym dla okresu, którego wydatek dotyczy, można go ująć we wniosku za kolejny okres rozliczeniowy. W takiej sytuacji należy w piśmie przekazującym wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej zamieścić informację o umieszczeniu we wniosku o płatność takiego wydatku oraz w tabeli – Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych wnioskiem (pkt 15 wniosku) - faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej dotyczące tego wydatku, należy umieścić w ostatnich wierszach. Terminy poniesienia tych wydatków nie są uwzględniane w poz. 1 wniosku o płatność.

Uwaga!: Kwalifikowane są tylko wydatki poniesione po 1 stycznia 2007r.
Punkt 1 odpowiada polu w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK 07-13.
2. Dane Beneficjenta - W pierwszym wierszu należy podać dane beneficjenta zgodne z umową o dofinansowanie projektu. W dalszych wierszach należy wskazać osoby do kontaktu, właściwe do udzielenia informacji w zakresie odpowiednich części wniosku. Nie ma obowiązku podawania danych dwóch osób w przypadku, gdy jedna osoba jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno postępu finansowego jak i rzeczowego.
3. Program Operacyjny - pozycja na stałe wypełniona. Nie należy dokonywać zmian.
4. Oś Priorytetowa - Należy podać numer i nazwę osi priorytetowej, w ramach której realizowany jest projekt, zgodnie z umową o dofinansowanie.
5. Działanie (nr i nazwa) - Należy podać numer i nazwę działania, w ramach którego realizowany jest projekt zgodnie z umową o dofinansowanie.
6. Nazwa projektu - Należy podać nazwę projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
7. Nr projektu - Należy podać numer projektu, zgodnie ze schematem wpisując w miejsce „X” odpowiednie cyfry, np. RPPK.02.01.00-18- 089/08.
8. Umowa/decyzja o dofinansowanie nr ... z dnia ... - Należy podać numer umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, datę zawarcia umowy/wydania decyzji o dofinansowanie, kwotę dofinansowania ze środków EFRR przyznaną na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z procentowym udziałem dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych, kwotę współfinansowania ze środków budżetu państwa, jeżeli została przyznana na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie oraz procentowy udział współfinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Jeżeli nie została przyznana kwota współfinansowania z budżetu państwa wpisuje się „0,00”. W przypadku, gdy kwota dofinansowania została zmieniona w drodze aneksu, należy wpisać kwotę dofinansowania z aneksu.
UWAGA! Przez współfinansowanie z budżetu państwa należy rozumieć wyłącznie dodatkowe dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 15% łącznego dofinansowania projektu, które otrzymuje projekt podlegający regułom pomocy publicznej, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Wszelkie inne środki pochodzące z budżetu państwa nie powinny być traktowane jak współfinansowanie z budżetu państwa w tym punkcie.
9. Data rozpoczęcia realizacji projektu - Należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
10. Płatność (zaliczkowa/pośrednia/końcowa/rozliczenie zaliczki/pośrednia pjb /końcowa pjb)

Należy wskazać (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola ) rodzaj płatności: • płatność zaliczkowa - ma miejsce wówczas, gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie z góry, po czym rozlicza w kolejnych wnioskach o płatność poniesione przez siebie wydatki. Pozycja zaznaczana w sytuacji, gdy beneficjent ubiega się o pierwszą i kolejną zaliczkę/transzę, dodatkowo należy wpisać numer zaliczki/transzy, o jaką wnioskuje beneficjent;

 • płatność pośrednia - występuje w systemie refundacyjnym, ma miejsce wówczas, gdy płatność dla beneficjenta jest zwrotem określonej części poniesionych przez beneficjenta wydatków wykazanych we wniosku o płatność; powyższą opcję należy wybrać także w sytuacji, gdy:

 • płatność, o przyznanie której ubiega się beneficjent, obejmuje zarówno kolejną transzę zaliczki jak i refundację wydatków poniesionych już przez beneficjenta i rozliczanych danym wnioskiem o płatność;

 • wniosek o płatność służy ubieganiu się o przekazanie kwoty dofinansowania wnoszonego w formie bezpośredniego wkładu finansowego do instrumentu inżynierii finansowej (dotyczy działania 1.1 schemat A);

 • płatność końcowa - beneficjent zaznacza ją zawsze przy ostatnim wniosku o płatność dotyczącym danego projektu, wybranie powyższej opcji oznacza, iż w ramach danego projektu beneficjent nie planuje już składać kolejnych wniosków o płatność.

  • rozliczenie zaliczkiwystępuje w sytuacji, gdy beneficjent rozlicza już otrzymane transze zaliczki (również, gdy jest to wniosek o płatność końcową).

W przypadku, gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczki, przy końcowym rozliczeniu, tj. wniosku o płatność końcową, zaznacza zarówno pozycje rozliczenie zaliczki oraz płatność końcowa.

W przypadku, gdy beneficjent jednym wnioskiem rozlicza już otrzymaną zaliczkę/transzę oraz wnioskuje o następną, należy zaznaczyć płatność zaliczkowa oraz rozliczenie zaliczki;  • pośrednia państwowej jednostki budżetowej;

  • końcowa państwowej jednostki budżetowej

W przypadku wniosków składanych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi lub innych wskazanych beneficjentów systemowych, finansujących projekt ze środków zabezpieczonych w budżecie danej jednostki, należy wskazać pozycję płatność pośrednia państwowej jednostki budżetowej, a w sytuacji, gdy dany wniosek o płatność jest ostatnim wnioskiem w ramach danego projektu płatność końcowa państwowej jednostki budżetowej pomimo faktu, iż wniosek służy jedynie rozliczeniu dokonanych wydatków i jego następstwem nie będzie przekazanie środków beneficjentowi.
Pole odpowiada polu w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK 07-13.
10a. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem - należy podać kwotę wydatków poniesionych przez beneficjenta w okresie objętym wnioskiem o płatność i związanych z realizowanym projektem (zarówno kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych), również tych nie wykazanych w pkt 15.

Punktu nie wypełnia się w przypadku wnioskowania o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki i funkcji sprawozdawczej.

Wartość tożsama z wartością Ogółem kolumny nr 5 pkt 18 wniosku - Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu.
UWAGA! Powyższe nie dotyczy działania 1.1 schemat A.

Dla wniosków składanych w ramach działania 1.1 schemat A należy podać całkowitą wartość projektu wskazaną w § 2 ust. 3 umowy o dofinansowanie.


Punkt 10a odpowiada polu w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK 07-13.


11. Rozliczenie kwoty dofinansowania przekazanej w formie zaliczki – Punkt należy wypełnić w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki. Jeżeli beneficjent wnioskuje o udzielenie zaliczki, punkt 11 pozostaje niewypełniony. W sytuacji, gdy beneficjent otrzymał wcześniej zaliczkę i następnie przedkłada do rozliczenia wnioski o refundację (płatność pośrednią lub końcową) punkt 11 powinien być również wypełniony. W przypadku, gdy beneficjent nie ma obowiązku wypełnienia tego punktu we wniosku o płatność należy zaznaczyć pole– Nie dotyczy.

W tabeli należy wykazać: 1. w wierszu 1 – całkowitą kwotę dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie;

 2. w wierszu 2 – środki jakie przekazano dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki – tj. suma wierszy 2a + 2n, gdzie n – oznacza kolejno dodane wiersze ( zaliczki/transze);

  • 2a) kwota pierwszej zaliczki/transzy

  • 2n) kwota kolejnej zaliczki/transzy;

 3. w wierszu 3 – kwotę dotychczas rozliczonych zaliczek i zatwierdzonych przez IZ RPO WP (dane narastające od początku realizacji projektu) powiększoną o zwróconą kwotę zaliczki,

 4. w wierszu 4 – kwotę otrzymanych dotychczas zaliczek/transz, pozostającą do rozliczenia do momentu złożenia danego wniosku o płatność (wartości w wierszu 4 odpowiadają różnicy wartości z wiersza 2 i wiersza 3);

 5. w wierszu 5 – kwotę rozliczaną niniejszym wnioskiem.


Przez rozliczenie zaliczki należy rozumieć przedstawienie faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej obejmujących wydatki kwalifikowalne z odpowiadającym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego równym otrzymanej zaliczce. Jeżeli np. beneficjent otrzymał zaliczkę w wysokości 500 000 PLN w ramach umowy o dofinansowanie projektu, w której poziom dofinansowania ze środków EFRR wydatków kwalifikowanych wynosi 70%, to za rozliczenie tej zaliczki należy rozumieć przedstawienie w ramach wniosku o płatność faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na kwotę 714 285,71 PLN. Odpowiadający udział EFRR w tej kwocie – przy 70%-owym poziomie dofinansowania projektu – wynosi bowiem 500 000 PLN;
12. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem - Należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność - wartość tożsama z wartością suma ogółem w PLN w kolumnie 8 tabeli z poz. 15. Punkt niewypełniany w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki.
UWAGA! W przypadku wniosków o płatność składanych w ramach działania 1.1 schemat A należy podać całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych projektu wskazaną w § 2 ust. 4 umowy o dofinansowanie.

Punkt 12 odpowiada polu w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK 07-13.


12a. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (po autoryzacji) - Kwota jest wynikiem weryfikacji wniosku o płatność przez pracownika instytucji oceniającej wniosek, tj. wynika z pomniejszenia kwoty wykazanej w pkt 12 o wydatki uznane za niekwalifikowalne w danym wniosku oraz inne korekty finansowe (inne niż związane z kwotami do odzyskania)1, jak również o dochód wykazany w poz. 16 (bez odsetek narosłych od środków zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o płatność). Punkt pozostaje niewypełniony w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki, [pole szare]

Punkt 12a odpowiada polu w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK 07-13.


12b. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (w części odpowiadającej pomocy publicznej) - Część wydatków wykazanych w poz. 12a poniesionych w ramach tej części projektu, która objęta jest regułami pomocy publicznej. Punktu nie wypełnia się w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki oraz w sytuacji, gdy projekt (ani żaden z jego komponentów) nie jest objęty regułami pomocy publicznej. W przypadku, gdy cały projekt objęty jest pomocą publiczną, kwota wykazana w tym punkcie powinna być identyczna z wartością wykazaną w poz. 12a. [pole szare]

Punkt 12b odpowiada polu w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK 07-13.


12c. Wydatki kwalifikowalne w odniesieniu, do których oblicza się wkład funduszy UE na poziomie programu operacyjnego - podstawa certyfikacji – Część/całość wydatków wykazanych w pkt 12a, w odniesieniu, do której, zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 1083/2006, oblicza się wkład funduszy UE na poziomie programu operacyjnego. W przypadku RPO WP, gdzie podstawą obliczania wysokości dofinansowania są publiczne wydatki kwalifikowalne, wykazana kwota będzie równa wartości z pkt 12a pomniejszonej o ewentualne środki prywatne.

Punkt pozostaje niewypełniony w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. [pole szare]


Punkt 12c odpowiada polu w module wnioski o płatność w systemie KSI SIMIK 07-13.
13. Wnioskowana kwota dofinansowania
W przypadku, gdy wniosek dotyczy:

 • Refundacjinależy wpisać wartość stanowiącą wynik mnożenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem z punktu 12 przez % dofinansowania wynikjący z umowy o dofinansowanie;

 • Wnioskowania o zaliczkę - należy wpisać wartość wnioskowanej zaliczki;

 • Refundacji + wnioskowania o zaliczkę należy wpisać sumę wartości stanowiącej wynik mnożenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem z punktu 12 przez % dofinansowania wynikający z umowy o dofinansowanie oraz kwotę wnioskowanej zaliczki;

 • Rozliczenia zaliczki + refundacji - należy wpisać wartość stanowiącą wynik mnożenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem z punktu 12 przez % dofinansowania, a następnie pomiejszyć ją o kwotę zaliczki rozliczanej niniejszym wnioskiem z punktu 11;

 • Rozliczenia zaliczki + refundacji + wnioskowania o zaliczkę – należy postąpić jak powyżej uwzględniając dodatkowo wartość wnioskowanej zaliczki;

 • Rozliczenie wcześniej otrzymanej zaliczki – kwoty tej nie należy uwzględniać w tym punkcie, należy wpisać „0,00”;

 • Wnioskowania o przekazanie kwoty dofinansowania wnoszonego w formie bezpośredniego wkładu finansowego do instrumentu inżynierii finansowej - należy podać kwotę dofinansowania wskazaną w § 2 ust. 4, pkt. 1 umowy o dofinansowanie.  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna