InhaltsverzeichnisPobieranie 1,56 Mb.
Strona8/13
Data23.10.2017
Rozmiar1,56 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 7 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 55/2008

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 12a
Sprawozdanie
1. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu półroczne sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia.
2. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące wdrażania niniejszego rozporządzenia.
3. W ciągu miesiąca od przedłożenia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc właściwej komisji parlamentarnej w celu przedstawienia i wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem niniejszego rozporządzenia.
4. Sprawozdanie publikowane jest przez Komisję nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty przedłożenia go Parlamentowi Europejskiemu.”


Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 8
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Skreśla się sekcję 8


Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 9 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1340/2008

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:
(9a) W celu umożliwienia skutecznego nakładania pewnych ograniczeń, uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny zostać przekazane Komisji w zakresie zmian załącznika V. Szczególnie ważne jest to, aby Komisja podczas prac przygotowawczych prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac dotyczących opracowywania i wdrażania aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o odpowiednie zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do wykonywania przyszłych kontroli aktów delegowanych.”Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 9 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1340/2008

Artykuł 16 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 3, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 5 ust. 3, przekazuje się Komisji na okres pięciu lat od dnia …*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
_____________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – sekcja 9 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1340/2008

Artykuł 16 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.


Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 10
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Skreśla się sekcję 10


P7_TA-PROV(2012)0448

Zachowanie zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów ***I

Komisja Rybołówstwa

PE494.655

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 22 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))1
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

[Poprawka 32]

POPRAWKI PARLAMENTU*


do tekstu proponowanego przez Komisję
---------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98 określające warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2,
a także mając na uwadze, co następuje: 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca
  2011 r.3 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 579/2011 r. z dnia 8 czerwca 2011 r.4, przewiduje dalsze stosowanie, na zasadzie przejściowej, do dnia 31 grudnia 2012 r. niektórych środków technicznych ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe5.

 2. Oczekuje się ustalenia – w oczekiwaniu na reformę wspólnej polityki rybołówstwa – nowych ram dla technicznych środków ochronnych. Ponieważ nie jest prawdopodobne by takie nowe ramy były gotowe przed końcem roku 2012, uzasadnione jest przedłużenie stosowania przedmiotowych przejściowych środków technicznych.

 3. Aby zapewnić kontynuację właściwej ochrony biologicznych zasobów morskich i zarządzania nimi, należy uaktualnić rozporządzenie Rady (WE) nr 850/986wprowadzić do niego przejściowe środki techniczne.

(3a) Aby zapewnić kontynuację właściwej ochrony biologicznych zasobów morskich w Morzu Czarnym i zarządzania nimi, należy wprowadzić do rozporządzenia (WE) nr 850/98 minimalne rozmiary do wyładunku i minimalne rozmiary oczek sieci w odniesieniu do połowów skarpa, wcześniej ustalone w przepisach unijnych. 1. W celu ograniczenia odrzutów gatunków objętych kwotami we wszystkich obszarach ICES należy utrzymać zakaz selekcji jakościowej.

(5a) Na podstawie konsultacji przeprowadzonych w 2009 r. między Unią, Norwegią i Wyspami Owczymi, z myślą o ograniczeniu niepożądanych połowów, należy wprowadzić zakaz wypuszczania lub powodowania wyślizgiwania się niektórych gatunków ryb, jak również wymóg przeniesienia się na inne łowisko, w przypadku gdy 10% połowu stanowią ryby niewymiarowe,.

(5b) W świetle opinii opracowanej przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) należy utrzymać ograniczenia dotyczące wyładowywania lub zatrzymywania na burcie śledzia złowionego w rejonie ICES IIa.

 1. W świetle opinii opracowanej przez STECF zamknięcie obszaru w celu ochrony tarlisk śledzia w rejonie ICES VIa nie jest już konieczne do zapewnienia zrównoważonej eksploatacji tego gatunku, a zatem przepis o takim zamknięciu należy uchylić.

 2. W świetle opinii opracowanej przez STECF, zgodnie z którą niska dostępność dobijakowatych jest powodem niskiego przyrostu populacji mew z rodzaju Rissa, należy utrzymać zamknięcie obszaru w podobszarze ICES IV, z wyjątkiem ograniczonych połowów prowadzonych co roku w celu monitorowania stada.

 3. W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystywanie narzędzi, którymi nie poławia się homarca, powinno być dozwolone w pewnych obszarach, w których połowy homarca są zabronione. 1. W świetle opinii opracowanej przez STECF należy utrzymać zamknięcie obszaru w celu ochrony młodych osobników plamiaka w rejonie ICES VIb.

(11a) W świetle opinii opracowanej przez ICES i STECF niektóre techniczne środki ochronne w  wodach zachodniej Szkocji (rejon ICES VIa), mające na celu ochronę stad dorsza, plamiaka i witlinka, powinny być utrzymane w celu wsparcia ochrony zasobów ryb.

(11b) W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystanie węd ręcznych i zmechanizowanych podrywek do połowów czarniaka w rejonie ICES VIa powinno być dozwolone.

(11c) W świetle opinii opracowanej przez STECF na temat rozmieszczenia przestrzennego dorsza w rejonie ICES VIa, która pokazuje, że zdecydowana większość połowów dorsza odbywa się na północ od 590N, na południe od tej linii powinno być dozwolone wykorzystawanie sieci skrzelowych.(11d) W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystanie sieci skrzelowych do połowu rekinka psiego w rejonie ICES VIa powinno być dozwolone.

(11e) Stosowność cech narzędzi połowowych w odstępstwie dotyczącym połowu włokami, niewodami dennymi lub podobnymi narzędziami w rejonie ICES VIa powinna być poddawana okresowemu przeglądowi w świetle opinii naukowych, z myślą o dokonaniu zmian lub ich uchyleniu.

(11f) W świetle opinii opracowanej przez STECF należy wprowadzić zamknięcie obszaru w celu ochrony młodych osobników dorsza w rejonie ICES VIa.

(11g) Słuszność zakazu połowów dorsza, plamiaka i witlinka w podobszarze ICES VIa powinna być poddawana okresowemu przeglądowi w świetle opinii naukowych w celu zmiany lub uchylenia tego zakazu.

(11h) W świetle opinii opracowanej przez ICES i STECF środki mające na celu ochronę stad dorsza w Morzu Celtyckim (rejony ICES VIIf, g) powinny zostać utrzymane.

 1. W świetle opinii opracowanej STECF środki mające na celu ochronę skupisk tarłowych molwy niebieskiej w rejonie ICES VIa powinny zostać utrzymane.

 2. Środki ustanowione w 2011 r. przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) w celu ochrony karmazyna w wodach międzynarodowych w podobszarach ICES I i II powinny zostać utrzymane.

 3. Środki ustanowione przez NEAFC w 2011 r. w celu ochrony karmazyna w Morzu Irmingera i wodach z nim sąsiadujących powinny zostać utrzymane.

 4. W świetle opinii opracowanej przez STECF połowy przy użyciu włoka rozprzowego zelektryfikowanego powinny być nadal dozwolone pod pewnymi warunkami w rejonach ICES IVc i IVb w części południowej.

 5. Na podstawie konsultacji przeprowadzonych w 2009 r. między Unią, Norwegią i Wyspami Owczymi, niektóre środki mające na celu ograniczenie zdolności połowowych i wyładunkowych statków do połowów pelagicznych poławiających makrelę, śledzia i ostroboka w Północno-Wschodnim Atlantyku powinny zostać wdrożone na stałe.

 6. W świetle opinii opracowanej przez ICES techniczne środki ochronne mające na celu ochronę dorosłych stad dorsza w Morzu Irlandzkim podczas okresu tarła powinny zostać utrzymane.

(17a) W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystanie kratownic w obszarze o ograniczonym dostępie w rejonie ICES VIIa powinno być dozwolone.

 1. W świetle opinii opracowanej przez STECF połowy prowadzone za pomocą sieci skrzelowych i sieci oplątujących w rejonach ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk oraz w podobszarach ICES VIII, IX, X oraz XII na wschód od 27°W w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 m, ale mniejsza niż 600 m, powinny być dozwolone tylko w określonych warunkach, zapewniających ochronę biologicznie wrażliwych gatunków głębinowych.

(18a) Ważne jest doprecyzowanie interakcji pomiędzy różnymi systemami mającymi zastosowanie do połowów przy użyciu sieci skrzelowych, w szczególności w podobszarze ICES VII.konkretnie należy sprecyzować, że szczególne odstępstwo w odniesieniu do połowów przy użyciu sieci skrzelowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 100 mm w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VII b, c, j oraz k – a także szczególne warunki związane z tym odstępstwem – ma zastosowanie jedynie w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 metrów, ale mniejsza niż 600 metrów, i że w konsekwencji domyślne zasady dotyczące zakresu rozmiaru oczka i składu połowu określone w  rozporządzeniu (WE) nr 850/98 mają zastosowanie w rejonach ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg i VIIh oraz w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 200 metrów w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j oraz k.

(18b) W świetle opinii opracowanej przez STECF stosowanie drygawic w podobszarze ICES IX w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 m, ale mniejsza niż 600 m, powinno być dozwolone.

 1. Stosowanie niektórych narzędzi selektywnych powinno być nadal dozwolone w Zatoce Biskajskiej w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji stad morszczuka i homarca oraz zmniejszenia ilości odrzutów tych gatunków.

 2. Ograniczenia połowów na niektórych obszarach w celu ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, przyjęte przez NEAFC w 2004 r. w obszarze podlegającym regulacji NEAFC oraz przyjęte przez Unię w 2008 r. w niektórych obszarach rejonów ICES VIIc, j, k oraz w rejonie ICES VIIIc, powinny zostać utrzymane.

 3. Zgodnie z zaleceniem Wspólnej Grupy Roboczej Unii i Norwegii ds. Środków Technicznych zakaz weekendowych połowów śledzia, makreli lub szprota z zastosowaniem włoków lub okrężnic na obszarze Skagerrak i Kattegat nie przyczynia się już do ochrony stad ryb pelagicznych ze względu na zmiany w sposobie prowadzenia połowów. ▌ A zatem, na podstawie konsultacji Unii, Norwegii i Wysp Owczych z 2011 r., zakaz ten powinien zostać zniesiony.

 4. Dla zachowania jasności i lepszego stanowienia prawa niektóre nieaktualne przepisy należy skreślić.

(22a) W celu oddania zmian w sposobie prowadzenia połowów i przyjęcia bardziej selektywnych narzędzi, zakresy rozmiaru oczek sieci, gatunki docelowe i wymagane udziały procentowe połowu mające zastosowanie na obszarze Skagerrak i Kattegat powinny zostać utrzymane.

 1. W świetle danych biologicznych należy zmienić przepis dotyczący minimalnych rozmiarów małża japońskiego.

 2. Ustalono minimalny rozmiar ośmiornicy poławianej na wodach podlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich i położonych w regionie podlegającym regulacji Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF), aby przyczynić się do ochrony ośmiornicy, a w szczególności w celu ochrony osobników młodych.

(24a) Należy wprowadzić równoważny środek w odniesieniu do minimalnego rozmiaru do wyładunku w odniesieniu do sardeli w postaci liczby sztuk ryb na kilogram, ponieważ uprości to pracę na burcie statków dokonujących połowów tego gatunku i ułatwi środki kontroli na lądzie.

 1. Należy zachować ▌opis techniczny kratownicy sortującej ▌stosowanej w celu zmniejszenia przyłowu w trakcie połowów homarca w rejonie ICES IIIa, podobszarze ICES VI i w rejonie ICES VIIa.

 2. Należy zachować opis techniczny paneli sieci o kwadratowych oczkach stosowanych w pewnych warunkach w odniesieniu do połowów przy użyciu niektórych narzędzi ciągnionych w Zatoce Biskajskiej.

 3. ▌Powinno być dozwolone stosowanie paneli sieci o kwadratowych oczkach o wymiarze 2 m na statkach o mocy silnika mniejszej niż 112 kilowatów w obszarze o ograniczonym dostępie w rejonie ICES VIa.

(27a) W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. należy zmienić termin „Wspólnota” stosowany w części normatywnej rozporządzenia (WE) nr 850/98.

(27a) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania przepisów dotyczących wykorzystywania narzędzi połowowych mających odpowiednio wysoki poziom selektywności w odniesieniu do połowów homarca w rejonie ICES VIa oraz przepisów wyłączających konkretną działalność połowową danego państwa członkowskiego ze stosowania zakazu wykorzystywania sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic w podobszarach ICES VIII, IX, X, na których poziom przyłowów rekina i poziom odrzutów są bardzo niskie, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane bez stosowania rozporządzenia (UE) nr 182/20111. 1. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 850/98.

(29a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98 określa konkretne warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi. Do rozporządzenia tego należy włączyć szczególne odstępstwo od warunków w odniesieniu do wyładunku przyłowów śledzia pozyskanych w wyniku połowów przy użyciu sieci o małych oczkach w rejonie ICES IIIa, podobszarze IV i rejonie VIId oraz w wodach Unii w rejonie ICES IIa, uprzednio wprowadzane do innych aktów prawnych Unii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1434/98,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 850/98

W rozporządzeniu (WE) nr 850/98 wprowadza się następujące zmiany:

-1a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 1aW art. 4 ust. 2 lit. c), art. 46 ust. 1 lit. b) i w załączniku I przypis 5 rzeczownik „Wspólnota” lub odpowiedni przymiotnik zastępuje się rzeczownikiem „Unia” lub odpowiednim przymiotnikiem, i w związku z tym zastąpieniem dostosowuje się odpowiednio formy gramatyczne.”;

-1b) w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

i) Region 9Wszystkie wody Morza Czarnego odpowiadające podobszarowi geograficznemu 29 określonemu w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)* oraz w rezolucji GFCM/33/2009/2.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna