Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy przy obsłudze miesiarki do ciasta Uwagi ogólnePobieranie 22,24 Kb.
Data18.02.2018
Rozmiar22,24 Kb.

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze miesiarki do ciasta

Uwagi ogólne:

1. Do samodzielnej obsługi miesiarki do ciasta może przystąpić pracownik:

- pełnoletni,

- legitymujący się:

a. świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub zaświadczeniem o przeszkoleniu zawodowym,

b. zaświadczeniem o odbytym szkoleniu:

- wstępnym ogólnym, instruktażu stanowiskowym bhp,

- w zakresie ochrony ppoż.,

c. dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy,

d. zezwoleniem bezpośredniego zwierzchnika na obsługę maszyny szwalniczej.

2. Nie wolno podejmować pracy, jeżeli ma się jakiekolwiek wątpliwości co do jej bezpiecznego wykonania.

3. Należy zawsze zgłaszać się do swojego bezpośredniego zwierzchnika po odpowiednie i wyczerpujące wytyczne oraz wskazówki dla rozwiązania nieprzewidzianych utrudnień lub wątpliwości dotyczących bezpiecznego wykonania powierzonego zadania.4. Do wykonania pracy należy może przystąpić pracownik wypoczęty, trzeźwy, właściwi ubranym (ubranie robocze oraz fartuch i nakrycie głowy, buty przystosowane do warunków pracy w piekarni - wszystko w kolorze białym, rękawice ochronne i robocze).

Czynności pracownika podczas wykonywania pracy:
1. Pracownik obsługujący miesiarkę powinien:

- wykonywać tylko pracę zleconą przez bezpośredniego przełożonego,

- stosować bezpieczne nie stwarzające żadnych zagrożeń metody pracy, jednocześnie przestrzegać obowiązujących zasad procesu technologicznego oraz określonych receptur dla ciast,

- operacje mieszania dokonywać dokładnie i rzetelnie, gdyż od prawidłowości ich wykonania zależy końcowa jakość produktu,

- czynność mieszania wykonywać z prędkością określoną procesem technologicznym,

- dbać o prawidłową temperaturę zgodną z zaleceniami technologicznymi gdyż ma ona duży wpływ na prawidłowość i czas przebiegu tej czynności,

- na bieżąco śledzić poprawność działania miesiarki,

- zakończenie operacji mieszania ustalać za pomocą odpowiedniej aparatury, (dozwolona jest ocena organoleptyczna przeprowadzana z zachowaniem zwiększonej ostrożności),

- w razie awarii miesiarki do jej naprawienia przywołać osobę, która ma uprawnienia do wykonywania napraw,

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do fachowego i bezpiecznego obsługiwania miesiarki, zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego o wytyczne i wskazówki do dalszej pracy.


Czynności zakazane pracownikowi:
Pracownikowi obsługującemu miesiarkę zabrania się przede wszystkim:

1. Stwarzania jakichkolwiek zagrożeń dla siebie i otoczenia między innymi poprzez stosowanie niebezpiecznych metod pracy przy obsłudze miesiarki.

2. Uruchamiania urządzenia, gdy jest ono niesprawne technicznie.

3. Wkładania rąk do miesiarki jeżeli jest ona w ruchu.

4. Zdejmowania osłon, zabezpieczeń, napisów informacyjnych czy ostrzegawczych szczególnie, gdy maszyna jest pod napięciem i w ruchu.

5. Manipulowania w instalacji elektrycznej szczególnie gdy jest ona pod napięciem.

6. Nie stosowania się do zaleceń instrukcji obsługi urządzenia znajdujących się w DTR (Dokumentacji Techniczno Ruchowej).

7. Lekceważenia zaleceń przełożonych a także zaleceń procesu technologicznego.

8. Nie przestrzegania obowiązujących receptur przy produkcji określonego rodzaju ciasta.

9. Wykonywania na stanowisku innych czynności niż te, które przewidziane są w tym fragmencie procesu produkcyjnego.

10. Tolerowania bałaganu na jego stanowisku pracy i w jego obrębie (szczególnie należy zadbać o stan podłogi - nie może być ona brudna, śliska czy też zatarasowana).

11. Braku dbałości o sprzęt.

12. Zezwalania na obsługiwanie miesiarki osobom postronnym

13. Picia alkoholu na terenie zakładu, palenia papierosów na stanowisku pracy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do fachowego i bezpiecznego obsługiwania miesiarki, pracownik winien zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego o wytyczne i wskazówki do dalszej pracy.
Czynności pracownika po zakończeniu pracy:
Pracownik obsługujący miesiarkę powinien:

1. Wyłączyć urządzenie spod napięcia.

2. Przekazać wymieszane ciasto do dalszej obróbki zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami technologicznymi.

3. Dokładnie umyć, oczyścić i osuszyć miesiarkę.

4. Uporządkować całe stanowisko robocze.

5. Upewnić się, że pozostawione stanowisko nie stworzy jakichkolwiek zagrożeń dla otoczenia.

6. Stanowisko robocze opuścić po zakończeniu pracy.
Uwagi dodatkowe:

Pracownik obsługujący miesiarkę powinien:

1. Zawsze dbać o wyjątkową higienę osobistą i schludny wygląd

2. Przestrzegać wszystkie wyżej podane zasady i przepisy gdyż za ich niestosowanie można być pociągniętym do odpowiedzialności.


W razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w niniejszej instrukcji zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego o instruktaż dodatkowy celem możliwości kontynuowania operacji obsługiwania miesiarki w sposób fachowy i bezpieczny
W przypadku powstania pożaru należy:

- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

- wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu, równocześnie

- zaalarmować straż pożarną,

- powiadomić przełożonych o pożarze,

- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego,

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą .


W przypadku zaistnienia wypadku:

- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy

- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską

- powiadomić przełożonych.


Uwaga


1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa powstrzymać się wobec wykonywania pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.
Opracował Zatwierdził
: bhp -> instrukcje obslugi -> branza spozywcza
branza spozywcza -> Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy dla pracowników obsługujących elektryczny piec piekarski
instrukcje obslugi -> Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy na stanowisku
instrukcje obslugi -> Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy na stanowisku
instrukcje obslugi -> Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy przy obsłudze piły tarczowej do cięcia drewna
instrukcje obslugi -> Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy na stanowisku
instrukcje obslugi -> Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy przy obsłudze szlifierki taśmowej do drewna
instrukcje obslugi -> Instrukcja bhp przy obsłudze sprężarek powietrznych Uwagi ogólne
instrukcje obslugi -> Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy przy obsłudze piły tarczowej do cięcia drewna
branza spozywcza -> Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy dla pracowników obsługujących elektryczny piec piekarski
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna