Informacje I ustalenia ogólnePobieranie 59,41 Kb.
Data25.04.2018
Rozmiar59,41 Kb.


Protokół z kontroli planowanej sprawdzającej

podmiotu leczniczego: QR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Barana 15, 61-244 Poznań


 1. Informacje i ustalenia ogólne
 1. Kontrolowany podmiot leczniczy

QR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Barana 15,
61-244 Poznań

Numer REGON: 301633979

Numer w RPWDL: 000000158415 W-30

Data wpisu do RPWDL: 18.06.2013 r.

Forma organizacyjno-prawna: 1300- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia działalności: 26.06.2013 r.

Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:


 1. DENTAL PRESTIGE – ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH, ul. Barana 15
  61-244 Poznań;

 2. MEDICAL PRESTIGE – SZPITAL, ul. Barana 13, 61-244 Poznań;

 3. MEDICAL PRESTIGE ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH, ul. Barana 15
  61-244 Poznań.

Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych: Poznań


 1. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych, wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

 1. Jolanta Bartczak - starszy specjalista, przewodnicząca zespołu kontrolnego,

 2. Wiesława Ryniec - specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.339.2016.1,
z dnia 28 czerwca 2016 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.).
Kontrolę planową sprawdzającą przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2016 rok. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 4 lipca 2016 roku i zakończono w dniu 21.07.
2016 roku. Czynności kontrolne w przedsiębiorstwie leczniczym realizowano
w dniu 4 i 13 lipca 2016 roku.


 1. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli jest ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego, znak: PS-IV.9612.56.2015.9, z dnia 16 kwietnia 2015 roku.

Okres objęty kontrolą: wg stanu na dzień kontroli.
 1. Kierownik podmiotu leczniczego

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani XXXXX, powołana Uchwałą nr 1/2013 wspólników spółki z 5 maja 2013 r.


 1. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony kontrolowanego podmiotu

W trakcie kontroli podmiot reprezentował Pan XXXXX, członek Zarządu QR SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Pani XXXXX, menadżer, posiadająca upoważnienie ww. spółki do uczestniczenia w kontroli przeprowadzonej w dniu 4.07.2016 r. oraz do podpisania protokołu - załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


 1. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 4 lipca 2016 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Panu XXXXX, członkowi Zarządu QR SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przekazano upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.339.2016.1, z dnia 28 czerwca 2016 r., zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem i wyjaśniono powstałe wątpliwości. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli. Ww. potwierdził odbiór upoważnienia na dokumencie.

Kontrolujące złożyły oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w kontroli.
 1. Opis stanu faktycznego i ustalenia

W wyniku przeprowadzonej w okresie od 26 stycznia 2015 r. do 23 marca 2015 r. kontroli planowej problemowej zostały wydane następujące zalecenia pokontrolne*:

 1. W księdze rejestrowej widnieją nieaktualne numery telefonów podmiotu leczniczego: XXXXX oraz adres poczty elektronicznej XXXXX.

 2. Regulamin Organizacyjny, nadany przez kierownika podmiotu jest niezgodny
  z wymogami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.), ponieważ:

 • niewłaściwie określono strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: DENTAL PRESTIGE – ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH, ul. Barana 15, 61-244 Poznań (w § 20 Regulaminu organizacyjnego zamiast jednej komórki organizacyjnej: Poradni Stomatologicznej, wymieniono sześć Poradni - Poradnię Chirurgii Stomatologicznej, Poradnię Ortodontyczną, Poradnię Stomatologii Zachowawczej z endodoncją, Poradnię Protetyki Stomatologicznej, Poradnię Stomatologii Dziecięcej, Poradnię Periodontologiczną), co narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy;

 • nie określono struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: MEDICAL PRESTIGE – ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH, ul. Barana 13 i 15, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

 1. Na zewnątrz budynku zamieszczono nieaktualny szyld „KLINIKA MEDYCZNA”. Powyższe narusza art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

 2. Na stronie internetowej XXXXX nie zamieszczono informacji o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Stanowi to naruszenie art. 24 ust. 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217
  z późn. zm.).

 3. Struktura organizacyjna określona w rejestrze jest niezgodna ze stanem faktycznym,
  z uwagi na 2 niefunkcjonujące komórki organizacyjne: Poradnię Dermatologiczną
  i Poradnię Chirurgii Twarzowo – Szczękowej, wchodzące w skład MEDICAL PRESTIGE – ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH. Ponadto ustalono, że
  w ww. przedsiębiorstwie udzielane są konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej
  bez wpisu do rejestru. Na bloku operacyjnym wykonywane są zabiegi z chirurgii naczyniowej w ramach chirurgii ogólnej oraz zabiegi ginekologiczne (w RPWDL:
  w zakresie Położnictwa i ginekologii). Nie wykonywano zabiegów z zakresu chirurgii twarzowo – szczękowej oraz położnictwa. Zmian w stanie formalno-prawnym
  nie zgłoszono w wymaganym terminie (tj. 14 dni od daty ich powstania) do organu rejestrowego, co narusza art. 103 i 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm).

 4. Pacjentów szpitala nie zaopatruje się w znaki identyfikacyjne, co narusza art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
  poz. 217, z późn. zm.).


 5. Nie udokumentowano spełniania wymogów kwalifikacyjnych dla 4 lekarzy
  XXXXX, 1 pomocy dentystycznej XXXXX, wymogów zdrowotnych dla 8 lekarzy XXXXX, 1 pielęgniarki XXXXX, oraz formy zatrudnienia dla 3 lekarzy XXXXX,
  10 pielęgniarek XXXXX. Powyższe narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217,
  z późn.zm.).

 6. Nie udokumentowano formy zatrudnienia p. XXXXX, inspektora ochrony radiologicznej, co narusza art. 18 i 19 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
  o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.),
  w związku z art. 113 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

 7. W okresie objętym kontrolą nie sporządzono oraz nie przekazano do XXXXX oraz właściwego organu samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, co narusza art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

 8. Nie przedłożono dokumentów potwierdzających legalizację wagi lekarskiej
  ze wzrostomierzem (XXXXX), co narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

 9. Dokumentacja medyczna nie jest prowadzona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177,
  z późn. zm.), ponieważ:

Dokumentacja medyczna zbiorcza w postaci elektronicznej:

 1. Księga główna przyjęć i wypisów Oddziału Chirurgii Jednego Dnia tzw. „Księga główna” nie zawierała:

 • pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy przedsiębiorstwa leczniczego, nazwy jednostki organizacyjnej, nazwy komórki organizacyjnej zgodnej z wpisem w RPWDL:
  jest Oddział leczenia jednego dnia zamiast: Oddział Chirurgii Jednego Dnia),
  co narusza § 26 pkt 1 ww. rozporządzenia;


 • kodu resortowego komórek organizacyjnych, w których pacjent przebywał
  (zamiast kodu resortowego identyfikującego komórkę organizacyjną stanowiącego cześć VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, jest kod resortowy stanowiący część VIII), co narusza § 26 pkt 5 ww. rozporządzenia;


 • pełnego oznaczenia lekarza wypisującego, z uwagi na brak uzyskanych specjalizacji,
  co narusza § 26 pkt 15 ww. rozporządzenia.


 1. Księga bloku operacyjnego lub sali operacyjnej tzw. „Księga Bloku Operacyjnego”
  nie zawierała:


 • pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy przedsiębiorstwa leczniczego, nazwy jednostki organizacyjnej zgodnej z wpisem w RPWDL: jest Medical Prestige, a powinno być: Medical Prestige - Szpital), co narusza § 33 pkt 1 ww. rozporządzenia;

 • kodu resortowego komórki organizacyjnej, w której pacjent przebywał (brak wpisów),
  co narusza § 33 pkt 4 ww. rozporządzenia;


 • oznaczenia lekarza kierującego na zabieg albo operację, a w przypadku gdy kierującym jest inny podmiot także oznaczenie tego podmiotu (brak wpisów), co narusza § 33 pkt 6
  ww. rozporządzenia;


 • zleconych badań diagnostycznych (brak wpisów), co narusza § 33 pkt 11
  ww. rozporządzenia.


 1. Nie jest prowadzona księga chorych oddziału, co narusza § 38 ust. 1 pkt 2 lit. c
  ww. rozporządzenia.Dokumentacja medyczna indywidualna prowadzona w postaci papierowej:

 1. Historie chorób nie spełniają wymogów § 42 ust. 1, z uwagi na niepełne oznaczenie podmiotu (brak nazwy podmiotu, kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, kodu resortowego jednostki organizacyjnej, kodu resortowego komórki organizacyjnej).

 2. Do historii chorób dołącza się jedno wspólne oświadczenie pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza wymogi § 8 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.


Dokumentacja medyczna zbiorcza prowadzona w formie elektronicznej
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego o nazwie: DENTAL PRESTIGE – ZESPÓŁ PORADNI STOMATOLOGICZNYCH
:


 1. Księga przyjęć Poradni stomatologicznej nie zawierała pełnego oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego (uzyskanych specjalizacji), co narusza § 44 pkt 5
  ww. rozporządzenia;


 2. Księga RTG prowadzona w formie papierowej dla Poradni RTG stomatologicznej
  nie zawierała:

 • pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, błędnie wpisano numer kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych jest: 000000020930, a w RPWDL: 000000158415, stwierdzono rozbieżność nazwy przedsiębiorstwa, jest: Dental Prestige Specjalistyczne Poradnie Stomatologiczne,
  a w RPWDL: Dental Prestige Zespół Poradni Stomatologicznych, stwierdzono brak nazwy jednostki i komórki organizacyjnej). Powyższe narusza § 36 pkt 1 ww. rozporządzenia;


 • pełnego oznaczenie lekarza zlecającego badanie (brak uzyskanych specjalizacji),
  co narusza § 36 pkt 6 ww. rozporządzenia.


Nie przedłożono dokumentacji medycznej zbiorczej prowadzonej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego o nazwie: MEDICAL PRESTIGE - ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH, ul. Barana 13 i 15, 61-244 Poznań. Powyższe narusza
§ 40 pkt 1, lit. a, d.

Dokumentacja medyczna indywidualna w postaci elektronicznej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego o nazwie: DENTAL PRESTIGE – ZESPÓŁ PORADNI STOMATOLOGICZNYCH:

 1. Karty choroby dla Poradni stomatologicznej, w postaci elektronicznej, w której stwierdzono:

 • brak pełnego oznaczenia podmiotu (jako nazwę podmiotu wskazano: QR SP. Z O.O.,
  a w RPWDL jest QR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy przedsiębiorstwa, nazwy i kodu resortowego jednostki
  i komórki organizacyjnej), co narusza 42 ust. 1 ww. rozporządzenia;

 • pełnego oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego (brak numeru prawa wykonywania zawodu, uzyskanych specjalizacji), co narusza 42 ust. 1 ww. rozporządzenia.


Dokumentacja medyczna indywidualna w postaci papierowej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego o nazwie: MEDICAL PRESTIGE - ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH:

 1. Karty informacyjne z konsultacji dla Poradni Otolaryngologicznej, w postaci papierowej, w której stwierdzono brak pełnego oznaczenia podmiotu (jako nazwę podmiotu wskazano: QR SP. Z O.O., a w RPWDL jest QR SPÓŁKA
  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy przedsiębiorstwa, nazwy i kodu resortowego jednostki i komórki organizacyjnej), co narusza 42 ust. 1 ww. rozporządzenia.

 2. Historie zdrowia i choroby dla Poradni Ortopedycznej, w postaci papierowej, w której stwierdzono brak pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy i pełnego adresu przedsiębiorstwa (jest ul. Barana 15, a w RPWDL ul. Barana 13 i 15), nazwy
  i kodu resortowego jednostki i komórki organizacyjnej), co narusza 42 ust. 1 ww. rozporządzenia.

 3. Historie zdrowia i choroby dla Poradni Chirurgii Ogólnej, w postaci papierowej,
  w której stwierdzono brak pełnego oznaczenia podmiotu (jako nazwę podmiotu wskazano: QR SP. Z O.O., a w RPWDL jest QR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy i pełnego adresu przedsiębiorstwa
  (jest ul. Barana 15, a w RPWDL ul. Barana 13 i 15), nazwy i kodu resortowego jednostki i komórki organizacyjnej), co narusza § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia.

 4. Historie zdrowia i choroby dla Poradni kardiologicznej, w postaci papierowej,
  w której stwierdzono brak:

 • pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy i pełnego adresu przedsiębiorstwa - jest ul. Barana 15, a w RPWDL ul. Barana 13 i 15, nazwy i kodu resortowego jednostki i komórki organizacyjnej), co narusza § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia;

 • pełnego oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego (brak imienia
  i nazwiska, tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu), co narusza § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia.

 1. Historia zdrowia i choroby dla Poradni Ginekologicznej - Położniczej, tzw. „Karta informacyjna Poradni Ginekologicznej”, w postaci papierowej, w której stwierdzono brak:

 • pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, pełnej nazwy przedsiębiorstwa - jest MEDICAL PRESTIGE, a powinno być: MEDICAL PRESTIGE - ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH, nazwy i kodu resortowego jednostki, pełnej nazwy komórki organizacyjnej - jest: Poradnia Ginekologiczna, a powinno być: Poradnia Ginekologiczno - Położnicza, kodu resortowego komórki organizacyjnej), co narusza § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia;

 • nie sporządza się planu opieki przedporodowej i planu porodu, co jest niezgodne
  z wymogami zawartymi w Rozdziale IV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
  20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego
  przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100);

 • nie prowadzi się Karty przebiegu ciąży, co narusza § 43.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.177, z późn. zm.).

 1. Nie przedłożono dokumentacji medycznej indywidualnej dla Poradni Urologicznej, Poradni Dermatologicznej, Poradni Chirurgii Plastycznej, Poradni Internistycznej, Poradni Chirurgii Twarzowo - Szczękowej, co narusza § 40 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 177, z późn. zm.).

 2. Do dokumentacji medycznej indywidualnej nie dołącza się oświadczenia pacjentów
  o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza wymogi § 8 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.


 1. Podmiot leczniczy zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych na okres od XXXXX. do XXXXX
  oraz na okres XXXXX do XXXXX. W księdze rejestrowej podmiotu
  (wydruk z XXXX) stwierdzono brak wpisu dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres od XXXXX. do XXXXXX.

Powyższe narusza art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.), ponieważ kierownik nie przekazał organowi prowadzącemu rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy za okres od 25.06.2014 r. do 24.06.2015 r. w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
* Stan prawny zgodny z datą wydania zaleceń pokontrolnych.

W toku czynności kontrolnych ustalono co następuje:
Ad. 1) Zalecenie zostało zrealizowane.

W Księdze rejestrowej uaktualniono numery telefonów podmiotu leczniczego: XXXXX oraz zmieniono adres poczty elektronicznej z XXXXX na XXXXX.


Ad. 2) Zalecenie zostało zrealizowane.

Regulamin organizacyjny, wprowadzony z dniem 1.05.2015 r. spełnia wymogi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618,


z późn. zm.)
Ad. 3) Zalecenie zostało zrealizowane.

Na zewnątrz budynku kontrolowanego podmiotu leczniczego usunięto szyld „KLINIKA MEDYCZNA”. Aktualna informacja o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych spełnia wymogi art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.).


Ad. 4) Zalecenie zostało zrealizowane.

Na stronie internetowej XXXXX zamieszczono informację o wysokości opłaty


za udostępnienie dokumentacji medycznej. Stanowi to realizację obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.).
Ad. 5) Zalecenie zostało zrealizowane z zastrzeżeniami.

Struktura organizacyjna określona w rejestrze została dostosowana do stanu faktycznego,


z wyjątkiem niefunkcjonującej Poradni kardiologicznej. W dniu 4 lipca 2016 r. p. XXXXX - menadżer wyjaśniła: „Poradnia kardiologiczna nie funkcjonuje od 2015 roku. Jest przygotowana, wyposażona w sprzęt i aparaturę niezbędną do przeprowadzenia konsultacji kardiologicznych. W chwili obecnej poszukujemy lekarza kardiologa,
który podejmie współpracę z podmiotem leczniczym”
- załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Zmian w stanie formalno-prawnym nie zgłoszono w wymaganym terminie
(tj. 14 dni od daty ich powstania) do organu rejestrowego, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618,
z późn. zm). Niefunkcjonujące komórki organizacyjne: Poradnia Dermatologiczna
oraz Poradnia Internistyczna zostały wykreślone z RPWDL. Z wyjaśnienia Pani XXXXX - menadżer, przesłanego drogą elektroniczną w dniu 11 i 12 lipca 2016 r. wynika, że w okresie od wydania zaleceń pokontrolnych w Poradni Chirurgii Twarzowo –Szczękowej został przyjęty jeden pacjent. Ponadto ustalono, że nie są udzielane konsultacje w zakresie chirurgii naczyniowej. Na bloku operacyjnym wykonywane są zabiegi z zakresu ginekologii - bez położnictwa. Natomiast nadal nie są realizowane zabiegi z zakresu chirurgii twarzowo – szczękowej, z uwagi na brak pacjentów. Wyjaśnienie Pani XXXXX - menadżer stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 6) Zalecenie zostało zrealizowane z zastrzeżeniami.

Pacjentów oddziału Chirurgii Jednego Dnia zaopatruje się w znaki identyfikacyjne. W dniu kontroli na oddziale przebywał 1 pacjent (dziecko). Na opasce znajduje imię i nazwisko pacjenta oraz płeć. Informacje identyfikujące pacjenta przez osoby nieuprawnione


są niezgodne z wymogami art. 36 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.). Ponadto ustalono,
że w dokumentacji medycznej brak adnotacji o zaopatrzeniu pacjenta w znak tożsamości.  
Nie dokonuje się adnotacji o wydaniu znaku identyfikującego po zakończonej hospitalizacji, co narusza § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1098).

Ad. 7) Zalecenie zostało zrealizowane z zastrzeżeniami.

Przedłożono: • dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla 2 lekarzy
  i pomocy stomatologicznej: XXXXX

Ponadto ustalono, że na dzień kontroli, w kontrolowanym podmiocie leczniczym świadczeń zdrowotnych nie udzielają: lek . XXXXX

 • dokumenty potwierdzające wymogi zdrowotne dla pielęgniarki XXXXX – zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku wydane przez lek. XXXXX, ważne do XXXXX.

Nadal nie przedłożono powyższych dokumentów dla lekarzy XXXXX.

Lekarze: XXXXX już nie udzielają świadczeń zdrowotnych. • dokument potwierdzający formę zatrudnienia pielęgniarek:

 • XXXXX - umowę zlecenie zawartą w dniu XXXXX (bez daty trwania umowy)

 • XXXXX - umowę zlecenie zawartą w dniu XXXXX (bez daty trwania umowy)

 • XXXXX - umowę zlecenie zawartą w dniu XXXXX (bez daty trwania umowy)

 • XXXXX - umowę zlecenie zawartą w dniu XXXXX. (bez daty trwania umowy)

 • XXXXX - umowę zlecenie zawartą w dniu XXXXX (bez daty trwania umowy).

Ponadto ustalono, że pielęgniarki: XXXXX, nie udzielają świadczeń zdrowotnych
w podmiocie.
Ad. 8) Zalecenie zostało zrealizowane

W dniu 4 lipca 2016 r. przedłożono umowę zlecenie zawartą 31.12.2015 r. z p. XXXXX. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług inspektora ochrony radiologicznej. Umowę zawarto na czas określony od XXXXX do XXXXXX.


Ad. 9) Zalecenie zostało zrealizowane.

Podmiot sporządza oraz przekazuje do XXXXX oraz właściwego organu samorządu zawodów medycznych informację o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, co stanowi realizację art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.).


Ad. 10) Zalecenie zostało zrealizowane.

Przedłożono dokument potwierdzający dokonanie legalizacji wagi XXXXX z dnia XXXXX.


Ad. 11) Zalecenie zrealizowane z zastrzeżeniami.

Dokumentacja medyczna zbiorcza w postaci elektronicznej w kontrolowanym podmiocie leczniczym jest prowadzona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia


9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).
Dokumentacja medyczna indywidualna w postaci elektronicznej w DENTAL PRESTIGE – ZESPÓŁ PORADNI STOMATOLOGICZNYCH oraz MEDICAL PRESTIGE - ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH nie zawierała numeru prawa wykonywania zawodu, uzyskanych specjalizacji osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, co narusza § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia.
W Poradni Ginekologiczno - Położniczej nadal nie sporządza się planu opieki przedporodowej i planu porodu, co jest niezgodne z wymogami zawartymi w Rozdziale IV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100, z poźn. zm.).
Do dokumentacji medycznej indywidualnej Poradni stomatologicznej (001) oraz Oddziału Chirurgii Jednego Dnia (004) dołącza się oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i upoważnieniu osoby bliskiej
do uzyskiwania dokumentacji medycznej, zgodnie z wymogami prawa. Natomiast stwierdzono brak realizacji ww. obowiązku w dokumentacji indywidualnej zakładu leczniczego MEDICAL PRESTIGE - ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH,
co narusza § 8 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.
Ad. 12) Zalecenie zostało zrealizowane.

Na podstawie wpisu w księdze rejestrowej (stan na dzień XXXXX) ustalono,


że przekazano do organu rejestrowego dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych,
na okres XXXXX – XXXXX.


 1. Podsumowanie kontroli
 1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Zalecenia pokontrolne pkt 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 zrealizowano w całości.

W pozostałym zakresie tj. w pkt. 5, 6, 7, 11 wykazano uchybienia, które szczegółowo opisano w treści niniejszego protokołu.


 1. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 21.07.2016 roku w Oddziale Zdrowia, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26.


 1. Wpis do książki kontroli

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do Księgi kontroli pod pozycją nr 11.
Analiza księgi wykazała, że pod pozycją nr 7 znajduje się wpis dotyczący kontroli problemowej realizowanej przez Oddział Zdrowia, Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia WUW w Poznaniu. W rubryce dotyczącej zaleceń pokontrolnych stwierdzono adnotację dotyczącą wykonania zaleceń pokontrolnych.


 1. Spis załączników:

 1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w kontroli przeprowadzanej w dniu 4 lipca 2016 r.

 2. Oświadczenia kontrolerów o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenia od udziału
  w kontroli.

 3. Wyjaśnienie w sprawie Poradni kardiologicznej.

 4. Wyjaśnienie w sprawie struktury organizacyjnej kontrolowanego podmiotu leczniczego.
 1. Dane o ilości egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 – podmiot leczniczy

egz. nr 2 – aa


 1. Podpisy i oświadczenia

Przewodnicząca zespołu: Członek zespołu:

Jolanta Bartczak Wiesława Ryniec

………………………..……...………… ……………………...………………

(imię i nazwisko, podpis ) (imię i nazwisko, podpis) • Potwierdzenie zapoznania się z protokołem: XXXXX Menadżer 25.07.2016 (imię i nazwisko, podpis i data)Oświadczenia:


 1. Oświadczam, że zgłaszam zastrzeżenia/nie zgłaszam zastrzeżeń* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole

XXXXX Menadżer 25.07.2016 (imię i nazwisko, podpis i data)


(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić 1. Oświadczam, że zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym/nie zamierzam wnieść zastrzeżeń* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole

XXXXX Menadżer 25.07.2016 (mię i nazwisko, podpis i data)


*niepotrzebne skreślić • Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu:

Jeden egz. protokołu odebrano dnia 25.07.2016 r. XXXXX Menadżer

z-ca DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Monika Donke - Cieślewicz
Kierownik Oddziału Zdrowia

Maria Stachowska


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.), zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.
Zanonimizowała: Jolanta Bartczak, starszy specjalista, 27.09.2016 r.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna