Inspektorat uzbrojeniaPobieranie 40,08 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar40,08 Kb.

Załącznik nr 3 do warunków przetargu

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy
INSPEKTORAT UZBROJENIA


Ul. Królewska 1/7, 00-909 WARSZAWA

tel. (22) 6-873-072

fax. (22) 6-873-422

e-mail: iu.stlad@mon.gov.pl, www.iu.wp.mil.pl
O F E R T A
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu na: dostawę
hełmów bojowych przystosowanych do wykonywania skoków spadochronowych

oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie określonym w warunkach przetargu
 1. Informacje o Wykonawcy:

 1. zatrudnienie: ………… 1) pracowników;

 2. roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych/suma aktywów bilansu rocznego2) wynosi ………… euro3);

 3. inne przedsiębiorstwa posiadają: ………… % udziałów/akcji2) Wykonawcy.

 1. Wykaz informacji, które nie podlegają ujawnieniu:

 1. na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych:

a) …

b) …


 1. na podstawie innych ustaw ………… 4)

a) …

b) …


 1. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl postanowień art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

a) …

b) …


 1. Oferujemy realizację zamówienia w pełnym zakresie za kwotę:Przedmiot zamówienia

Liczba

Cena jednostkowa
brutto [zł]


Wartość
brutto [zł]


Dostawa hełmów bojowych przystosowanych do wykonywania skoków spadochronowych

5.175 szt.

............................................

..................................................

Dokumentacja techniczna na hełm bojowy przystosowany do wykonywania skoków spadochronowych

2 kpl.

............................................

..................................................

Wartość oferty:

Netto ..................... zł. (słownie: .................................................................................... zł.).

Brutto .................... zł. (słownie: .................................................................................... zł.).

VAT.......%, kwota .............................. zł. (słownie: .................................................................................... zł.).UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek. Przy wyliczaniu kwoty oferty stosować należy zasadę zaokrąglania do groszy każdej pozycji będącej przedmiotem oferty.

 1. Oferta obejmuje:

 1. dostawę wyrobów spełniających wymagania zawarte we Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych, stanowiących załącznik nr 1 do warunków przetargu,

 2. opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej;

 3. dostawę tablic poglądowych (w zakresie budowy i elementów składowych wyrobów).

 1. Zobowiązujemy się dostarczyć wyroby nowe, nieużywane, kategorii I (pierwszej), z roku produkcji 2011.

 2. Oświadczamy, że:

   1. na dostarczone wyroby udzielimy gwarancji:

    1. czerep z powłoką zewnętrzną i opaską krawędziową:

 • na zachowanie parametrów technicznych dotyczących ochrony balistycznej ….. lat, licząc od daty produkcji (dostawy wyrobu);

 • na zachowanie parametrów technicznych dotyczących ochrony mechanicznej ……. lat licząc od daty produkcji (dostawy wyrobu);

 • na docelowy czas eksploatacji ……. lat od daty podpisania „Protokołu przyjęcia-przekazania”

  1. na pozostałe elementy wchodzące w skład ukompletowania hełmu oraz czerep, z uwzględnieniem zakresu określonego w lit. a):

 • .. miesięcy, licząc od daty podpisania „Protokołu przyjęcia-przekazania”.

2) zapewnimy dostępność części zamiennych i ewentualnych specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych do wyrobów w ilościach zamawianych przez Użytkownika
w okresie ….. lat eksploatacji, w tym w przypadku zakończenia ich produkcji.

 1. Umowę zrealizujemy w terminie do dnia: ….. . ..... . 2011 r.

 2. Oświadczamy, że:

  1. zapoznaliśmy się z warunkami przetargu.

  2. zobowiązujemy się do solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia (dotyczy Wykonawców występujących wspólnie),

  3. czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Warunkach przetargu, tj. przez 60 dni,

  4. zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami wzoru umowy i zawartymi w niej warunkach płatności i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

  5. w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności
   i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.):

a) w wykonaniu zamówienia uczestniczy dostawca zagraniczny i w przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie realizacji umowy wartość importowanego, w okresie trzech kolejnych lat, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, wyprodukowanego lub wytworzonego poza jej terytorium, od jednego dostawcy zagranicznego, przekroczy kwotę 5 mln euro (netto) wówczas nałożymy na tego dostawcę obowiązek zawarcia umowy kompensacyjnej (offsetowej) na zasadach określonych w powyższej ustawie2),

b) w wykonaniu zamówienia nie uczestniczy dostawca zagraniczny2),  1. w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1625 z późn. zm.) przedmiot zamówienia wymaga posiadania przez Wykonawcę stosownej koncesji – WT ....., pkt. .....,

  2. w świetle (wskazać należy właściwe akty prawne regulujące tą kwestię – jeżeli dotyczy):

   1. przedmiot zamówienia wymaga posiadania przez Wykonawcę stosownych zezwoleń lub licencji2),

   2. przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę stosownych zezwoleń lub licencji2),

  1. osobą (zgodnie z wypełnionym formularzem Wykonawcy) upoważnioną do składania ofert w aukcji elektronicznej jest: (zajmowane stanowisko, imię i nazwisko):

    1. ..................................…,

  2. osobami uprawnionymi do podpisania umowy są: (zajmowane stanowisko, imię i nazwisko):

    1. ..................................…,

    2. ..................................…,

 1. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 2. W wykonaniu zamówienia uczestniczą/nie uczestniczą 2) podwykonawcy (poddostawcy), którym powierzymy wykonanie części umowy. Podmioty uczestniczące
  w realizacji części umowy, zakres powierzonych im czynności oraz posiadane przez nich uprawnienia do wykonania tych czynności (jeżeli są wymagane) określa załącznik nr ..... do niniejszej oferty.

 3. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

  2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,

  3. koncesje,

  4. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

  5. umowa o wspólnym występowaniu wykonawców (jeżeli zachodzi taka okoliczność),

  6. pełnomocnictwa (jeżeli są stosowane),

  7. wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, nie podlegających ujawnieniu (jeżeli występują),

  8. wykaz podmiotów, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części umowy (jeżeli występują),

  9. wykaz podmiotów zagranicznych uczestniczących w realizacji zamówienia (jeżeli występują),

  10. oświadczenie wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej,

  11. zestawienie parametrów oferowanego wyrobu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do warunków przetargu,

  12. inne: …

............................................................. .............................................................(Imię, nazwisko lub pieczęć imienna i podpis) (Imię, nazwisko lub pieczęć imienna i podpis)

..................................., dnia ..............................(Miejscowość) (Data)

1) określić liczbę pracowników

2) niepotrzebne skreślić

3) określić według kursu waluty na dzień sporządzenia oferty

4) wskazać akty prawne


Nr postępowania: IU/392/X-39/UZ/PRZ/DOS/K/2011
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna