Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramachPobieranie 11,04 Kb.
Data02.06.2018
Rozmiar11,04 Kb.

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
wersja 1

* Instrukcja przeznaczona jest dla Beneficjentów działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”, składających sprawozdanie według wersji 1, dotyczącej operacji realizowanych zgodnie z pierwotnym brzmieniem rozporządzenia MRiRW z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (operacje, dla których wniosek o przyznanie pomocy został złożony według wersji 1z lub 2z);

* Sprawozdanie jest przedkładane przez Beneficjenta do właściwego Urzędu Marszałkowskiego;

* Sprawozdanie powinno zostać wypełnione w wersji papierowej czytelnie, bez skreśleń i bez korekt. Zaleca się, aby sprawozdanie było jednocześnie złożone w wersji elektronicznej na płycie CD;

* W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktów zawartych w sprawozdaniu, należy skontaktować się z właściwą instytucją otrzymującą sprawozdanie;

* Sprawozdanie należy wypełnić z należytą starannością, gdyż jego zatwierdzenie przez instytucję wdrażającą jest warunkiem otrzymania płatności końcowej przez beneficjenta.

I. Informacje ogólne
Numer sprawozdania (pkt 1) - Sprawozdanie powinno być numerowane według schematu: numer kolejny sprawozdania/numer sprawy nadany przez urząd marszałkowski.
Numer i tytuł operacji (pkt 5) - Należy wpisać numer umowy przyznania pomocy zawartej z samorządem województwa oraz tytuł realizowanej operacji, zgodnie z umową.
Rodzaj operacji (pkt 5a) – Należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj operacji, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy.
Akronim projektu współpracy (pkt 6) – Należy wpisać akronim projektu współpracy, zgodnie z umową.
Okres realizacji operacji (pkt 7) - Należy wpisać daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji, przy czym za rozpoczęcie przyjmuje się dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, a w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy – dzień przypadający nie wcześniej niż rok przez złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, natomiast za zakończenie uznaje się dzień złożenia wniosku o płatność ostateczną.
Numer identyfikacyjny Beneficjenta (pkt 8) - Należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.) przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
Nazwa Beneficjenta (pkt 9) - Należy wpisać nazwę Beneficjenta pomocy, zgodnie z umową przyznania pomocy.
Adres Beneficjenta (pkt 10) - Należy wpisać adres Beneficjenta pomocy wskazany w umowie przyznania pomocy.
Osoba uprawniona do kontaktu (pkt 11-13) - Należy wpisać imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby przygotowującej sprawozdanie lub innej osoby upoważnionej, która jest w stanie udzielić informacji na temat sprawozdania, jej numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy będzie to koordynator projektu współpracy (jeżeli dana LGD jest koordynującą LGD) lub osoba współpracująca z koordynatorem (jeżeli dana LGD nie jest koordynującą LGD).

W przypadku, gdy Beneficjent ustanowił pełnomocnika, dane pełnomocnika należy również podać w tym punkcie.


II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI OPERACJI ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO
Należy opisać w kilku zdaniach główne etapy przebiegu realizacji operacji. Należy skoncentrować się na zadaniach wynikających z harmonogramu, przyjętego w umowie (uwzględniając ewentualne korekty harmonogramu wynikłe z podpisanych aneksów).

W przypadku operacji jednoetapowych, wszelkie informacje należy podać tylko w wierszu „I”. W przypadku operacji realizowanych w więcej niż jednym etapie, należy dokonać rozbicia na etapy realizacji.
III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH

Należy opisać problemy powstałe podczas realizacji operacji (o ile się pojawiły) wraz z informacją o podjętych działaniach naprawczych, uwzględniając w szczególności zmiany, jakie zaistniały w wyniku tych problemów w stosunku do oryginalnego zakresu operacji (zawartego w umowie) oraz wpływ, jaki wywarły na jej realizację.


Należy koniecznie zawrzeć informację, czy w trakcie realizacji operacji wprowadzono zmianę/y harmonogramu rzeczowo-finansowego operacji. W przypadku zawarcia aneksu/ów do umowy, należy podać datę zawarcia i numer każdego aneksu. Należy opisać także te zmiany, które nie wymagały zawarcia aneksu do umowy.
W przypadku, gdy nie wystąpiły problemy podczas realizacji operacji, należy zamieścić stwierdzenie o niewystąpieniu problemów w trakcie realizacji operacji (np. „Brak”, natomiast nie należy wpisywać myślnika lub zwrotu „Brak danych”)


IV. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTAOświadczenie podpisuje beneficjent lub osoba upoważniona do występowania w imieniu Beneficjenta.
: upload -> articles -> sprawozdania kp v11
articles -> Krakowskie lotnisko wyemituje obligacje o wartości 615 milionów złotych spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II kraków-Balice I Bank Pekao sfinalizowały umowę na przygotowanie I obsługę emisji obligacji spółki o wartości do 615 mln
sprawozdania kp v11 -> Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
sprawozdania kp v11 -> Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja 2
sprawozdania kp v11 -> Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji projektu współpracy w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
sprawozdania kp v11 -> Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
sprawozdania kp v11 -> Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 313
sprawozdania kp v11 -> Instrukcja do sprawozdania końcowe z realizacji operacji w ramach
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna