InhaltsverzeichnisPobieranie 1,56 Mb.
Strona10/13
Data23.10.2017
Rozmiar1,56 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
1a. Niezależnie od ust. 1 połów karmazyna może być dozwolony, na mocy aktu prawnego Unii, poza obszarem ochrony karmazyna w Morzu Irmingera i wodach z nim sąsiadujących od dnia 11 maja do dnia 31 grudnia każdego roku w oparciu o opinię naukową i pod warunkiem, że NEACF ustanowiła plan odbudowy karmazyna w tym obszarze geograficznym. W tych połowach uczestniczą jedynie te statki Unii, które uzyskały należyte zezwolenia od swoich państw członkowskich i o których powiadomiono Komisję zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010.

2. Zabrania się stosowania włoków o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 100 mm.

3. Współczynnik przeliczeniowy stosowany do postaci patroszonej i bez głowy, w tym oprawianej metodą tzw. „Japanese cut”, karmazyna złowionego w tym obszarze wynosi 1,70.

4. Kapitanowie statków rybackich prowadzących połowy poza obszarem ochrony karmazyna składają raport połowowy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, każdego dnia po zakończeniu operacji połowowych w danym dniu kalendarzowym. Raport ten wskazuje wielkość zatrzymanego na burcie połowu uzyskanego od ostatniego zgłoszenia wielkości połowu.

5. Oprócz przepisów art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, zezwolenie na połów karmazyna jest ważne tylko wtedy, gdy raporty przekazywane przez statki są zgodne z art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia i są zapisywane zgodnie z jego art. 9 ust. 3.

6. Raporty, o których mowa w ust. 5, muszą być sporządzane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

______________________

* Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

** Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20.

*** Dz.U. L 351 z 28.12.2002, s. 6.

**** Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 17.”;

6a) w art. 30 dodaje się ustęp w brzmieniu:

1a. Ust. 1 nie ma zastosowania do regionu 9.” ;

7) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 31a


Połowy elektryczne w rejonach ICES IVc i IVb

1. W drodze odstępstwa od art. 31 zezwala się na połowy włokiem rozprzowym zelektryfikowanym w rejonach ICES IVc i IVb na południe od loksodromy łączącej następujące punkty mierzone zgodnie z układem współrzędnych WGS84: • od punktu na wschodnim wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa na szerokości geograficznej 55o N,

 • następnie na wschód do szerokości geograficznej 55o N i długości geograficznej 5o E,

 • następnie na północ do szerokości geograficznej 56o N,

 • i wreszcie na wschód do punktu na zachodnim wybrzeżu Danii na szerokości geograficznej 56o N.

2. Połowy elektryczne są dozwolone jedynie wtedy, gdy:

a) nie więcej niż 5 % floty trawlerów do połowów włokami rozprzowymi na państwo członkowskie stosuje włok rozprzowy zelektryfikowany;

b) maksymalna moc elektryczna w kW każdego włoka rozprzowego nie przekracza długości rozpornicy wyrażonej w metrach i pomnożonej przez 1,25;

c) wartość skuteczna napięcia między elektrodami wynosi nie więcej niż 15V;

d) statek jest wyposażony w system automatycznego sterowania komputerowego, który odnotowuje maksymalną moc wykorzystywaną przez każdy włok oraz wartość skuteczną napięcia między elektrodami dla co najmniej 100 ostatnich holowań włoka. Osoba nieupoważniona nie ma możliwości zmiany tego systemu automatycznego sterowania komputerowego;

e) zabrania się stosowania przed pertą łańcucha płoszącego lub większej ich liczby.”;

8) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 32a


Ograniczenia zdolności połowowych i możliwości wyładowczych na statkach do połowów pelagicznych

1. Maksymalna przestrzeń między prętami separatora wody na statkach do połowów pelagicznych poławiających makrelę, śledzia i ostroboka, działających w obszarze objętym konwencją NEAFC, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, wynosi 10 mm.

Pręty przyspawane. Jeżeli zamiast prętów w separatorze wody stosowane są otwory, ich maksymalna średnica nie może przekraczać 10 mm. Średnica otworów w osłonach separujących poprzedzających separator wody nie może przekraczać 15 mm.

2. Zabrania się dokonywania przez statki do połowów pelagicznych działające na obszarze objętym konwencją NEAFC wyładunku ryb pod linią wodną statku ze zbiorników buforowych lub zbiorników ze schłodzoną wodą morską (zbiorników RSW).

3. Kapitan statku przesyła do właściwych organów ds. rybołówstwa państwa członkowskiego bandery rysunki dotyczące zdolności połowowych oraz możliwości wyładowczych statków do połowów pelagicznych poławiających makrelę, śledzia i ostroboka na obszarze objętym konwencją NEAFC, które zostały poświadczone przez właściwe organy państw członkowskich bandery, i wszelkie zmiany w nich dokonywane. Właściwe organy państwa członkowskiego bandery danych statków przeprowadzają okresowe kontrole dokładności tych rysunków. Kopie znajdują się na statku przez cały czas.”;

9) dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 34a
Techniczne środki ochronne na Morzu Irlandzkim

1. Od dnia 14 lutego do dnia 30 kwietnia zabrania się stosowania wszelkich włoków dennych, niewodów lub podobnych narzędzi ciągnionych, wszelkich sieci skrzelowych, drygawic, sieci oplątujących lub podobnych sieci statycznych, oraz wszelkich narzędzi połowowych zawierających haczyki, w części rejonu ICES VIIa ograniczonego przez: • wschodnie wybrzeże Irlandii i wschodnie wybrzeże Irlandii Północnej, oraz

 • linie proste kolejno łączące następujące współrzędne geograficzne:

 • punkt na wschodnim wybrzeżu półwyspu Ards w Irlandii Północnej na 54o 30 N,

 • 54o30' N, 04o50' W,

 • 53o 15' N, 04o50' W,

 • punkt na wschodnim wybrzeżu Irlandii na 53o15' N.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 w  obszarze i okresie, o których mowa w tym ustępie:

a) stosowanie dennych włoków rozpornicowych jest dozwolone, pod warunkiem że na burcie nie znajdują się inne rodzaje narzędzi połowowych oraz że takie sieci: • mają oczka o rozmiarze w zakresie 70–79 mm lub 80–99 mm;

 • należą tylko do jednego dozwolonego przedziału rozmiaru oczka sieci;

 • nie zawierają indywidualnych oczek, niezależnie od miejsca ich umieszczenia w sieci, o rozmiarze większym niż 300 mm; oraz

 • są stosowane jedynie w granicach obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

 • 53o30' N, 05o30' W

 • 53o30' N, 05o20' W

 • 54o20' N, 04o50' W

 • 54o30' N, 05o10' W

 • 54o30' N, 05o20' W

 • 54o00' N, 05o50' W

 • 54o00' N, 06o10' W

 • 53o45' N, 06o10' W

 • 53o45' N, 05o30' W

 • 53o30' N, 05o30' W

b) zezwala się na stosowanie wszelkich włoków dennych, niewodów lub podobnych narzędzi ciągnionych z siecią przesiewającą lub kratownicą sortującą, pod warunkiem, że na burcie nie ma innych rodzajów narzędzi połowowych oraz że takie sieci:

 • spełniają warunki ustanowione w ust. 2 lit. a);

 • w przypadku sieci przesiewającej – są skonstruowane zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 254/2002 z dnia 12 lutego 2002 r. ustanawiającego środki obowiązujące w roku 2002 w celu odbudowy stada dorsza w Morzu Irlandzkim (obszar ICES VIIa)*; oraz

 • w przypadku kratownicy sortującej – są zgodne z pkt 2–5 załącznika XIVa do niniejszego rozporządzenia;

c) zezwala się także na stosowanie włoków dennych, niewodów lub podobnych narzędzi ciągnionych z siecią przesiewającą lub kratownicą sortującą w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

 • 53o45' N, 06o00' W

 • 53o45' N, 05o30' W

 • 53o30' N, 05o30' W

 • 53o30' N, 06o00' W

 • 53o45' N, 06o00' W

Artykuł 34b
Stosowanie sieci skrzelowych w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k, oraz podobszarach ICES VIII, IX, X oraz XII na wschód od 27o W

1. Statki Unii nie stosują dennych sieci skrzelowych, sieci oplątujących ani drygawic w żadnym miejscu, w którym wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 metrów w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k oraz w podobszarach ICES XII na wschód od 27o W, VIII, IX oraz X.3. W drodze odstępstwa od ust. 1 dozwolone jest stosowanie następujących narzędzi:a) sieci skrzelowych w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k oraz w podobszarze ICES XII na wschód od 27o W, o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 120 mm i mniejszym niż 150 mm, sieci skrzelowych w rejonach ICES VIIIa, b, d oraz w podobszarze ICES X o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 mm i mniejszym niż 130 mm oraz sieci skrzelowych w rejonie ICES VIIIc oraz podobszarze ICES IX o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm i mniejszym niż 110 mm, pod warunkiem że:

 • są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów,

 • mają nie więcej niż 100 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,5,

 • są uzbrojone w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające,

 • długość każdej sieci wynosi maksymalnie 5 mil morskich, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 25 km na statek,

 • maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny;

b) sieci oplątujących o rozmiarze oczka sieci równym lub większym niż 250 mm, pod warunkiem że:

 • są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów,

 • mają nie więcej niż 15 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,33,

 • nie są uzbrojone w pływaki ani inne urządzenia uspławniające,

 • długość każdej sieci wynosi maksymalnie 10 km, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 100 km na statek,

 • maksymalny czas zanurzenia wynosi 72 godziny;

c) sieci skrzelowych w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k i w podobszarze ICES XII na wschód od 27o W, o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 mm i mniejszym niż 130 mm, pod warunkiem że:

 • są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 metrów i mniejsza niż 600 metrów,

 • mają nie więcej niż 100 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,5,

 • są uzbrojone w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające,

 • długość każdej sieci wynosi maksymalnie 4 mile morskie, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 20 km na statek,

 • maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny,

 • morszczuk stanowi nie mniej niż 85% masy połowu zatrzymywanego na burcie,

 • liczba statków uczestniczących w połowach nie przekracza poziomu zarejestrowanego w 2008 roku,

 • przed opuszczeniem portu kapitan statku uczestniczącego w tych połowach zapisuje w dzienniku połowowym liczbę i długość łączną narzędzi znajdujących się na statku. Co najmniej 15% wypłynięć podlega inspekcji,

 • kapitan statku ma na burcie w momencie wyładunku 90% narzędzi zapisanych na dany rejs w unijnym dzienniku połowowym, oraz

 • w unijnym dzienniku połowowym zapisuje się ilości wszystkich złowionych gatunków przekraczające 50 kg, w tym wszystkie ilości odrzucone przekraczające 50 kg;

d) drygawic w podobszarze ICES IX o rozmiarze oczka sieci równym lub większym niż 220 mm, pod warunkiem że:

 • są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów,

 • mają nie więcej niż 30 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,44;

 • nie są uzbrojone w pływaki ani inne urządzenia uspławniające,

 • długość każdej sieci wynosi maksymalnie 5 km, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 20 km na statek;

 • maksymalny czas zanurzenia wynosi 72 godziny.

4. Odstępstwa tego nie stosuje się jednak na obszarze podlegającym regulacji NEAFC.

4a. Wszystkie statki stosujące denne sieci skrzelowe, sieci oplątujące lub drygawice w każdym miejscu, w którym wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 m w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k oraz w podobszarach ICES XII na wschód od 27 W, VIII, IX oraz X posiadają upoważnienie do połowów zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

5. W danym momencie na burcie znajduje się wyłącznie jeden z rodzajów narzędzi opisanych w ust. 3 lit. a), ▌ust. 3 lit. b) lub ust. 3 lit. d). Na burcie statków mogą znajdować się sieci, których długość łączna przekracza o 20% maksymalną długość zestawów, które można zarzucać jednocześnie w danym momencie.

6. Kapitan statku łowiącego na podstawie upoważnienia do połowów, o którym mowa w ust. 4a, zapisuje w dzienniku połowowym ilość i długość narzędzi znajdujących się na statku, zanim opuści port i po powrocie do portu, a także uzasadnia wszelkie rozbieżności między tymi dwiema wielkościami.

8. Właściwe organy mają prawo do usunięcia narzędzi pozostawionych na morzu bez dozoru w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k oraz w podobszarach ICES XII na wschód od 27o W, VIII, IX i X, w następujących sytuacjach:a) narzędzie nie jest odpowiednio oznakowane;

b) oznakowanie boi lub dane VMS wskazują, że od ponad 120 godzin właściciel nie znajdował się w odległości mniejszej niż 100 mil morskich od narzędzia;

c) narzędzie jest rozmieszczone na wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż dozwolona;

d) narzędzie posiada oczka o niedozwolonym rozmiarze.9. Kapitan statku łowiącego na podstawie upoważnienia do połowów, o którym mowa w ust. 4a, w trakcie każdego rejsu połowowego zapisuje w dzienniku połowowym następujące informacje:

 • rozmiar oczek zarzucanej sieci,

 • nominalną długość sieci,

 • liczbę sieci w zestawie,

 • całkowitą liczbę rozmieszczonych zestawów,

 • pozycję każdego rozmieszczonego zestawu,

 • głębokość każdego rozmieszczonego zestawu,

 • czas zanurzenia dla każdego rozmieszczonego zestawu,

 • ilość utraconych narzędzi, ich ostatnią znaną pozycję i datę utraty.

10. Statki łowiące na podstawie upoważnienia do połowów, o którym mowa w ust. 4a, mogą dokonywać wyładunków wyłącznie w portach wyznaczonych przez państwa członkowskie na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2347/2002.

11. Ilość rekinów zatrzymana na burcie na dowolnym statku stosującym rodzaj narzędzi opisany w ust. 3 lit. b) i ust. 3 lit. d) wynosi nie więcej niż 5 % całkowitej ilości organizmów morskich zatrzymanych na burcie wyrażonej w masie w relacji pełnej.11a. Komisja może, po konsultacji ze STECF, przyjąć akty wykonawcze  wyłączające określone łowiska państwa członkowskiego w podobszarach ICES VIII, IX, X ze stosowania ust. od 1 - 10, jeżeli informacje przekazane przez państwa członkowskie wskazują, że na łowiskach tych osiąga się bardzo niski poziom przyłowu rekina i odrzutów.

Artykuł 34c
Warunek dotyczący połowów przy użyciu niektórych narzędzi ciągnionych dozwolonych
w Zatoce Biskajskiej

1. W drodze odstępstwa od przepisów określonych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 494/2002 z dnia 19 marca 2002 r. ustanawiającego dodatkowe środki techniczne w celu odnowienia zasobów morszczuka w podobszarach ICES III, IV, V, VI i VII oraz rejonach ICES VIII a, b, d, e** zezwala się na prowadzenie działalności połowowej przy zastosowaniu włoków, niewodów duńskich oraz podobnych narzędzi, z wyjątkiem włoków rozprzowych, o zakresie rozmiaru oczek sieci wynoszącym 70–99 mm, w obszarze określonym w art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 494/2002, jeżeli narzędzie jest wyposażone w panel sieci o kwadratowych oczkach zgodnie z załącznikiem XIVb.

2. Podczas połowów w rejonach ICES VIII a oraz b zezwala się na użycie kratownicy sortującej i jej mocowań z przodu worka lub kwadratowego panelu sieci o rozmiarze oczek równym lub większym niż 60 mm w dolnej części przedłużenia z przodu worka. Przepisy określone w art. 4 ust. 1, art. 6 i art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia oraz w art. 3 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 494/2002 nie mają zastosowania do części włoka, w której umiejscowione są te urządzenia sortujące.

Artykuł 34d
Środki ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych w obszarze podlegającym regulacji NEAFC

1. Zabrania się połowów włokiem dennym oraz połowów z wykorzystaniem narzędzi statycznych, w tym dennych sieci skrzelowych oraz takli dennych, w granicach obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:Część grzbietu Reykjanes: • 55o04.5327' N, 36o49.0135' W

 • 55o05.4804' N, 35o58.9784' W

 • 54o58.9914' N, 34o41.3634' W

 • 54o41.1841' N, 34o00.0514' W

 • 54o00' N, 34o00' W

 • 53o54.6406' N, 34o49.9842' W

 • 53o58.9668' N, 36o39.1260' W

 • 55o04.5327' N, 36o49.0135' W

Obszar północnego Grzbietu Śródatlantyckiego:

 • 59o45' N, 33o30' W

 • 57o30' N, 27o30' W

 • 56o45' N, 28o30' W

 • 59o15' N, 34o30' W

 • 59o45' N, 33o30' W

Obszar środkowego Grzbietu Śródatlantyckiego (Krawędź Gibbsa i obszar okołopolarny):

 • 53o30' N, 38o00' W

 • 53o30' N, 36o49' W

 • 55o04.5327' N, 36o49' W

 • 54o58.9914' N, 34o41.3634' W

 • 54o41.1841' N, 34o00' W

 • 53o30' N, 30o00' W

 • 51o30' N, 28o00' W

 • 49o00' N, 26o30' W

 • 49o00' N, 30o30' W

 • 51o30' N, 32o00' W

 • 51o30' N, 38o00' W

 • 53o30' N, 38o00' W

Obszar południowego Grzbietu Śródatlantyckiego:

 • 44o30' N, 30o30' W

 • 44o30' N, 27o00' W

 • 43o15' N, 27o15' W

 • 43o15' N, 31o00' W

 • 44o30' N, 30o30' W

Altair Seamounts:

 • 45o00' N, 34o35' W

 • 45o00' N, 33o45' W

 • 44o25' N, 33o45' W

 • 44o25' N, 34o35' W

 • 45o00' N, 34o35' W

Antialtair Seamounts:

 • 43o45' N, 22o50' W

 • 43o45' N, 22o05' W

 • 43o25' N, 22o05' W

 • 43o25' N, 22o50' W

 • 43o45' N, 22o50' W

Hatton Bank:

 • 59°26' N, 14°30' W

 • 59°12' N, 15°08' W

 • 59°01' N, 17°00' W

 • 58°50' N, 17°38' W

 • 58°30' N, 17°52' W

 • 58°30' N, 18°22' W

 • 58°03' N, 18°22' W

 • 58°03' N, 17°30' W

 • 57°55' N, 17°30' W

 • 57°45' N, 19°15' W

 • 58°11.15' N, 18°57.51' W

 • 58°11.57' N, 19°11.97' W

 • 58°27.75' N, 19°11.65' W

 • 58°39.09' N, 19°14.28' W

 • 58°38.11' N, 19°01.29' W

 • 58°53.14' N, 18°43.54' W

 • 59°00.29' N, 18°01.31' W

 • 59°08.01' N, 17°49.31' W

 • 59°08.75' N, 18°01.47' W

 • 59°15.16' N, 18°01.56' W

 • 59°24.17' N, 17°31.22' W

 • 59°21.77' N, 17°15.36' W

 • 59°26.91' N, 17°01.66' W

 • 59°42.69' N, 16°45.96' W

 • 59°20.97' N, 15°44.75' W

 • 59°21' N, 15°40' W

 • 59°26' N, 14°30' W

North West Rockall:

 • 57o00' N, 14o53' W

 • 57o37' N, 14o42' W

 • 57o55' N, 14o24' W

 • 58o15' N, 13o50' W

 • 57o57' N, 13o09' W

 • 57o50' N, 13o14' W

 • 57o57' N, 13o45' W

 • 57o49' N, 14o06' W

 • 57o29' N, 14o19' W

 • 57o22' N, 14o19' W

 • 57o00' N, 14o34' W

 • 56o56' N, 14o36' W

 • 56o56' N, 14o51' W

 • 57o00' N, 14o53' W

South-West Rockall (Empress of Britain Bank)

 • 56o24' N, 15o37' W

 • 56o21' N, 14o58' W

 • 56o04' N, 15o10' W

 • 55o51' N, 15o37' W

 • 56o10' N, 15o52' W

 • 56o24' N, 15o37' W

Logachev Mound:

 • 55°17' N, 16°10' W

 • 55°34' N, 15°07' W

 • 55°50' N, 15°15' W

 • 55°33' N, 16°16' W

 • 55°17' N, 16°10' W

West Rockall Mound:

 • 57o20' N, 16o30' W

 • 57o05' N, 15o58' W

 • 56o21' N, 17o17' W

 • 56o40' N, 17o50' W

 • 57o20' N, 16o30' W

2. W przypadku gdy w trakcie operacji połowowych na nowych i dotychczasowych obszarach połowów przydennych w obrębie obszaru podlegającego regulacji NEAFC ilość żywego korala lub żywej gąbki złowiona na każdy zestaw narzędzi połowowych przekracza 60 kg żywego korala lub 800 kg żywej gąbki, statek informuje swoje państwo bandery, zaprzestaje połowów i przemieszcza się na odległość co najmniej 2 mil morskich od pozycji, która według dostępnych danych jest najbliższa dokładnej lokalizacji, w której dokonano tego połowu.

Artykuł 34e
Środki ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych w rejonach ICES VIIc, j, k

1. Zabrania się połowów włokiem dennym oraz połowów z wykorzystaniem narzędzi statycznych, w tym dennych sieci skrzelowych oraz takli dennych, w obrębie obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

Belgica Mound Province:


 • 51o29.4' N, 11o51.6' W

 • 51o32.4' N, 11o41.4' W

 • 51o15.6' N, 11o33.0' W

 • 51o13.8' N, 11o44.4' W

 • 51o29.4' N, 11o51.6' W

Hovland Mound Province:

 • 52o16.2' N, 13o12.6' W

 • 52o24.0' N, 12o58.2' W

 • 52o16.8' N, 12o54.0' W

 • 52o16.8' N, 12o29.4' W

 • 52o04.2' N, 12o29.4' W

 • 52o04.2' N, 12o52.8' W

 • 52o09.0' N, 12o56.4' W

 • 52o09.0' N, 13o10.8' W

 • 52o16.2' N, 13o12.6' W

North-West Porcupine Bank Obszar I:

 • 53o30.6' N, 14o32.4' W

 • 53o35.4' N, 14o27.6' W

 • 53o40.8' N, 14o15.6' W

 • 53o34.2' N, 14o11.4' W

 • 53o31.8' N, 14o14.4' W

 • 53o24.0' N, 14o28.8' W

 • 53o30.6' N, 14o32.4' W

North-West Porcupine Bank Obszar II:

 • 53o43.2' N, 14o10.8' W

 • 53o51.6' N, 13o53.4' W

 • 53o45.6' N, 13o49.8' W

 • 53o36.6' N, 14o07.2' W

 • 53o43.2' N, 14o10.8' W

South-West Porcupine Bank:

 • 51o54.6' N, 15o07.2' W

 • 51o54.6' N, 14o55.2' W

 • 51o42.0' N, 14o55.2' W

 • 51o42.0' N, 15o10.2' W

 • 51o49.2' N, 15o06.0' W

 • 51o54.6' N, 15o07.2' W

2. Wszystkie statki do połowów pelagicznych poławiające w obszarach ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych określonych w ust. 1 niniejszego artykułu są ujęte w wykazie zatwierdzonych statków i posiadają upoważnienie do połowów zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 ▌▌. Statki umieszczone w  wykazie zatwierdzonych statków posiadają na burcie wyłącznie narzędzia do połowów pelagicznych.

3. Statki do połowów pelagicznych zamierzające poławiać w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1 niniejszego artykułu, zgłaszają z czterogodzinnym wyprzedzeniem zamiar wpłynięcia na obszar ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych irlandzkiemu Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR), zdefiniowanemu w art. 4 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Jednocześnie statki te zgłaszają ilości ryb zatrzymane na burcie.

4. Statki do połowów pelagicznych poławiające w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, posiadają operacyjny, w pełni działający, bezpieczny satelitarny system monitorowania statków (VMS), który jest w pełni zgodny z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych.

5. Statki do połowów pelagicznych poławiające w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, co godzinę sporządzają raport VMS.

6. Statki do połowów pelagicznych, które zakończyły połowy w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, informują irlandzkie Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR) o opuszczeniu obszaru. Jednocześnie statki te zgłaszają ilości ryb zatrzymane na burcie.

7. Połowy gatunków pelagicznych w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, podlegają ograniczeniu polegającym na tym, że na burcie mogą znajdować się lub być wykorzystywane wyłącznie sieci o rozmiarze oczek z zakresu 16 -31 mm lub 32-54 mm.Artykuł 34f
Środki ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych w rejonie ICES VIIIc

1. Zabrania się połowów włokiem dennym oraz połowów z wykorzystaniem narzędzi statycznych, w tym dennych sieci skrzelowych oraz takli dennych, w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

El Cachucho:


 • 44o12' N, 05o16' W

 • 44o12' N, 04o26' W

 • 43o53' N, 04o26' W

 • 43o 53' N, 05o16' W

 • 44o12' N, 05o16' W

2. W drodze odstępstwa od zakazu określonego w ust. 1 statki, które w latach 2006, 2007 i 2008 prowadziły połowy taklami dennymi ukierunkowane na widlaka białego, mogą od swoich właściwych organów do spraw rybołówstwa otrzymać ▌upoważnienie do połowów, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, pozwalające im na dalsze prowadzenie tych połowów w obszarze na południe od 44o00.00' N. Wszystkie statki, które otrzymały to ▌upoważnienie do połowów dysponują w trakcie prowadzenia połowów w obszarze określonym w ust. 1, niezależnie od ich długości całkowitej, operacyjnym, w pełni funkcjonującym i bezpiecznym systemem VMS, który jest zgodny z odpowiednimi przepisami.

_________________

* Dz.U. L 41 z 13.2.2002, s. 1.

** Dz.U. L 77 z 20.3.2002, s. 8.”;

10) skreśla się art. 38;

11) skreśla się art. 47;11a) do załączników I, IV, XII i XIV do rozporządzenia (WE) nr 850/98 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

11b) dodaje się załączniki XIIa, XIVa, XIVb, XIVc i XIVd zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2Zmiana w rozporządzeniu (WE) 1434/98

W art. 2 rozporządzenia (WE) 1434/98 dodaje się ustęp w brzmieniu:

1a. Ust. 1 nie stosuje się do śledzi złowionych w rejonie ICES IIIa, podobszarze ICES IV, rejonie ICES VIId oraz wodach UE rejonu ICES IIa.”.

Artykuł 3
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKW załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 850/98 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I skreśla się przypis 6 do tabeli;

2) tabela w załączniku VII otrzymuje brzmienie:

Narzędzia ciągnione: Skagerrak i Kattegat

Zakresy rozmiaru oczka sieci, gatunki docelowe i wymagane wielkości procentowe połowów mające zastosowanie do użycia pojedynczego zakresu rozmiaru oczka sieci

Gatunek


Zakres rozmiaru oczka (mm)

<16

16–31

32–69

35–69

70-89 (5)

90

Minimalny procent gatunku docelowego

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

Brak

Dobijakowate (Ammodytidae)(3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Dobijakowate (Ammodytidae)(4)
X
X

X

X

X

X

Okowiel (Trisopterus esmarkii)
X
X

X

X

X

X

Błękitek (Microntesistius poutassou)
X
X

X

X

X

X

Ostrosz drakon (Trachinus draco)(1)
X
X

X

X

X

X

Mięczaki (z wyjątkiem Sepia)(1)
X
X

X

X

X

X

Belona pospolita (Belone belone(1)
X
X

X

X

X

X

Kurek szary (Eutrigla gurnardus(1)
X
X

X

X

X

X

Srebrzykowate (Argentina spp.)


X

X

X

X

X

Szprot (Sprattus sprattus)
X
X

X

X

X

X
Węgorz (Anguilla anguilla)X

X

X

X

X

X

Krewetka zwyczajna, krewetka bałtycka (Crangon spp., Palaemon adspersus)(1)X

X

X

X

X

X

Makrela (Scomber spp.)


XX

X

Ostrobok (Trachurus spp.)


XX

X

Śledź (Clupea harengus)


XX

X

Krewetka północna (Pandalus borealis)
X

X

X

Krewetka zwyczajna, krewetka bałtycka (Crangon spp., Palaemon adspersus)(2)

X
X

X

Witlinek (Merlangius merlangus)X

X

Homarzec (Nephrops norvegicus)X

X

Wszelkie inne organizmy morskie


X

(1) Wyłącznie w obrębie czterech mil od linii podstawowych.

(2) Poza czterema milami od linii podstawowych.

(3) Od dnia 1 marca do dnia 31 października w Skagerrak i od dnia 1 marca do dnia 31 lipca w Kattegat.

(4) Od dnia 1 listopada do ostatniego dnia lutego w Skagerrak oraz od dnia 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego w Kattegat.

(5) Przy stosowaniu tego zakresu rozmiaru oczek worek jest wytworzony z materiału sieciowego o kwadratowych oczkach z kratownicą sortującą zgodnie z załącznikiem XIVa do niniejszego rozporządzenia.

(6) Połów zatrzymany na burcie nie zawiera więcej niż 10 % mieszanki składającej się z następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, sola, skarp, nagład, stornia, makrela, smuklica, witlinek, zimnica, czarniak, homarzec oraz homar.

(7) Połów zatrzymany na burcie nie zawiera więcej niż 50 % mieszanki składającej się z następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, sola, skarp, nagład, stornia, śledź, makrela, smuklica, zimnica, czarniak, homarzec oraz homar.

(8) Połów zatrzymany na burcie nie zawiera więcej niż 60 % mieszanki składającej się z następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, sola, skarp, nagład, stornia, smuklica, witlinek, zimnica, czarniak oraz homar.”;

3) w tabeli w załączniku XII wprowadza się następujące zmiany:

a) wiersze dotyczące małża japońskiego i ośmiornicy otrzymują brzmienie:

"


Gatunek

Minimalna wielkość

Regiony od 1 do 5, z wyjątkiem Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

Małż japoński (Venerupis philippinarum)

35mmGatunek

Minimalna wielkość: Regiony od 1 do 5, z wyjątkiem Skagerrak/Kattegat

Ośmiornica (Octopus vulgaris)

Cały obszar z wyjątkiem wód podlegających suwerenności lub jurysdykcji regionu 5: 750 gramów

Wody podlegające suwerenności lub jurysdykcji regionu 5: 450 gramów (po wypatroszeniu)";
b) wiersze dotyczące sardeli otrzymują brzmienie:
Gatunek

Minimalna wielkość: Regiony od 1 do 5, z wyjątkiem Skagerrak/Kattegat

Sardela (Engraulis encrasicolus)

Cały obszar z wyjątkiem rejonu ICES IXa na wschód od długości geograficznej 7° 23' 48" W: 12 cm lub 90 osobników na kg
Rejon ICES IXa na wschód od długości geograficznej 7° 23' 48" W: 10 cm"


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna