Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacjiPobieranie 16,2 Kb.
Data12.01.2018
Rozmiar16,2 Kb.


Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji

w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
ZALECENIA OGÓLNE


  1. Sprawozdanie z realizacji operacji sporządzane jest na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwane dalej sprawozdaniem. Stanowi ono załącznik do wniosku o płatność ostateczną w zakresie działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z wytycznymi zawartymi w niniejszej Instrukcji.

  2. Beneficjent, wypełnia pola formularza czytelnie niebieskim lub czarnym kolorem. W sytuacji, kiedy pole formularza, będące polem tekstowym, nie dotyczy Beneficjenta, należy wstawić kreskę, w przypadku pól liczbowych - zero chyba, że w Instrukcji podano inaczej.


I. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA


  1. Numer identyfikacyjny

W polu 1 należy wpisać numer identyfikacyjny producenta rolnego, który został podany we wniosku o przyznanie pomocy w zakresie działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.

  1. Numer umowy

W polu 2 należy wpisać numer umowy przyznania pomocy.

  1. Dane identyfikacyjne Beneficjenta

Należy wypełnić odpowiednie pola, zgodnie ze stanem faktycznym, potwierdzonym w załączonych do wniosku o przyznanie pomocy dokumentach.
II. WSKAŹNIKI REZULTATU
W tabeli należy podać wartości wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji operacji. Informacje podane w tabeli powinny dotyczyć inwestycji objętych zestawieniami rzeczowo-finansowym operacji będącymi załącznikami do wniosków o płatność częściową lub ostateczną. W przypadku, gdy inwestycja figuruje w zestawieniu rzeczowo-finansowym, a nie ma jej odpowiednika w tabeli sprawozdania, nie należy jej podawać.
Do tabeli należy wpisywać dane dot. zakupionego kompletnego sprzętu takiego jak maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie, nie zaś poszczególnych jego elementów składowych.
Przykłady
Operacja dotyczy zakupu 2 dojarek, które składają się z 10 elementów, jak i zakupu ogrodzenia składającego się z 100 słupków i 400 m siatki. Do tabeli należy wpisać wartość 2 w pozycji maszyny, narzędzia, urządzenia i wyposażenie do produkcji zwierzęcej oraz wartość 1 w pozycji elementy wyposażenia, elementy maszyn, narzędzi, wyposażenie dodatkowe.
W przypadku zakupu dużych ilości wyposażenia tego samego rodzaju np. 500 szt. skrzyniopalet,
1000 szt. palików do podtrzymywania drzewek
należy je wykazywać w tabeli jako 1 sztukę (komplet).
Należy zwrócić szczególną uwagę na jednostki, w jakich wpisywane są wskaźniki. W przypadku budynków, płyt obornikowych należy wpisywać ich powierzchnię w m2, zaś w przypadku zbiorników w m3, zatem ich kubaturę.
III. OKRES REALIZACJI OPERACJI

W pozycji „od…” należy wpisać datę od której zgodnie z przepisami rozporządzenia/ zapisami umowy można rozpoczynać realizację operacji, w pozycji „do…”- ostatni dzień terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną lub dzień złożenia wniosku o płatność ostateczną.”IV. INFORMACJA NA TEMAT ROKU OBROTOWEGO

Punkt ten dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Należy podać dzień i miesiąc rozpoczęcia roku obrotowego.

Wersja zatwierdzona: 2 Strona z

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna