Informacje dotyczące wypoczynkuPobieranie 80,1 Kb.
Data27.12.2019
Rozmiar80,1 Kb.


KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
   1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku1)koloniazimowisko
obóz
biwak
półkolonia
inna forma wypoczynku

warsztaty taneczne(proszę podać formę)

2. Termin wypoczynku 29.07.2018 5.08.2018........................................
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku

”MISTRAL KARNITY” Sp. z o. o., Karnity 10, kod: 14-140 Miłomłyn

.....................................................................................................................................................................................

Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym2)

.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą …………………………………………….

............................................. ..............................................................

(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku)
   1. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
    1. Imię (imiona) i nazwisko

……………………………………………………………………………………………..………..……….………

    1. Imiona i nazwiska rodziców

………………………………………………………………………………………………………..…….……….

………………………………………………………………………………………………………..…….……….

3. Rok urodzenia ……………………………………………………………………………………………….

4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3)

………………………………………………………………………………………………………….……..……..

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………..……………………
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym

.......................................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):

tężec ………………………………………………………………………………………………………………. błonica ……………………………………………………………………………………………………………. dur ………………………………………………………………………………………………………………… inne ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………..…………………………………………………………………..…………….…………………

…………………………………………………………………………………….………...…….…………………

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynkuWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).

......................................... ...................................................................................................

(data) (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)


III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się1):

  • zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

  • odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................


......................................... ....................................................................................

(data) (podpis organizatora wypoczynku) 1. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał .........................................................................................................................................................

(adres miejsca wypoczynku)
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ....................................... do dnia (dzień, miesiąc, rok) .....................................................

......................................... ....................................................................................

(data) (podpis kierownika wypoczynku)


 1. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................


......................................... ....................................................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku)


 1. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

......................................... ....................................................................................

(miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku)

–––––––––––––––1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.

2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.

3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego

miejscowość, data

Oświadczenie

(nieodpowiednie skreślić)
 1. W razie konieczności wyrażam zgodę na wydawanie przez pielęgniarkę i wychowawców podczas obozu tanecznego „BE SNAPPY vol.5” w Karnitach (od 29 lipca – do 5 sierpnia 2018 r.) leków objawowych, leków przywiezionych z domu rodzinnego oraz zleconych przez lekarza. 2. W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
  Wyrażam zgodę na fotografowanie, wideofilmowanie i wykorzystanie zarejestrowanego w ten sposób wizerunku mojego dziecka w dokumentacji obozu, umieszczania w Internecie, ulotkach
  i folderach reklamowych Snappy.

STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM/AM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA NA OBOZIE TANECZNYM „BE SNAPPY vol.5”


….....................

Podpis rodzicaRODO
1. „Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Snappy Damian Osiakowski ul. Baczyńskiego 6/1, 14-202 Iława, tel: 792 483 674, e-mail: info@snappy.pl, reprezentowana przez właściciela Damiana Osiakowskiego (zwanego dalej Administratorem).
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) na potrzeby oraz w celu przyjęcia zgłoszenia oraz uczestnictwa Państwa dziecka/podopiecznego w warsztatach tanecznych „BE SNAPPY vol.5”, a także dokonania niezbędnych rozliczeń, koordynacji działań programowych i wypoczynku, archiwizacji kart kwalifikacyjnych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej, dotyczącego własnych produktów lub usług, co nie wymaga zgody. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Jeżeli
w karcie zaznaczyliście Państwo zgodę na wykorzystanie wizerunku, dane Państwa dziecka w tym zakresie będą przetwarzane na podstawie

art. 6 ust. 1 lit a .


Artykuł 6 - Zgodność przetwarzania z prawem.

Ustawa 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług tj. firma ubezpieczeniowa, pracownicy i współpracownicy (wychowawcy, instruktorzy), inne osoby, które muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać obowiązki związane z realizacją warsztatów tanecznych „BE SNAPPY vol.5” .
4. Dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Macie także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zakwalifikowania uczestnika do wzięcia udziału w warsztatach tanecznych „BE SNAPPY vol.5”. Konieczność podania danych wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz. 452).

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej i przyjmuję ją do wiadomości

………………………………………data i podpis


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna