Infr/224/2018 Załącznik nr 8 do siwzPobieranie 2,41 Mb.
Strona1/5
Data22.05.2018
Rozmiar2,41 Mb.
  1   2   3   4   5

INFR/224/2018

Załącznik nr 8 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt : BUDYNEK NR 44 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM

Adres inwestycji: ul. Sikorskiego 6, Brzeg, dz. nr 196/6, AM-9 , obręb Południe

Kategoria obiektu: XVII

Inwestor : 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:


 1. ST/B-00 CPV- 45000000-7 – Ogólna Specyfikacja techniczna str. 1 - 15

 2. SST/B-01 CPV- 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe str. 16 - 18

 3. SST/B-02 CPV- 45262500-6 - Roboty murowe str. 19 - 29

 4. SST/B-03 CPV- 45262330-3 - Roboty naprawcze elementów betonowych str. 30 - 35

 5. SST/ B-04 CPV- 45262340-6 - Iniekcje w elementach betonowych str. 36 - 40

 6. SST/ B-05 CPV- 45262340-6 - Iniekcje w murach ceglanych str. 41 - 45

 7. SST/ B-06 CPV- 45262330-3 - Roboty betonowe str. 46 - 51

 8. SST/ B-07 CPV- 45410000-4 - Roboty tynkarskie str. 52 - 63

 9. SST/ B-08 CPV- 45260000-7 - Roboty w zakresie pokryć dachowych str. 64 - 73

 10. SST/ B-09 CPV- 45442100-8 - Roboty impregnacyjne cokołu str. 74 - 79

 11. SST/B-10 CPV- 45442100-8 - Roboty malarskie str. 80 - 90

 12. SST/ B-11 CPV- 45310000-3 - Instalacje elektryczne str. 91 - 97

 13. SST/B-12 CPV- 45310000-3 - Instalacje odgromowe str. 98 - 102

 14. SST/B-13 CPV- 45421000-4 - Stolarka, bramy str.103- 111

 15. SST/ B-14 CPV- 45262110-5 – Rusztowania str.112- 115

opracował:

…………………………………….

mgr inż. Czesław Sobczak

Podstawowe oznaczenia i skróty stosowane w Specyfikacji należy rozumieć w każdym przypadku następująco :

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania „robotami budowlanymi” i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO – osoba wyznaczona przez Zamawiającego w dokumentach umownych, upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy (Inspektor nadzoru).MATERIAŁY - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe oraz powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, będąca uczestnikiem procesu budowlanego.

APROBATA TECHNICZNA – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). CERTYFIKAT ZGODNOŚCI – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10). Certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

ZNAK ZGODNOŚCI – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

ST/B-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CPV 45000000-7
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru robót budowlanych


 • PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

 • Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku nr 44 w kompleksie wojskowym przy ul. gen. Sikorskiego 6 w Brzegu.


 • Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


 • Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych wszystkimi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Zakres robót związanych z remontem budynku nr 44 położonego w Brzegu przy ul. Sikorskiego 6 obejmuje:
 • Pokrycie dachowe

 • rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych,

 • rozebranie rynien i rur spustowych,

 • rozebranie obróbek blacharskich okapów, gzymsów,

 • oczyszczenie powierzchni dachu po demontażu papy, zerwanie i uzupełnienie szlichty cementowej,

 • miejscowa naprawa betonowych gzymsów okapowych,

 • montaż rynien półokrągłych o śr. 18 cm i rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej,

 • montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 150 mm z uszczelnieniem połączenia z rurą spustową,

 • montaż obróbek dachowych z blachy ocynkowanej,

 • wykonanie przepustów śr. 150mm w stropodachu,

 • montaż kominków wentylacyjnych,

 • pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z gruntowaniem powierzchni dachu,

 • montaż systemowej drabiny zewnętrznej z kabłąkami,

 • Elewacja

 • sklejenie rys i pęknięć za pomocą iniekcji ciśnieniowej zaprawą cementową,

 • przemurowanie odspojonego muru na zaprawie cementowo-wapiennej np. wg systemu Helifix

 • przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć w ścianach z cegieł np. wg systemu Helifix

 • zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

 • odbicie tynków zewnętrznych,

 • oczyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie rotec) elementów betonowych gzymsów,

 • skasowanie wykwitów (zacieków), dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania,

 • wykonanie tynków zewnętrznych zwykłe kat. III,

 • impregnacja dwukrotne powierzchnie betonowe gzymsów,

 • malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa prac),

 • malowanie oznaczenia (numeru) na budynku,

 • dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych, elementów metalowych na elewacji.

 • Cokół

 • oczyszczenie metodą chemiczną murów gładkich z cegły – cokół,

 • naprawienie uszkodzonych cegieł w murze i uzupełnienie ubytków fug,

 • podniesienie otworów wentylacyjnych na podłużnej ścianie budynku – elewacja tylna,

 • patynowanie (kolorowanie) murów z cegły i impregnacja – hydrofobizacja,

 • Opaska

 • rozbiórka starej i wykonanie nowej opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku na podsypce z piasku,

 • Wymiana bram garażowych:

 • demontaż starych bram garażowych

 • rozbiórka odbojów i wykonanie nowych na wzór starych,

 • rozbiórka nadproży żelbetowych nad bramami,

 • montaż nadproży stalowych złożonych z 2xC200+L80x80x8 z obmurowaniem z cegły pełnej,

 • wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

 • montaż bram przemysłowych harmonijkowych z obróbką obsadzenia – 13 szt. (parametry techniczne bram wg SST/B-13),

 • montaż progów z ocynkowanego kątownika w bramach,

 • Wymiana okien:

 • demontaż okien oraz naświetli stalowych nad bramami,

 • montaż okien PCV stałoszklonych i uchylnych, szklonych płytą poliwęglanową z obróbka obsadzenia,

 • wymiana parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej powlekanej i montaż parapetów wewnętrznych z PCV,

 • wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,

 • Wymiana drzwi

 • demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

 • podniesienie nadproży nad drzwiami – montaż nadproży z belek stalowych,

 • poszerzenie otworów drzwiowych,

 • skucie progu w drzwiach zewnętrznych,

 • montaż drzwi stalowych z obróbką obsadzenia,

 • wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

 • Prace wewnątrz garażu

 • rozbiórka siatkobetonu – odbicie tynku na suficie,

 • rozbiórka ściany działowej z cegły pełnej – 13 stanowisko postojowe,

 • demontaż instalacji wewnętrznych - rur wodociągowych i ogrzewania z armaturą,

 • odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,

 • skasowanie wykwitów (zacieków) i dwukrotne odgrzybianie ścian i stropów,

 • wykonanie nowych i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach,

 • wykonanie tynku silikatowego na stropie z zatopieniem siatki,

 • naprawa i reprofilacja ubytków w ramach żelbetowych wg technologii wybranego dostawcy,

 • przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach,

 • ługowanie farby olejnej z tynków i ścian,

 • przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności,

 • dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian do wysokości 1,60 m,

 • dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (powyżej wysokości 1,6m),

 • Instalacje elektryczne

 • wymiana instalacji odgromowej na dachu i zwodów ściennych, badania i pomiary instalacji piorunochronnej

 • demontaż istniejących tablic rozdzielczych, opraw oświetleniowych, wyłączników oświetleniowych, gniazd instalacyjnych wtykowych 1 i 3-fazowych, puszek i odgałęźników instalacyjnych, przewodów kabelkowych natynkowych i wtynkowych oraz innych elementów wyposażenia instalacyjnego,

 • montaż tablic bezpiecznikowych na cegle, zasilanie tablicy z istniejącego złącza kablowego

 • wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych i oświetleniowej dla nowego rozmieszczenia lamp oświetleniowych i gniazd 230V i 380 V wg Projektu budowlanego. Instalacja natynkowa w korytach i rurkach instalacyjnych. Instalacja oświetleniowa (oprawa jarzeniowa 2x58W IP 65) w garażu podzielona na trzynaście sekcji włączanych włącznikami przy bramach. Oprawy oświetleniowe (2+4 szt) na wysięgniku, oświetlenie zewnętrzne sterowane czujnikiem zmierzchowym oraz dodatkowym włącznikiem przy bramie nr 1
 • Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Sprzęt i urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć. Osprzęt elektryczny i sanitarny zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć / ewentualnie przekazać Zamawiającemu.


 • Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: odgrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie (należy uwzględnić w kosztach pośrednich) i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.


 • Zaplecze dla potrzeb budowy

Na terenie przyległym do budynku istnieją warunki (po konsultacji z SOI) na zorganizowanie i przygotowanie składu materiałów oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują trudności z dostępem do sieci wodnej i sieci elektrycznej.


 • Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na gromadzenie odpadów budowlanych (we wskazanym przez Zamawiającego miejscu) oraz dbać o ich bieżące opróżnianie. Koszt wywozu
i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte w kosztach ogólnych).

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi

d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych

e) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: • zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami,

 • materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

 • zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,

 • przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

 • możliwością powstawania pożaru.
 • Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.


 • Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.


 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.


 • Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.


 • MATERIAŁY

 • Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

 • Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

 • Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

 • Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca:

 • określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,

 • identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT,

 • numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,

 • numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

 • inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,

 • nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

 • Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

 • Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót.
 • Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.


 • Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.


 • Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego.


 • WYKONANIE ROBÓT

 • Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

 • projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.


 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z sztuką budowlaną lub przekazanymi na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego wytycznymi. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
 • Wykonawca zatrudni posiadającego stosowne uprawnionego kierownika budowy i kierowników robót branżowych w odpowiednim wymiarze godzin pracy.
 • Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i wytycznych.
 • Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. • SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego.


 • TRANSPORT

 • Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna