Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w WarszawiePobieranie 2.88 Mb.
Strona9/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
w Warszawie


ul. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa
Nr 67, 68, 69
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • prawidłowości wykorzystania dotacji z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych:

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

 • działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym:

 • warunków pobytu pacjenta;

 • opieki pielęgniarskiej i lekarskiej;

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).


Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

29.09.2008 – 21.10.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych stwierdzono:

W 2007 roku podstawy prawne działalności Zespołu stanowiły:

- Statut zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 279/134/01


z dnia 18 kwietnia 2001 roku, znowelizowany Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 194/07 z dnia 26 listopada 2007 roku,

- Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu


Nr 75/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku. Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

- W 2007 roku w Zespole obowiązywały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek wynoszące 154,65 etatów, ustalone w dniu 27 czerwca 2002 roku w oparciu o § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było wyższe od ustalonych norm i wyniosło 180,5 etatów


(186 pielęgniarek). W zakresie zatrudnienia pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór 12 lekarzy psychiatrów oraz 20 certyfikowanych psychoterapeutów i 6 certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień.

- Czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych kształtował się od „realizacji bieżącej” w 19 komórkach organizacyjnych do 37 dni w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz 90 dni w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu. Średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wyniósł 86,3 %.

- Wartość wykonanych oraz sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 26.810.046,97 zł.

- W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały


w aspekcie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, uwzględniającej wykorzystanie kadry i obłożenie łóżek stwierdzono, że średni dzienny koszt utrzymania jednego łóżka ponoszony przez Zespół w 2007 roku wyniósł 128,38 zł i był o 8,51 zł wyższy od przychodu uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w przeliczeniu na jedno łóżko, tj. kwoty 119,87 zł.

- Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Zespół mógł: „…uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych…”. W 2007 roku w wyniku realizacji 3 umów zawartych z Miastem Stołecznym Warszawą na realizację programów psychoterapeutycznych oraz z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów indywidualnych Zespół osiągnął przychody w wysokości 376.238,65 zł. W wyniku kontroli dokumentacji rozliczeniowo – finansowej dotyczącej ww. umów oraz 18 faktur wystawionych za udzielone świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów indywidualnych stwierdzono, że Zespół pobierał opłaty zgodnie z cenami ustalonymi w umowach i obowiązującym cenniku odpłatnych usług medycznych.

- W 2007 roku z tytułu działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Zespół uzyskał przychody w wysokości 956.585,12 zł oraz poniósł koszty w wysokości 1.106.319,51 zł. Zgodnie z postanowieniami art. 34a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej: „...Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo leczniczym ponosi koszty wyżywienia
i zakwaterowania
[...] opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu [...] osoby przebywającej w zakładzie...”. W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie dokonanych przez
4 losowo wybranych pacjentów, co stanowiło 9,09% ogólnej liczby pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w 2007 roku stwierdzono, że od 2 pacjentów pobrano opłaty w kwotach przekraczających o 1,11% i 4,74% wysokości kwot określonych w cyt. art.

- W 2007 roku z tytułu zlecenia innym podmiotom wykonania świadczeń zdrowotnych na rzecz Zespołu, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.227.377,92 zł. Zgodnie


z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku (Dz. U. Nr 93, poz. 592), ww. podmioty wyłoniono w drodze przeprowadzonych konkursów ofert.

- W wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Zespołu nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust.


5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

- W 2007 roku do Zespołu wpłynęło 15 skarg, które zostały rozpatrzone zgodnie


z postanowieniami „Regulaminu rozpatrywania skarg pacjentów” oraz Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzenia Dyrektora Zespołu Nr 80/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje gotówki i druków ścisłego zarachowania w kasie oraz materiałów zgromadzonych
w magazynach i Aptece Zespołu. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzono niedobór leków na kwotę 148,97 zł, który uznano za niezawiniony i spisano w koszty działalności Zespołu.

- Na podstawie dokumentów likwidacyjnych LT i protokołów kasacyjnych stwierdzono, że Zespół w 2007 roku dokonał likwidacji środków trwałych zamortyzowanych w 100% o łącznej wartości początkowej 91.849,52 zł. Podstawę ww. likwidacji stanowiły orzeczenia stanu technicznego. Zlikwidowane środki trwałe wyksięgowano z ewidencji majątku roku 2007. Uzyskany z przeprowadzonych likwidacji złom stalowy odsprzedano za łączną kwotę 307,00 zł.

- W 2007 roku Zespół z tytułu wynajmu lub dzierżawy powierzchni
11 podmiotom gospodarczym uzyskał przychody w wysokości 781.582,58 zł. W wyniku kontroli ustalono, iż na dzień 31 grudnia 2007 roku obowiązywały dwie umowy, których zawarcie nie zostało poprzedzone przeprowadzeniem postępowań przetargowych wymaganych w myśl § 3 ust. 3 Załącznika do Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 22/2003 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

- W zakresie prowadzenia przez Zespół w roku 2007 gospodarki odpadami nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku


o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami prowadzono na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych do dnia 31 stycznia 2017 roku. W 2007 roku w wyniku prowadzonej gospodarki odpadami Zespół poniósł koszty w wysokości 7.087,92 zł. W roku 2007 zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Zespół dokonał terminowych opłat za korzystanie ze środowiska w łącznej wysokości 1.391,49 zł.

- W 2007 roku udzielanie zamówień publicznych w Zespole odbywało się w oparciu


o Zarządzenie Dyrektora Zespołu Nr 15/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielenia zamówień publicznych, opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zaktualizowane Aneksem Nr 1 z dnia 11 czerwca 2007 roku.
W rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych przekazanym Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ujęto
31 postępowań. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 25,81 % próbie, którą stanowiło 8 postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji zadań wynikających z zawartych umów dotacji stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie
z prawem.

W zakresie gospodarki finansowej oraz procedur kontroli finansowej:

- Zgodnie z treścią art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Zespołu ustalił plan finansowy na 2007 rok, który pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Zespołu Uchwałą Nr 3/2007 z dnia 7 maja 2007 roku. Do powyższego planu finansowego wprowadzono zmianę, pozytywnie zaopiniowaną Uchwałą Rady Społecznej Nr 6/2007 z dnia 27 września 2007 roku.

- W 2007 roku Zespół uzyskał przychody w wysokości 30.160.818,14 zł,


tj. niższe od zaplanowanych o kwotę 1.386.578,61 zł oraz poniósł koszty w wysokości 34.301.250,32 zł, tj. wyższe od zaplanowanych o kwotę 316.970,32 zł, czym naruszył postanowienia art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Wynik finansowy Zespołu za 2007 rok zamknął się stratą netto w wysokości 4.140.432,18 zł.

- Na dzień 31 grudnia 2007 roku Zespół posiadał: zobowiązania w wysokości 3.623.654,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 2.723.654,00 zł, należności w całości wymagalne w wysokości 1.646.057,00 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwania do zapłaty) stwierdzono, że Zespół prowadził systematyczne działania windykacyjne należności.

- Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z w 2007 roku przekazywano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770),
z wyjątkiem sprawozdań za I kwartał 2007 roku, które przekazano w dniu 25 kwietnia 2007 roku, tj. 11 dni po terminu oraz sprawozdań za II kwartał 2007 roku, które przekazano w dniu 17 lipca 2007 roku, tj. dzień po terminie. Niezgodnie z cyt. rozporządzeniem: w sprawozdaniach Rb – N i Rb – Z za poszczególne kwartały wykazano naliczone odsetki od należności i zobowiązań, w sprawozdaniach o stanie należności Rb – N nie wykazano stanu gotówki w kasie oraz środków pieniężnych na rachunku bankowym.

- W wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że z ustalonego odpisu w wysokości 599.963,40 zł na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS przekazano kwotę 266.541,00, tj. niższą od ustalonego odpisu o 333.422,40 zł, nie dotrzymując terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

- Od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Zespół odprowadzał składki na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dotrzymując terminów określonych w art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.) – opóźnienia w przekazaniu 7 składek (za miesiące I – VII 2007 roku) wyniosły od 349 do 530 dni, ubezpieczenia społeczne nie dotrzymując terminów określonych w art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.) – opóźnienia w przekazaniu 10 składek (za miesiące I – VII i X - XII 2007 roku) wyniosły od 10 do 258 dni oraz w wysokościach niezgodnych z deklaracjami ZUS – niedopłaty wyniosły od 46.373,80 zł do 497.042,81 zł, ubezpieczenie zdrowotne nie dotrzymując terminów określonych w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) – opóźnienia w przekazaniu 6 składek (za miesiące I – VI 2007 roku) wyniosły od 18 do 340 dni oraz w wysokościach niezgodnych z deklaracjami ZUS od niedopłaty w wysokości 131.680,32 zł do nadpłaty w wysokości 1.272,67 zł, Fundusz Pracy nie dotrzymując terminów określonych w art. 107 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) – opóźnienia w przekazaniu 2 składek (za miesiące I i II 2007 roku) wyniosły 91 i 110 dni, natomiast za miesiące III
i IV 2007 roku nie odprowadzono składek w wysokości łącznej 79.801,68 zł,
a w miesiącach V- XII 2007 roku wystąpiły niedopłaty w wysokości łącznej
322.569,48 zł.

- W 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Zespół zapłacił odsetki


i kary w wysokości 295.332,05 zł, z czego: kwotę 6.322,91 zł, stanowiły odsetki z tytułu zaległości w zapłacie za dostawę towarów i wykonane usługi, kwotę 241.618,74 zł stanowiły odsetki od zobowiązań tzw. „publicznoprawnych” (ZUS, PFRON), kwotę 47.390,40 zł stanowiły kary i koszty egzekucyjne.

- Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Zespołowi w roku 2007 środki finansowe na podwyżki płac pracowników w wysokości 4.956.205,59 zł, które wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. W wyniku powyższych działań nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 18,67 %.

- W 2007 roku Zespół realizował kontrolę finansową wynikającą z art. 47 ustawy
o finansach publicznych, stosując Procedury Kontroli Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Nr 6/2003 z dnia 31 stycznia 2003 roku. Powyższe procedury nie zostały dostosowane do wymogów określonych w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. M. F. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych losowo wybranych 13 faktur dokumentujących poniesione przez Zespół wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 2.934.899,67 zł, co stanowiło 7,15 % wydatków ogółem stwierdzono, że wszystkie zbadane dowody księgowe zawierały informacje o przeprowadzeniu kontroli finansowej wydatków.

Wykorzystanie środków dotacji:

- W 2007 roku Zespół na podstawie 10 umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w formie dotacji „inwestycyjnych” w łącznej kwocie 11.213.152,07 zł, które wydatkował w określonych umowami wysokościach, zgodnie z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo – kosztorysową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach
i asortymentach wynikających z zawartych umów. Zgodnie z umowami dla środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji prowadzona była odrębna ewidencja

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację dziesięciu zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej w IV kwartale 2007 kontroli kompleksowej, dotyczącej działalności Zespołu w roku 2006 stwierdzono, że z przyczyn niezależnych od Zespołu, tj. przekazanie wystąpienia pokontrolnego zawierającego ww. zalecenia pokontrolne w dniu 7 stycznia 2008 roku, nie wykonano siedmiu zaleceń.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

02.01.2009 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Osoby na stanowiska kierownicze medyczne zatrudniać po przeprowadzeniu postępowań konkursowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
  z dnia 19 sierpnia 1998 roku
  w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 ze zm.).

 2. Opłaty od pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za wyżywienie i zakwaterowanie pobierać w wysokości określonej w art. 34a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.), tj.: „...opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu [...] osoby przebywającej
  w zakładzie...”.


 3. Umowy wynajmu zawierać w wyniku przeprowadzenia przetargów określonych w Załączniku Nr 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 178/08 z dnia 8 września 2008 roku „w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie”.

 4. W kwartalnych sprawozdaniach o stanie należności Rb – N i Rb – Z wskazywać dane wymagane rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) oraz dotrzymywać terminów ich przekazywania określonych w cyt. rozporządzeniu.

 5. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż: „ …wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”.

 6. Zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie zaciągać zobowiązań w danym roku obrachunkowym w wysokościach przekraczających ustalone wartości
  w planie kosztów.

 7. Przestrzegać wysokości kwot i terminów przekazywania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych określonych w art. 6, ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
  z 1996 roku, Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 8. Wypłacać wynagrodzenia
  z jednoczesnym terminowym wykonaniem wynikającego z ustaw szczególnych obowiązku opłacania składek na:

 • ubezpieczenia społeczne zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.),

 • ubezpieczenie zdrowotne zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.),

 • Fundusz Pracy zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415
  ze zm.),

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze. zm.).

 1. Zaktualizować obowiązujące w Zespole procedury kontroli finansowej, w oparciu o:

  1. art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

  2. „Standardy kontroli finansowej
   w jednostkach sektora finansów publicznych” ogłoszone w Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58).
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych skierowano dnia 04.02.2009 r.

18

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” SPZOZ w Ząbkach

ul. Rychlińskiego 1

05-210 Ząbki
Nr 70, 71, 72
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
Przeprowadzone w okresie:

11.02.2008 – 05.03.2008
W toku kontroli ustalono:

W 2007 roku podstawy prawne działalności Szpitala stanowiły:

I. Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 158/05
z dnia 24 października 2005 roku,

II. Regulamin Porządkowy zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Szpitala


Nr 05/2005 z dnia 5 lipca 2005 rok, w którym Uchwałą Rady Społecznej Nr 11/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku wprowadzono zmiany dotyczące postępowania Szpitala w razie śmierci pacjenta.

Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia


30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

- W roku 2007 w Szpitalu obowiązywały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek


w ilości 83 etaty, opracowane w 2000 roku na podstawie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było wyższe od ustalonych norm i wynosiło 93 etaty. W zakresie zatrudnienia pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór 4 lekarzy psychiatrów.

- Średni czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych


w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 16 komórkach organizacyjnych Szpitala do 49 dni w Poradni Zdrowia Psychicznego i 21 dni w Gabinecie Stomatologicznym. Średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wynosił 76,77%.

- Wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 12.220.619,76 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 71.737,45 zł.

- Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Szpital mógł: „…uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych…”. W 2007 roku w wyniku realizacji 3 umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na wykonywanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskano przychód w wysokości 65.780,00 zł, a z tytułu bezumownie udzielonych świadczeń medycznych w wysokości 684.274,66 zł. Za udzielone odpłatne świadczenia zdrowotne Zespół pobierał opłaty zgodnie z cenami ustalonymi w umowach i obowiązujących cennikach usług medycznych.

- W wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Szpitala nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej określonej w art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

- W 2007 roku do Szpitala wpłynęły dwie skargi, które zostały rozpatrzone zgodnie
z postanowieniami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

- Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku


o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 ze zm.) i na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szpitala Nr 18/07 z dnia 26 października 2007 roku przeprowadzono inwentaryzacje:

 • materiałów zgromadzonych w magazynie głównym i aptecznym Szpitala,

 • środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania w Kasie,

 • leków i materiałów medycznych znajdujących się w oddziałach Szpitala

 • środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności.

W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzono następujące różnice inwentaryzacyjne:

 • nadwyżkę w stanie leków w wysokości 2,13 zł, która wynikała z zaokrągleń cen leków,

 • nadwyżkę w magazynie gospodarczym na kwotę 0,45 zł.

Powyższe nadwyżki na podstawie dowodu PK Nr 42/12/07 (polecenie księgowania) ujęto w ewidencji księgowej konta 243 – rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

- W 2007 roku w Szpitalu dokonano: • likwidacji (kasacji) sześciu środków trwałych zamortyzowanych w 100% o łącznej wartości początkowej 96.112,19 zł – podstawę likwidacji w każdym przypadku stanowiły orzeczenia o stanie technicznym,

 • rozbiórki budynku gospodarczego (komórki) o wartości początkowej 13.601,00 zł – na podstawie protokółu z przeglądu technicznego budynków Szpitala, w którym stwierdzono, że: „...jego stan techniczny stwarzał realne zagrożenie wypadkowe....”,

 • odsprzedaży zamortyzowanych w pełni dwóch wózków elektrycznych typu MELEX, za kwotę 5.900,00 zł – w wyniku przeprowadzenia przetargów ustnych (licytacji).

Do wszystkich likwidacji i odsprzedaży sporządzono druki LT stanowiące podstawę wyksięgowania zlikwidowanych środków trwałych. Uzyskany z przeprowadzonych likwidacji złom stalowy w ilości 1.469,00 kg odsprzedano do punktu skupu złomu za łączną kwotę 729,46 zł.

- W 2007 roku Szpital wynajmował (wydzierżawiał) pomieszczenia i powierzchnie 7 podmiotom gospodarczym, w wyniku czego osiągnął przychód w wysokości 668.192,63 zł. Wszystkie umowy zostały zawarte zgodnie z postanowieniami Uchwał Sejmiku


i Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

- W zakresie prowadzonej przez Szpital gospodarki odpadami, nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). Gospodarkę odpadami w 2007 roku prowadzono na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Wołomińskiego Nr 321/04 z dnia 21 października 2004 roku zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przez okres 10 lat. Na podstawie zawartych umów Szpital w 2007 roku przekazywał wytworzone odpady trzem firmom, ponosząc wydatki w kwocie 11.634,35 zł.

- Na podstawie przedłożonego wykazu opłat za korzystanie ze środowiska, ustalono, że opłaty naliczone przez Szpital wyniosły:


 • za pierwsze półrocze 2007 roku – 370,35 zł

 • za drugie półrocze 2007 roku – 241,09 zł.

Dyrektor Szpitala działając zgodnie z postanowieniami art. 289 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2006 r., Nr 129, poz.902 ze zm.), nie wniósł opłat za korzystanie ze środowiska, ponieważ naliczona półroczna wysokość ww. opłat nie przekroczyła kwoty 400,00 zł.

- W 2007 roku w Szpitalu obowiązywał Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych oraz Regulamin pracy Komisji Przetargowej, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 7/07 z dnia 23 maja 2007 roku, opracowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.). W prowadzonym rejestrze zamówień publicznych w 2007 roku ujęto 10 postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 70% próbie, którą stanowiły 7 losowo wybrane postępowania o udzielenie zamówień publicznych, stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 53, ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Szpitala ustalił plan finansowy Szpitala na 2007 rok. Powyższy plan finansowy zgodnie z art. 46 ust. 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala Uchwałą Nr 2/06 z dnia 10 maja 2007 roku. W 2007 roku Szpital uzyskał przychody w wysokości 14.666.462,75 zł, tj. o kwotę 734.506,25 zł niższą od zaplanowanej oraz poniósł koszty w wysokości 15.306.805,56 zł, tj. o kwotę 216.294,44 zł także niższą od zaplanowanej. Wynik finansowy Szpitala roku 2007 zamknął się stratą netto w wysokości 502.331,07 zł. Głównymi przyczynami powstania ww. straty finansowej były:


 • dopłata do wzrostu wynagrodzeń ze środków własnych Szpitala w wysokości 613.998,92 zł, w związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
  o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.),

 • nie uregulowane należności przez Ministerstwa Zdrowia z tytułu leczenia nieubezpieczonych w wysokości 210.936,00 zł.

- Zgodnie z zawartym ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie Szpitala Porozumieniem z dnia 11 stycznia 2007 roku roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 roku ustalono w wysokości 50% odpisu podstawowego, tj. w wysokości 119.080,80 zł. Ww. kwotę odpisu w 2007 roku Szpital przekazał zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.) na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu w ośmiu ratach.

- Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zobowiązań Szpitala zamknął się kwotą 5.089.451,88 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 263.808,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku Szpital posiadał należności ogółem


w wysokości 1.484.741,97 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 54.360,00 zł. Na podstawie skontrolowanych dokumentów księgowych (wezwań do zapłaty) stwierdzono, że Szpital prowadził systematyczne działania windykacyjne należności.
W 2007 roku Szpital nie zapłacił odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań.

- Sprawozdania o stanie należności Rb – N i zobowiązań Rb – Z w 2007 roku przekazywano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770), z wyjątkiem sprawozdań za III kwartały 2007 roku, które przekazano w dniu 15 października 2007 roku, tj. jeden dzień po określonym terminie.

- W 2007 roku Szpital nie dokonał wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 73.946,00 zł, czym nie spełnił obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.). W wyniku podjętych przez Szpital działań Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w piśmie z dnia 14 lutego 2008 roku poinformował o wszczęciu postępowania w zakresie rozłożenia na raty spłaty ww. kwoty należnych składek.

- Obowiązujące w 2007 roku „Procedury kontroli finansowej” Szpitala zostały dostosowane do standardów zawartych w Komunikacie Ministra Finansów


Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej
w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych losowo wybranych 15 faktur dokumentujących poniesione przez Szpital wydatki w roku 2007 o łącznej wartości 314.248,76zł, co stanowiło 5,01% wydatków ogółem stwierdzono, że Szpital realizował kontrolę finansową wydatków.

- W 2007 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał Szpitalowi środki finansowe w formie dotacji w łącznej wysokości 686.851,60 zł, w tym: • 82.458,63 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont Oddziału III AB”;

 • 454.392,97 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja kotłowni w obiektach szpitalnych”;

 • 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na: „Zakup sanitarki transportowej oraz aparatury i sprzętu medycznego”.

Przekazane w ramach dotacji ww. środki finansowe w 2007 roku zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie z opracowaną dokumentacją kosztorysowo – projektową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach i asortymentach wynikających z zawartych umów.

- Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał w roku 2007 Szpitalowi środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 2.043.260,56 zł. Szpital na wzrost wynagrodzeń wydatkował kwotę 2.657.259,48 zł, z czego z własnych środków kwotę 613.998,92 zł. W wyniku powyższych działań nastąpił wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 537,00 zł, tj. o 26,7%.

- Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) w Szpitalu została przeprowadzona restrukturyzacja. Podstawę restrukturyzacji stanowiła Umowa Pożyczki zawarta pomiędzy Szpitalem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę w wysokości 725.125,63 zł. Środki pochodzące z pożyczki zostały przekazane wierzycielom zgodnie z zawartymi ugodami restrukturyzacyjnymi. Dnia 25 maja 2007 roku Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wydało Decyzję Nr MCZP/IX-R8035/23-4/05 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

-W wyniku kontroli sprawdzającej realizację trzech zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono nie wykonanie jednego zalecenia, tj.: nie dotrzymano terminu przekazania wszystkich sprawozdań Rb- N i Rb – Z o stanie należności i zobowiązań – ww. sprawozdania za III kwartały 2007 roku przekazano jeden dzień po terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 15.04.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne: 1. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłacać w wysokościach i terminach określonych w art. 21 ust. 1 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14 poz. 92).

 2. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

 3. Zintensyfikować działania zmierzające do zatrudnienia brakujących lekarzy o specjalizacji psychiatra.
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 24.06.2008 r.19


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna