InhaltsverzeichnisPobieranie 1,56 Mb.
Strona3/13
Data23.10.2017
Rozmiar1,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) połowów przemysłowych w Morzu Bałtyckim i wpływających do niego rzekach na terytorium państw członkowskich (zwanych dalej „zainteresowanymi państwami członkowskimi”);

a) połowów przemysłowych i rekreacyjnych w Morzu Bałtyckim i wpływających do niego rzekach na terytorium państw członkowskich (zwanych dalej „zainteresowanymi państwami członkowskimi”);


Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) połowów rekreacyjnych łososia w Morzu Bałtyckim, jeżeli takie połowy są prowadzone przez statki usługowe.

skreślona


Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h a (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ha) „połowy rekreacyjne” oznaczają, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 28 rozporządzenia (WE) nr 1224/20091, formy działalności inne niż działalność przemysłowa prowadzone z zastosowaniem wszelkich jednostek i narzędzi połowowych w celach komercyjnych i niekomercyjnych;
_________________
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.


Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku rzek bogatych w łososie, które osiągnęły 50 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie, produkcja dzikiego smolta musi wynieść 75 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów w każdej rzece w ciągu pięciu lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.

1. W przypadku rzek bogatych w łososie, które osiągnęły 50 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie, produkcja dzikiego smolta musi wynieść 80 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów w każdej rzece w ciągu siedmiu lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.


Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku rzek bogatych w łososie, które nie osiągnęły 50 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie, produkcja dzikiego smolta musi wynieść 50 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów w każdej rzece w ciągu pięciu lat oraz 75 % w ciągu dziesięciu lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.

2. W przypadku rzek bogatych w łososie, które nie osiągnęły 50 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie, produkcja dzikiego smolta musi wynieść 50 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów w każdej rzece w ciągu pięciu lat oraz 80 % w ciągu dwunastu lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.


Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Po dziesięciu latach od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie produkcja dzikiego smolta utrzyma się na poziomie co najmniej 75 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów w każdej rzece bogatej w łososie.

3. Po dwunastu latach od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie produkcja dzikiego smolta utrzyma się na poziomie co najmniej 80 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów w każdej rzece bogatej w łososie.


Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zainteresowane państwa członkowskie mogą ustanowić bardziej rygorystyczne poziomy docelowe dla każdej rzeki bogatej w łososie.

4. Zainteresowane państwa członkowskie mogą ustanowić bardziej rygorystyczne poziomy docelowe dla każdej rzeki bogatej w łososie, na przykład w oparciu o liczbę powracających tarlaków.


Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Zainteresowane państwa członkowskie dostarczają i publikują dane liczbowe na temat samic łososia powracających do rzek.


Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Co trzy lata Komisja ocenia zgodność i skuteczność środków, które państwa członkowskie podjęły zgodnie z niniejszym artykułem, na podstawie celów i poziomów docelowych ustanowionych w art. 4 i 5.

4. Co roku Komisja ocenia zgodność i skuteczność środków, które państwa członkowskie podjęły zgodnie z niniejszym artykułem, na podstawie celów i poziomów docelowych ustanowionych w art. 4 i 5.


Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – tytuł
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykorzystywanie kwoty krajowej przez statki usługowe

Wykorzystywanie kwoty krajowej w połowach rekreacyjnych


Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Łosoś poławiany w morzu ze statków usługowych jest wliczany do kwoty krajowej.

Łosoś poławiany w morzu w połowach rekreacyjnych oraz w ramach przybrzeżnych i rzecznych połowów rekreacyjnych jest wliczany do kwoty krajowej.


Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Rozdział IVa (nowy)
Minimalny rozmiar łososia i troci wędrownej

Artykuł 8a
W drodze odstępstwa od art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2187/20051 we wszystkich podrejonach ICES, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a), minimalny rozmiar łososia powinien wynosić 60 cm, a minimalny rozmiar troci wędrownej 50 cm.
_________________
1 Dz.U. L 349 z 31.12.2005, s. 1.Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku rzek bogatych w łososie, które nie osiągnęły 50 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie, zainteresowane państwa członkowskie ustanawiają nie później niż dwa lata od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie krajowe techniczne środki ochrony.

1. W przypadku rzek bogatych w łososie, które nie osiągnęły 50 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie, zainteresowane państwa członkowskie ustanawiają, utrzymują i w razie potrzeby usprawniają obowiązujące krajowe techniczne środki ochrony do dnia ...*.
_________________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę: dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Komisja dokonuje przeglądu wytycznych w sprawie pomocy państwa, aby ułatwić państwom członkowskim rekompensowanie szkód spowodowanych przez foki i kormorany.


Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Co trzy lata Komisja ocenia zgodność i skuteczność środków, które państwa członkowskie podjęły zgodnie z art. 9 i 10, w szczególności w przypadkach gdy rzeki bogate w łososie przepływają przez kilka państw członkowskich, na podstawie celów i poziomów docelowych ustanowionych w art. 4 i 5.

1. Co roku Komisja ocenia zgodność i skuteczność środków, które państwa członkowskie podjęły zgodnie z art. 9 i 10, w szczególności w przypadkach, gdy rzeki bogate w łososie przepływają przez kilka państw członkowskich, na podstawie celów i poziomów docelowych ustanowionych w art. 4 i 5.


Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zarybianie łososiem można prowadzić wyłącznie w rzece bogatej w łososie. Liczba wypuszczonych smoltów w każdej rzece nie przekracza szacunkowej produktywności rzeki pod względem smoltów.

1. Zarybianie łososiem można prowadzić wyłącznie w rzekach bogatych w dzikie łososie, jeśli jest to konieczne w celu zapobieżenia wyginięciu stada lokalnego.


Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zarybianie prowadzone jest w sposób chroniący różnorodność genetyczną poszczególnych stad rzecznych łososia, z uwzględnieniem istniejących zasobów ryb w rzece, której dotyczy zarybianie, oraz w rzekach z nią sąsiadujących, przy jednoczesnej optymalizacji skutków zarybiania.

2. Zarybianie prowadzone jest w sposób chroniący różnorodność i zmienność genetyczną poszczególnych stad rzecznych łososia, z uwzględnieniem istniejących zasobów ryb w rzece, której dotyczy zarybianie, oraz w rzekach z nią sąsiadujących, przy jednoczesnej optymalizacji skutków zarybiania. Smolty pochodzą z najbliższej rzeki bogatej w dzikie łososie.Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Smolty przeznaczone do zarybienia są znakowane przez obcięcie płetwy tłuszczowej (finclipping).Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja może ustanawiać szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu poprzez akty wykonawcze przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 2.

3. Do dnia …* Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe  zasady stosowania niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 2.
* Dz.U.: Proszę wstawić datę: trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.


Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) rzeka charakteryzuje się brakiem przeszkód na szlakach migracyjnych, odpowiednią jakością wody oraz siedliskiem odpowiednim dla reprodukcji i wzrostu łososia;

a) rzeka lub jej dopływy charakteryzują się brakiem przeszkód na szlakach migracyjnych, odpowiednią jakością wody oraz siedliskiem odpowiednim dla reprodukcji i wzrostu łososia;Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
da) zarybianie prowadzone jest w sposób chroniący różnorodność genetyczną poszczególnych stad rzecznych łososia, z uwzględnieniem istniejących zasobów ryb w rzece, której dotyczy zarybianie, oraz w rzekach z nią sąsiadujących, przy jednoczesnej optymalizacji skutków zarybiania;


Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
db) smolty przeznaczone do zarybienia są znakowane przez obcięcie płetwy tłuszczowej (finclipping).


Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bezpośrednie zarybianie zgodnie z ust. 1 uważa się za środek służący ochronie na potrzeby art. 38 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zasada „zanieczyszczający płaci” jest nadrzędną zasadą podczas przywracania dróg wodnych do stanu pierwotnego. Bezpośrednie zarybianie zgodnie z ust. 1 uważa się także za środek służący ochronie na potrzeby art. 38 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.


Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 13a
Pochodzenie dojrzałych ryb i smoltów
Dojrzałe ryby i smolty pochodzą w miarę możliwości z tej samej rzeki bogatej w dzikie łososie lub, jeżeli nie jest to możliwe, z najbliższego dorzecza bogatego w dzikie łososie.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna