InhaltsverzeichnisPobieranie 1,56 Mb.
Strona5/13
Data23.10.2017
Rozmiar1,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły – tiret dziesiąte
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

skreślony

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszym dostosowuje się rozporządzenia wymienione w załączniku, zgodnie z jego treścią, do art. 290 Traktatu.

Niniejszym dostosowuje się rozporządzenia wymienione w załączniku, zgodnie z jego treścią, do art. 290 Traktatu lub do mających zastosowanie przepisów rozporządzenia (UE) nr 182/2011.


Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1. dodaje się następujący punkt 15a preambuły:
Mając na uwadze, że w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania systemu zarządzania przywozem niektórych wyrobów włókienniczych, uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny zostać przekazane Komisji w zakresie dokonywania zmian załączników, stworzenia dodatkowych możliwości przywozu, wprowadzenia lub dostosowania limitów ilościowych oraz wprowadzenia środków ochronnych i systemu nadzoru na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu. Szczególnie ważne jest to, aby Komisja podczas prac przygotowawczych prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac dotyczących opracowywania i wdrażania aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o odpowiednie zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do wykonywania przyszłych kontroli aktów delegowanych;”


Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1a. odniesienia do „art. 17” zastępuje się w całym rozporządzeniu (EWG) nr 3030/93 odniesieniami do „art. 17 ust. 2”.


Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt -1 b (nowy)

Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93

Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1b. dodaje się punkt preambuły 15b w brzmieniu:
Mając na uwadze, że wdrożenie niniejszego rozporządzenia wymaga jednolitych warunków przyjęcia różnych środków. Środki te powinny być przyjmowane przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*;
_____________
* Dz. L 55 z 28.2.2011, s. 13.


Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 7 a (nowy)

Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93

Artykuł 16 – ustęp 1 - wprowadzenie


Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
7a. w art. 16 ust. 1 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:
1. Działając zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 17. ust. 1a, Komisja prowadzi konsultacje określone w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z następującymi zasadami:”


Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 8

Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93

Artykuł 16 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 6, art. 6 ust. 2, art. 8, art. 10 ust. 13, art. 10a ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 3 i 5 i art. 19 niniejszego rozporządzenia oraz w art. 4 ust. 3 załącznika IV, oraz w art. 2, art. 3 ust. 1 i 3 załącznika VII do niniejszego rozporządzenia, następuje na czas nieokreślony.

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 6, art. 6 ust. 2, art. 8, art. 10 ust. 13, art. 10a ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 3 i 5 i art. 19 niniejszego rozporządzenia oraz w art. 4 ust. 3 załącznika IV, oraz w art. 2, art. 3 ust. 1 i 3 załącznika VII do niniejszego rozporządzenia, następuje na okres pięciu lat od dnia…*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
––––––––––––––––
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 8

Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93

Artykuł 16 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 6, art. 6 ust. 2, art. 8, art. 10 ust. 13, art. 10a ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 3 i 5 i art. 19 niniejszego rozporządzenia oraz art. 4 ust. 3 załącznika IV, oraz art. 2, art. 3 ust. 1 i 3 załącznika VII do niniejszego rozporządzenia wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 6, art. 6 ust. 2, art. 8, art. 10 ust. 13, art. 10a ust. 3, art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 3 i 5 i art. 19 niniejszego rozporządzenia oraz art. 4 ust. 3 załącznika IV, oraz art. 2, art. 3 ust. 1 i 3 załącznika VII do niniejszego rozporządzenia wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.


Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 8 a (nowy)

Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)


Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
8a. w art. 17 dodaje się ustęp w brzmieniu:
1a. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet doradczy wydaje opinię w ciągu miesiąca od daty wystąpienia o jej sporządzenie.”


Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 8 b (nowy)

Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
8b. art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet w zakresie procedury sprawdzającej wydaje opinię w ciągu miesiąca od daty wystąpienia o jej sporządzenie.”


Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 8 c (nowy)

Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
8c. w art. 17 dodaje się ustęp w brzmieniu:
2a. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.”


Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 8 d (nowy)

Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93

Artykuł 17 a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
8d. skreśla się art. 17a.


Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93

Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
9a. dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 19a
Sprawozdanie
1. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu półroczne sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia.
2. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące wdrażania niniejszego rozporządzenia.
3. W ciągu miesiąca od przedłożenia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc właściwej komisji parlamentarnej w celu przedstawienia i wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem niniejszego rozporządzenia.
4. Sprawozdanie publikowane jest przez Komisję nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty przedłożenia go Parlamentowi Europejskiemu.”


Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
- 1. dodaje się punkt 22a preambuły w brzmieniu:
Mając na uwadze, że w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania systemu zarządzania przywozem niektórych wyrobów włókienniczych nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami unijnymi dotyczącymi przywozu, uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny zostać przekazane Komisji w zakresie dokonywania zmian załączników oraz norm dotyczących przywozu, a także stosowania środków ochronnych i środków nadzoru, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu. Szczególnie ważne jest to, aby Komisja podczas prac przygotowawczych prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac dotyczących opracowywania i wdrażania aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o odpowiednie zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do wykonywania przyszłych kontroli aktów delegowanych;”


Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1a. dodaje się punkt 22b preambuły w brzmieniu:
Mając na uwadze, że wdrożenie niniejszego rozporządzenia wymaga jednolitych warunków przyjęcia różnych środków. Środki te powinny być przyjmowane przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*;
_____________
* Dz. L 55 z 28.2.2011, s. 13.


Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt -1 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Punkt 22 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
-1b. dodaje się punkt 22c preambuły w brzmieniu:
Mając na uwadze, że przy przyjmowaniu środków nadzoru właściwe jest zastosowanie procedury doradczej, ze względu na skutki tych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia ostatecznych środków ochronnych;”


Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. w art. 5 skreśla się ust. 1.


Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. w art. 7 ust. 1 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:
1. Jeżeli dla Komisji jest oczywiste, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do warunków przywozu wyrobów, o których mowa w art. 1, Komisja:”


Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2b. w art. 7 ust. 2, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
2. W uzupełnieniu do informacji przekazywanych na mocy art. 6 Komisja poszukuje wszelkich informacji, które uważa za konieczne oraz, tam gdzie jest to właściwe, dokłada wszelkich starań, aby sprawdzić te informacje, kontaktując się z importerami, podmiotami gospodarczymi, agentami, producentami, związkami oraz organizacjami handlowymi.”1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna