InhaltsverzeichnisPobieranie 1,56 Mb.
Strona7/13
Data23.10.2017
Rozmiar1,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 4 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 673/2005

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 3 ust. 3, przekazuje się Komisji na okres pięciu lat od dnia …*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
_____________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 4 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 673/2005

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 4 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 673/2005

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3a. art. 7 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 7
Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie uchylenia tego rozporządzenia, jak tylko Stany Zjednoczone w pełni wykonają zalecenie Organu ds. Rozstrzygania Sporów WTO.”


Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 5 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1342/2007

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:
(10a) W celu umożliwienia skutecznego zarządzania poprzez przyjmowanie dostosowań dotyczących ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych, uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny zostać przekazane Komisji w zakresie zmian załącznika V. Szczególnie ważne jest to, aby Komisja podczas prac przygotowawczych prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac dotyczących opracowywania i wdrażania aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o odpowiednie zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do wykonywania przyszłych kontroli aktów delegowanych.”


Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 5 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1342/2007

Artykuł 31 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5, art. 6 ust. 3 i art. 12, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5, art. 6 ust. 3 i art. 12, przyznaje się Komisji na okres pięciu lat od dnia …*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
______________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 5 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1342/2007

Artykuł 31 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5, art. 6 ust. 3 i art. 12 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5, art. 6 ust. 3 i art. 12 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.


Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 6 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1528/2007

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:
(16a) W celu przyjęcia przepisów niezbędnych do stosowania niniejszego rozporządzenia, uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny zostać przekazane Komisji w zakresie zmian załącznika I celem dodania lub usunięcia regionów lub państw oraz w zakresie koniecznych zmian technicznych załącznika II, wynikających ze stosowania tego załącznika. Szczególnie ważne jest, aby podczas prac przygotowawczych Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac dotyczących opracowywania i wdrażania aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o odpowiednie zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do wykonywania przyszłych kontroli aktów delegowanych.”


Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 6 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1528/2007

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1a. w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Komisja wprowadza zmiany do załącznika I za pomocą aktów delegowanych zgodnie z art. 24a, dodając regiony lub państwa z grupy państw AKP, które zakończyły negocjacje w sprawie umowy między Unią a tym regionem lub państwem, spełniającej co najmniej wymogi art. XXIV GATT 1994.”

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 6 – punkt -1 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1528/2007

Artykuł 2 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1b. w art. 2 ust. 3 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:
3. Odnośne państwo lub region pozostaje na wykazie w załączniku I, dopóki Komisja nie przyjmie aktu delegowanego zgodnie z art. 24a zmieniającego załącznik I w celu usunięcia państwa lub regionu z tego załącznika, szczególnie gdy:


Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 6 – punkt 1 – litera b)

Rozporządzenie (WE) nr 1528/2007

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. [insert the number of the Article(s) laying down the procedure for the adoption of delegated acts, currently Articles 24a to 24c of proposal COM(2011) 82 final] dotyczących niezbędnych zmian technicznych załącznika II wynikających ze stosowania tego załącznika.

4. Komisja zgodnie z art. 24a jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących niezbędnych zmian technicznych załącznika II wynikających ze stosowania tego załącznika.


Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 6 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1528/2007

Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. [insert the number of the Article(s) laying down the procedure for the adoption of delegated acts, currently Articles 24a to 24c of proposal COM(2011) 82 final] dotyczących zmian technicznych art. 5 i art. 8–22, które mogą być konieczne w związku z różnicami zachodzącymi pomiędzy niniejszym rozporządzeniem a umowami podpisanymi i stosowanymi tymczasowo lub zawartymi z regionami lub państwami wymienionymi w załączniku I zgodnie z art. 218 Traktatu.”.

Komisja zgodnie z art. 24a jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących zmian technicznych do art. 5 i art. 8–22, które mogą być konieczne w związku z różnicami zachodzącymi pomiędzy niniejszym rozporządzeniem a umowami podpisanymi i stosowanymi tymczasowo lub zawartymi z regionami lub państwami wymienionymi w załączniku I zgodnie z art. 218 Traktatu.


Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 6 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1528/2007Artykuł 24 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 24a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w niniejszym artykule.
2. Przekazane uprawnienia, o których mowa w art. 2 ust 2 i 3, art. 4 ust. 4 i art. 23, przyznaje się Komisji na okres pięciu lat od dnia…*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3, w art. 4 ust. 4 i w art. 23, może w dowolnym momencie zostać odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja ta staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w terminie późniejszym wskazanym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność żadnych aktów delegowanych już obowiązujących.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.
5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3, art. 4 ust. 4 oraz art. 23 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady lub jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję o tym, że nie wyrażą sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”
_____________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 7 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 55/2008

Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:
(12a) W celu umożliwienia dostosowania niniejszego rozporządzenia, uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny zostać przekazane Komisji w zakresie zmian wymaganych z uwagi na zmiany kodów celnych lub porozumienia zawierane z Republiką Mołdowy. Szczególnie ważne jest to, aby Komisja podczas prac przygotowawczych prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac dotyczących opracowywania i wdrażania aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o odpowiednie zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do wykonywania przyszłych kontroli aktów delegowanych.”Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 7 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 55/2008

Artykuł 8 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7, przyznaje się Komisji na okres pięciu lat od dnia ….*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
_______________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 7 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 55/2008

Artykuł 8 b – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna