InhaltsverzeichnisPobieranie 1,56 Mb.
Strona9/13
Data23.10.2017
Rozmiar1,56 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
________________________

* Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44.”;

-1c) w art. 11 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

Niniejsze odstępstwo ma zastosowanie bez uszczerbku dla art. 34b ust. 2 lit. c).”;-1d) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 11aW regionie 9 minimalny rozmiar oczek sieci dla dennych sieci skrzelowych wykorzystywanych do połowu sprata wynosi 400 mm.”;1d) art. 17 otrzymuje brzmienie:

Organizm morski jest niewymiarowy, jeśli jego rozmiary są mniejsze od minimalnych rozmiarów określonych w załączniku XII i w załączniku XIIa dla odpowiednich gatunków i odpowiedniego obszaru geograficznego.”;

1e) w art. 19 dodaje się ustęp w brzmieniu:

4. Ust. 2 i 3 nie mają zastosowania w regionie 9.”;

2) dodaje się tytuł w brzmieniu:

TYTUŁ IIIa


ŚRODKI OGRANICZANIA ODRZUTÓW

Artykuł 19a
Zakaz selekcji jakościowej

1. W obrębie regionów 1, 2, 3 i 4 zakazuje się odrzutów, w czasie operacji połowowej, gatunków podlegających kwotom, które mogą być zgodnie z prawem wyładowywane.

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, pozostają bez uszczerbku dla obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu lub wszelkich innych unijnych aktów prawnych w dziedzinie rybołówstwa.

Artykuł 19b
Przepisy o przenoszeniu się i zakaz powodowania wyślizgiwania się


1. W obrębie regionów 1, 2, 3 i 4 w przypadku, gdy ilości niewymiarowej makreli, śledzia lub ostroboka przekraczają 10 % łącznej ilości połowów w pojedynczym zaciągu, statek przenosi się na inne łowisko.

2. W obrębie regionów 1, 2, 3 i 4 zakazuje się wypuszczania makreli, śledzia lub ostroboka przed pełnym przyjęciem sieci na burtę statku rybackiego powodującego utratę martwych lub ginących ryb.”;

3) w art. 20 ust. 1 skreśla się lit. d);

3a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 20a


Ograniczenia połowów śledzia w wodach Unii rejonu ICES IIa

Zabrania się wyładowywania lub zatrzymywania na burcie śledzia złowionego w wodach Unii rejonu ICES IIa w okresach od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego i od dnia 16 maja do dnia 31 grudnia.”;

4) artykuł 29a otrzymuje brzmienie:

Artykuł 29a
Zamknięcie obszaru dla połowów dobijakowatych w podobszarze ICES IV

1. Zabrania się wyładowywania lub zatrzymywania na burcie dobijakowatych złowionych w obszarze geograficznym ograniczonym wschodnim wybrzeżem Anglii i Szkocji oraz wyznaczonym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:


 • wschodnie wybrzeże Anglii na szerokości geograficznej 55o30'N,

 • szerokość geograficzna 55o30'N, długość geograficzna 01o00'W,

 • szerokość geograficzna 58o00'N, długość geograficzna 01o00'W,

 • szerokość geograficzna 58o00'N, długość geograficzna 02o00'W,

 • wschodnie wybrzeże Szkocji na długości geograficznej 02o00'W.

2. Dopuszcza się połowy dokonywane w celach badań naukowych, aby monitorować zasoby dobijakowatych w tym obszarze oraz skutki jego zamknięcia.”;

5) art. 29b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W drodze odstępstwa od zakazu ustanowionego w ust. 1 połowy przy pomocy koszy, w których nie poławia się homarca, są dozwolone w obszarach geograficznych i w okresach określonych w tym ustępie.”;

6) dodaje się artykuły w brzmieniu:

Artykuł 29c
Obszar występowania plamiaka w obszarze Rockall w podobszarze ICES VI

1. Zabrania się wszelkich połowów plamiaka w obszarze Rockall, z wyjątkiem połowów za pomocą takli, w obrębie obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84: • 57o00' N, 15o00' W

 • 57o00' N, 14o00' W

 • 56o30' N, 14o00' W

 • 56o30' N, 15o00' W

 • 57o00' N, 15o00' W 

Artykuł 29d
Ograniczenia połowów dorsza, plamiaka i witlinka w podobszarze ICES VI

1. Zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej dotyczącej dorsza, plamiaka i witlinka w tej części rejonu ICES VIa, która leży na wschód lub na południe od loksodromy łączącej kolejno punkty o następujących współrzędnych geograficznych mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84: • 54o30' N, 10o35' W

 • 55o20' N, 09o50' W

 • 55o30' N, 09o20' W

 • 56o40' N, 08o55' W

 • 57o00' N, 09o00' W

 • 57o20' N, 09o20' W

 • 57o50' N, 09o20' W

 • 58o10' N, 09o00' W

 • 58o40' N, 07o40' W 

 • 59o00' N, 07o30' W

 • 59o20' N, 06o30' W

 • 59o40' N, 06o05' W

 • 59o40' N, 05o30' W

 • 60o00' N, 04o50' W

 • 60o15' N, 04o00' W

2. Każdy statek znajdujący się w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zapewnia przymocowanie i zasztauowanie wszystkich narzędzi połowowych przewożonych na burcie zgodnie z  art. 47 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa*.

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem przybrzeżnych sieci statycznych mocowanych na palach, drag do połowu przegrzebków, drag do połowu omułków, węd ręcznych, zmechanizowanych podrywek, niewodów oraz niewodów dobrzeżnych, więcierzy i koszy ust. 1, pod warunkiem że:

a) nie przewozi się na burcie ani nie stosuje żadnych narzędzi połowowych innych niż przybrzeżne sieci statyczne mocowane na palach, dragi do połowu przegrzebków, dragi do połowu omułków, wędy ręczne, zmechanizowane podrywki, niewody i niewody dobrzeżne, więcierze i kosze; oraz

b) nie zatrzymuje się na burcie, nie wyładowuje ani nie sprowadza na brzeg ryb innych niż makrela, rdzawiec, czarniak i łosoś lub bezkręgowców morskich innych niż mięczaki i skorupiaki.

4. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 55 mm, pod warunkiem że:

a) na burcie nie przewozi się sieci o rozmiarze oczek większym lub równym 55 mm; oraz

b) na burcie nie zatrzymuje się ryb innych niż śledź, makrela, sardynka, sardynela, ostrobok, szprot, błękitek, kaprosz oraz srebrzykowate.

4a. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci skrzelowych o rozmiarze oczek większym niż 120 mm, pod warunkiem że:

a) są one zarzucane jedynie w obszarze na południe od 59oN;

b) maksymalna długość zarzucanej sieci skrzelowej wynosi 20 km na statek;

c) maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny; oraz

d) witlinek i dorsz stanowią nie więcej niż 5% połowu.

4b. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci skrzelowych o rozmiarze oczek większym niż 90 mm, pod warunkiem że:

a) są one zarzucane jedynie w obrębie trzech mil morskich od linii brzegowej i maksymalnie przez 10 dni w danym miesiącu kalendarzowym;

b) maksymalna długość zarzucanej sieci skrzelowej wynosi 1000 metrów;

c) maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny; oraz

d) rekinki psie stanowią co najmniej 70% połowu.

5. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na poławianie homarców w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, pod warunkiem że:

a) używane narzędzie połowowe posiada kratownicę sortującą zgodnie z załącznikiem XIVa pkt 2–5 lub panel sieci o kwadratowych oczkach opisany w załączniku XIVc, lub inne narzędzie połowowe o równoważnej wysokiej selektywności;

b) narzędzie połowowe jest skonstruowane tak, że minimalny rozmiar oczek wynosi 80 mm;

c) homarce stanowią co najmniej 30% masy zatrzymanego połowu.

Na podstawie pozytywnej opinii STECF Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające, które narzędzia połowowe są uważane za narzędzia połowowe o równoważnej wysokiej selektywności do celów lit. a).

6. Ust. 5 nie ma zastosowania w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84: • 59o05' N, 06o45' W

 • 59o30' N, 06o00' W

 • 59o40' N, 05o00' W

 • 60o00' N, 04o00' W

 • 59o30' N, 04o00' W

 • 59o05' N, 06o45' W

7. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie połowów włokami, niewodami dennymi lub podobnymi narzędziami w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, pod warunkiem że:

a) wszystkie sieci na burcie statku są skonstruowane tak, że minimalny rozmiar oczek wynosi 120 mm w przypadku statków o długości całkowitej powyżej 15 m oraz 110 mm w przypadku wszystkich pozostałych statków;

c) jeżeli połów zatrzymany na burcie zawiera mniej niż 90% czarniaka, wykorzystywane narzędzie połowowe posiada panel sieci o kwadratowych oczkach opisany w załączniku XIVc; orazd) jeżeli długość całkowita statku jest mniejsza lub równa 15 metrom, niezależnie od ilości czarniaka zatrzymanego na burcie, wykorzystywane narzędzie połowowe posiada panel sieci o kwadratowych oczkach opisany w załączniku XIVd.

7a. Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2015 r. i nie później niż co dwa lata od tej daty Komisja, w świetle opinii naukowej opracowanej przez STECF, ocenia cechy narzędzi połowowych określonych w ust. 7 i w stosownych przypadkach przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w celu zmiany ust. 7.

8. Ust. 7 nie ma zastosowania w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84: • 59o05' N, 06o45' W

 • 59o30' N, 06o00' W

 • 59o40' N, 05o00' W

 • 60o00' N, 04o00' W

 • 59o30' N, 04o00' W

 • 59o05' N, 06o45' W

8a. Każdego roku od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 grudnia zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej przy użyciu narzędzi wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów** w obszarze wyznaczonym w obszarze ICES VIa w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów:

długość geograficzna 7o07 W, szerokość geograficzna 55o25 N,

długość geograficzna 7o00W, szerokość geograficzna 55o25 N,

dł ugość geograficzna 6o50W, szerokość geograficzna 55o18 N,

długość geograficzna 6o50 W, szerokość geograficzna 55º17 N,

długość geograficzna 6º52 W, szerokość geograficzna 55º17 N,

długość geograficzna 7º07 W, szerokość geograficzna 55º25 N.

Kapitan statku rybackiego ani żadna inna osoba na pokładzie nie może powodować prób łowienia, wyładowywania, przeładowywania lub posiadania na burcie ryb złowionych w wyznaczonym obszarze ani nie zezwala na to innej osobie na pokładzie.

9. Każde zainteresowane państwo członkowskie realizuje program obserwatorski na statkach od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku, tak aby badać próby połowów i odrzutów na statkach korzystających z odstępstw przewidzianych w ust. 4a, 4b, 5 i 7. Programy obserwatorskie są realizowane bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z odpowiednich przepisów i mają na celu oszacowanie połowów dorsza, plamiaka i witlinka oraz ich odrzutów z dokładnością co najmniej 20 %.

10. Zainteresowane państwa członkowskie przygotowują ▌sprawozdanie na temat całkowitej ilości połowów i odrzutów na statkach podlegających programowi obserwatorskiemu w trakcie każdego roku kalendarzowego oraz przekazują je Komisji najpóźniej do ▌dnia 1 lutego następnego roku kalendarzowego.

10a. Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2015 r. i nie później niż co dwa lata od tej daty Komisja ocenia sytuację stad dorsza, plamiaka i witlinka w obszarze określonym w ust. 1 w świetle opinii naukowej opracowanej przez STECF i w stosownych przypadkach przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w celu zmiany niniejszego artykułu.

Artykuł 29e
Ograniczenie połowów dorsza w podobszarze ICES VII

1. Od dnia 1 lutego do dnia 31 marca każdego roku zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej w podobszarze ICES VII na obszarze obejmującym prostokąty statystyczne ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Zakazu nie stosuje się w obrębie sześciu mil morskich od linii podstawowej.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie działalności połowowej z wykorzystaniem przybrzeżnych sieci statycznych mocowanych na palach, drag do połowu przegrzebków, drag do połowu omułków, niewodów i niewodów dobrzeżnych, węd ręcznych, zmechanizowanych podrywek, więcierzy i koszy w obszarze i w  okresach, o których mowa w tym ustępie, pod warunkiem że:

a) nie przewozi się na burcie ani nie stosuje żadnych narzędzi połowowych innych niż przybrzeżne sieci statyczne mocowane na palach, dragi do połowu przegrzebków, dragi do połowu omułków, niewody i niewody dobrzeżne, wędy ręczne, zmechanizowane podrywki, więcierze i kosze; oraz

b) nie wyładowuje się, nie zatrzymuje się na burcie, ani nie sprowadza na brzeg ryb innych niż makrela, rdzawiec, czarniak i łosoś lub bezkręgowców morskich innych niż mięczaki i skorupiaki.

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 55 mm, pod warunkiem że:

a) na burcie nie przewozi się sieci o rozmiarze oczek większym lub równym 55 mm; oraz

b) na burcie nie zatrzymuje się ryb innych niż śledź, makrela, sardynka, sardynela, ostrobok, szprot, błękitek, kaprosz oraz srebrzykowate.Artykuł 29f
Specjalne zasady ochrony molwy niebieskiej

1. Od dnia 1 marca do dnia 31 maja każdego roku zabrania się zatrzymywania na burcie jakichkolwiek ilości złowionej molwy niebieskiej powyżej 6 ton na rejs połowowy w obszarach rejonu ICES VIa wyznaczonych przez loksodromy łączące kolejno punkty o następujących współrzędnych geograficznych mierzonych zgodnie z układem WGS84:

a) brzeg szkockiego szelfu kontynentalnego


 • 59o58' N, 07o00' W

 • 59o55' N, 06o47' W

 • 59o51' N, 06o28' W

 • 59o45' N, 06o38' W

 • 59o27' N, 06o42' W

 • 59o22' N, 06o47' W

 • 59o15' N, 07o15' W

 • 59o07' N, 07o31' W

 • 58o52' N, 07o44' W

 • 58o44' N, 08o11' W

 • 58o43' N, 08o27' W

 • 58o28' N, 09o16' W

 • 58o15' N, 09o32' W

 • 58o15' N, 09o45' W

 • 58o30' N, 09o45' W

 • 59o30' N, 07o00' W

 • 59o58' N, 07o00' W

b) brzeg Rosemary bank

 • 60o00' N, 11o00' W

 • 59o00' N, 11º00' W

 • 59º00' N, 09º00' W

 • 59º30' N, 09º00' W

 • 59º30' N, 10º00' W

 • 60º00' N, 10º00' W

 • 60o00' N, 11o00' W

Zakaz nie ma zastosowania w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

 • 59o15' N, 10o24' W

 • 59o10' N, 10o22' W

 • 59o08' N, 10o07' W

 • 59o11' N, 09o59' W

 • 59o15' N, 09o58' W

 • 59o22' N, 10o02' W

 • 59o23' N, 10o11' W

 • 59o20' N, 10o19' W

 • 59o15' N, 10o24' W

2. W przypadku wpłynięcia na obszary, o których mowa w ust. 1, lub wypłynięcia z nich kapitan statku rybackiego odnotowuje w dzienniku połowowym datę, godzinę i miejsce wpłynięcia i wypłynięcia.

3. W obu obszarach, o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy ilość molwy niebieskiej na statku wyniesie 6 ton, statek:

a) natychmiast zaprzestaje połowów i opuszcza obszar, w którym się znajduje;

b) nie może powtórnie wpłynąć na żaden z obszarów do czasu wyładowania połowów;

c) nie może wrzucić do morza żadnej ilości molwy niebieskiej.

4. Obserwatorzy, o których mowa w art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych***, którzy są przydzieleni do statków rybackich znajdujących się w jednym z obszarów, o których mowa w ust. 1, poza zadaniami, o których mowa w ust. 4 tego artykułu, mierzą – w celu dostarczenia właściwych prób połowów molwy niebieskiej –ryby w próbach i określają stan dojrzałości płciowej ryb w podpróbie. Na podstawie opinii opracowanej przez STECF państwa członkowskie opracowują szczegółowe protokoły pobierania prób i sposób zestawiania wyników.

5. Od dnia 15 lutego do dnia 15 kwietnia każdego roku zabrania się stosowania włóków dennych, takli i sieci skrzelowych w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:


 • 60o58.76' N, 27o27.32' W

 • 60o56.02' N, 27o31.16' W

 • 60o59.76' N, 27o43.48' W

 • 61o03.00' N, 27o39.41' W

 • 60o58.76' N, 27o27.32' W.

Artykuł 29g
Środki dotyczące połowów karmazyna w wodach międzynarodowych podobszarów
ICES I i II

1. Ukierunkowany połów karmazyna w wodach międzynarodowych podobszarów ICES I i II jest dozwolony wyłącznie w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada każdego roku dla statków, które wcześniej brały udział w połowach karmazyna na obszarze podlegającym regulacji NEAFC, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiającego system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku****.

2. Statki ograniczają swoje przyłowy karmazynów w innych połowach do wysokości maksymalnie 1% całkowitego połowu zatrzymanego na burcie.

3. Współczynnik przeliczeniowy stosowany do postaci patroszonej i bez głowy, w tym oprawianej metodą tzw. „Japanese cut”, karmazyna złowionego w tym obszarze wynosi 1,70.

4. W drodze odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1236/2010 kapitanowie statków rybackich biorących udział w przedmiotowych połowach przekazują informacje o swoich połowach codziennie.

5. Oprócz przepisów art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, zezwolenie na połów karmazyna jest ważne tylko wtedy, gdy raporty przekazywane przez statki są zgodne z art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia i są zapisywane zgodnie z jego art. 9 ust. 3.

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby na statkach pływających pod ich banderą obserwatorzy naukowi gromadzili informacje naukowe. Zebrane informacje zawierają co najmniej reprezentatywne dane dotyczące składu połowów pod kątem płci, wieku i długości złowionych osobników w podziale na głębokości. Właściwe organy w państwach członkowskich przekazują te informacje do ICES.

7. Komisja informuje państwa członkowskie o dacie powiadomienia przez Sekretariat NEAFC stron konwencji NEAFC o pełnym wykorzystaniu całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC). Od tego dnia państwa członkowskie zabraniają ukierunkowanych połowów karmazynów statkom pływającym pod ich banderą.

Artykuł 29h
Środki dotyczące połowów karmazyna w Morzu Irmingera i wodach z nim sąsiadujących

1. Zakazuje się połowów karmazyna ▌w wodach międzynarodowych podobszaru ICES V i wodach Unii podobszarów ICES XII i XIV, z wyjątkiem okresu od dnia 11 maja do dnia 31 grudnia każdego roku i wyłącznie w obszarze wyznaczonym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84 (zwanym dalej „obszarem ochrony karmazyna”): • 64°45' N, 28°30' W

 • 62°50' N, 25°45' W

 • 61°55' N, 26°45' W

 • 61°00' N, 26°30' W

 • 59°00' N, 30°00' W

 • 59°00' N, 34°00' W

 • 61°30' N, 34°00' W

 • 62°50' N, 36°00' W

 • 64°45' N, 28°30' W1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna