InhaltsverzeichnisPobieranie 1,56 Mb.
Strona2/13
Data23.10.2017
Rozmiar1,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

TEKSTY PRZYJĘTE

w trakcie posiedzenia w


czwartek

22 listopada 2012
P7_TA-PROV(2012)11-22 WYDANIE TYMCZASOWE PE 499.958


SPIS TREŚCI
tEKSTY PRZYJĘTE PRZEZ Parlament Europejski


P7_TA-PROV(2012)0446

Bałtyckie zasoby łososia oraz połowy eksploatujące te zasoby ***I

(A7-0239/2012 - Sprawozdawca: Marek Józef Gróbarczyk )

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący bałtyckich zasobów łososia oraz połowów eksploatujących te zasoby (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD)) 1

P7_TA-PROV(2012)0447

Przyznanie Komisji przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych środków dotyczących wspólnej polityki handlowej ***I

(A7-0096/2012 - Sprawozdawca: Jörg Leichtfried)

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania Komisji przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych środków (COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD)) 22

P7_TA-PROV(2012)0448

Zachowanie zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów ***I

(A7-0342/2012 - Sprawozdawca: Pat the Cope Gallagher)

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 22 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)) 56

P7_TA-PROV(2012)0449

Obcinanie płetw rekinom na pokładach statków ***I

(A7-0295/2012 - Sprawozdawca: Maria do Céu Patrão Neves)

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)) 113

P7_TA-PROV(2012)0450

Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

(B7-0497/2012)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie ośmiu krajów trzecich do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę 120

P7_TA-PROV(2012)0451

Zbliżająca się światowa konferencja na temat międzynarodowej telekomunikacji (WCIT-2012) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i ewentualne rozszerzenie zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego

(B7-0498, 0499 oraz 0506/2012)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zbliżającej się światowej konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego poświęconej komunikacji międzynarodowej (WCIT-2012) oraz ewentualnego rozszerzenia zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego (2012/2881(RSP)) 123

P7_TA-PROV(2012)0452

Konferencja w Ad-Dausze w sprawie zmiany klimatu (COP 18)

(B7-0496/2012)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie konferencji w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Ad-Dausze (Katar) (COP 18) (2012/2722(RSP)) 126

P7_TA-PROV(2012)0453

Rozszerzenie: polityka, kryteria i interesy strategiczne UE

(A7-0274/2012 - Sprawozdawca: Maria Eleni Koppa)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie rozszerzenia: strategie polityczne, kryteria i strategiczne interesy UE (2012/2025 (INI)) 143

P7_TA-PROV(2012)0454

Sytuacja w Gazie

(B7-0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527 oraz 0528/2012)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie sytuacji w Gazie (2012/2883(RSP)) 155

P7_TA-PROV(2012)0455

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

(A7-0357/2012 - Sprawozdawca: Arnaud Danjean )

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (12562/2011 – 2012/2138(INI)) 158

P7_TA-PROV(2012)0456

Klauzule UE o wzajemnej obronie i solidarności: wymiar polityczny i operacyjny

(A7-0356/2012 - Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie klauzul wzajemnej obrony i solidarności UE: wymiaru politycznego i operacyjnego (2012/2223(INI)) 178

P7_TA-PROV(2012)0457

Cyberbezpieczeństwo i obrona

(A7-0335/2012 - Sprawozdawca: Tunne Kelam)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego i cyberobrony (2012/2096(INI)) 189

P7_TA-PROV(2012)0458

Rola wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w przypadku klęsk spowodowanych warunkami klimatycznymi i katastrof naturalnych

(A7-0349/2012 - Sprawozdawca: Indrek Tarand)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. na temat roli wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w przypadku kryzysów i klęsk żywiołowych spowodowanych zmianą klimatu (2012/2095 (INI)) 201

P7_TA-PROV(2012)0459

Negocjacje w sprawie udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Kazachstan

(A7-0355/2012 - Sprawozdawca: Liisa Jaakonsaari)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji na temat udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (2012/2153 (INI)) 211

P7_TA-PROV(2012)0460

Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne i tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne a reforma WPRyb

(A7-0291/2012 - Sprawozdawca: João Ferreira)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy wspólnej polityki rybołówstwa (2011/2292(INI)) 222

P7_TA-PROV(2012)0461

Zewnętrzny wymiar wspólnej polityki rybołówstwa

(A7-0290/2012 - Sprawozdawca: Isabella Lövin)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa (2011/2318(INI)) 234

P7_TA-PROV(2012)0462

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

(B7-0520/2012)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 250

P7_TA-PROV(2012)0463

Sytuacja w zakresie praw człowieka w Iranie, w szczególności masowe egzekucje i niedawna śmierć blogera Sattara Behesztiego

(B7-0500, 0501, 0502, 0505, 0508, 0510 oraz 0515/2012)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie sytuacji pod względem praw człowieka w Iranie, zwłaszcza w sprawie masowych egzekucji i niedawnej śmierci blogera Sattara Beheshtiego 252

P7_TA-PROV(2012)0464

Sytuacja w Birmie, w szczególności utrzymujące się akty przemocy w stanie Arakan

(B7-0503, 0509, 0511, 0512, 0513 oraz 0514/2012)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie sytuacji w Birmie/Mjanmie, w szczególności w sprawie nieustającej przemocy w stanie Arakan (2012/2878(RSP)) 256

P7_TA-PROV(2012)0465

Sytuacja migrantów w Libii

(B7-0504, 0507, 0516, 0518 oraz 0519/2012)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie sytuacji migrantów w Libii (2012/2879(RSP)) 261


P7_TA-PROV(2012)0446

Bałtyckie zasoby łososia oraz połowy eksploatujące te zasoby ***I

Komisja Rybołówstwa

PE487.805

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący bałtyckich zasobów łososia oraz połowów eksploatujących te zasoby (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD))
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0470),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0220/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 stycznia 2012 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0239/2012),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli Komisja uzna za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W dyrektywie 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory łososia zaliczono do gatunków mających znaczenie dla UE, a środki podejmowane zgodnie ze wspomnianą dyrektywą powinny zapewniać zgodność eksploatacji z właściwym stanem ochrony. W związku z tym należy zadbać o to, by środki ochrony łososia podejmowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem były spójne i skoordynowane ze środkami podejmowanymi zgodnie z powyższą dyrektywą.

(4) W dyrektywie 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory łososia zaliczono do gatunków mających znaczenie dla UE, a środki podejmowane zgodnie ze wspomnianą dyrektywą powinny zapewniać zgodność eksploatacji z właściwym stanem ochrony. W związku z tym należy zadbać o to, by środki ochrony łososia podejmowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem były spójne i skoordynowane ze środkami podejmowanymi zgodnie z powyższą dyrektywą. Istotną metodą poprawy zasobów łososia jest również wprowadzenie zakazu połowów za pomocą takli dryfujących, gdyż zakaz taki ogranicza odrzuty łososi niewymiarowych.


Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Plan wdrażania uzgodniony w 2002 r. na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu przewiduje, że do 2015 r. wszystkie stada poławiane przemysłowo należy odbudować do poziomów, które zapewnią maksymalny podtrzymywalny połów. Zdaniem ICES taki poziom w przypadku stad rzecznych łososia bałtyckiego odpowiada poziomowi produkcji smolta wynoszącemu od 60 % do 75 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów w poszczególnych rzekach bogatych w łososie. Powyższa opinia naukowa powinna stanowić podstawę dla określenia celów i poziomów docelowych w planie wieloletnim.

(6) Plan wdrażania uzgodniony w 2002 r. na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu przewiduje, że do 2015 r. wszystkie stada poławiane przemysłowo należy odbudować do poziomów, które zapewnią maksymalny podtrzymywalny połów. Jest to wymóg prawny wynikający z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza od 1994 r. Zdaniem HELCOM taki poziom w przypadku stad rzecznych łososia bałtyckiego odpowiada poziomowi produkcji smolta wynoszącemu 80 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów w poszczególnych rzekach bogatych w dzikie łososie. Powyższa opinia naukowa powinna stanowić podstawę do określenia celów i poziomów docelowych w planie wieloletnim.


Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(6a) Produktywność pod względem smoltów jest przybliżonym wskaźnikiem zdrowia zasobów łososia w danej rzece. Aby móc stosować produkcję smolta jako wskaźnik, należy przyjąć szereg założeń. Ponadto poziom produkcji smolta zależy od wielu czynników, co utrudnia wyodrębnienie związku między produkcją smolta a zdrowiem zasobów łososia. Dlatego też należy zastosować drugi wiarygodny wskaźnik zdrowia zasobów łososia, a mianowicie liczbę samic łososia powracających do rzek.


Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Według opinii naukowej procedury zarybiania mogą mieć poważne skutki dla różnorodności genetycznej bałtyckich zasobów łososia, a ryzyko, że duża liczba ryb hodowlanych wypuszczanych co roku do Morza Bałtyckiego oddziałuje niekorzystnie na spójność genetyczną dzikiego łososia, sprawia, że zarybianie należy stopniowo wyeliminować. W związku z tym w planie wieloletnim należy określić warunki wypuszczania ryb.

(12) Według opinii naukowych nieodpowiednie procedury zarybiania mogą mieć poważne skutki dla różnorodności genetycznej bałtyckich zasobów łososia. Istnieje także ryzyko, że duża liczba ryb hodowlanych wypuszczanych co roku do Morza Bałtyckiego może oddziaływać niekorzystnie na spójność genetyczną dzikich populacji łososia. W związku z tym zarybianie należy w większym stopniu kontrolować. Ponadto w planie wieloletnim należy określić warunki pozyskiwania materiału genetycznego do chowu i hodowli materiału zarybieniowego łososia oraz warunki zarybiania, w taki sposób, aby prowadzone zarybianie nie wpływało niekorzystnie na różnorodność genetyczną.


Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Wypuszczanie łososia niebędące zarybianiem i bezpośrednim zarybianiem powinno jednak nadal być dozwolone w siedmioletnim okresie przejściowym po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, ponieważ w niektórych państwach członkowskich wypuszczanie łososia może być obecnie obowiązkowe i należy zapewnić państwom członkowskim czas na dostosowanie do powyższych wymogów.

(14) Wypuszczanie łososia niebędące zarybianiem i bezpośrednim zarybianiem nie powinno jednak nadal być dozwolone po upływie 10 lat, jeżeli produkcja dzikiego smolta osiągnie 80 % potencjalnej produktywności pod względem smoltów w danej rzece. Jeśli wskaźnik ten nie zostanie osiągnięty, wypuszczanie łososia niebędące zarybianiem i bezpośrednim zarybianiem można prowadzić przez kolejne 10 lat po uprzednim zdiagnozowaniu i usunięciu przez państwo członkowskie przyczyn nieosiągnięcia tego wskaźnika. W niektórych państwach członkowskich wypuszczanie łososia może być obecnie obowiązkowe i należy zapewnić państwom członkowskim czas na dostosowanie do powyższych wymogów.Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(15a) Aby osiągnąć zrównoważony charakter rybołówstwa, należy podnieść zaufanie między zainteresowanymi stronami i poprawić stosowane przez nich metody komunikacji.


Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Znaczną część przybrzeżnych statków rybackich poławiających łososia stanowią statki o długości poniżej 10 m. Z tego powodu obowiązek stosowania dziennika połowowego zgodnie z art. 14 oraz uprzedniego powiadamiania zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 należy rozszerzyć na wszystkie statki.

(16) Znaczną część przybrzeżnych statków rybackich poławiających łososia stanowią statki o długości poniżej 10 m. Z tego powodu obowiązek stosowania dziennika połowowego zgodnie z art. 14 oraz uprzedniego powiadamiania zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 należy rozszerzyć na wszystkie handlowe statki rybackie i statki usługowe.


Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(17a) Państwa członkowskie powinny wzmocnić systemy kontroli i uprzedniego powiadamiania dla statków rekreacyjnych wykorzystywanych do wędkarstwa i innego rodzaju połowów, by zapewnić prosty i skuteczny system oraz wspierać zrównoważone połowy.


Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 b preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(17b) Należy ustalić minimalny rozmiar troci wędrownej (Salmo trutta) i łososia (Salmo salars) w podrejonach ICES 22-32 w drodze odstępstwa od art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2187/20051 i załącznika IV do tego rozporządzenia.
_________________
¹ Dz.U. 349 z 31.12.2005, s. 1.


Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Najnowsze opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne łososia na morzu mają znaczny wpływ na stada tego gatunku, aczkolwiek jakość danych dotyczących tej kwestii nie jest bardzo wysoka. W szczególności połowy rekreacyjne prowadzone ze statków obsługiwanych przez przedsiębiorstwa oferujące usługi w celach zarobkowych mogą potencjalnie stanowić istotną część połowów łososia bałtyckiego. W związku z tym z punktu widzenia funkcjonowania planu wieloletniego należy wprowadzić określone szczegółowe środki zarządzania, aby kontrolować taką działalność.

(19) Najnowsze opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne łososia mają znaczny wpływ na stada tego gatunku, aczkolwiek jakość danych dotyczących tej kwestii nie jest bardzo wysoka. W związku z tym z punktu widzenia funkcjonowania planu wieloletniego należy wprowadzić określone szczegółowe środki zarządzania, aby kontrolować takie połowy rekreacyjne.


Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(19a) Należy zachęcać do tworzenia internetowych systemów prezentacji raportów w państwach członkowskich lub między nimi i udzielać stosownego wsparcia w celu dalszego upraszczania sprawozdawczości. Informacje o zgłoszonych połowach powinny być powszechnie dostępne. Jednakże miejsca poszczególnych połowów nie powinny być ujawniane, by uniknąć zachęcania rybaków do udawania się na te konkretne łowiska.


Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 a preambuły (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(20a) Komisja powinna zapewnić przyjmowanie przez państwa członkowskie środków administracyjnych lub karnych niezbędnych do rozwiązania problemu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna