Informacje ogólnePobieranie 182,26 Kb.
Strona1/4
Data18.01.2018
Rozmiar182,26 Kb.
  1   2   3   4

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (14 stron) 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Lista pracowników Zamawiającego


Lista osób zatrudnionych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej W Kielcach, zawierająca dane dotyczące wieku oraz płci, znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ. Do umowy grupowego ubezpieczenia na życie mogą przystąpić również współmałżonkowie oraz dorosłe dzieci.
 1. PODSTAWOWE REGULACJE UMOWY UBEZPIECZENIA

 1. Mechanizm rocznego raportowania


Na wniosek Zamawiającego, w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku Wykonawca przedstawi zestawienie zainkasowanej składki ubezpieczeniowej oraz wysokości wypłaconych świadczeń, za okres od początku trwania umowy do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia przez Zamawiającego wniosku o przygotowanie ww. zestawienia.

 1. Koszty administracyjno-obsługowe


Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem łącznych kosztów administracyjno-obsługowych w wysokości 15% składki ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy. Składka ubezpieczeniowa rozumiana jest jako rzeczywista wartość składki należnej Wykonawcy, stanowiąca iloczyn ilości ubezpieczonych osób w danym okresie rozliczeniowym i wysokości składki za jedną osobę, którą Zamawiający przekazuje na rachunek Wykonawcy (z częstotliwością wskazaną w umowie ubezpieczenia). Koszty administracyjno-obsługowe, o których mowa w zdaniu pierwszym wypłacane są przez cały okres trwania umowy, bez względu na wysokość wskaźnika szkodowości ubezpieczenia na życie zawartej w drodze niniejszego postępowania

 1. Konstrukcja ubezpieczenia


Pracownikom Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach oraz członkom ich rodzin (współmałżonkowie i dorosłe dzieci) zostanie zaoferowane przystąpienie do jednej z dwóch podgrup ubezpieczenia, z których składa się program grupowego ubezpieczenia na życie będący wynikiem niniejszego postępowania. Ubezpieczonemu przysługuje prawo zmiany podgrupy ubezpieczenia w rocznicę wejścia w życie programu grupowego ubezpieczenia na życie. Ubezpieczonemu przysługuje również prawo do rezygnacji z uczestnictwa w programie grupowego ubezpieczenia na życie poprzez złożenie stosownego oświadczenia Zamawiającemu. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym ubezpieczony złożył stosowna rezygnację wystąpienia z programu.

Dana podgrupa ubezpieczenia zostanie uruchomiona, jeśli chęć przystąpienia do niej wyrazi co najmniej 10% osób uprawnionych do przystąpienia do ubezpieczenia wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 1. Wiek wstępu


Wraz z zawarciem umowy lub w trakcie jej trwania do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia. Osoby, które przystąpiły do programu przed ukończeniem 70 roku życia będą objęte pełnym zakresem ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania.

 1. Ubezpieczenie współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci


Do umowy grupowego ubezpieczenia na życie mogą przystąpić również współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników, pod warunkiem przystąpienia wyłącznie do podgrupy ubezpieczenia uprzednio wybranej przez pracownika. Wykonawca nie uzależni możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową małżonków i pełnoletnich dzieci od osiągnięcia ich określonej minimalnej ilości (brak wymaganego poziomu partycypacji dla współmałżonków i pełnoletnich dzieci).

Wykonawca za współmałżonka uzna również partnera życiowego ubezpieczonego wskazanego w deklaracji przystąpienia, z którym ubezpieczony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Wskazanie partnera ubezpieczonego jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy zarówno ubezpieczony jak i partner ubezpieczonego nie pozostają w formalnym związku małżeńskim.

 1. Poziom partycypacji


Umowa ubezpieczenia wejdzie w życie pod warunkiem osiągnięcia, w terminie wskazanym w punkcie 4.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poziomu partycypacji: 50% grupy pracowników uprawnionych do przystąpienia do nowego programu ubezpieczenia, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do programu (warunek zawieszający). W przypadku braku przekroczenia 50% poziomu partycypacji ubezpieczonych, umowa ubezpieczenia nie wchodzi w życie, chyba że strony ustalą inaczej. Zmniejszenie się poziomu partycypacji poniżej wymaganego po wejściu w życie umowy ubezpieczenia nie będzie miało wpływu na trwanie i kształt umowy ubezpieczenia.

Zamawiający nie gwarantuje ilości pracowników przystępujących do umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 1. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego


Zamawiający po rozpoczęciu świadczenia usługi grupowego ubezpieczenia na życie, może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wykonawca świadczy usługę grupowego ubezpieczenia na życie do końca miesiąca, w którym upłynął termin wypowiedzenia.

 1. Ogólne zasady obsługi ubezpieczeń


Komisje lekarskie będą organizowane w miejscowości siedziby Ubezpieczającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaocznego orzekania na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji wysokości orzeczonego w ten sposób świadczenia Ubezpieczonemu przysługuje prawo do ponownej weryfikacji medycznej przed komisją lekarską.

Zamawiający za komisję lekarską uzna również jednoosobowe badanie medyczne zorganizowane przez Wykonawcę.


  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna