Instrukcja do sprawozdania z realizacji lsrPobieranie 28,28 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar28,28 Kb.

Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR
(za cały okres realizacji)
Sprawozdanie LGD składa do właściwego samorządu województwa za cały okres realizacji LSR.

LGD składa sprawozdanie w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Wzór sprawozdania jest udostępniony przez samorząd województwa na jego stronie internetowej.

LGD wypełnia obowiązkowo wszystkie pola sprawozdania.

Zaleca się, aby LGD składały sprawozdanie także w formie elektronicznej (w formacie .doc) na płycie CD.
Instrukcja wypełniania poszczególnych punktów sprawozdania
Tytuł sprawozdania

LGD…… - należy podać nazwę LGD.

Nr ARiMR…… - należy podać numer identyfikacyjny LGD nadany przez ARiMR.
1. Liczba mieszkańców bezpośrednio po wyborze LSR – należy podać liczbę ludności na obszarze objętym LSR w dniu zawierania umowy ramowej.

Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR – należy podać w przypadku, jeżeli po zawarciu umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, obszar LSR został rozszerzony na podstawie § 7 tej umowy. Zgodnie z § 7 ust. 2 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, wnioski o dokonanie zmiany dotyczącej rozszerzenia obszaru LSR, można było składać najpóźniej do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.

Liczby te powinny być ustalone w oparciu o dane GUS według stanu na dzień 31.12.2006 r.
2. Kolumny: „Cele ogólne” oraz „Przedsięwzięcia”, należy podać zgodnie z informacjami zawartymi w LSR. Każde przedsięwzięcie powinno zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego, zgodnie z lokalną strategią rozwoju.

Kolumny: „Budżet celów ogólnych” oraz „Budżet przedsięwzięć”, należy obowiązkowo określić poprzez rozdysponowanie kwot określonych w § 4 ust. 1 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na poszczególne cele ogólne oraz przedsięwzięcia.


3. Należy wypełnić analogicznie jak w punkcie 2. Dane powinny obejmować środki dotyczące operacji, dla których płatność ostateczna została wypłacona beneficjentowi w okresie realizacji LSR.

W odniesieniu do środków dotyczących działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tabelę należy wypełnić przede wszystkim na podstawie ankiet monitorujących na potrzeby monitorowania LSR przygotowanych przez LGD i wypełnianych przez beneficjentów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.


4. Należy podać dane dotyczące projektów współpracy realizowanych w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy PROW 2007-2013.

Kolumny „Akronim projektu współpracy”, „Tytuł projektu współpracy” - należy wypełnić na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy.

Kolumna „Pomoc przyznana LGD” – łączna kwota pomocy na dany projekt współpracy na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy PROW 2007-2013. Kwoty powinny uwzględniać zmiany wynikające z aneksów do ww. umów. Wszelkie zmiany kwot wynikające z aneksów powinny być uwzględniane w wierszu odnoszącym się do roku, w którym została podpisana umowa, niezależnie od tego kiedy został podpisany aneks.

(Przykład: umowa została podpisana w 2010 r., następnie kwota uległa zmianie w wyniku aneksu podpisanego w 2011 r. W takim przypadku w sprawozdaniu należy w kolumnie „pomoc przyznana LGD”, w wierszu dotyczącym roku 2010, podać kwotę po aneksowaniu umowy. W wierszu dotyczącym roku 2011 nie należy natomiast uwzględniać powyższej umowy ani aneksu).W przypadku umów przyznania pomocy zawartych z LGD na formularzu od 5z, należy podać tylko kwotę pomocy dla LGD wypełniającej sprawozdanie. Nie należy podawać kwoty wynikającej z sumowania kwot przyznanej pomocy dla wszystkich LGD określonych w danej umowie przyznania pomocy.
Pomoc wypłacona LGD – łączna kwota pomocy faktycznie wypłaconej LGD w ramach danego projektu współpracy, w okresie realizacji LSR.
5. Liczba wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD – należy podać wg najbardziej aktualnych danych.
a) w tym liczba innowacyjnych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD – należy podać liczbę innowacyjnych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy spośród wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD.
Rodzaje innowacji – należy podać rodzaje innowacji występujące w ramach liczby innowacyjnych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD. Przykładowe rodzaje innowacji to: innowacja technologiczna, społeczna, produktowa, organizacyjna. W przypadku, gdy LGD stosuje przyjętą przez siebie nomenklaturę w określaniu rodzaju innowacji, informację należy podać zgodnie z nazewnictwem stosowanym przez LGD.
Liczba wniosków w ramach danego rodzaju innowacji – należy podać liczbę innowacyjnych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD w ramach danego rodzaju innowacji. Suma danych z tej kolumny powinna być równa liczbie innowacyjnych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD.
Przykład – w ramach danego rodzaju innowacji należy podać po jednym przykładzie przedstawiającym na czym polega innowacja. Można również zamiast wypełniania tabeli załączyć do sprawozdania opis projektu.
b) w tym liczba zintegrowanych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD - należy podać liczbę zintegrowanych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy spośród wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD.
Rodzaje zintegrowania (podmiotowe, zasobów, celów) – należy zaznaczyć „X” rodzaje zintegrowania występujące w ramach liczby zintegrowanych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD.
Liczba wniosków w ramach danego rodzaju zintegrowania – należy podać liczbę zintegrowanych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD w ramach danego rodzaju zintegrowania. Suma danych z tej kolumny powinna być równa liczbie zintegrowanych operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, wybranych przez LGD.
Przykład – w ramach danego rodzaju zintegrowania należy podać po jednym przykładzie przedstawiającym na czym polega zintegrowanie. Można również zamiast wypełniania tabeli załączyć do sprawozdania opis projektu.
6. Dane należy podać liczbę osób zatrudnionych według stanu na dzień zawarcia umowy ramowej, na dzień sporządzenia sprawozdania oraz wskazać najwyższy oraz najniższy poziom zatrudnienia w okresie realizacji LSR.
7. Należy przedstawić działania podjęte przez LGD w ramach KSOW, np. udział LGD w szkoleniach, wizytach studyjnych finansowanych w ramach KSOW.

Data – należy podać datę trwania projektu.

Nazwa projektu – należy podać nazwę projektu.

Rola LGD w projekcie – należy określić charakter uczestnictwa w projekcie oraz oczekiwania LGD względem projektu.

Osiągnięcia w ramach uczestnictwa w projekcie – jakie korzyści przyniósł LGD udział w projekcie, jakie są osiągnięcia LGD związane z udziałem w projekcie (także w dłuższej perspektywie czasowej).
8. Należy wypełnić tabelę, odnosząc się do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć określonych w LSR. Ponadto należy określić wskaźniki produktu mierzące stopień realizacji przedsięwzięć, wskaźniki rezultatu mierzące stopień realizacji celów szczegółowych i wskaźniki oddziaływania mierzące stopień realizacji celów ogólnych określonych w lokalnej strategii rozwoju.
Każdy cel szczegółowy oraz każde przedsięwzięcie powinny zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego. Przyporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonanym w punktach 2. i 3. sprawozdania.
Jeżeli dane przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji więcej niż jednego celu szczegółowego, w ramach tego samego celu ogólnego, należy w tabeli przyporządkować je tylko do jednego celu szczegółowego. W  takim przypadku w kolumnie „przedsięwzięcie” należy oprócz nazwy i numeru przedsięwzięcia dopisać numery pozostałych celów szczegółowych, które są realizowane przez dane przedsięwzięcie.
Przykład:


Cel szczegółowy

Wskaźniki rezultatu

Stan początkowy

Stan na rok

Stan docelowy

Przedsięwzięcie

Cel szczegółowy 1.1

Przedsięwzięcie nr 1.1.1 [nazwa] (realizuje cele szczegółowe 1.1, 1.2 oraz 1.4)Dane w kolumnach „stan początkowy” należy wypełnić zgodnie z danymi w lokalnej strategii rozwoju.

Dane w kolumnach: „stan realizacji” należy podać według najaktualniejszych danych. Dane powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji, dla których płatność ostateczna została wypłacona przed dniem sporządzenia sprawozdania.

Dane w kolumnach „stan docelowy” należy wypełnić zgodnie z danymi w lokalnej strategii rozwoju. Jeżeli wartości te nie zostały określone w LSR, należy je oszacować na potrzeby sprawozdania.


Wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania założonych celów (o ile dotyczy)

W przypadku zrealizowania danego celu na poziomie znacznie niższym od zakładanego, w tabeli należy opisać przyczyny nieosiągnięcia zakładanych wartości.


9. Liczba korzystających z doradztwa - należy podać na podstawie dokumentów LGD, ewidencjonujących osoby/podmioty korzystające z jej doradztwa, np. listy, oświadczenia, rejestry, notatki. Dopuszcza się wielokrotne liczenie tego samego podmiotu w przypadku, gdy udzielone mu doradztwo dotyczyło różnych operacji.
Liczba osób/podmiotów, których wnioski zostały wybrane przez LGD – należy podać liczbę osób/podmiotów, których operacje w ramach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zostały wybrane przez LGD spośród osób/podmiotów korzystających z doradztwa LGD.
Liczba osób/podmiotów, którym została przyznana pomoc finansowa - należy podać liczbę osób/podmiotów, którym przyznano pomoc finansową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” spośród podmiotów korzystających z doradztwa LGD.

10. W tabeli należy uwzględnić wszystkie nabory wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzone przez LGD w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.


W wierszu „liczba złożonych wniosków” należy podać łączną liczbę wniosków o przyznanie pomocy, jakie zostały złożone do LGD w ramach wszystkich naborów.
W wierszu „liczba wybranych operacji” należy podać łączną liczbę operacji wybranych przez LGD do finansowania w ramach LSR w ramach wszystkich naborów.
W wierszu „liczba zrealizowanych operacji” należy podać łączną liczbę operacji, których realizacja została zakończona (dla których dokonana została płatność ostateczna).
11. Dane należy podać według stanu na dzień zawarcia umowy ramowej, na dzień sporządzenia sprawozdania oraz wskazać najwyższą oraz najniższą liczbę członków LGD w okresie realizacji LSR, także w podziale na sektory.
12. Należy tu podać wszystkie środki publiczne otrzymane przez LGD oprócz środków wypłaconych w ramach PROW 2007-2013 (między innymi środki pochodzące ze wsparcia przez gminy, wsparcia z innych programów pomocowych itd.). Informacja dotyczy środków publicznych, które zostały LGD wypłacone. Dodatkowo należy wskazać także wysokość środków publicznych otrzymanych przez LGD w ramach składek członkowskich.

13. Dane należy podać według stanu na dzień zawarcia umowy ramowej, na dzień sporządzenia sprawozdania oraz wskazać najwyższą oraz najniższą liczbę członków LGD w okresie realizacji LSR, także w podziale na sektory.


14. W sekcji „sieci regionalne formalne” należy podać informacje o związkach stowarzyszeń, w jakich uczestniczy (uczestniczyła) LGD, w ramach których prowadzi (prowadziła) ona współpracę z innymi LGD oraz wskazać zakres współpracy w ramach sieci, realizowane projekty, rolę jaką LGD pełni (pełniła) w sieci.

W sekcji „inne formy współpracy” należy podać informacje o pozostałych formach współpracy z innymi LGD (w inny sposób niż przez realizację projektów współpracy) oraz wskazać zakres współpracy, realizowane projekty, rolę jaką LGD pełni w ramach innych form współpracy.


Dane zawarte w pkt 14 powinny obejmować cały okres realizacji LSR.
15. Należy określić wydarzenia w postaci targów i wystaw, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy, z podaniem daty oraz miejsca (ze wskazaniem województwa) w okresie realizacji LSR.
16. Oświadczenie podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania LGD.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna