Informacje ogólnePobieranie 0,62 Mb.
Strona1/8
Data09.11.2017
Rozmiar0,62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

TOK B: Ekonofizyka, Fizyka medyczna, Modelowanie układów biologicznych, Nauczanie fizyki i matematyki, Technologie informatyczne,
Przedmioty wspólne
Semestr 1
11.1-4-M1/1

Matematyka 1

Nazwa przedmiotu

Matematyka 1

Typ przedmiotu

Obowiązkowy

Poziom przedmiotu

Poziom podstawowy – I rok studiów licencjackich (semestr 1)

ECTS

10

Nazwisko wykładowcy

Lech Jakóbczyk, dr hab., prof. nazw.

Cel przedmiotu

Umiejętność używania rachunku różniczkowego i całkowego do analizy konkretnych problemów. Zrozumienie podstaw teorii ciągów i szeregów liczbowych. Znajomość metod rozwiązywania układów równań algebraicznych i umiejętność posługiwania się rachunkiem macierzowym.

Wymagania wstępne
Charakterystyka przed­miotu

Język matematyki: zbiory, relacje, odwzorowania. Liczby rzeczywiste. Ciągi i szeregi liczbowe. Funkcje ciągłe. Funkcje różniczkowalne. Funkcje zadane przez szeregi nieskończone. Badanie funkcji. Całkowanie. Liczby zespolone. Funkcje zespolone. Elementy algebry liniowej.

Zalecana literatura

 1. G.M. Fichtenholtz „Rachunek różniczkowy i całkowy I”

 2. F. Leja „Rachunek różniczkowy i całkowy”

 3. A. Mostowski, M. Stark „Elementy algebry wyższej”

Metody nauczania i uczenia się/formy zajęć

Wykład - 4 godziny przez 15 tygodni

Konwersatorium - 4 godziny przez 15 tygodniMetody oceny pracy studenta

Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.

Wykładu - egzamin pisemny.Język wykładowy

Polski


13.2-4-PF1/1

Podstawy fizyki 1

Nazwa przedmiotu

Podstawy Fizyki I

Typ przedmiotu

Obowiązkowy

Poziom przedmiotu


Poziom podstawowy odpowiadający poziomowi typowych podręczników akademickich fizyki – I rok studiów licencjackich

Punk­ty ECTS

9

Nazwisko wykładowcy

Ryszard Cach ,prof. dr hab.

Cel przedmiotu


Student, w zakresie materiału objętego wykładem, poprawnie definiuje podstawowe wielkości fizyczne, formułuje prawa fizyki, opisuje i tłumaczy zjawiska mechaniczne i cieplne objęte programem wykładu, zna i stosuje strategie rozwiązywania problemów fizycznych z użyciem odpowiedniego aparatu matematycznego.

Wymagania wstępne
Charakterystyka przed­miotu

Wielkości fizyczne i ich charakter, wielkości wektorowe i podstawowe operacje na wektorach, opis ruchu prostoliniowego na płaszczyźnie i w przestrzeni, zasady dynamiki i ich zastosowanie do analizy ruchu, nieinercjalne układy odniesienia, praca, energia kinetyczna i potencjalna, zasada zachowania energii mechanicznej i jej stosowanie, zasada zachowania pędu, zderzenia i ich analiza, dynamika bryły sztywnej, zasada zachowania momentu pędu i jej zastosowania, prawo grawitacji, prawa Keplera, ruch satelitów, pole grawitacyjne, drgania, drgania tłumione i wymuszone, rezonans mechaniczny, składanie drgań, fale mechaniczne, statyka i dynamika płynów, temperatura i ciepło, transport ciepła, gaz doskonały, przemiany gazowe, I i II zasada termodynamiki.

Zalecana literatura

 1. Hugh D. Young, Roger A. Freedman University Physics Pearson International Edition.

 2. D. Halliday R. Resnick, J. Walker, Fizyka, tom I. PWN, Warszawa 1994.

 3. Kittel, W.D. Knight, M. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1969.

 4. A.K. Wróblewski, J. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom I, PWN, Warszawa 1991.

 5. I.W. Sawielew, Kurs fizyki, PWN, Warszawa 1994.
Metody nauczania i uczenia się/formy zajęć

Wykład - 4 godz. tygodniowo przez 15 tygodni.

Konwersatoria – 4 godz. tygodniowo przez 15 tygodniMetody oceny pracy studenta


Konwersatorium – ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie i umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz ocena aktywności studentów podczas zajęć.

Wykład – egzamin pisemno-ustny.Język wykładowy

Język polskiSemestr 2
11.1-4-M2/2

Matematyka 2

Nazwa przedmiotu

Matematyka 2

Typ przedmiotu

Obowiązkowy

Poziom przedmiotu

Poziom podstawowy – I rok studiów licencjackich (semestr 2)

ECTS

10

Nazwisko wykładowcy

Lech Jakóbczyk, dr hab., prof. nazw.

Cel przedmiotu

Zrozumienie podstaw teorii funkcji wielu zmiennych i analizy wektorowej, znajomość podstawowych twierdzeń i umiejętność ich zastosowania w zagadnieniach fizycznych. Znajomość metod rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych .

Wymagania wstępne

Matematyka 1

Charakterystyka przed­miotu

Przestrzenie euklidesowe i funkcje wielu zmiennych. Całkowanie funkcji wielu zmiennych. Całki krzywoliniowe i powierzchniowe.

Równania różniczkowe zwyczajne. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą szeregów potęgowych.Zalecana literatura

D. A. McQuarrie, „Matematyka dla przyrodników i inżynierów” 1, 2.

Metody nauczania i uczenia się/formy zajęć

Wykład - 4 godziny przez 15 tygodni

Konwersatorium - 4 godziny przez 15 tygodniMetody oceny pracy studenta

Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.

Wykład - egzamin pisemnyJęzyk wykładowy

Polski13.2-4-PF2/2

Podstawy fizyki 2

Nazwa przedmiotu

Podstawy fizyki 2

Typ przedmiotu

Obowiązkowy

Poziom przedmiotu

Poziom podstawowy – I rok studiów inżynierskich (semestr 2)

Punk­ty ECTS

8

Nazwisko wykładowcy

Robert Kucharczyk, dr hab.

Cel przedmiotu

Po zakończeniu nauki tego przedmiotu student powinien znać i rozumieć podstawowe prawa elektryczności, magnetyzmu i optyki oraz umieć je zastosować do rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych.

Wymagania wstępne
Charakterystyka
przed­miotu

Ładunki elektryczne: ładunki elektryczne a struktura materii, przewodniki i izolatory, oddziaływania ładunków, prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne: natężenie pola elektrycznego, linie pola elektrycznego, pola elektryczne wytworzone przez przykładowe rozkłady ładunków, ładunek punktowy w polu elektrycznym, dipol
w polu elektrycznym. Prawo Gaussa: strumień pola elektrycznego, prawo Gaussa i jego zastosowania, równoważność praw Gaussa
i Coulomba, rozkład ładunków na przewodniku, przewodnik
w zewnętrznym polu elektrycznym, pole przy powierzchni przewodnika. Potencjał elektryczny: praca sił pola elektrostatycznego, zachowawczość pola elektrostatycznego, energia potencjalna ładunku w polu i energia potencjalna układu ładunków, potencjał elektryczny, obliczanie potencjału dla różnych rozkładów ładunków, powierzchnie ekwipotencjalne, związki pomiędzy natężeniem pola elektrostatycznego a potencjałem. Pojemność elektryczna: kondensatory, definicja i obliczanie pojemności kondensatorów, energia zgromadzona w kondensatorze, energia pola elektrycznego. Dielektryki: dielektryki w polu elektrycznym, ładunki indukowane, polaryzacja dielektryka, kondensator z dielektrykiem, prawo Gaussa w obecności dielektryka, trzy wektory elektryczne: natężenie, indukcja i polaryzacja. Prąd elektryczny: natężenie i gęstość prądu, prędkość unoszenia nośników, model Drudego przewodnictwa metali, związek pomiędzy natężeniem pola w przewodniku a gęstością prądu, oporność i przewodność właściwa, prawo Ohma, opór przewodnika, obwody prądu stałego, siła elektromotoryczna, przemiany energetyczne w obwodach, moc wydzielana na elementach obwodu, łączenie oporników, reguły Kirchhoffa i ich zastosowania w obwodach prądu stałego, obwód R-C. Pole magnetyczne: magnetyzm, indukcja magnetyczna, siła Lorentza, linie pola magnetycznego, strumień pola magnetycznego, prawo Gaussa dla pola magnetycznego, ruch ładunku w polu magnetycznym, przewodnik z prądem w polu magnetycznym, pętla z prądem w polu magnetycznym, magnetyczny moment dipolowy, silnik prądu stałego. Źródła pola magnetycznego: pole magnetyczne wytworzone przez poruszający się ładunek punktowy i przewodnik z prądem, prawo Biota-Savarta i zastosowania, oddziaływania równoległych drutów, prawo Ampera i zastosowania, prąd przesunięcia i uogólnione prawo Ampera, materiały magnetyczne, paramagnetyzm, diamagnetyzm, ferromagnetyzm, trzy wektory magnetyczne: indukcja, natężenie
i magnetyzacja. Indukcja elektromagnetyczna: prawo Faradaya
i zastosowania, reguła Lenza, dynamiczna siła elektromotoryczna, indukowane pole elektryczne, prądy wirowe, indukcja i samoindukcja, obliczanie indukcyjności, energia zgromadzona w cewce indukcyjnej, energia pola magnetycznego, obwód R-L, obwód L-C, obwód R-L-C. Obwody prądu zmiennego: napięcie i natężenie skuteczne, reaktancje i przesunięcia fazowe dla cewki indukcyjnej i kondensatora, obwód R-L-C prądu zmiennego, rezonans w obwodzie R-L-C, moc w obwodach prądu zmiennego. Równania Maxwella: różniczkowe operacje na wektorach: gradient, dywergencja, rotacja i laplasjan, równania Maxwella w postaci całkowej i różniczkowej. Fale elektromagnetyczne: ogólne równanie falowe dla fal e.-m. i jego rozwiązania, ogólne własności fal e.-m., prędkość fal e.-m., biegnące i stojące fale sinusoidalne, wektor Poyntinga, natężenie i pęd fali e.-m., ciśnienie promieniowania e.-m., fale e.-m. w ośrodku materialnym, widmo fal e.-m. Natura i rozchodzenie się światła: natura światła, źródła światła, opis rozchodzenia się światła: fronty falowe i promienie świetlne, zasada Fermata, zasada Huygensa, odbicie i załamanie światła na granicy ośrodków, wzory Fresnela, całkowite wewnętrzne odbicie, dyspersja światła, polaryzacja światła, rozpraszanie światła. Optyka geometryczna: odbicie i załamanie światła na powierzchniach płaskich
i sferycznych, formowanie obrazu dla zwierciadeł płaskich i sferycznych, soczewki cienkie, zasada działania wybranych przyrządów optycznych (aparat fotograficzny, oko, lupa, mikroskop, teleskop). Optyka falowa: interferencja i dyfrakcja fal e.-m.: spójność fal e.-m., rozkład natężenia światła przy interferencji dwu fal (doświadczenie Younga), interferencja w cienkich i grubych warstwach, pierścienie Newtona, warstwy antyrefleksyjne i odblaskowe, rozkład natężenia światła przy dyfrakcji na pojedynczej szczelinie, dyfrakcja na dwu i wielu szczelinach, siatki dyfrakcyjne, holografia.

Zalecana literatura

 1. H.D. Young, R.A. Freedman, University Physics

 2. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka

 3. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki

 4. E.M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm

 5. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki

 6. B .Jaworski, A. Dietłaf, L. Miłkowska, Kurs fizyki

Dodatkowa:

 1. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna

 2. R.P. Feynmann, R.B. Leighton, M. Sands, Feynmanna wykłady
  z fizyki


 3. P.G. Hewitt, Fizyka wokół nas

Metody nauczania i uczenia się/formy zajęć

Wykład – 4 godz. tygodniowo przez 15 tygodni

Konwersatoria – 4 godz. tygodniowo przez 15 tygodniMetody oceny pracy studenta

Konwersatorium – ocena znajomości zagadnień przedstawionych
na wykładzie i umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz aktywności studentów na zajęciach.

Wykład – egzamin pisemny i/lub ustny.Język wykładowy

PolskiSemestr 3
13.2-4-KFT1/3

Klasyczna fizyka teoretyczna 1

Nazwa przedmiotu

Klasyczna fizyka teoretyczna 1

Typ przedmiotu

Obowiązkowy dla studiów licencjackich o specjalnościach Ekonofizyka, Modelowanie układów biologicznych, Nauczanie fizyki i matematyki, Technologie informatyczne.

Poziom przedmiotu

Poziom średniozaawansowany – II rok studiów licencjackich (semestr 3)

ECTS

9

Nazwisko wykładowcy

Bernard Jancewicz, dr hab. prof. nazw.

Cel przedmiotu

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstaw y teoretycznego opisu układów mechanicznych i układów z więzami oraz mieć opanowany formalizm Lagrange’a i Hamiltona. Powinien rozumieć elementy szczególnej teorii względności.

Wymagania wstępne

Matematyka 1, 2 lub Rachunek różniczkowy i całkowy 1,2

Charakterystyka przed­miotu

 1. Mechanika klasyczna: Dynamika punktu materialnego. Oscylator harmoniczny. Prawa zachowania. Układy z więzami.

 2. Formalizm Lagrange’a i Hamiltona: Szczególna teoria względności. Przekształcenia Lorentza. Diagramy Minkowskiego. Czterowektory i równania ruchu.

Zalecana literatura

1. J. R. Taylor ,,Mechanika klasyczna" tom 1 i 2 ,

2. K. Stefański ,,Wstęp do mechaniki klasycznej"Metody nauczania i uczenia się/formy zajęć

Wykład - 2 godz. tygodniowo przez 15 tygodni

Konwersatorium - 2 godz. tygodniowo przez 15 tygodniMetody oceny pracy studenta

Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.

Wykład - egzamin pisemny.Język wykładowy

Polski


11.1-4-M3/3

Matematyka 3

Nazwa przedmiotu

Matematyka 3

Typ przedmiotu

Obowiązkowy

Poziom przedmiotu

Poziom podstawowy – II rok studiów licencjackich (semestr 3)

ECTS

6

Nazwisko wykładowcy

Lech Jakóbczyk, dr hab., prof. nazw.

Cel przedmiotu

Opanowanie metod rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych metodą szeregów Fouriera. Umiejętność rozwiązania równania falowego . Opanowanie techniki przekształcenia Fouriera. Znajomość podstaw teorii funkcji analitycznych i ich zastosowań.

Wymagania wstępne

Matematyka 1, Matematyka 2

Charakterystyka przed­miotu

1. Równania różniczkowe cząstkowe i szeregi Fouriera.

2. Przestrzenie Hilberta i operatory liniowe.

3. Przekształcenie Fouriera i równania różniczkowe.

4. Równanie przewodnictwa cieplnego.

5. .Funkcje zespolone i pochodna zespolona.

6. Całkowanie zespolone. Twierdzenie Cauchy’ego.

7. Własności funkcji analitycznych.

8. Szeregi Laureata, osobliwości, residua.

9. Zastosowanie teorii residuów do obliczania całek rzeczywistych.


Zalecana literatura

 1. D.A. McQuarrie,”Matematyka dla przyrodników i inżynierów” 2

 2. F. Leja,”Funkcje zespolone”

Metody nauczania i uczenia się/formy zajęć

Wykład - 2 godziny przez 15 tygodni

Konwersatorium - 2 godziny przez 15 tygodniMetody oceny pracy studenta

Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.

Wykład - egzamin pisemnyJęzyk wykładowy

Polski


Semestr 4
13.2-4-KFT2/4

Klasyczna fizyka teoretyczna 2

Nazwa przedmiotu

Klasyczna fizyka teoretyczna 2

Typ przedmiotu

Obowiązkowy dla studiów licencjackich o specjalnościach Ekonofizyka, Modelowanie układów biologicznych, Nauczanie fizyki i matematyki, Technologie informatyczne.

Poziom przedmiotu

Poziom średniozaawansowany – II rok studiów licencjackich (semestr 4)

ECTS
Nazwisko wykładowcy

Bernard Jancewicz, dr hab. prof. nazw.

Cel przedmiotu

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien opanować elementy statystycznego opisu układów makroskopowych. Znać podstawowe rozkłady statystyczne. Rozumieć elementy teorii przejść fazowych. Mieć opanowane elementy elektrodynamiki – znać równania Maxwella i teorię fal elektromagnetycznych.

Wymagania wstępne

Klasyczna fizyka teoretyczna 1

Charakterystyka przed­miotu

 1. Termodynamika i fizyka statystyczna: Makroskopowy i mikroskopowy opis układów. Energia, praca, ciepło. Odwracalność i nieodwracalność. Rozkład kanoniczny. Zastosowania: paramagnetyk, model Isinga. Przejścia fazowe. Gaz nieidealny. Układy z domieszkami.

 2. Elektrodynamika: Elektrostatyka i magnetostatyka. Równania Maxwella. Równanie falowe. Płaska fala elektromagnetyczna. Polaryzacja. Odbicie i załamanie fali. Fale w ośrodku przewodzącym.

Zalecana literatura

 1. K. Zalewski ,,Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej i Statystycznej

 2. D. J. Griffiths ,,Podstawy elektrodynamiki"

Metody nauczania i uczenia się/formy zajęć

Wykład - 2 godz. tygodniowo przez 15 tygodni

Konwersatorium - 2 godz. tygodniowo przez 15 tygodniMetody oceny pracy studenta

Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.

Wykład - egzamin pisemny.Język wykładowy

Polski

  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna