Instrukcja do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego w rokuPobieranie 4,07 Mb.
Strona1/33
Data08.12.2017
Rozmiar4,07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Sprawozdanie roczne z wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2013 r.

Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym

Zielona Góra, 2014 r.

SPIS TREŚCI


1. IDENTYFIKACJA/Informacje WSTĘPNE 5

2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO 6

2.1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW 6

2.1.1 Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego 6

2.1.2 Informacje finansowe 6

2.1.3 Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji 6

2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe 6

2.1.5 Pomoc ponownie wykorzystana 6

2.1.6 Analiza jakościowa (poziom programu) 7

2.1.6.1 System realizacji programu 9

2.1.6.2 Analiza postępu finansowego i rzeczowego 23

Konkursy 24

2.1.6.3 Rekomendacje KE 47

2.1.6.4Rekomendacje IZ i innych instytucji 48

2.1.6.5Instrumenty inżynierii finansowej 49

2.1.6.6 Realizacja założeń Strategii EU 2020 52

2.1.6.7 Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 69

2.2 INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI 72

2.2.1 Zasada równości szans 72

2.2.2 Zasada partnerstwa 74

2.3 NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE 79

2.4 ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (W STOSOWNYCH WYPADKACH) 98

2.5 ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZPORZĄDZENIA NR 1083/2006 (W STOSOWNYCH WYPADKACH) 98

2.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA 98

2.6.1Wpływ działalności KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia 101

2.6.2Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny 102

2.6.3 Cross-financing 106

2.6.4 Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych 112

2.6.5 Przykłady projektów komplementarnych 112

2.6.6 Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej 113

2.6.7Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej 1152.7 MONITOROWANIE I OCENA 125

3.1 PRIORYTET I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu 138

3.1.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 138

3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 164

3.2 PRIORYTET II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału 165

3.2.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 165

3.2.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 188

3.3 PRIORYTET III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego 190

3.3.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 1903.4 PRIORYTET IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej 223

3.4.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 223Głównym celem realizacji Priorytetu IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim. Projekty realizowane w tym obszarze zmierzają m.in. do poprawy jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz zdrowotnych przez rozwój i modernizację infrastruktury społecznej w regionie oraz niwelację dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu a terenami marginalizowanymi. 223

3.4.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 2493.5 PRIORYTET V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej 250

3.5.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 250

3.5.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 266

4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA 268

5. PROGRAMY EFRR/FUNDUSZU SPÓJNOŚCI: DUŻE PROJEKTY 268

6. POMOC TECHNICZNA 268

7. INFORMACJA I PROMOCJA 276

Załączniki do sprawozdania 2771. IDENTYFIKACJA/Informacje WSTĘPNE


PROGRAM OPERACYJNY

Cel

Konwergencja

Kwalifikowany obszar

województwo lubuskie

Okres programowania

2007-2013

Numer programu (CCI)

2007PL161PO008

Nazwa programu

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WDRAŻANIA PROGRAMURok sprawozdawczy

2013

Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna