Informatyka – zespół dyscyplin naukowych I technicznych do przetwarzania danych, chodzi o usprawnienie procesów informacyjnychPobieranie 34.5 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar34.5 Kb.

Informatyka – zespół dyscyplin naukowych i technicznych do przetwarzania danych, chodzi o usprawnienie procesów informacyjnych (procesów przetwarzania danych): rozwój narzędzi i metod oraz obszar ich zastosowań

Sprzęt infor – najszybciej zmieniający się filar inform

Zastosowania infor – technologie infor do przetwarzania danych, informacji i wiedzy

IG (’80)– wiedza o zew sys infor, łączących grupy firm, szczególnie wszystkie w kraju

System – każda celowo wyodrębniona całość, złożona z części (podsystemów), relacji między nimi oraz powiązań z całością; pojęcie względne – zależne od obserwatora

Synergia (wzmocnienie) – żadna z tych części nie może samodzielnie zrealizować celu sys

Własności: względność, różnorodność, złożoność, koherentność (spójność), stopień centralizacji, sterowalnośćWE i WY – zasileniowe i informacyjne

Czarna skrzynka – obserwator zna tylko WE; wykonuje kombinacje (reguła transformacji) i sprawdza jakie są WY (protokół obserwacji)

T deterministyczna – jednemu WE – jedno WY

T probabilistyczna – co najmniej jednemu WE – dwa lub więcej WY

Komunikat – nośnik treści (informacji), układ elementów (danych)

Informacja potencjalna i aktywna; istnieje niezależ od obserw, jest obiektywna – różne znaczenie dla różnych odbiorców; model inform obiektu; ma treść, mirę ilościową (np. bit); synergia – dwie infor razem dają większy efekt niż każda osobno; różnorodna, zasób niewyczerpywalny; szumy; funkcje: informacyjne, sterujące, składnik wiedzy, kulturotwórcze, demokratyzujące, zasób, kapitał, towar, czynnik motywujący, determinanta wolności psycholog

Smog informacyjny


Zróżnicowanie – faktograf, semantyczne, proceduralne (rozw heurystyczne – domysły, doświadczenia, nowe pomysły, itp.- nie gwarantują sukcesu), normatywne, klasyfikacyjne, strukturalne// (nie)mierzane, boolowskie// obiekt jednostkowy, grupowy, metainformacja (infor opisuje infor)// retrospektywne, bieżące, prospektywne

Cechy – poprawność, użyteczność, wiarygodność, selektywność, kompletność, aktualność, terminowość, komunikatywność, dyspozycyjność

Dane – wycinek rzeczywistości do reprezen innego wycinka; pojedyncze nie są infor; poziom niższy w stos do infor

SG – każdy, otwarty, dynamiczny sys społ-tech, realizujący okreś cele gosp (makro i mikro)

T prospektywna (WE wcześniej niż WY) i retrospektywna

Regulacja (forma sterowania), sterowanie, zarządzanie (najszersze)– sposoby wymuszania zachowań SG, aby jego stany były zgodne z naszymi oczekiwaniami

Dziedzina zarządzania (agenda) – wyodrę fragm SG, powstały w wyniku podziału pracy

Decyzje proste (dobrze ustrukturyzowane), wystarcz ustruktu (skomplikow struktura), słabo ustruktu

PZI – przestrzeń zarzą infor – mapa zadań i problemów

Luka infor – potrzebne lecz nieznane infor: infor konieczne i pożądane (uzupeł)

Język – alfabet, gramatyka, słownik; j. asemblerowe (symboliczne); translatory: kompilatory – tłumaczenie przed wykonaniem programu, interpretery

j. proceduralny – jak, j. 4GL - co

Modele statyczne = modele danych (hierarchiczna struk organi), dynamiczne = modele procesów (zachowania, reakcje), przetwarzania danych – wzajem relacje; modelowanie od szczegółu do ogółu i odwrotnie; prymitywne modele danych (struktura rekordu, plików), klasyczne i semantyczne (konkretne potrzeby)

Diagram hierarchii funkcji = model F-H – obraz struktur działań

Funkcja elementarna – musi być skończona lub anulowana

Proces – WEWY (przepływ danych)

DPD – diagramy przepływu danych, narzędzie; diagram kontekstowy – określa granice sys

ERD – obiekt (encja)-atrybut-związek

Technologia – naukowo uzasadniony środek posługi się środ tech (techniką)

TI – tech infor – jw do zbierania, przechow, przetwa, przesył I udostęp infor

PD – przetw danych

Hardware, software


Procesor – zarządza wszystkim (ukł sterowania, arytmometr – obliczenia, zespół rejestrów, wszystko połączone magistralami = wiązkami przewodów)

MIPS – mln rozkazów w 1s


FLOP - operacje zmiennoprzecinkowe na 1s

Komórka elementarna – 0 lub 1 (bit)

Komórka pamięci – 8 bitów = bajt

RAMpamięć operacyjna, ginie przy odłączeniu od zasilania


ROM – tylko do odczytu (oprogramowanie firmowe)

Pamięć zew – taśmy magne (dostęp sekwencyjny), dyski magne (metalowe – dyski twarde i plastikowe – dyskietki talerze pokryte warstwą materiału ferromagnetycznego; ścieżki  sektory), dyski optyczne (CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD)

WE – klawiatura, urz wskazujące, skaner, WE głosowe

WY – monitor, drukarka, WY głosowe, inne (plotery)

Sys operacyjny – program zarządzający wszystkim

Komp – pierwszy 1946r ENIAC; kieszonkowe (palmtopy), notatnikowe (notebooki), podręczne (laptopy)

Prog binarne (wykonywalne), translacje (tłumaczenia; public domain, shareware (bezpł dostępne, prawnie chronione, na próbę 10-60 dni)

Sieć komp – sys umożliw wymianę danych między komp (serwer + stacje robocze, klienci), adapter sieciowy

LAN – lokalne; MAN – metropolitalne (miejskie); WAN – rozległe (Internet – sieć rozproszona)

OSI (ISO/OSI) – model opisuj archite sici komp – 1978

Przewody elekt – skrętka i kabel koncentryczny

Bezprzewodowe środki trans: fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne (laser)Modem – zmiana sygnału cyfrowego na analogowy

Ethernet – najpop, najb uniwer sys transportu w siciach lok

Przesył danych – tryby – simplex (w 1 kierunku), półduplex (na przemian), duplex

Protokół komunikacyjny – IP (warstwa sieciowa OSI), TCP (w. transportowa), SMTP (protokół poczty elektr do wiadom tekstowych), Telnet – do pracy na odległym komp, FTP (przesył plików między komp)

Internet – USA, z części sieci ARPANET, stopniowo wyparł BITNET (protokół TCP/IP  poczta elekt, Telnet, FTP); talk – komunik między 2 użytkownikami, IRC (Internet Relay Chat), Usenet – dyskusje temat, publiczne, Archie – wyszukiw plików w publ zasobach za pomocą FTP, telefonia internetowa; WWW – połączenia hipertekstowe, język HTML, protokół HTTP (do przeglądania stron w Internecie); przeglądarki; łącza zestawione, dzierżawione, stałe (cyfrowy sys abonencki DSL); telefonia cyfrowa (sieć ISDN); sys zaporowe i ściany ogniowe

Intranet – sys udostępniania infor

EDI – elektr wymiana danych

Pobieranie 34.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna