InhaltsverzeichnisPobieranie 1,56 Mb.
Strona4/13
Data23.10.2017
Rozmiar1,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wypuszczanie łososia nieobjęte art. 12 i 13 można prowadzić przez 7 lat po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie.

Wypuszczanie łososia nieobjęte art. 12 i 13 można prowadzić do dnia…* i wymaga ono starannej oceny. Z myślą o stopniowej likwidacji tego rodzaju wypuszczania stosuje się indywidualne podejście do każdej rzeki. Procesem tym zarządzają lokalne, regionalne lub krajowe agencje państw członkowskich przy zaangażowaniu miejscowych zainteresowanych stron i wykorzystaniu ich kompetencji w zakresie odtwarzania siedlisk i innych działań. Prawnie wiążące decyzje krajowe dotyczące udostępnienia zasobów gospodarczych obecnie wykorzystywanych do zarybiania przeorientowuje się w taki sposób, aby wspierać rybaków, których potencjalnie dotkną negatywne skutki stopniowej likwidacji tego rodzaju zarybiania.
________________________

* Dz.U.: Proszę wstawić datę: 10 lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit pierwszy a (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Ponadto do wszystkich połowów rekreacyjnych łososia w Morzu Bałtyckim odpowiednio mają zastosowanie art. 55 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/20091 oraz art. 64 i 65 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/20112 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
________________
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1.


Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 14 rozporządzenia 1224/2009 kapitanowie statków rybackich Unii Europejskiej o dowolnej długości posiadających upoważnienie do połowów łososia prowadzą dziennik połowowy dla swoich operacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 kapitanowie statków rybackich Unii Europejskiej o dowolnej długości posiadających upoważnienie do połowów łososia, a także kapitanowie statków usługowych wykorzystywanych do wędkarstwa i innych rodzajów połowów prowadzą dziennik połowowy dla swoich operacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.


Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od zdania wprowadzającego art. 17 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009 kapitanowie statków rybackich Unii Europejskiej o dowolnej długości zatrzymujących na burcie łososia lub troć wędrowną zgłaszają właściwym organom państwa członkowskiego bandery informacje wymienione w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009 bezzwłocznie po zakończeniu operacji połowowej.

Na zasadzie odstępstwa od zdania wprowadzającego art. 17 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009 kapitanowie statków rybackich Unii Europejskiej o dowolnej długości, jak również kapitanowie statków usługowych zatrzymujących na burcie łososia lub troć wędrowną zgłaszają właściwym organom państwa członkowskiego bandery informacje wymienione w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009 bezzwłocznie po zakończeniu operacji połowowej.


Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – tytuł
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Deklaracja połowowa

Deklaracje połowowe dla połowów rekreacyjnych


Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Kapitan statku usługowego wypełnia deklarację połowową zgodnie z załącznikiem III i przedkłada ją właściwemu organowi państwa członkowskiego bandery statku usługowego do ostatniego dnia każdego miesiąca.

1. W przypadku wszystkich rodzajów połowów rekreacyjnych wypełnia się deklarację połowową i dokonuje zgłoszenia właściwemu organowi państwa członkowskiego bandery do ostatniego dnia każdego miesiąca.


Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zainteresowane państwa członkowskie sprawdzają dokładność informacji podanych w deklaracjach połowowych za pomocą inspekcji wyładunków. Takie inspekcje wyładunków stanowią co najmniej 10 % inspekcji wszystkich wyładunków.

Zainteresowane państwa członkowskie sprawdzają dokładność informacji podanych w deklaracjach połowowych za pomocą inspekcji wyładunków. Takie inspekcje wyładunków stanowią co najmniej 20 % inspekcji wszystkich wyładunków. Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa prowadzi skuteczne kontrole i zachęca państwa członkowskie do podejmowania bardziej sprecyzowanych i ukierunkowanych inspekcji na obszarach, w których występuje podejrzenie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów lub w których takie połowy są zgłaszane.


Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 20a
Kontrola połowów rekreacyjnych
Kontrola połowów rekreacyjnych na potrzeby niniejszego rozporządzenia odbywa się w szczególności w oparciu o art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz art. 64 i 65 rozporządzenia (UE) nr 404/2011.


Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przestrzeganie przepisów dotyczących wykorzystywania kwoty, upoważnień do działań szczególnych oraz deklaracji połowowych przez statki usługowe;

b) przestrzeganie przepisów dotyczących wykorzystywania kwoty, upoważnień do działań szczególnych oraz deklaracji połowowych przez statki usługowe i rybaków rekreacyjnych wykorzystujących wszelkie rodzaje narzędzi połowowych;


Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Komisja może, w oparciu o najnowsze informacje naukowe, przyjąć akty wykonawcze ustanawiające warunki szczegółowe dokonywania połowu ryb przy użyciu prądu elektrycznego. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.


Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 22a
Najpóźniej do dnia …* Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wyniki przeprowadzonych badań naukowych na temat wpływu drapieżników, w szczególności fok i kormoranów, na zasoby łososia bałtyckiego. Wyniki tych badań będą podstawą do opracowania przez Komisję planu zarządzania zasobami drapieżników mających wpływ na zasoby łososia bałtyckiego, który wejdzie w życie nie później niż w 2016 r.
___________________
*Dz.U.: Proszę wstawić datę: trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 22b

Nie później niż …* Komisja przekazuje Parlamentowi i Radzie wyniki badań naukowych prowadzonych w odniesieniu do odrzutów i przyłowów łososia na wszystkich istotnych łowiskach na Morzu Bałtyckim.
___________________
*Dz.U.: Proszę wstawić datę: trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W trzecim roku po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie a następnie co trzy lata zainteresowane państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie z technicznych środków ochrony przyjętych zgodnie z rozdziałem V oraz z realizacji celów określonych w art. 5.

1. W dniu …*, a następnie co roku zainteresowane państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie z technicznych środków ochrony przyjętych zgodnie z rozdziałem V oraz z realizacji celów określonych w art. 5.
* Dz.U.: Proszę wstawić datę: rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W szóstym roku po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie a następnie co sześć lat zainteresowane państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia oraz z realizacji celów ustanowionych w art. 5. W sprawozdaniach państwa członkowskie zawierają w szczególności następujące informacje:

2. W trzecim roku po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, a następnie co trzy lata zainteresowane państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia oraz z realizacji celów ustanowionych w art. 5. W sprawozdaniach państwa członkowskie zawierają w szczególności następujące informacje:


Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli zainteresowane państwa członkowskie nie ustanowiły lub nie opublikowały w ustalonym terminie środków określonych w art. 6 lub 11, lub jeżeli w wyniku oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 4 lub art. 11 ust. 1 takie środki uznano za nieodpowiednie lub nieskuteczne, Komisja odwołuje uprawnienia przekazane zainteresowanym państwom członkowskim, o których mowa w art. 6 lub 11. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja ta staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w terminie późniejszym wskazanym w tej decyzji.

Jeżeli zainteresowane państwa członkowskie nie ustanowiły lub nie opublikowały w ustalonym terminie środków określonych w art. 6 lub 11, lub jeżeli w wyniku oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 4 lub art. 11 ust. 1 takie środki uznano za nieodpowiednie lub nieskuteczne, Komisja odwołuje uprawnienia przekazane zainteresowanym państwom członkowskim, o których mowa w art. 6 lub 11. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

P7_TA-PROV(2012)0447

Przyznanie Komisji przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych środków dotyczących wspólnej polityki handlowej ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego

PE478.654

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania Komisji przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych środków (COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))


(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0349),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7‑0162/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0096/2012),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania Komisji przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych środków.

Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania Komisji przekazanych uprawnień oraz uprawnień wykonawczych do przyjmowania niektórych środków.


Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Potrzebna jest analiza obowiązujących aktów prawnych, które nie były dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, aby zapewnić spójność z przepisami wprowadzonymi tym traktatem. W niektórych przypadkach należy dokonać zmian takich aktów w celu przyznania Komisji przekazanych uprawnień na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(2) Potrzebna jest analiza obowiązujących aktów prawnych, które nie były dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, aby zapewnić spójność z przepisami wprowadzonymi tym traktatem. W niektórych przypadkach należy dokonać zmian takich aktów w celu przyznania Komisji przekazanych uprawnień na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach należy stosować pewne procedury określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję1.
_____________
1 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.


Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły – tiret ósme
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007,

skreślony1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna