Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wojciech HermanowskiPobieranie 233,59 Kb.
Strona1/4
Data29.05.2018
Rozmiar233,59 Kb.
  1   2   3   4Informatyka

Program nauczania

dla szkół ponadgimnazjalnych

Zakres podstawowy

Wojciech Hermanowski
Spis treści

1. Wstęp 3

2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4

3. Treści edukacyjne 19

4. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 22

5. Opis założonych osiągnięć ucznia 30

6. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 31

1. Wstęp

Przedstawiony niżej program nauczania informatyki został przygotowany zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Program powinien być realizowany razem z podręcznikiem Informatyka. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy autorstwa Grażyny Hermanowskiej i Wojciecha Hermanowskiego.

Komputer i sieć internet są ważnymi elementami życia młodego człowieka. Nikt nie wyobraża sobie dziś bez nich pracy, nauki i rozrywki. Dlatego właśnie prawidłowe, bezpieczne i efektywne korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakie powinien rozwinąć człowiek we współczesnym świecie.

Uczeń rozpoczynający IV etap kształcenia dysponuje już sporą wiedzą i umiejętnościami z zakresu obsługi komputera. W związku z tym zadaniem nauczyciela przedmiotu Informatyka jest nie tylko zrealizowanie założeń podstawy programowej, ale także uporządkowanie i wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych wcześniej. Będzie to wymagało dodatkowego wysiłku i indywidualizacji pracy z uczniami o różnym stopniu zaawansowania. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której część uczniów będzie musiała wykonywać zadania zbyt proste, jeśli w tym czasie może zdobywać nowe umiejętności. Oczywiście, podobnie jeśli chodzi o uczniów, których stan wiedzy jest niższy − zbyt wysokie wymagania mogą ich zniechęcić do wykonywania ćwiczeń, a także stać się powodem problemów natury psychologicznej. Bez względu jednak na poziom zaawansowania wszystkie typy zadań muszą mieć określony cel, który uczeń powinien poznać przed przystąpieniem do pracy.

Ilość godzin przeznaczonych na naukę przedmiotu jest niewielka, dlatego dla osiągnięcia sukcesu najważniejsza będzie pełna realizacja programu nauczania. Pomoże w tym wcześniejsze przygotowanie pracowni, materiałów ćwiczeniowych, odpowiedni podręcznik oraz efektywne wykorzystanie czasu podczas lekcji.
2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Cele wychowawcze na zajęciach z przedmiotów informatycznych
Przedmioty informatyczne we współczesnej szkole to nie tylko nauka posługiwania się komputerem i jego programowania. Coraz więcej aspektów życia codziennego łączy się z siecią, która odzwierciedla zachowania użytkowników czy zjawiska socjologiczne przenoszone z realnego świata. W większości przypadków jedynym miejscem kształtującym postawy wobec technologii informacyjnej i jej usług jest szkoła. W czasie zajęć w pracowni informatycznej cele wychowawcze muszą być realizowane równolegle z celami dotyczącymi podstawy programowej. Część z nich jest także w niej uwzględniona.
Sposób osiągania opisanych celów zależy od etapu kształcenia.


Cel ogólny

Cele szczegółowe

Uwagi

Świadome stosowanie przepisów i zasad bezpiecznego eksploatowania urządzeń elektrycznych oraz zachowania przy stanowisku pracy

Uczeń:

– zna i umie zinterpretować poszczególne punkty regulaminu pracowni,

– potrafi ocenić wzrokowo stan urządzenia elektrycznego (komputera) i przewodów doprowadzających zasilanie i na tej podstawie ocenia bezpieczeństwo pracy z tym urządzeniem,

– zna podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania i podłączania urządzeń peryferyjnych,

– nie stwarza zagrożeń: odpowiednio eksploatuje urządzenia w pracowni, zachowuje ostrożność podczas poruszania się po pracowni, np. w czasie pracy w zespole.


Regulamin i wynikające z niego zasady powinny być omówione na pierwszych zajęciach w pracowni i stosowane w czasie wszystkich następnych lekcji.
Konieczne jest wpisanie odpowiedniego tematu do dziennika i złożenie podpisu. Jest to ślad po przeprowadzeniu lekcji na temat zachowania w pracowni.

Przestrzeganie zasad netykiety i współużytkowania sieci komputerowej

Uczeń:

– zna i stosuje podstawowe zasady obowiązujące podczas korzystania z usług sieciowych, w tym: komunikatorów, forów, poczty itp.,

– zachowuje ostrożność: ustala i chroni bezpieczne hasła, nie udostępnia informacji osobistych, chroni swoje zasoby,

– szanuje współuczestników usług sieciowych,

dba o swój wizerunek w sieci,

– unika agresji w sieci,

– zna podstawowe prawa dotyczące ochrony wizerunku i prywatnych danych.


Oprócz zajęć poświęconych tej tematyce należy zwrócić uwagę na zachowanie uczniów w czasie zajęć i dyskretnie kontrolować ich działania w sieci.

W przypadku naruszenia zasad należy oddziaływać wychowawczo – nie lekceważyć.Wzrost świadomości na temat przestępczości w sieci

Uczeń:

– wie, jak unikać zagrożeń przestępczą działalnością w sieci,

– wie, które działania w sieci noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia,

– zgłasza osobie starszej (rodzicom, nauczycielowi itp.) niepokojące go wydarzenia w sieci, np. molestowanie, próby wyłudzeń, ośmieszanie, oczernianie i ataki na siebie lub bliskich.Na zajęciach poświęconych tej tematyce należy również zwrócić uwagę na zachowanie uczniów w czasie zajęć i dyskretnie kontrolować ich działania w sieci.

W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy interweniować. Nie wolno lekceważyć takich sytuacji.Umiejętność pracy w zespole

Uczeń:

– umie współpracować z innymi członkami grupy, szanuje hierarchię zespołu,

– prowadzi dyskusje, broni swoich racji, umie zawierać kompromisy,

– nie wyręcza się pracą innych.Cel powinien być realizowany podczas pracy nad wspólnymi projektami.

Należy zwrócić uwagę na dobór członków zespołu.

Nie wolno ingerować w pracę zespołu, ale czuwać nad odpowiednimi relacjami wśród jego członków.


Poszanowanie dla własności intelektualnej

Uczeń:

– wie, czym są prawa autorskie i majątkowe, a zwłaszcza prawa do dzieł rozpowszechnianych na nośnikach cyfrowych,

– szanuje prawa autorskie twórców i kolegów oraz dba o  przestrzeganie własnych, do zdjęć, tekstów, zadań domowych itp.


Uczniowie często lekceważą te prawa, uważając, że co w sieci, to za darmo. Jest to zjawisko powszechne w grupie młodzieży młodszej i gimnazjalnej. Im szybciej uczniowie będą świadomi praw twórców, tym bardziej będą szanować ich pracę, w tym także kolegów, nauczycieli, autorów podręczników i publikacji itd.

Szanowanie stanowiska pracy

Uczeń:

– nie niszczy sprzętów w pracowni i dba o ich właściwy stan,

– nie zmienia bez pozwolenia konfiguracji systemów i programów.


Kolejna klasa przychodząca do pracowni powinna zastać podstawowy stan systemów i urządzeń.

Jeśli uczniowie nie będą samodzielnie, bez polecenia, zmieniać ich ustawień, nauczyciel nie będzie musiał tracić czasu na regulację tych zasobów i sprzętów, a dzięki temu zajęcia potoczą się sprawnie.Poniżej przedstawiono cele kształcenia z podziałem na rozdziały w podręczniku.


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna