InhaltsverzeichnisPobieranie 1,56 Mb.
Strona6/13
Data23.10.2017
Rozmiar1,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2c. art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Jeżeli Komisja uzna, że zastosowanie unijnych środków nadzoru lub środków ochronnych nie jest konieczne, publikuje ona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o zamknięciu postępowań, podając główne wnioski z postępowań.”


Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 d (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2d. w art. 11 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
a) zadecydować o wprowadzeniu retrospektywnego nadzoru unijnego nad niektórymi towarami przywożonymi zgodnie z procedurą doradczą przewidzianą w art. 25 ust. 1a;”


Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 e (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2e. w art. 11 ust. 1, lit. b) otrzymuje brzmienie:
b) zadecydować, do celów monitorowania tendencji tego przywozu, aby przywóz niektórych towarów podlegał uprzedniemu nadzorowi unijnemu, zgodnie z procedurą doradczą przewidzianą w art. 25 ust. 1a.”


Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 f (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2f. w art. 11 ust. 2, lit. a) otrzymuje brzmienie:
a) zadecydować o wprowadzeniu retrospektywnego nadzoru unijnego nad niektórymi towarami przywożonymi zgodnie z procedurą doradczą przewidzianą w art. 25 ust. 1a;”


Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 g (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2g. w art. 11 ust. 2, lit. b) otrzymuje brzmienie:
b) zadecydować, do celów monitorowania tendencji tego przywozu, aby przywóz niektórych towarów podlegał uprzedniemu nadzorowi unijnemu, zgodnie z procedurą doradczą przewidzianą w art. 25 ust. 1a.”


Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 15 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a. w art. 15 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:
Zgodnie z procedurą doradczą przewidzianą w art. 25 ust. 1a Komisja, na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy i jeżeli istnieje ryzyko powstania sytuacji określonej w art. 12 ust. 2, może:”


Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 6 – litera -a) (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-a) w art. 25 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:
1a. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet doradczy wydaje opinię w ciągu miesiąca od daty wystąpienia o jej sporządzenie.”


Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 6 – litera -aa) (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-aa) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet w zakresie procedury sprawdzającej wydaje opinię w ciągu miesiąca od daty wystąpienia o jej sporządzenie.”


Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 6 – litera a)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w ust. 3 zdanie pierwsze słowa „art. 13” zastępuje się słowami „art. 12 ust. 3, art. 13 i art. 16”;

a) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.”


Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 25 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3 oraz art. 13, 16 i 28, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3 oraz art. 13, 16 i 28 przyznaje się Komisji na okres pięciu lat od …*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
–––––––––––––––
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 25 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13, 16 i 28 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu.. Termin ten wydłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13, 16 i 28 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu.. Termin ten wydłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.


Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 7 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
7a. dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 26a
1. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu półroczne sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia.
2. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące wdrażania niniejszego rozporządzenia.
3. W ciągu miesiąca od przedłożenia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc właściwej komisji parlamentarnej w celu przedstawienia i wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem niniejszego rozporządzenia.
4. Sprawozdanie publikowane jest przez Komisję nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty przedłożenia go Parlamentowi Europejskiemu.”


Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 3 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 953/2003

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:
(11 a) W celu dodawania produktów do wykazu produktów objętych niniejszym rozporządzeniem, uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie dokonywania zmian załączników powinny zostać przekazane Komisji. Szczególnie ważne jest to, aby Komisja podczas prac przygotowawczych prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac dotyczących opracowywania i wdrażania aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o odpowiednie zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do wykonywania przyszłych kontroli aktów delegowanych.”


Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 3 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 953/2003

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1a. skreśla się punkt 12 preambuły.


Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 3 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 953/2003

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, przyznaje się Komisji na okres pięciu lat od dnia ….*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
–––––––––––––––––
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 3 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 953/2003

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.


Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 953/2003

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie okresowe sprawozdania w sprawie wielkości wywiezionych produktów o cenach warstwowych, w tym w sprawie wielkości wywiezionych w ramach umowy o partnerstwie zawartej między producentem, a rządem kraju przeznaczenia. Sprawozdanie dotyczy zakresu krajów oraz chorób i kryteriów ogólnych wdrażania art. 3.”.

„2. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie półroczne sprawozdania w sprawie wielkości wywiezionych produktów o cenach warstwowych, w tym w sprawie wielkości wywiezionych w ramach umowy o partnerstwie zawartej między producentem a rządem kraju przeznaczenia. Sprawozdanie dotyczy zakresu krajów oraz chorób i kryteriów ogólnych wdrażania art. 3.”.


Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 953/2003

Artykuł 11 – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
3. W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc właściwej komisji parlamentarnej w celu przedstawienia i wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem niniejszego rozporządzenia.”


Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 953/2003

Artykuł 11 – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4. Sprawozdanie publikowane jest przez Komisję nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty jego przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.”Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 4 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 673/2005

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1. punkt 7 preambuły otrzymuje brzmienie:
(7) W celu dokonywania niezbędnych dostosowań środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zmiany stawki dodatkowego cła lub wykazów w załącznikach I i II, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu. Szczególnie ważne jest, aby podczas prac przygotowawczych Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac dotyczących opracowywania i wdrażania aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o odpowiednie zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do wykonywania przyszłych kontroli aktów delegowanych.”1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna