Instrukcja do Szczegółowego opisu operacjiPobieranie 25,78 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar25,78 Kb.


Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Punkt 1.

Proszę podać imię i nazwisko jeżeli wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji składa osoba fizyczna, proszę podać nazwę wnioskodawcy jeżeli wniosek składa osoba prawna.Punkt. 2

Proszę podać adres właściwy dla miejsca zamieszkania lub adres siedziby lub oddziału wnioskodawcy.Punkt 3.

Proszę podać numer telefonu kontaktowego wraz z numerem faksu, adres e-mailowy wnioskodawcy a także wskazać imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawach związanych z opracowaniem wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami..Punkt. 4

Proszę podać nazwę celu ogólnego i szczegółowego, które powinny być tożsame z celami lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność lokalną (LSR) opracowaną dla Zielonego Pierścienia Tarnowa na lata 2014-2020 (Tabela pn:” Cele, przedsięwzięcia


i wskaźniki” –str. 46-56)

Punkt 5.

Proszę podać właściwą nazwę przedsięwzięcia, w ramach, którego składany jest wniosek


o przyznanie pomocy tożsamy z przedsięwzięciami lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność lokalną (LSR) opracowaną dla Zielonego Pierścienia Tarnowa na lata 2014-2020 (Tabela pn:” Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki” –str. 46-56)

Punkt 6.

Proszę podać tytuł operacji. Tytuł operacji w Szczegółowym opisie operacji powinien być tożsamy z tytułem operacji zamieszczonym we wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji.Punkt 7.

Proszę podać nazwę wskaźnika produktu/ wskaźników produktu realizowanego/realizowanych w ramach planowanej operacji. Nazwa wskaźnika produktu powinna być z tożsama ze wskaźnikami przyjętymi w lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność lokalną (LSR) opracowanej dla Zielonego Pierścienia Tarnowa na lata 2014-2020 (Tabela pn:” Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki” –str. 46-56).Punkt 8.

Proszę podać nazwę wskaźnika rezultatu realizowanego w ramach planowanej operacji. Nazwa wskaźnika rezultatu powinna być z tożsama ze wskaźnikami przyjętymi w lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność lokalną (LSR) opracowanej dla Zielonego Pierścienia Tarnowa na lata 2014-2020 (Tabela pn:” Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki” –str. 46-56).Punkt 9.

Proszę podać koszty operacji, w tym: całkowity koszt operacji z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych, kosztów niekwalifikowanych oraz wysokość wnioskowanej dotacji/premii.

Wszystkie wskazane wartości kosztów powinny być zgodne z kosztami zamieszczonymi we wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji oraz wymaganych załącznikach.

Punkt 10. - Powiązanie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Wnioskodawca proszony jest o wypełnienie kolumny pn. „Odpowiedź wnioskodawcy” tabeli zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w kolumnie pn: ”Opis”.

Udzielone w tym punkcie wyjaśnienia powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi we wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji oraz wymaganych załącznikach.

Przypominamy, iż operacja w wyniku oceny w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji musi uzyskać co najmniej 50% możliwej do uzyskania liczby punktów tj. :


  • 6 punktów dla wnioskodawców będących jednostką sektora finansów publicznych, aby podlegała dalszej ocenie w zakresie kryteriów specyficznych,

  • 8 punktów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej tj. wnioskodawców w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej, aby podlegała dalszej ocenie w zakresie kryteriów specyficznych,

  • 12 punktów dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą tj. wnioskodawców w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy
    ( dotacje na rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej), aby podlegała dalszej ocenie w zakresie kryteriów specyficznych.


  • 7 punktów dla pozostałych wnioskodawców, aby podlegała dalszej ocenie
    w zakresie kryteriów specyficznych.


Punkt 11. - Powiązanie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji .

Wnioskodawca proszony jest o wypełnienie kolumn: pn. „Nazwa kryterium specyficznego” oraz „Odpowiedź wnioskodawcy”.W kolumnie pn: ”Nazwa kryterium specyficznego” należy umieścić nazwę kryterium specyficznego obowiązującego dla danego przedsięwzięcia, natomiast w kolumnie pn: ”Odpowiedzi wnioskodawcy” wnioskodawca powinien wykazać poziom spełnienia danego kryterium.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna